Практична лексикографія (середня освіта)

Тип: На вибір студента

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016СУС ІринаФЛо-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФЛо-11мСУС Ірина

Опис курсу

Дисципліна є складовою курсу сучасної української літературної мови і посідає важливе місце в підготовці українського філолога.

Основною метою курсу є формування у студентів-філологів систематизованих наукових знань про традиційні й нові підходи щодо класифікації різних  типів словників, оволодіння базовими термінами лексикографії, а також вироблення систематизованих практичних навичок укладання наукових текстів лексикографічного типу та оволодіння базовими прийомами та механізмами лексикографічної параметризації.

Основними завданнями дисципліни є формування наукових поглядів на лексикографію, вироблення практичних навичок укладання словникової продукції та самостійних спостережень над різними типами структур у виданнях лексикографічного типу, знання базових принципів лексикографічної параметризації

Внаслідок вивчення  дисципліни студент повинен:

Знати:

 • предмет, завдання й місце теоретичної і практичної лексикографії серед інших мовознавчих дисциплін;
 • наукові праці з проблем історії, теорії, методики та практики лексикографії;
 • основних дослідників, що працювали у сфері теоретичної і практичної лексикографії;
 • головні ідеї провідних українських і зарубіжних лексикографів;
 • аспекти й методи дослідження в лексикографії;
 • основні ознаки словника
 • базові принципи та підходи до лексикографічної типології;
 • основні теоретичні і практичні моделі укладання словників;
 • базові терміни практичного словництва;
 • етапи становлення української лексикографії;
 • традиційні і новаторські технології в українській лексикографії.
 • принципи побудови статей у словниках різних типів;

 

Уміти:

 • орієнтуватися у давніх та сучасних лексикографічних джерелах і використовувати їх у практичній діяльності;
 • класифікувати словники за типом семантичної інформації та за прагматичною потребою споживача інформації;
 • аналізувати концепцію та наукову ідеологію словників;
 • аналізувати мікро- та макроструктуру словників різних типів;
 • виокремлювати складові частини словникових статей;
 • формувати лексикографічні реєстри;
 • укладати словникові статті різних типів;
 • редагувати словникові статті;
 • керувати гіпертекстовою, ілюстративною і семантичною інформацією

 

Методика організації роботи під час вивчення цього курсу складається з двох взаємопов’язаних частин: роботи викладача й роботи студента.

 

Форми роботи викладача такі:

 • організація і проведення лекційних занять;
 • контроль за опрацюванням наукової літератури;
 • організація і проведення тестування;
 • консультування студентів;
 • організація і проведення іспиту.

Форми роботи студента:

 •  опрацювання теоретичного матеріалу;
 • читання і конспектування наукової літератури;
 • підготовка до іспиту.

Рекомендована література

Рекомендована література

 1. Бабій І.О. Українська лексикографія: Збірник вправ і завдань / І. Бабій. – Івано-Франківськ: Видавець Голіней О.М., 2012. – 180 с.
 2. Бабій І. О. Українська лексикографія: Збірник тестів / І. Бабій. – Івано-Франківськ : Видавець Голіней О.М., 2016. – 88 с.
 3. Ціхоцький І., Левчук О. Лексикографічний практикум: навчально-методичний посібник для студентів І курсу філологічного факультету / І.Ціхоцький, О.Левчук. – Львів, 2013. – 113 с.
 4. Ціхоцький І., Левчук О. Лексикологія сучасної української літературної мови. Практикум: Навчально-методичний посібник для студентів І курсу філологічного факультету / Іван Ціхоцький, Оксана Левчук. – Львів: [б.в.], 2014. – 258 с.
 5. Ціхоцький І. Практична лексикографія: навчально-методичний посібник для студентів філологічного факультету / І.Ціхоцький. – Львів, 2017. – 130 с. (рукопис)

Основні джерела

 1. Васильчук В. Лексикографія як наука (основи лексикографування) / В.Васильчук // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Збірник наукових праць. – К.: КНЛУ, 2006. – Вип. 16. – С. 20-28.
 2. Горецький П. Історія української лексикографії / П.Горецький. – К.: Вид-во Акад. наук. УРСР, 1963. – 243 с.
 3. Гордієнко Н. Сучасна лексикографія як об’єкт лінгвістики / Н.Гордієнко // Українська мова: Науково-теоретичний журнал. – 2011. – № 3. – С. 67-73.
 4. Демська-Кульчицька О.М. Лексикографія: між ремеслом і наукою / О.М.Демська // // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки. Т. 85. – К.: Вид. дім НаУКМА, 2008. – С. 3-9.
 5. Демська О. Вступ до лексикографії: Навчальний посібник / О.Демська. – К.: НАУКМА, 2010. – 266 с.
 6. Дубічинський В.В. Лексикографія: Навчально-методичний посібник для студентів денного та заочного навчання зі спеціальностей “Перекладач” і “Прикладна лінгвістика” / В.Дубічинський. – Харків: НТУ ХПІ, 2012. – 68 с.
 7. Дубічинський В.В. Лексикографія української мови. Конспект лекцій / В.В.Дубічинський. – Харків: НТУ ХПІ, 2002. – 56 с.
 8. Дубічинський В В. Українська лексикографія: історія, сучасність та комп’ютерні технології: Навчальний посібник / В. В. Дубічинський. – Х.: НТУ ХПІ, 2004. – 164 с.
 9. Зубець Н. Українська лексикографія другої половини ХХ – початку ХХІ століття: Навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / Н.Зубець. – Запоріжжя: [б.в.], 2008. – 124 с.
 10. Кровицька О. Українська лексикографія: теорія і практика / О.Кровицька. – Львів, 2005. – 174 с.
 11. Кульчицька Т. Українська лексикографія XIII-XX cт.:Бібліографічний покажчик /Т. Кульчицька. – Львів, 1999. – 359 с.
 12. Лендау С. Словники: мистецтво та ремесло лексикографії / С.І.Лендау. – К.: К.І.С., 2012. – 480 с.
 13. Москаленко А. Нарис історії української лексикографії / А.Москаленко. – К.: Радянська школа, 1961. – 162 с.
 14. Паламарчук Л. Питання теорії і практики сучасної лексикографії / Л.Паламарчук // Мовознавство. – 1977. – № 4. – С. 3-12.
 15. Паламарчук Л. Українська радянська лексикографія: (питання історії, теорії та практики) / Л.Паламарчук. – К.: Наук, думка, 1978. – 203 с.
 16. Перебийніс В.І., Сорокін В.М. Традиційна і комп’ютерна лексикографія: Навчальний посібник / В.Перебийніс, В.Сорокін. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2008. – 218 с.
 17. Полюга Л. До питання про наукові засади теоретичного словництва / Л.Полюга // Науково-технічне слово. – 1994. – № 1. – С. 69-71.
 18. Полюга Л. Складові елементи словників: із досвіду лексикографа / Л.Полюга // Записки з українського мовознавства: Збірник наукових праць. – Одеса, 2006. – Вип. 16. – С. 299-307.
 19. Полюга Л. Структура і функції словникових статей у лексиконах різних типів / Л.Полюга // Українська історична і діалектна лексика: Збірник наукових праць. – Львів, 2003. – Вип. 3. – С. 16-23.
 20. Словник лінгвістичних термінів: лексикологія, фразеологія, лексикографія / Голянич М. І., Стефурак Р. І., Бабій І. О.; за редакцією М. І. Голянич. – Івано-Франківськ: Сімик, 2011. – 272 с.
 21. Тараненко О.О. Лексикографія / О.О. Тараненко // Українська мова: Енциклопедія. – К.: Українська енциклопедія, 2004. – С. 296-297.
 22. Черницький В.Б. Комп’ютерна лексикографія: Навч. посібник / В.Черницький. – Миколаїв: НУК, 2004. – 84 с.
 23. Широков В. А. Комп’ютерна лексикографія / В.А.Широков. – К: Наукова думка, 2011. – 351 с.
 24. Широков В. А. Феноменологія лексикографічних систем: Монографія / В. А. Широков. – К.: Наукова думка, 2004. – 327 с.
 25. Яцимірська М. Українська лексикографія: Текст лекцій. – Ч. 1 / М.Яцимірська. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка. – 35 с.
 26. Lexicography: principles and practice / edited by R.R.K. Hartmann. – London: Academic Press, 1983.

 Додаткові джерела

 1. Бондар О.І. Українське діалектне словникарство початку ХХІ ст. // Вісник Одеського національного університету. – Серія філологія. – Т. 17. – Вип. 4. – 2012. – С. 5-17.
 2. Боярова Л.Г. Проблема розмежування полісемії та омонімії термінів у лексикографічній практиці // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна : Сер. «Філологія». – 2005. – № 666. – Вип. 45. – С. 18–20.
 3. Боярова Л.Г. Словникова кодифікація і термінологічна норма (90-і рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.) // Українське мовознавство : Міжвідом. наук. зб. – К. : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2008. – Вип. 38. – С. 25-29.
 4. Боярова Л.Г. Термінологічна лексика в загальномовному тлумачному словнику // Лексикографічний бюлетень. – К., 2008. – Вип. 17. – С. 13-24.
 5. Бук С. Частотний словник офіційно-ділового стилю: принципи укладання та статистичні характеристики лексики // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць / За ред. А.П. Загнітка. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – Вип. 14. – С. 184-188.
 6. Войнов В., Лук’яненко С., Носов К. Можливі комп’ютерні еквіваленти традиційних (паперових) тлумачних словників / В. Войнов, С. Лук’яненко, К. Носов // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – № 453. – 2002. – С. 101-105.
 7. Вокальчук Г. Етапи становлення і розвитку українського авторського словникарства Особливості лексикографічної фіксації новотворів / Г.Вокальчук // Проблеми й перспективи авторської лексикографії. “Регіональний” словник поетичних неолексем (Рівненщина). – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2008. –С. 5-57.
 8. Гориславець К. С. Словники іншомовних слів у контексті української лексикографії кінця XIX — початку XX століття // Наукові записки. – Т. 60. – Філологічні науки / Національний університет “Києво-Могилянська академія”. – Видавничий дім “КМ Академія”, 2006. – с. 14-21.
 9. Дарчук Н. Параметризована база даних сучасної української мови на основі частотних словників // Проблеми квантитативної лінгвістики. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 100-110.
 10. Іваштенко О.О., Сагаровський А.А. Методологія і методика укладання ідіодіалектного словника / О.О. Іваштенко, А.А. Сагаровський // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. – Сер.: Філологія. – 2009. – № 843. – Вип. 55. – С. 114-119.
 11. Максимчук В.В. Особливості лексикографічного представлення авторських лексичних новотворів у сучасних неологічних словниках / В.В.Максимчук // Наукові записки. Серія філологічна. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2010. – Вип. 17. – С. 256-264.
 12. Мовчун Л. До питання про вироблення засад української римографії // Українське мовознавство. – 2008. – Вип. 38. – С. 139–142.
 13. Москаленко А.А. Українські, російські та білоруські діалектологічні словники // ХІІ Республіканська діалектологічна нарада: Тези доповідей / А.А. Москаленко. – К.: Наукова думка, 1965. – С. 151-153.
 14. Перебийніс В.С., Муравицька М.П., Дарчук Н.П. Частотні словники та їх використання. – Київ: Наукова думка, 1985. – 2004 с.
 15. Полюга Л. Українські історичні словники в контексті слов’янської лексикографії // Проблеми слов’янознавства. – Вип. 51. – 2000. – С. 195-198.
 16. Рабулець О.Г., Сухарина Н.М., Широков В.А., Якименко К.М. Дієслово в лексикографічній системі: Моногр. / О. Г. Рабулець, Н. М. Сухарина, В. А. Широков, К. М. Якименко; НАН України; Укр. мов.-інформ. фонд. – К.: Довіра, 2004. – 259 с.
 17. Русанівський В.М., Клименко Н.Ф. Від універсальної бази лінгвістичних знань до комп’ютерного укладання словників // Мовознавство. – 1995. – № 4-5. – С. 3-10.
 18. Русанівський В.М., Широков В.А. Інформаційно-лінгвістичні основи сучасної тлумачної лексикографії / В. М. Русанівський, В. А. Широков // Мовознавство. – 2002. – № 6. – С. 7-48.
 19. Сабодаш І. Зведений тематичний словник як вид лексикографічної праці // Волинь – Житомирщина: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Вип. 10 / І.Сабодаш. – 2003. – С. 195-205.
 20. Сабодаш І. Українська діалектна лексикографія післявоєнного періоду // Język ukraiński: współczesność – historia / Red. F. Czyżewski, P. Hrycenko. Lublin, 2003. – S. 93-106.
 21. Симоненко Л. Тлумачно-перекладна лексикографія // Українська лексикографія в загальнослов’янському контексті. – К., 2011. – С. 308–314.
 22. Сологуб Н. Словники мови письменників // Лінгвістика: об’єкт-стиль, мета-оцінка. Збірник наукових праць, присвячених 70-річчю від дня народження проф. С.Я.Єрмоленко / Відп. ред. ак. НАН України В.Г.Скляренко. – К., 2007. – С. 133-138.
 23. Тименко Л. Лексикографічні праці в Інтернеті (описово-аналітичний огляд) // Лексикографічний бюлетень. – 2007. – Вип. 15.– С. 58–62.
 24. Туровська Л. Сучасний етап розвитку української термінографії // Система і структура східнослов’янських мов: Міжкафедральний зб. наук. праць. – К., 2006. – С. 168-173.
 25. Українська і слов’янська тлумачна та перекладна лексикографія: теорія, практика, перспективи. – К., 2012. – 456 с.
 26. Хобзей Н. Діалектна лексикографія сьогодні / Н.В.Хобзей // Укр. мовознавство. – 2008. – Вип. 38. – С. 254-256.
 27. Хобзей Н. Сучасне українське діалектне словництво // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 15. – 2006. – С. 819-826.
 28. Цимбалюк-Скопненко Т. Українська авторська лексикографія: здобутки та перспективи // Українська мова. – 2010. – № 9. – С. 3-14.
 29. Широков В.А. Всеукраїнський лінгвістичний діалог у контексті теорії лексикографічних систем / В. А. Широков // Мовознавство. – 2003. – № 6. – С. 3-7.
 30. Широков В.А. Гуманітарна традиція і технологічний статус мови / В. А. Широков // Мовознавство. – 2001. – № 3. – С. 128–132. Широков В.А. Елементи лексикографії: Моногр. / В. А. Широков; Укр. мов.-інформ. фонд НАН України. – К.: Довіра, 2005. – 304 с.
 31. Широков В.А. Інформаційна теорія та системотехнічні засади комп’ютерної лексикографії: Автореф. дис… д-ра техн. наук: 05.13.06 / В. А. Широков; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 1999. – 32 с.
 32. Широков В.А. Феноменологія лексикографічних систем: Моногр. / В. А. Широков; НАН України. Укр. мов.-інформ. фонд. — К.: Наук. думка, 2004. — 327 с.
 33. Широков А.В., Манако В.В., Синиця К.М., Манако А.Ф. Ключові поняття архітектури цифрових словників / В. А. Широков, В. В. Манако, К. М. Синиця, А. Ф. Манако // Управляющие системы и машины. – 2000. – № 3. – С. 88-95.
 34. Широков А.В., Манако В.В., Організація ресурсів національної словникової бази / В. А. Широков, В. В. Манако // Мовознавство. – 2001. – № 5. – С. 3-13.
 35. Широков В.А., Рабулець О.Г. Вступні положення теорії лексикографічних систем / В. А. Широков, О. Г. Рабулець // Пробл. программирования. – 2002. – № 3-4. – С. 18-32.
 36. Широков В.А., Рабулець О.Г., Шевченко І.В., Костишин О.М., Якименко М.К. Технологічні основи сучасної тлумачної лексикографії / В. А. Широков, О. Г. Рабулець, І. В. Шевченко, О. М. Костишин, К. М. Якименко // Мовознавство. – 2002. – № 6. – С. 49-86.
 37. Широков В.А, Шевченко І.В. Принципи побудови інформаційної теорії лексикографічних систем / В. А. Широков, І. В. Шевченко // Пробл. программир.: Сб. науч. тр. – 1998. – № 3. – С. 73-83.

 

Робоча програма

Завантажити робочу програму