Українське низове бароко: поетика стилю і жанру

Тип: На вибір студента

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент КРУК ГалинаФЛу-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ФЛф-31, ФЛл-31, ФЛо-31, ФЛо-32

Опис курсу

Українське низове бароко – це важлива ланка літературного процесу XVII – XVIII ст. Творці українського низового бароко, що сформувалися у середовищі тогочасної школи на зразках багатої книжної традиції високо бароко, у своїх різдвяних і великодніх ораціях і травестіях, вертепній драмі та інтермедіях, різнорідних пародіях на жанри церковної та ужиткової літератури, «піснях світських» та інших масових жанрах доповнюють картину світу авторів високого бароко, спрощуючи та удоступнюючи, утілеснюючи та матеріалізуючи, допасовуючись до естетичних смаків та запитів людини з поспільства. Курс дає можливість розкрити українське низове бароко у повноті його мистецької своєрідності в межах як бароковї літератури, так і літератури наступних епох, яка рясно черпала з цієї традиції.

Мета та цілі курсу. Системно і комплексно представити феномен літератури українського низового бароко в історико-літературних координатах доби. Розтлумачити специфіку поняття «українського низового бароко», його історію дослідження та сучасне потрактування, культурно-історичну наповненість та функціональність у межах барокової парадигми. Окреслити українське низове бароко як нижній стильовий рівень літератури, який доповнює, матеріалізує та розтлумачує для загалу естетичні та духовні відкриття, творчі знахідки та вершинні явища «книжної літератури» високого бароко. Матеріал курсу має сформувати глибше і комплексніше розуміння літературних процесів того часу та їхні витоків, стильових тенденцій та закономірності літературних явищ в їхній синхронії та діахронії, що дозволить скласти цілісну картину літератури як живого організму, а також формує загальну культуру, розуміння цінностей та ідеалів культури XVII– XVIIІ ст

Завдання:

 1. Ознайомити студентів із багатою літературою українського низового бароко, дати розуміння його художньо-світоглядної своєрідності, жанрової та стильової специфіки, ролі та значення в культурно-історичному та літературно-історичному процесах.
 2. Надати знання та уявлення про історико-літературні явища культури та літератури XVII– XVIIІ ст. із визначенням їхньої генези, межових дат, основних типологічних ознак;
 3. Представити українське низове бароко як яскравий та унікальний вияв масової літератури XVII – XVIII ст., що виникає на основі християнської традиції та побутує переважно в анонімній формі в середовищі тогочасної школи, витворюючи бароковий феномен повноти тогочасної культури.
 4. Показати на матеріалі літературних творів низового бароко спадкоємність історико-літературного процесу з одночасним розумінням динаміки та трансформації, дати розуміння родово-жанрової та художньо-образної системи літератури XVII– XVIIІ ст.;
 5. вивчення найзнаковіших текстів та творчих біографій представників українського низового бароко;
 6. прочитання творів, визначених у переліку як обов’язкові;
 7. формування навичок аналізу та інтерпретації художніх творів.

Результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни

Студент повинен знати:

 • основні естетичні, стильові, світоглядні тенденції функціонування і розвитку українського низового бароко як специфічного літературного феномену літератури XVII – XVIII ст.;
 • особливості поняття «українське низове бароко», його термінологічної специфіки, дискусії навколо поняття українського низового бароко, історію підходів та сучасну парадигму дослідження (як змінювалася наповненість поняття з часом, від «кантів студних», «бурлескного відшування» та школярської гумористики до комплексного поняття «низового бароко»);
 • основні прикмети українського низового бароко як явища масової і популярної літератури;
 • про роль та відгомін школярської гумористики XVII – XVIII ст. у наступних літературних епохах та періодах літератури.
 • основні віхи розвитку, події та факти літературного процесу XVII – XVIII ст.;
 • етапи історії формування літературознавчих ідей цього періоду розвитку українського письменства;
 • риси творчости основних учасників літературного процесу, художню специфіку анонімної та колективної творчості у межах тогочасної школи;
 • особливсті створення та функціонування літературних осередків і шкіл;
 • ознаки еволюції окремих літературних родів і жанрів XVII – XVIII ст.

Студент повинен уміти:

1) визначати жанрово-стильові риси творів українського низового бароко та розуміти віхи розвитку, події та факти літературного процесу XVII – XVIII ст.;

2) аналізувати етапи історії формування літературознавчих ідей цього періоду розвитку західноєвропейського письменства;

3) застосовувати різні методи аналізу літературних творів цього періоду.

4) виявляти розуміння рис творчости основних учасників літературного процесу;

5) аналізувати основні причини еволюції окремих літературних родів і жанрів;

6) визначати особливості літературних напрямів і стилів у текстах XVII – XVIII ст.

7) аналізувати твори низового бароко у контексті літератури XVII – XVIII ст.;

8) розпізнавати ознаки масової і популярної літератури у творах українського низового бароко

Рекомендована література

 1. Корнійчук В. Ліричний універсум Івана Франка: Горизонти поетики. – Львів, 2004.
 2. Корнійчук В. “Мов органи в величному храмі…” Контексти й інтертексти Івана Франка. – Львів, 2007.
 3. Корнійчук В. “Абсолютний пан форми” (ритміка “Зів’ялого листя” І.Франка) // Українське літературознавство. Зб. наукових праць. Кафедра української літератури ім. Михайла Возняка. – Львів: ВЦ Львівського національного університету ім. Івана Франка, 2005. – Вип. 67. – С.129-147.
 4. Корнійчук В. Еволюція естетичної свідомості у ліриці Івана Франка // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали міжнародної наукової конференції (Львів, 25-27 вересня 1996 р.) – Львів: “Світ”, 1998. – С.290-299.
 5. Корнійчук В. Жанрова мозаїка “Зів’ялого листя” // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті й матеріали. Збірник наукових праць. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006. – Вип. 68. – С. 51–63.
 6. Корнійчук В. Жанрове розмаїття збірк“З вершин і низин” І. Франка Записки НТШ. Праці філол. секції. – Львів, 2006. – С. 36–42.
 7. Корнійчук В. Жанрова своєрідність збірки “Із днів журби” І.Франка // З його духа печаттю…: Зб. наук. праць на пошану Івана Денисюка: У 2-х т. – Т.1. – Львів, 2001. – С.331–340.
 8. Корнійчук В. Жанрова структура “Мого Ізмарагду” Івана Франка // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Зб. наук. праць Міжнар. наук. конф., присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті (Львів, 23–25 жовтня 1998 р.) – Львів, 1999. – Ч.1. – С.193–202.
 9. Корнійчук В. «Зів’яле листя» І.Франка і «Miłość» Я.Каспровича (спроба типології) // Літературознавство: Матеріали ІV конгресу Міжнародної асоціації україністів (Одеса, 26-29 серпня 1999 р.). – Кн.1. – Київ, 2000. – С.530-537.
 10. Корнійчук В. Імпресіоністична лірика І.Франка // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті й матеріали. – Львів, 2003. – Вип. 66. – С.19–28.
 11. Корнійчук В. Коломийський період творчості І.Франка (генезис громадянської лірики) // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті та матеріали. – Львів, 1989. – Вип.52. – С. 65-74.
 12. Корнійчук В. Перед брамами державного життя (поезія Івана Франка 1914-1916 рр.) // Визвольний шлях. – 2004. – Кн.8. – С.43-55.
 13. Корнійчук В. Рання лірика І.Франка (пора –“молодечого романтизму”) // Українське літератур-знавство. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, – Вип. 65. – С. 76–91.
 14. Корнійчук В. Ритміка збірки “Semper tiro” // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті і матеріали. – Львів, 2001. – Вип. 64. – С.54–67.
 15. Корнійчук В. Ритміка Франкових “ізмарагдів” // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті та матеріали. – Львів, 1993. – Вип. 58. – С.96–104.
 16. Корнійчук В. “Тій формі й зміст най буде відповідний…” (змістовність ритміко-інтонаційної структури політичної лірики І.Франка) // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті і матеріали. – Львів, 1992. – Вип. 56. – С.110–118.
 17. Корнійчук В. Тюремний сонетарій І.Франка і Я.Каспровича (типологія страждання) // Матеріали міжнародної славістичної конференції пам’яті професора Костянтина Трофимовича (1-3 квітня 1998 року): У 2 т. – Львів: «Літопис», 1998. – Т.2. – С.137-141.
 18. Корнійчук В. Універсум минулого й сучасного у циклі “На старі теми” І.Франка // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті і матеріали. – Львів, 1996. – Вип. 62. – С.130–139.
 19. Корнійчук В. Франкова “Книга Кааф”. – Вісник Львівського університету. Серія філологічна: Франкознавство. – Львів, 2003. – Вип. 32. – С.50–58.
 20. Денисюк І., Корнійчук В. Маловідома збірка Івана Франка “Вірші на громадські теми” // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті та матеріали. – Львів: Світ, 1996. – Вип.62. – С.3-22.
 21. Денисюк І., Корнійчук В. Невідомі матеріали до історії ліричної драми Івана Франка “Зів’яле листя” // Зап. НТШ. Праці філол. секції. – Львів, 1990. – Т.221. – С.265–282.
 22. Денисюк І., Корнійчук В. Подвійне коло таємниць. Нові матеріали до історії “Зів’ялого листя” // Дзвін. – 1990. – №8. – С.126–133.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус