Українське низове бароко: поетика стилю і жанру

Тип: На вибір студента

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент КРУК Галина

Опис курсу

Українське низове бароко – це важлива ланка літературного процесу XVII – XVIII ст. Творці українського низового бароко, що сформувалися у середовищі тогочасної школи на зразках багатої книжної традиції високо бароко, у своїх різдвяних і великодніх ораціях і травестіях, вертепній драмі та інтермедіях, різнорідних пародіях на жанри церковної та ужиткової літератури, «піснях світських» та інших масових жанрах доповнюють картину світу авторів високого бароко, спрощуючи та удоступнюючи, утілеснюючи та матеріалізуючи, допасовуючись до естетичних смаків та запитів людини з поспільства. Курс дає можливість розкрити українське низове бароко у повноті його мистецької своєрідності в межах як бароковї літератури, так і літератури наступних епох, яка рясно черпала з цієї традиції.

Мета та цілі курсу. Системно і комплексно представити феномен літератури українського низового бароко в історико-літературних координатах доби. Розтлумачити специфіку поняття «українського низового бароко», його історію дослідження та сучасне потрактування, культурно-історичну наповненість та функціональність у межах барокової парадигми. Окреслити українське низове бароко як нижній стильовий рівень літератури, який доповнює, матеріалізує та розтлумачує для загалу естетичні та духовні відкриття, творчі знахідки та вершинні явища «книжної літератури» високого бароко. Матеріал курсу має сформувати глибше і комплексніше розуміння літературних процесів того часу та їхні витоків, стильових тенденцій та закономірності літературних явищ в їхній синхронії та діахронії, що дозволить скласти цілісну картину літератури як живого організму, а також формує загальну культуру, розуміння цінностей та ідеалів культури XVII– XVIIІ ст

Завдання:

 1. Ознайомити студентів із багатою літературою українського низового бароко, дати розуміння його художньо-світоглядної своєрідності, жанрової та стильової специфіки, ролі та значення в культурно-історичному та літературно-історичному процесах.
 2. Надати знання та уявлення про історико-літературні явища культури та літератури XVII– XVIIІ ст. із визначенням їхньої генези, межових дат, основних типологічних ознак;
 3. Представити українське низове бароко як яскравий та унікальний вияв масової літератури XVII – XVIII ст., що виникає на основі християнської традиції та побутує переважно в анонімній формі в середовищі тогочасної школи, витворюючи бароковий феномен повноти тогочасної культури.
 4. Показати на матеріалі літературних творів низового бароко спадкоємність історико-літературного процесу з одночасним розумінням динаміки та трансформації, дати розуміння родово-жанрової та художньо-образної системи літератури XVII– XVIIІ ст.;
 5. вивчення найзнаковіших текстів та творчих біографій представників українського низового бароко;
 6. прочитання творів, визначених у переліку як обов’язкові;
 7. формування навичок аналізу та інтерпретації художніх творів.

Результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни

Студент повинен знати:

 • основні естетичні, стильові, світоглядні тенденції функціонування і розвитку українського низового бароко як специфічного літературного феномену літератури XVII – XVIII ст.;
 • особливості поняття «українське низове бароко», його термінологічної специфіки, дискусії навколо поняття українського низового бароко, історію підходів та сучасну парадигму дослідження (як змінювалася наповненість поняття з часом, від «кантів студних», «бурлескного відшування» та школярської гумористики до комплексного поняття «низового бароко»);
 • основні прикмети українського низового бароко як явища масової і популярної літератури;
 • про роль та відгомін школярської гумористики XVII – XVIII ст. у наступних літературних епохах та періодах літератури.
 • основні віхи розвитку, події та факти літературного процесу XVII – XVIII ст.;
 • етапи історії формування літературознавчих ідей цього періоду розвитку українського письменства;
 • риси творчости основних учасників літературного процесу, художню специфіку анонімної та колективної творчості у межах тогочасної школи;
 • особливсті створення та функціонування літературних осередків і шкіл;
 • ознаки еволюції окремих літературних родів і жанрів XVII – XVIII ст.

Студент повинен уміти:

1) визначати жанрово-стильові риси творів українського низового бароко та розуміти віхи розвитку, події та факти літературного процесу XVII – XVIII ст.;

2) аналізувати етапи історії формування літературознавчих ідей цього періоду розвитку західноєвропейського письменства;

3) застосовувати різні методи аналізу літературних творів цього періоду.

4) виявляти розуміння рис творчости основних учасників літературного процесу;

5) аналізувати основні причини еволюції окремих літературних родів і жанрів;

6) визначати особливості літературних напрямів і стилів у текстах XVII – XVIII ст.

7) аналізувати твори низового бароко у контексті літератури XVII – XVIII ст.;

8) розпізнавати ознаки масової і популярної літератури у творах українського низового бароко

Рекомендована література

1. Адріянова-Перетц В.П. До історії пародії на Україні в XVIII віці (“Служба пиворҍзам” 1740 року) // Записки Історично-філологічного відділу. Кн.XVIII. – К.: Вид-во ВУАН, 1928. – С.35 – 50.
2. Адріанова-Перетц В.П. З історії сатирично-гумористичної рукописної української літератури XVII – XVIII ст. // Радянське літературознавство. – 1957. – №4. – С.81 – 83.
3. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. – М.: Художественная литература, 1990. – 543 с.
4. Возняк М. Історія української літератури. У двох кн. – 2-е вид. – Львів: Світ, 1994. – Кн.2. – С.148 – 285.
5. Возняк М. Початки української комедії (1619-1919). – Львів: Друкарня НТШ, 1919.- 251 с.
6. Возняк М. Старе українське письменство. Вибір текстів з історичнолітературним оглядом, поясненнями та словничком. – Львів: Друкарня Наукового товариства імені Т.Шевченка, 1922. – 512 с.
7. Грабович Г. До історії української літератури: Дослідження, есе, полеміка. – Київ: Основи, 1997. – 604 с.
8. Давній український гумор і сатира / Упор., вступ. стаття і примітки Л.Є.Махновця. – К.: Держлітвидав, 1959. – 492 с.
9. Житецький П. “Енеїда” Котляревського у зв’язку з оглядом української літератури XVIII ст. // Житецький П. Вибрані праці: Філологія. – К.: Наукова думка, 1987. – С.139 – 253.
10. Криса Б.С. Пересотворення світу. Українська поезія XVII – XVIII cтоліть. – Львів: Свічадо, 1997. – 214 с.
11. Криса Б.С. Різдвяні і великодні вірші // Записки НТШ. – Львів, 1990. – Т.221. – С.33 – 47.
12. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці: Литаври, 2001.
13. Літературознавча енциклопедія: У 2х т. /Ред-упорядник Ю.Ковалів. – К.: ВЦ «Академія», 2008.
14. Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р.Т.Гром’яка. – К.: ВЦ “Академія”, 1994.
15. Лотман Ю.М. Масова література як історико-культурна проблема // Ю.М. Лотман. Вибрані статті. – Т. 3. – Таллін, 1994. – 588 с.
16. Мочалова В.В. “Низовое” барокко в Польше. Драматургия и поэзия // Барокко в славянских культурах. – М.: Наука, 1982. – С.102 – 169.
17. Наливайко Д.С. Искусство: направления, течения, стили. – К.: Мистецтво, 1981. – 287 с.
18. Свєнціцький І. Різдво Христове в поході віків: Історія літературної теми і форми. – Львів: Діло, 1933. – 178 с.
19. Софронова Л. Старинный украинский театр. – М., 1996. – 327 с.
20. Українська література XVIII ст. / Упоряд., вступ. стаття, примітки О.В.Мишанича. – К.: Наукова думка, 1983. – 694 с.
21. Українська поезія. Середина XVII ст. / Упоряд. В.І.Крекотень, М.М.Сулима. – К.: Наукова думка, 1992. – 680 с.
22. Чижевський Д. Поза межами краси: До естетики барокової літератури. – НьюЙорк: Українсько-американське видавниче товариство, 1952. – 22 с.
23. Чижевський Д. Український літературний барок. Нариси. Ч.3 // Праці Українського Історично-філологічного Товариства у Празі. – Т.5. – 1944. – С.78 – 142.
24. Шевчук В. Енеїда Івана Котляревського в системі літератури українського бароко // Котляревський І.П. Енеїда: Поема; Наталка Полтавка: П’єса: для середнього та ст. шкільного віку. Передмова та прим. О.І. Гончара ; післямова В.О. Шевчука. – К.: Веселка, 2000. – С. 279-301.

Електронний ресурс:

http://litopys.org.ua/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус