Міфологія і фольклор

Загальноукраїнський науково-освітній журнал

АРХІВ ВИПУСКІВ
Рік заснування: 2008
Проблематика: Журнал «Міфологія і Фольклор» – це інформаційно містке і мобільне етнокультурне науково-гуманітарне видання, у якому висвітлюється широке коло питань, окреслених діадою «міфологія – фольклор». Журнал розрахований на широку читацьку аудиторію. Головним науковим спрямуванням журналу «Міфологія і Фольклор» є вивчення автентичних фольклорних текстів у найрізноманітніших аспектах, якими займається сучасна фольклористика. Значне місце у журналі приділено літературознавчим дослідженням, зокрема вивченню фольклоризму та міфологізму у художній літературі. На сторінках видання також представлена проблематика лінгвістичного діапазону «мова – міф – фольклор». Значна частина публікацій стосується вивчення теоретичних доктрин дослідників міфу, архаїчних уявлень і вірувань, світоглядних основ фольклорно-міфологічних текстів, чим опікується сучасна етнологія і філософія, а також мистецтвознавчих аспектів фольклорно-міфологічних явищ народної культури. Обов’язковою складовою кожного номера є маловідомі наукові праці з міфології та фольклору, а також публікування фольклорних матеріалів із різних етнографічних регіонів України та записів нових або маловідомих фольклорно-міфологічних явищ. Рецептивно-інформативний блок журналу наповнюють рецензії та відгуки на книги фольклористичної та міфологічної проблематики, огляди наукових видань відповідного тематичного профілю, зокрема збірників, журналів, нової літератури.
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16860-5623 ПР від 23 червня 2010 року
Періодичність: один раз на три місяці
Мова видання: українська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Львівський національний університет імені Івана Франка
Головний редактор: професор, доктор філологічних наук Ярослав ГАРАСИМ
Заступник головного редактора: кандидат філологічних наук, доцент Ігор ГУНЧИК
Відповідальний секретар: провідний спеціаліст Юрій Горблянський
Члени редколегії: Михайло ГЛУШКО, д-р іст. наук, проф. (ЛНУ імені Івана Франка); Микола ДМИТРЕНКО, д-р філол. наук, проф.  (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М. Рильського НАН України); Олена ІВАНОВСЬКА, д-р філол. наук, проф. (Київський національний університет імені Т. Шевченка); Василь ІВАШКІВ, д-р філол. наук, проф. (ЛНУ імені Івана Франка); Микола ІЛЬНИЦЬКИЙ, член.-кор. НАН України, д-р філол. наук, проф. (ЛНУ імені Івана Франка); Роман КИРЧІВ, д-р філол. наук, проф. (Інститут народознавства НАН України); Роман КРОХМАЛЬНИЙ, канд. філол. наук, доц. (ЛНУ імені Івана Франка);Володимир МЕЛЬНИК, д-р філос. наук, проф. (ЛНУ імені Івана Франка); Ярослава МЕЛЬНИК, д-р філол. наук, проф. (Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України); Віктор МОЙСІЄНКО, д-р філол. наук, проф. (Житомирський державний університет імені І. Франка); Микола МУШИНКА, академік НАН України, д-р філол. наук, проф. (Пряшів, Словаччина); Леся МУШКЕТИК, д-р філол. наук, пров. наук. співробітник(Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України); Святослав ПИЛИПЧУК, канд. філол. наук, доц. (ЛНУ імені Івана Франка);Володимир ПОГРЕБЕННИК, д-р філол. наук, проф. (Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова); Тарас САЛИГА, д-р філол. наук, проф. (ЛНУ імені Івана Франка);Любомир СЕНИК, д-р філол. наук, проф. (ЛНУ імені Івана Франка); Роман СІЛЕЦЬКИЙ, д-р іст. наук, проф. (ЛНУ імені Івана Франка); Василь СОКІЛ, д-р філол. наук, проф. (Інститут народознавства НАН України); Наталя ХОБЗЕЙ, канд. філол. наук, ст. наук. співробітник(Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України); Інна ШВЕД, д-р філол. наук, проф. (Заклад освіти «Брестський державний університет», Республіка Білорусь)
Адреса редакції: Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000
Тел.: +38 (096) 541 96 73, +38 (067) 929 09 18
E-mail: journal.mif@gmail.com