Українська лінгвогеографія

Тип: На вибір студента

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент КОСТІВ ОксанаФЛу-51м, ФЛу-52м, ФЛу-53м, ФЛл-51м, ФЛт-51м, ФЛф-51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ФЛу-51мдоцент КОСТІВ Оксана
ФЛу-52мдоцент КОСТІВ Оксана
ФЛл-51мдоцент КОСТІВ Оксана
ФЛф-51мдоцент КОСТІВ Оксана
ФЛт-51мдоцент КОСТІВ Оксана

Опис курсу

Мета:

Вивчення особливостей українського діалектного простору, у дослідженні різних можливостей виявів динаміки та статики в діалектних просторових конструкціях різного типу на усіх структурних рівнях.

Спецкурс повинен спрямувати студентів на дослідження, пов’язані з розвитком української школи лінгвогеографії.

Аналіз карт загальномовного Атласу української мови, регіональних атласів, інтерпретація карт загальномовного та регіональних атласів з метою виявлення елементів динамічних рис.

 

Завдання:

 • Спрямувати студентів на дослідження, пов’язані з розвитком української школи лінгвогеографії.
 • Інтерпретувати карти загальномовного та регіональних атласів з метою виявлення елементів динамічних рис.
 • Визначити діалектні просторові конструкції, які є реалізацією окремих діалектних рис одного структурного рівня, а також конструкції, що є комплексами діалектних рис різного рівня в їх просторому вираженні.
 • Дослідити з погляду динаміки та статики характерні говірок південно-західного наріччя риси різних структурних рівнів.
 • Розглянути зони вібрацій (змішаності та перехідності) на зіткненні діалектних просторових конструкцій на різних структурних рівнях діалектного мовлення.

знати

 • історію виникнення світової лінгвістичної географії;
 • історію виникнення української лінгвогеографії;
 • спільне та відмінне між діалектологією та лінгвогеографією;
 • основні терміни лінгвістичної географії;
 • будову, структуру, зміст Атласу української мови в трьох томах;
 • будову, структуру, зміст регіональних атласів української мови;
 • поняття інтерпретації лінгвістичних карт;

 

вміти:

 • висвітлювати центральні положення термінного апарату лінгвогеографії;
 • пояснювати на матеріалі лінгвогеографічних даних питання взаємодії літературного та діалектного мовлення на сучасному етапі;
 • аналізувати фонетичні, морфологічні, синтаксичні та лексичні карти АУМ;
 • аналізувати фонетичні, морфологічні, синтаксичні та лексичні карти регіональних атласів української мови;
 • укладати та апробовувати лінгвістичні карти на основі власних даних.

                                  

 

Рекомендована література

 

 1. Атлас української мови. – Т.І. Полісся, Середня Наддніпрянщина і суміжні землі – К.: Наукова думка, 1984; Т. ІІ. Волинь, Наддністрянщина, Закарпаття і суміжні землі. – 1988; Т.3. Слобожанщина, Донеччина, Нижня Наддніпрянщина, Причорномор’я і суміжні землі. –
 2. Горецький Я. Динамічність і динаміка в мові // Мовознавство. – 1988. – № 6. – С.7-11.
 3. Жилко Ф.Т. Деякі аспекти діалектології і лінгвістичної географії // Аcta universitatis Lodziensis. Folia Linguistica. – №12. – 1986. – S. 211-220.
 4. Жилко Ф.Т. Досягнення і завдання української лінгвістичної географії // Мовознавство. – 1967. – № – С.3-11.
 5. Жилко Ф.Т. Інтерпретація лінгвістичного картографування і кари ареалів (на матеріалах АУМ) // Українська лінгвістична географія. – К.: Наукова думка, 1966. – С.31-44.
 6. Жилко Ф.Т. Концепція атласу української мови // Slavia. – – R.49. – Č.1-2. – S. 77-84.
 7. Гриценко П.Ю. Простір і час у лінгвістичній географії // Проблеми сучасної ареалогії. – К.: Наукова думка, 1994. – С.102-111.
 8. Королевич Н.Ф. Розвиток української лінгвістичної географії (огляд літератури) // Українська лінгвістична географія. – К.: Наукова думка, 1966. – С.143-150.
 9. Коць-Григорчук Л.М. Лінгвістично-географічне дослідження українського діалектного простору / Наукове товариство ім. Шевченка в Америці. Філологічна секція. Мовознавча секція. – Нью-Йорк – Львів: Вид-во НТШ, 2002.
 10. Українська лінгвогеографія. Програма спецкурсу для студентів, маґістрантів і спеціалістів українського відділення філологічного факультету /  Укл. Л.М. Григорчук. – Львів: Вид. центр. ЛНУ, 2003.
 11. Бородина М.А. Проблемы лингвистической географии (на материале французского языка). – Москва-Ленинград: Наука, 1966.
 12. Герман К.Ф. Українські говірки Північної Буковини в історичному та лінгвогеографічному аспекті. Фонетика, фонологія. – Чернівці: Вид-во Чернівецького державного університету, 1995.
 13. Мартинова Г. Лінгвістична географія Правобережної Черкащини. – Черкаси: Відлуння, 2000
 14. Назарова Т.В. Засади картографування АУМ. Вступ // АУМ. – Т.1. – К.: Наукова думка, 1984.
 15. Національний атлас – то гордість нації // Дивослово. – 2002. – №12. – С.14-19.
 16. Dejna К. Metoda i techniki kartograficznego opracowywania Atłasu gwar polskich // Sprawozdania z czynnosci i posiedzen naukowych Lublińskiego Towarzystwa Naukowego. – R. XLIV. – 4. – Lublin: Zaklad Wazodowy imienia Ossolińskich. Wydawnictwo, 1990. – S.1–5.
 17. Doroszewski W. O strukturzre języka i geographii lingwistycznej// Poradnik językowy – 1960. – Z.183 (13). –  S. 341-353
 18. Vachek J. Dynamika fonologického systému současné spisovné češtiny. – Praha: ČSAV, 1968.

 

Робоча програма

Завантажити робочу програму