Українська лінгвогеографія

Тип: На вибір студента

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент КОСТІВ ОксанаФЛу-11м, ФЛу-12м, ФЛо-11м, ФЛл-11м, ФЛт-11м, ФЛф-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ФЛу-11мдоцент КОСТІВ Оксана
ФЛу-12мдоцент КОСТІВ Оксана
ФЛл-11мдоцент КОСТІВ Оксана
ФЛф-11мдоцент КОСТІВ Оксана
ФЛт-11мдоцент КОСТІВ Оксана
ФЛо-11мдоцент КОСТІВ Оксана

Опис курсу

Курс «Українська лінгвогеографія» призначений для студентів-магістрантів другого року навчання. Він орієнтований на теоретичну і практичну підготовки з фаху.

Лекції спрямовані на ознайомлення з українською лінгвогеографією як наукою, предметом, методами дослідження, системою термінів, школами лінгвогеографії, видатними лінгвогеорафами ХХ–ХХІ ст.. Важливим є виокремлення лінгвогеорафії як окремої лінгвістичної дисципліни.  На практичних заняттях студенти повинні навчитися аналізувати та інтерпретувати карти Атласу української мови та низки регіональних лінгвістичних атласів.

Вивчення особливостей українського діалектного простору, дослідження аралів, їх взаємодії, аналіз карт загальномовного Атласу української мови, регіональних атласів, інтерпретація карт загальномовного та регіональних атласів з метою виявлення елементів динамічних рис.

Курс «Українська лінгвогеографія»  має загальнотеоретичні і практичні цілі.

Загальнотеоретичні цілі курсу полягають в тому, щоб знати:

 • систему термінів та лінгвогеографії, її предмет, завдання і значення, спільне та відмінне з діалектологією;
 • класифікацію українських говорів на основі спільних фонетичних, морфологічних, синтаксичних та лексичних ознак;
 • відомості з історії української лінгвогеографії, ролі видатних особистостей у її становленні та розвитку;
 • становлення і роль української школи лінгвістичної географіії на тлі світової;
 • основні засади української лінгвістичної географії;
 • будову, структуру, зміст Атласу української мови в трьох томах;
 • будову, структуру, зміст різного типу атласів (регіональних, загальнословʼянського та ін.

Практичні цілі курсу «Українська лінгвогеографія» вбачаємо у формуванні вмінь:

 • аналізувати діалектні карти фонетичного, морфологічного, синтаксичного та лексичного рівнів у різних типах атласів;
 • користуватися діалектологічними атласами та діалектними словниками;
 • інтерпретувати лінвістичні карти;
 • картографуваити діалектні явища.

Студенти повинні вміти:

  • визначати основні ознаки української лінгвістичної географії, співвідношення діалектології та лінгвогеографії,
  • оперувати основними термінами лінгвогеорафії (ареал, лінгвістична карта, ядро, периферія, ізоглоса, діалектне явище);
  • орієнтуватисяя у світових школах лінгвістичної географії;
  • знати історію становлення та розвитку української школи лінгвістиченої географії
  • аналізувати концепцію, будову, зміст Атласу української мови в трьох томах;
  • визначати на каортах ядро, периферію, зони вібрацій, перхідності;
  • аналізувати фонетичні, морфологічні, синтаксичні та лексичні карти АУМ;
  • аналізувати фонетичні, морфологічні, синтаксичні та лексичні карти регіональних атласів української мови;
  • аналізувати ареали говорів української мови, виокремлювати фонетичні, морфологічні, лексичні особливості.

Рекомендована література

Основна:

 1. Атлас української мови. – Т.І. Полісся, Середня Наддніпрянщина і суміжні землі – К.: Наукова думка, 1984; Т. ІІ. Волинь, Наддністрянщина, Закарпаття і суміжні землі. – 1988; Т.3. Слобожанщина, Донеччина, Нижня Наддніпрянщина, Причорномор’я і суміжні землі. –
 2. Жилко Ф.Т. Деякі аспекти діалектології і лінгвістичної географії // Аcta universitatis Lodziensis. Folia Linguistica. – №12. – 1986. – S. 211-220.
 3. Жилко Ф.Т. Досягнення і завдання української лінгвістичної географії // Мовознавство. – 1967. – № – С.3-11.
 4. Жилко Ф.Т. Інтерпретація лінгвістичного картографування і кари ареалів (на матеріалах АУМ) // Українська лінгвістична географія. – К.: Наукова думка, 1966. – С.31-44.
 5. Жилко Ф.Т. Концепція атласу української мови // Slavia. – – R.49. – Č.1-2. – S. 77-84.
 6. Григорчук Л.М. Горизонт лінгвістичного дослідження // Українська історична та діалектна лексика. – Вип. 2. – К.: Наукова думка, 1995. – С.154–168.
 7. Григорчук Л.М. Динаміка народної уснорозмовної мови і лінгвогеографія (на матеріалах ІІ тому АУМ) // Мовознавство. – 1969. – № 6. – С. 53-61.
 8. Гриценко П.Ю. Простір і час у лінгвістичній географії // Проблеми сучасної ареалогії. – К.: Наукова думка, 1994. – С.102-111.
 9. Королевич Н.Ф. Розвиток української лінгвістичної географії (огляд літератури) // Українська лінгвістична географія. – К.: Наукова думка, 1966. – С.143-150.
 10. Костів О. Лінгвістична географія та діалектологія (розвиток і взаємодія) // “Серце чистеє, думка чесная…” Збірник наукових праць і матеріалів на пошану Ірини Ощипко.  –Львів, “Левада”. – 2018. – С. 559-570
 11. Коць-Григорчук Л.М. Лінгвістично-географічне дослідження українського діалектного простору / Наукове товариство ім. Шевченка в Америці. Філологічна секція. Мовознавча секція. – Нью-Йорк – Львів: Вид-во НТШ, 2002.
 12. Українська лінгвогеографія. Програма спецкурсу для студентів, маґістрантів і спеціалістів українського відділення філологічного факультету /  Укл. Л.М. Григорчук. – Львів: Вид. центр. ЛНУ, 2003.

Додаткова:

 1. Atlas gwar bojkowskich / Pod kier. J. Riegera. – Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk; Łódź: PAN, 1980 –1991. – T. I–VII.
 2. Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. – Wrocław etc. – T. I / Red. S. Glinka, A. Obrębska-Jabłońska, J. Siatkowski, 1980. – 230 s.; T. II. – 1989; T. III. – Wrocław 1980–1993; [Т. IV w przygotowaniu]; Т. V, Cz. 1–4 / Red. I. Maryniakowa (kolejna część w przygotowaniu). – Warszawa, 1995–2002.
 3. Atlas Linguarum Europae:
 4. Atlas Linguarum Europae: Introduction, Assen: Van Gorcum, 1975.
 5. Atlas Linguarum Europae: Premier Questionnaire, Assen: Van Gorcum, 1976.
 6. Atlas Linguarum Europae: Second Questionnaire, Assen: Van Gorcum, 1979.
 7. Atlas Linguarum Europae, volume I: premier fascicule, cartes et commentaires, Assen: Van Gorcum, 1983.
 8. Atlas Linguarum Europae, volume I: deuxième fascicule, cartes et commentaires, Assen / Maastricht: Van Gorcum, 1986.
 9. Atlas Linguarum Europae, volume I: troisième fascicule, cartes et commentaires, Assen: Van Gorcum, 1988.
 10. Czyzewski F. Fonetyka i fonologia gwar polskich i ukraińskich Poludniowo-Wschodniego Podlasia. – Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowkiej, Wiział Humanistyczny, 1994.
 11. Czyżewski F. Atlas gwar polskich i ukraińskich okolic Włodawy / Prace Slawistyczne UMCS. Nr. 3. – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1986. – 230 s.
 12. Dejna К. Metoda i techniki kartograficznego opracowywania Atłasu gwar polskich // Sprawozdania z czynnosci i posiedzen naukowych Lublińskiego Towarzystwa Naukowego. – R. XLIV. – 4. – Lublin: Zaklad Wazodowy imienia Ossolińskich. Wydawnictwo, 1990. – S.1–5.
 13. Doroszewski W. O strukturzre języka i geographii lingwistycznej// Poradnik językowy – 1960. – Z.183 (13). –  S. 341-353
 14. Karpacki atlas dialektologiczny. Indeksy / Рod red. Janusza A. Riegera. – Kraków: Instytut jęz. polskiego PAN, 2012. – 213 s.
 15. Rieger J. A Lexical Atlas of the Hutsul Dialects of the Ukrainian Language / Compiled and Edited from the Fieldnotes of Jan Janów and His Students by Janusz A. Rieger. – Warszaw: Semper, 1996. – 390 s.
 16. Rieger J. Indeks wyrazów do Atlasu językowego dawnej Łemkowszczyzny Z. Stiebera. – Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1966. – 14 s.
 17. Stiеber Z. Atlas językowy dawnej Łemkowszczyzny. Z. I – VII. – Łódź, 1956–1964.
 18. Tarnacki J. Studia porównawcze nad geografią wyrazów (Polesie – Mazowsze). – Warszawa: Fundusz Kult. Narodowej, 1939. – 101 s. + 95 tabl.
 19. Аркушин Г. Атлас західнополіських фаунономенів – Луцьк: РВВ “Вежа” Волинського національного ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 322 с.
 20. Аркушин Г. Атлас мисливської лексики Західного Полісся. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волинського національного ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 410 с.
 21. Атлас української мови: У 3-х т.:
 22. Бігусяк М. В. Лінгвогеографічне дослідження говорів Івано-Франківщини // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. ХХХІІ–ХХХІІI. Івано-Франківськ, 2012. С. 13–18.
 23. Ващенко В.С. З історії та географії діалектних слів: Матеріали до вивчення лексики говорів середньої та нижньої Наддніпрянщини: Назустріч V Міжнародному з’їздові славістів. – Х.: Видавництво Харківського Ордена Трудового Червоного Прапора державного у-ту імені О.М. Горького, 1962. – 176 с.: карти
 1. Ващенко В.С. Лінгвістична географія Наддніпрянщини. Лексичні матеріали. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський держ. ун-т ім. 300–річчя возз’єднання України з Росією, 1968. – 158 с.: табл., карти
 2. Ганудель З. Лінгвістичний атлас українських говорів Східної Словаччини:
 • Т. І. Назви страв, посуду і кухонного начиння. – Братислава: Словацьке педагогічне видавництво в Братіславі, відділ української літератури в Пряшеві, 1984. – 211 с.;
 • Т. ІІ. Ткацька лексика. – Братислава: Словацьке педагогічне видавництво в Братіславі, відділ української літератури в Пряшеві, 1989. – 183 с.;
 • Т. III. Назви будівництва і транспорту. – Прешов: Словацьке педагогічне видавництво в Братіславі, відділ української літератури в Пряшеві, 2001.– 216 с.
 1. Ганцов В. Діалектологічна класифікація українських говорів // Зап. Іст.-філ. відділу ВУАН. – К.: Вид-во АН УРСР, 1924. – Кн. 4. – С.80-144.
 2. Ганцов В.М. Діялектологічна класифікація українських говорів. – К.: Друкарня Української Академії Наук, 1923. – 67 с. + 1 карта.
 3. Герман К. Атлас українських говірок Північної Буковини. – Т.І. – Чернівці: Видавнича спілка „Час”, 1995. – Т. ІІ. – 1998.
 4. Герман К.Ф. Атлас українських говірок Північної Буковини: У 2-х т.:
 • Т. 1: Фонетика. Фонологія. – Чернівці: Час, 1995. – 410 с.;
 • Т. 2. Словозміна. Службові слова. – Чернівці: Прут, 1998. – 215 с.
 1. Герман К.Ф. Українські говірки Північної Буковини в історичному та лінгвогеографічному аспекті. Фонетика, фонологія. – Чернівці: Вид-во Чернівецького державного університету, 1995.
 2. Глуховцева К.Д. Динаміка українських східнослобожанських говірок: монографія. – Луганськ: Альма-матер, 2005. – 592 с.: карти
 3. Глуховцева К.Д. Динаміка українських східнослобожанських говірок: Дис… д-ра філол. наук: 10.02.01; НАН України; Ін-т укр. мови. – К., 2006. – 410 арк. + арк. 411–569 дод.: карт.
 4. Глуховцева К.Д. Лінгвістичний атлас лексики народного побуту українських східнослобожанських говірок / Відп. ред. П.Ю. Гриценко. – Луганськ: Альма-матер, 2003. – 183 с.
 5. Гороф’янюк І. Ботанічна лексика центральноподільських говірок: Матеріали до Лексичного атласу української / Відп. ред. П.Ю. Гриценко. – Вінниця: ПП Балюк І.Б., 2012. – 304 с.: карти
 1. Гриценко П. Загальнослов’янський лінгвістичний атлас –новий етап дослідження слов’янських мов за матеріалами наукового повідомлення на засіданні президії НАН Украине 9 квітня 2014 року. – Вісник НАН України. – №6. – 2014. – С. 21–30. –  Режим доступу: http://www.visnyk-nanu.org.ua/archive/2014_6/4
 1. Гриценко П.Ю. Динаміка діалектного континууму: гносеологічні параметри (вступні зауваги) / П. Гриценко // Діалекти в синхронії та діахронії: трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. – Київ, 2017. – С. 7–13.
 1. Дзендзелiвський Й.О. Лiнгвiстичний атлас украïнських народних говорiв Закарпатськоï областi УРСР (Лексика). Частина І – ІІІ. – Ужгород: Вид-во Ужгород. держ. ун-ту, 1958, 1960, 1993.
 2. Дзендзелівський Й. Лінгвістичний атлас українських народних говорів Закарпатської області УРСР (Лексика). – Ч. І-ІІ. – Ужгород: Вид-во НТШ у Львові, друк. вид-во „Закарпаття”. – 1958; Ч. ІV. – 1993.
 3. Діалектологічна карта східнослов’янських мов / Уклав Жилко Ф.Т. // Жилко Ф.Т. Нариси з діалектології української мови. – К.: Державне учбово-педагогічне видавництво “Радянська школа”, 1955.
 4. Діялектологічна карта України / Уклав Ганцов В.М. // Ганцов В.М. Діялектологічна класифікація українських говорів. – К.: Друкарня Української Академії Наук, 1923. Передруковано в:Атлас української мови: У 3-х т. – Т. 3. Слобожанщина, Донеччина, Нижня Наддніпрянщина, Причорномор’я і суміжні землі. – К.: Наук. думка, 2001. – VІ.
 5. Євтушок О.М. Атлас будівельної лексики Західного Полісся. – Рівне: Державне редакційно-видавниче підприємство, 1993. – 134 с.
 6. Залеський А.М. Вокалізм південно-західних говорів української мови. – К.: Наукова думка, 1973.
 7. Зілинський І. Географія української мови і сумежних земель // Географія українських і сумежних земель / Опрац. і зред. В. Кубійович. – Lwów; Kraków, 1938.
 8. Зілинський І. Карта українських говорів з поясненнями // Праці Українського Наукового Інституту. – Серія Філологічна. – Кн. 3. – Т. XIV. – Варшава, 1933.
 9. Зілинський І. Карта українських говорів з поясненнями в українській, польській та французькій мові [Варшава, 1933 р.] // Архів Ягеллонського університету. Фонд ІІ 619. – Спр. “Spis prac dr Jana Ziłyńskiego”. – арк. ненумер.. Передруковано в:Атлас української мови: У 3-х т. – Т. 3. Слобожанщина, Донеччина, Нижня Наддніпрянщина, Причорномор’я і суміжні землі. – К.: Наук. думка, 2001. – VІІ.
 10. Зілинський І. Так зване “sandhi” в українській мові // Seorsum impressum e “Symbolis grammaticis in honor Ioanis Rozwadowski” – V.2. – Kraków: Сracoviae Sebethner u wolff, 1927. –301-311.
 11. Зінчук Р.С. Атлас словозміни іменників у західнополіських говірках. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т філол. та журналістики, Ономаст.-діалектол. центр, 2010. – 162 с.
 12. Карта говорів української мови / Уклав І. Матвіяс // Атлас української мови: У 3-х т. – Т. 1. Полісся, Наддніпрянщина і суміжні землі. – К.: Наук. думка, 1984. – ІХ; Т. ІІ. Волинь, Наддністрянщина, Закарпаття і суміжні землі. – К.: Наук. думка, 1988. – С. 110; Т. 3. Слобожанщина, Донеччина, Нижня Наддніпрянщина, Причорномор’я і суміжні землі. – К.: Наук. думка, 2001. – ІХ.
 13. Карта говорів української мови / Уклав Ф.Т. Жилко // Жилко Ф.Т. Нариси з діалектології української мови. – К.: Державне учбово-педагогічне видавництво “Радянська школа”, 1955. Передруковано в:Атлас української мови: У 3-х т. – Т. 3. Слобожанщина, Донеччина, Нижня Наддніпрянщина, Причорномор’я і суміжні землі. – К.: Наук. думка, 2001. – VIII.
 14. Карта українських говорів (за І. Зілинським і Ф. Жилком) // Енциклопедія Українознавства (Перевидання в Україні) / Гол. Ред. проф. д-р В. Кубійович. – Т. 2. – Львів: Молоде життя, 1993. – С. 525. – (Наукове товариство ім. Шевченка).
 15. Карта южно-русскихъ нарѣчий и говоровъ [Сост. въ 1871 году] / Уклав К.П. Михальчук // Михальчук К.П. Наречия, поднаречия и говоры Южной России в связи c наречиями Галичины // Труды этногр.-стат. экспедиции в Западнорус. край. – Т. 7. – Вып. 1. – СПб., 1872. Передруковано в:Атлас української мови: У 3–х т. – Т. 3. Слобожанщина, Донеччина, Нижня Наддніпрянщина, Причорномор’я і суміжні землі. – К.: Наук. думка, 2001. – V.
 16. Костів О. Проблеми лінгвогеографії в концепції Лідії Коць-Григорчук // “У координатах мови”. Збірник наукових праць на пошану Лідії Коць-Григорчук.  – Львів, 2016.  – С. 74-91.
 17. Коць-Григорчук Л. Лінгвістично-географічне дослідження українського діялектного простору. – Нью-Йорк–Львів: Наукове товариство ім. Шевченка в Америці. – 267 с.: карти
 18. Куриленко В.М. Атлас лексики тваринництва у поліських діалектах / Відп. ред. П.Ю. Гриценко. – Глухів: РВВ ГДПУ, 2004. – 260 с.
 19. Куриленко В.М., Приймак В.В. Східне Полісся (лінгвістичний та історико-археологічний аспекти): монографія. – Полтава; Глухів: ГДПУ, 2007. – 76с.
 20. Курило О. До поняття “фонема” // Збірник секції граматики української мови ВУАН. – К.: Вид. Іст.-філ. відділ ВУАН, 1930. – Т. 1. – С. 217-234.
 21. Латта В. Атлас украïнських говорів Схiдноï Словаччини / Упоряд. З. Ганудель, І. Ріпка, М. Сополига. – Bratislava: Словацьке педагогічне вид-во, 1991. – 552 с.
 22. Латта В. Атлас українських говорів східної Словаччини. – Братислава: Слов. пед. вид-во, 1991.
 23. Лизанець П.М. Атлас лексичних мадярізмів та їх відповідників в українських говорах Закарпатської області УРСР. – Ужгород, 1976. – 328 с.
 24. Мапа надсянського говору // Пшепюрська-Овчаренко М. Мова українців Надсяння / Вступ та редакція М. Лесів. Зібрав і до друку підготував В. Пилипович. – Перемишль: Перемиська бібліотека, 2007. – С. 211 – 212.
 25. Мартинова Г. Лінгвістична географія Правобережної Черкащини. – Черкаси: Відлуння, 2000
 26. Мартинова Г.І. Лінгвістична географія Правобережної Черкащини. – Черкаси: Відлуння, 2000. – 265 с.: карти.
 27. Межі Бойківщини [карта] / Уклав Зілинський І. // Зілинський І. Границі бойківського говору // Літопис Бойківщини. – Самбір, 1938. – Ч. 10. – С. 92–99; Передруковано в:Рабій-Карпинська С. Бойківські говірки. Збірник статей / Вступ та редакція М. Лесів; зібрав і до друку підготував В. Пилипович. – Перемишль: Перемиська бібліотека, 2011. – арк. ненумер.
 28. Михальчук К.П. Наречия, поднаречия и говоры Южной России в связи c наречиями Галичины // Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западнорусский край. Юго-Западный отдел. – Т. 7. – Вып. 2. – СПб., 1877. – С. 453–512.
 29. Назарова Т. В. Лінгвістичний атлас нижньої Прип’яті. – К.: Наукова думка, 1985.
 30. Назарова Т.В. Засади картографування АУМ. Вступ // АУМ. – Т.1. – К.: Наукова думка, 1984.
 31. Назарова Т.В. Лiнгвiстичний атлас Нижньоï Прип’ятi. – К.: Наук. думка, 1985. – 136 с.
 32. Національний атлас – то гордість нації // Дивослово. – 2002. – №12. – С.14-19.
 33. Никончук В.В. Лексичний атлас Правобережного Полісся. – Київ-Житомир, 1994.
 34. Никончук М.В. Лексичний атлас Правобережного Полісся. – К.; Житомир: Держ. картограф. фабрика, 1994. – 221 с.
 1. Омельковець Р.С. Атлас західнополіських назв лікарських рослин. – Луцьк: Вежа, 2003. – 132 с.
 2. Омельковець Р.С. Номінація лікарський рослин в українському західнополіському говорі: дис… канд. філол. наук: 10.02.01. – Луцьк, 2004. – 480 с.
 3. Онишкевич М.М. Атлас надсянського говору (рукопис; зберігається у автора)
 4. Прилипко Н. П. Лінгвістична географія / Н. П. Прилипко // Українська мова : Енциклопедія / [редкол. : В.М.Русанівський, О.О.Тараненко (співголови) та ін.] – 3-є вид., зі змінами і доп. – К. : Укр. енцикл. ім. М.П.Бажана, 2004. – С. 313–314. 18.
 5. Програма для збирання матеріалів до Діалектичного атласу української мови. – 2-е вид. – К., 1949 – 117 с.
 6. Сабадош І.В. Атлас ботанічної лексики української мови. – Ужгород: Ужгородський держ. ун-т, 1999. – 103 с.
 7. Синявський О. З української діялектології (про фонематичний принцип у діялектології) // Український діялектологічний збірник. – К.: Вид-во АН УРСР, 1929. – Кн. ІІ.
 8. Сімович В. Hові методи мовознавчих дослідів // Діло. – 1936. – 11 січня.
 9. Скорофатова А.О. Атлас назв корисних рослин в українських східнослобожанських говірках. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – 316 с.
 10. Чирук Л. Атлас ентомологічної лексики Західного Полісся. – Луцьк: РВВ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – 150 с.
 11. Шило Г. Південно-західні говори УРСР на північ від Дністра. – Львів: Львівський державний пед. ін-т, 1957.
 12. Щербина Т. Ареалогія середньонаддніпрянсько-степового порубіжжя. – Черкаси: Видавець Андрощук П.С., 2009. – 348 с.: карти.
 13. Щербина Т.В. Середньонаддніпрянсько-степове діалектне порубіжжя у світлі ізоглос: дис… канд. філол. наук: 10.02.01. – Інститут української мови НАН України. – К., 2003. – 341 с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус: Українська лінгвогеографія. Середня освіта (Українська мова і література)

Завантажити силабус