Японська мова (1 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
18.5Іспит
27Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1160ФЛя-11ВИТИЧАК Уляна, БАТЮК Ірина
ФЛя-12ВИТИЧАК Уляна, БАТЮК Ірина
2160ФЛя-11ВИТИЧАК Уляна, ГОРОШКЕВИЧ Олена
ФЛя-12БАТЮК Ірина, ВИТИЧАК Уляна

Опис курсу

Мета та цілі курсу: мета курсу – опанування японської мови як засобу спілкування у побутовій, науковій та професійній сферах; ціль – освоєння мовленнєвих та мовознавчих знань та вмінь відповідного рівня, якими повинен володіти студент в результаті вивчення фахових дисциплін.

Очікувані результати навчання: після завершення цього курсу студент буде:
– Знати: тематичну лексику, засоби вираження структурної організації тексту та комунікативної інтенції базового рівня.
– Вміти: вести діалог, побудований на реальній ситуації; сприймати на слух тексти базового рівня; викладати свою думку відповідно до тексту базового рівня з дотриманням параметрів комунікативно-стилістичної доцільності.

Теми:
1. Японська писемність. Вимова звуків японської мови.
практичне заняття
2. Особові, заперечні та вказівні займенники
практичне заняття
3. Просте речення. Порядок слів у реченні.
практичне заняття
4. Предикативні та напівпредикативні прикметники. Заперечна форма.
практичне заняття
5. Обставини місця.
практичне заняття
6. Кількісні числівники. Лічильні суфікси. Позначення періоду.
практичне заняття
7. Форма минулого часу у реченні з іменним присудком.
практичне заняття
8. Відмінювання дієслів. Групи дієслів.
практичне заняття
9. Сполучна форма прикметників та форма минулого часу.
практичне заняття
10. Конструкції дозволу, заборони та необхідності виконання дії.
практичне заняття
11. Ввічливий та простий стилі мовлення. Особливості використання.
практичне заняття
12. Підрядне означальне речення.
практичне заняття
13. Підрядне речення часу.
практичне заняття
14. Директивні конструкції у японській мові.
практичне заняття
15. Підрядне речення умови.
практичне заняття

Питання до іспиту:
1. Фонетична система японської мови.
2. Дієслово. Граматичні форми дієслова. ~てформа дієслова. Основні значення.
3. Особові, заперечні та вказівні займенники.
4. Обставини місця.
5. Числівник. Кількісні числівники.
6. Відмінкові частки の、に、と、より、は、から、まで、が、で、へ、を。
7. Конструкції бажання та мети.
8. Прикметник. Напівпредикативні та предикативні прикметники.
9. Конструкції дозволу та заборони.
10. Просте речення. Порядок слів у реченні.

Рекомендована література

Базова:

Minna no Nihongo I. Переклад і граматичний коментар українською мовою / ред. X. Егава [та ін..]. Підручник. – Львів: НУЛП, 2009. – 212 с.
みんなの日本語初級I.スリーエーネットワーク• – 東京, 2003.-244頁

Додаткова:

1. Головнин И.В. Введение в синтаксис современного японского языка. – М, 1979.-376 с.
2. Головнин И.В. Грамматика современного японского языка. – М.,1986. – 316 с.
3. Алпатов В.М. Категории вежливости в современном японском языке. – М., 2009.- 152 с.
4. Алпатов В.М. Япония: язык и общество. – М., 2003. – 208 с.
5. Алпатов В.М., Аркадьев П.М., Подлесская В.И. Теоретическая грамматика японского языка. [В 2-х кн. Кн.1].-М., 2008. – 560 с.
6. Старостин С.А. Грамматика японского языка.- М., 2000.-150 с.
7. Комісаров К.Ю. Категорія дієслова у сучасній японській мові: лінгводидак- тичний аспект // Мовні і концептуальні картини світу. – Вип. 28. – К., 2010. – С. 62
8. Комісаров К.Ю. Морфологічні та семантико-синтаксичні особливості вживання умовних конструкцій у японському ввічливому мовленні // Мовні і концептуальні картини світу: 36. наук. пр. – К., 2004. – Вип.12. Частина 1.-С. 249-252

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус