Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецьких традицій (з на­годи 140-річчя від дня народження академіка Філарета Колесси)

Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецьких традицій (з на­годи 140-річчя від дня народження академіка Філарета Колесси): Збірник наукових праць та матеріалів. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 728 с. + 1,5 вкл. – (Серія “Українська філологія: школи, постаті, проблеми”. – Вип. 13)

The Kolessas: the Succession of Scholarly and Artistic Traditions (Dedi­cated to the 140-th Birth Anniversary of the Academician Philaret Kolessa): A collection of scholarly papers and materials. – L’viv: Ivan Franko National Univer­sity of L’viv, 2013. – 728 p. + 1,5 photos. – (Series “Ukrainian philology: schools, personalities and problems”. – Issue 13)
ISBN 978-966-613-829-6, ISBN 978-617-10-0077-3

Збірник містить фольклористичні, етномузикознавчі та музикологічні розвідки про творчий доробок знаної української родини Колессів, зокрема Філарета, Миколи і Дарії, а також актуальні дослідження фольклорної традиції українського народу. У розділі “Матеріали” вперше опубліковано невідому працю Філарета Колесси “Періо­дизація українського фольклору”.

The given collection includes topical scholarly papers on the Ukrainian folklore tradi­tion as well as folkloristic, ethno-musical and musical researches of artistic heritage of the Ukrainian Kolessa family, in particular Philareth, Mykola and Dariya. In addition, the chap­ter “Materials” presents the unknown work by Philareth Kolessa “Periodization of Ukrainian folklore” that has been published here for the first time.

Упорядники: Ірина Довгалюк і Андрій Вовчак

Редакційна колегія: проф., д-р філол. наук Василь Івашків (відповідальний редактор), доц., канд. мис­тецтвознавства Ірина Довгалюк, доц., канд. філол. наук Андрій Вовчак (відповідальні секретарі), проф., д-р філол. наук Ярослав Гарасим, проф., д-р філол. наук Михайло Гнатюк, проф., д-р мистецтвознавства Софія Грица, доц. Роксоляна Залєська, проф., д-р мистецтвознавства Анатолій Іваницький, проф., д-р мистецтвознавства Олександр Козаренко, проф. Ксеня Колесса, проф. Харитина Колесса, проф., канд. мистецтво­знавства Богдан Луканюк, проф., д-р філол. наук. Микола Мушинка, проф., д-р філол. наук Тарас Салига, проф., д-р філол. наук Любомир Сеник, проф., д-р мистецтвознав­ства Олег Смоляк, проф., д-р мистецтвознавства Михайло Хай.


ЗМІСТ

Від редколегії. Editors’ notes

Микола КОЛЕССА. Композиторська діяльність Філарета Колесси

Ірина ДОВГАЛЮК. Архів Філарета Колесси у Львові

Роман ТАРНАВСЬКИЙ. Формування колективу кафедри фольклору й етнографії Львівського університету під керівництвом Філарета Колесси

Фольклористика

Ірина КОВАЛЬ-ФУЧИЛО. Михайло Скорик як дослідник наукового доробку Філарета Колесси

Роксоляна ЗАЛЄСЬКА, Ірина КОВАЛЬ-ФУЧИЛО. Наукова проблематика листування Філарета Колесси і Марка Азадовського

Людмила ІВАННІКОВА. Народознавчі студії півдня України в оцінці Філарета Колесси та Володимира Гнатюка

Михайло ЧОРНОПИСКИЙ. Із спостережень над поетикою лемківських пісень у зібранні Філарета Колесси

Оксана КУЗЬМЕНКО. Соціально-побутові пісні в едиційній та дослідницькій практиці Філарета Колесси

Ольга ХАРЧИШИН, Надія ПАСТУХ. Фольклор українців Молдови як невід’ємна складова української уснословесної традиції (на прикладах колядок архаїчної форми)

Олена ГІНДА. “Заробітчанська” тематика в сучасному українському фольклорі як пролонгація й оновлення традиції

Оксана ШАЛАК. Український обрядовий фольклор із околиць Збаража у записі польської дослідниці Северини Шаблевської: методика фіксації, едиція

Святослав ПИЛИПЧУК. “Безпристрасне вистудіювання тексту…”: методологія філологічної школи у фольклористичній практиці Івана Франка

Галина ДОВЖЕНОК. Сучасне розуміння природи фольклору: джерела і тенденції едиційної практики

Віталій КОЗЛОВСЬКИЙ. Термін “історична пісня” у науковому дискурсі української фольклористики

Олеся БРІЦИНА. До питання про методологічні засади наукового збирання фольклору: народна проза

Оксана ЛАБАЩУК. Формування натального наративу

Лілія СИРОТА. Західноукраїнське різдвяне оповідання 1920–1930-х років

Андрій ВОВЧАК. Народний ляльковий вертеп (“бетлейка”) в околицях Хирова на Старосамбірщині Львівської області

Олена СИРОЇД. Особливості функціонування й інтерпретації псальми “Ой зійшла зоря вечоровая…”

Василь ІВАШКІВ. Недруковане дослідження Пантелеймона Куліша про поетику української народної пісні

Ярема КРАВЕЦЬ. Україна, її історія, культура і література у бельгійській праці Марка Туґуші-Ґаяне

Етномузикознавство

Михайло ХАЙ. Філярет Колесса – дослідник кобзарсько-лірницької традиції (у контексті сучасних кобзарознавчих дискурсів)

Софія ГРИЦА. Аналітичний метод Філарета Колесси та його продовження в сучасній парадигматиці

Анатолій ІВАНИЦЬКИЙ. Логічні підстави ритміки в дослідженнях Філарета Колесси

Олена МУРЗИНА. Дещо про ладову організацію. Слідами аналітичних нотаток Філарета Колесси

Богдан ЛУКАНЮК. Думовий лад. Причинок до теорії модальності

Лідія ФЕДОРОНЬКО. Гаївкові наспіви в музичній традиції східної Дрогобиччини (на пісенному матеріалі сіл Гаї Верхні та Гаї Нижні Дрогобицького району)

Ліна ДОБРЯНСЬКА. До історії виникнення фоноархівів народної музики

Лариса ЛУКАШЕНКО. Матеріали з Підляшшя в фонограмархіві Інституту мистецтва Польської академії наук

Божена ЛЕВАНДОВСЬКА. Пісні польських хасидів

Музикознавство

Роксоляна МИСЬКО-ПАСІЧЕМК. Родина Колессів у критичних спостереженнях Василя Барвінського

Оксана МАРТИНЕНКО. Контакти Філарета Колесси і Федора Стешка: науковий та психологічний аспекти

Яким ГОРАК. Філарет Колесса та Володимир Садовський: до характеристики контактів

Северин ТИХИЙ. Концептуальні основи етнографічного сольфеджіо Філарета Колесси

Наталка САМОТОС-БАЄРЛЄ. Творчий шлях Миколи Колесси в контексті міжвоєнної доби (за “Спогадами” Миколи Колесси)

Ірина ЗІНКІВ. Жанр обробки народної пісні у творчості Миколи Колесси

Ксенія КОЛЕССА. Творчий портрет Дарії Колесси-Залєської: погляд крізь роки

Мар’яна ФЕРЕНДОВИЧ. Проблеми репертуару українських співочих товариств Львова періоду 1900–1939 років

Матеріали

Ірина ДОВГАЛЮК, Андрій ВОВЧАК, Руслан МАРКІВ. Періодизація українського фольклору Філарета Колесси

Філарет КОЛЕССА. Спроба періодизації української народної поезії

 

Опис фотоілюстрацій

Відомості про авторів

Фотоілюстрації