Українська філологія: школи, постаті, проблеми

Українська філологія: школи, постаті, проблеми – це серійний збірник наукових праць і матеріалів, націлений на висвітлення оригінальних результатів наукових досліджень у царинах літературознавства, мовознавства, фольклористики

 

 


Випуск 13

Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецьких традицій (з на­годи 140-річчя від дня народження академіка Філарета Колесси): Збірник наукових праць та матеріалів / Упорядники Андрій Вов­чак, Ірина Довгалюк. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 728 с. + 1,5 вкл. – (Серія “Українська філологія: школи, постаті, проблеми”. – Вип. 13)

The Kolessas: the Succession of Scholarly and Artistic Traditions (Dedi­cated to the 140-th Birth Anniversary of the Academician Philaret Kolessa): A collection of scholarly papers and materials. – L’viv: Ivan Franko National Univer­sity of L’viv, 2013. – 728 p. + 1,5 photos. – (Series “Ukrainian philology: schools, personalities and problems”. – Issue 13) ISBN 978-966-613-829-6, ISBN 978-617-10-0077-3

Збірник містить фольклористичні, етномузикознавчі та музикологічні розвідки про творчий доробок знаної української родини Колессів, зокрема Філарета, Миколи і Дарії, а також актуальні дослідження фольклорної традиції українського народу. У розділі “Матеріали” вперше опубліковано невідому працю Філарета Колесси “Періо­дизація українського фольклору”.

The given collection includes topical scholarly papers on the Ukrainian folklore tradi­tion as well as folkloristic, ethno-musical and musical researches of artistic heritage of the Ukrainian Kolessa family, in particular Philareth, Mykola and Dariya. In addition, the chap­ter “Materials” presents the unknown work by Philareth Kolessa “Periodization of Ukrainian folklore” that has been published here for the first time.

Випуск 12

Таємниця слова: Збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Любомира Сеника. – Львів, 2012. – 422 с. + вкл. – (Серія “Українська філологія: школи, постаті, проблеми”. – Вип. 12) ISBN 978–966–613–926–2

У збірнику вміщені статті, присвячені 80-річчю професора Любомира Сеника. Розглянуто особливості наукових зацікавлень ювіляра, його студії з історії української літератури та його ж художня творчість: поезія, проза і публіцистика. Ряд статей аналізують історико-літературний процес ХІХ–ХХ століть в контексті історичних подій, літературної теорії та перекладознавства. Тексти опубліковано в авторській редакції.

Випуск 11

“Мистецтво творять шал і розум”. Творчість Богдана Ігоря Антонича: рецепції та інтерпретації: Збірник наукових праць. – Львів, 2011. – 512 с. – (Серія “Українська філологія: школи, постаті, проблеми”. – Вип. 11) ISBN 978–966–613–829–6 (серія) ISBN 978–966–613–830–2

Одинадцятий випуск збірника наукових праць: із серії “Українська філологія: школи, постаті, проблеми” присвячений життю і творчості видатного українського поета Богдана Ігоря Антонича (1909–1937). До збірника увійшли доповіді, виголошені на Міжнародній науковій конференції “Мистецтво творять шал і розум” (Львів, 29 жовтня 2009), що відбулася у Львові з нагоди 100-річчя від дня народження поета. У книзі опубліковано матеріали, що висвітлюють різні аспекти творчої діяльності та інтерпретації поезії “закоханого в житті поганина”.

The eleventh issue of the collection of scholarly papers from the series “Ukrainian Philology: Schools, Personalities, Problems” is devoted to life and creation of famous Ukrainian poet Bohdan Ihor Antonych (1909–1937). The collection is composed of papers, delivered at the International scientific conference “Art is Created by Madness and Mind” (Lviv, October 29, 2009) in the honor of 100 th anniversary of the poet. The publication comprises of articles on different aspects of his life of creation and on the interpretation of the poetry by “pagan lover of life”, as he called himself.

Випуск 10

Михайло Возняк. Студії над українськими літописами: Збірник наукових праць / Вступна стаття, упорядкування та коментарі Назара Федорака. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 596 с. ISBN 978–966–613–837–1

Пам’ятки українського літописання завжди перебували у сфері професійних літературознавчих зацікавлень академіка Михайла Возняка. Саме він чи не перший із учених наполягав на”українській літописній традиції” як на важливому понятті в термінологічній системі нашого літературознавства. Також Михайло Возняк виступав проти надмірних пошуків впливів на виникнення та розвиток літописного жанру в Україні, раз у раз наголошуючи на органічності, питомій українськості й форми, і змісту наших літописів, починаючи від XI століття. До цієї книги ввійшли окремі дослідження та фрагменти прань академіка Михайла Возняка на теми українського літописання. Пропонований збірник дозволяє сформувати більш-менш цілісне уявлення про методику наукових досліджень видатного вченого-філолога, зокрема в царині студій над українською літописною традицією, її розвитком, питаннями співвідношення літературного та фольклорного тексту, авторства окремих літописних пам’яток тощо. Більшість уміщених у збірнику праць було опубліковано ще в першій половині XX століття й відтоді не перевидавано.
Для фахівців-філологів, студентів гуманітарних факультетів навчальних закладів різних рівнів акредитації, шанувальників української старовини, широкого кола читачів.

Випуск 9

Меч і мисль: творчість Романа Іваничука у національних вимірах української культури: Збірник наукових праць. – Львів; Ужгород: Ґражда, 2009. – 336 с., іл.

The Sword and the Thought: Roman Ivanychyk’s works in national dimensions of culture: A collection of scientific papers. – L’viv; Uzhgorod: Grazhda, 2009. – 336 s.
ISBN 978–966–176–017–1

Збірник містить доповіді та повідомлення літературознавців, мовознавців і фольклористів на науковій конференції “Меч і мисль: творчість Романа Іваничука у національних вимірах української культури” (3.06.2004, Львів), присвяченій 75-річчю від дня народження письменника та 50-річчю його творчої діяльності. В окремих розділах публікуємо інтерв’ю з Митцем слова та деякі літературно-критичні відгуки на його історичну романістику.
Тексти опубліковано в авторській редакції.

The collection includes reports of scientists, philologists, folklorists at the scientific conference “The Sword and the Thought: Roman Ivanychyk’s works in national dimensions of culture ” (3.06.2004, L’viv) dedicated to the 75-th birthday anniversary and the 50-th anniversary of the author’s creative activity. In certain parts of the collection we publish the interview with a Master of word and also some literary critical review of his historical novels.
The texts are published in authorial editorship.

Випуск 8

Гавриїл Костельник на тлі доби: пошук істини: Збірник наукових праць. – Львів; Ужгород: Ґражда, 2007. – 526 с., іл. ISBN 978–966–8924–32–3

Збірник містить доповіді та повідомлення учених: філологів, філософів, істо­риків, релігієзнавців – на науковій конференції “Гавриїл Костельник на тлі доби: пошук істини”, присвяченій 100-й річниці виходу збірки поезії Гавриїла Костельника “З мойого волала”, яка відбулась 4–5 листопада 2004 року у Новому Саді (Сербія і Чорногорія). Тексти публікуються в авторській редакції.

The collection includes reports of scientists, philologists, journalists, historians on the scientific conference “Havryil Kostelnyk at the background of the epoch: search for truth” dedicated to the 100-th anniversary of publishing of Kostelnyk’s collection of po­ems “Z moyoho valala”, that took place 4–5.11.2004 in Novy Sad (Serbia and Montenegro). The texts are published in authorial editorship.

Випуск 7

Іван Франко. “Зів’яле листя”: тексти, матеріали, дослідження / Упорядкування Павла Салевича. – Львів, 2007. – 425 с. ISBN 978–966–613–526–4

Книга є свого роду науковим компендіумом, створеним на основі аналізу поетичної збірки Івана Франка “Зів’яле листя”. Зібрані тут праці написані упродовж більш як ста років. Автори представляють літературознавчі, мовознавчі та фольклористичні напрямки досліджень. Таке об’єднання наукових праць покликане якнайповніше, якнайглибше та якнайяскравіше представити осмислення унікальної збірки Івана Франка. Пропоновані тексти, матеріали та дослідження, подані у часовому порядку їх написання, дають змогу, з одного боку, побачити шляхи франкознавчої думки у її часовому вимірі, а з іншого – відкривають розмаїття наукової думки, її пошук, контраверсійність, і, врешті, світло осягнення і розуміння Франкового поетичного світу, Франкової творчої майстерності.

The book is a kind of scientific compendium, created on the basis of analysis of Ivan Franko’s poetic collection “Withered leaves”. The works comprised here have been written during more than a hundred years. The authors present literary studies, linguistic and folklore studies brauches of researches. This collection of scholarly works is aimed at full, deep and clear presenting of Ivan Franko’s uniqe collection. The texts, materials and researches included are presented in a temporal order as they were written and, on one hand, give the opportunity to see the directions of Franko studies in their temporal dimension, and, on the other hand, reveal the diversity of scientific opinion, its search, controvercy and, eventually, contribute to deeper penetration and comprehension of Franko’s poetic world, Franko’s creative talent.

Випуск 6

Григорій Нудьга. У колі світової культури / Упорядкування Руслана Марківа. – Львів, 2006. – 440 с. ISBN 966663213–6

Видання включає дотепер недруковану працю визначного українського фольклориста, літературознавця та культуролога Григорія Нудьги (1913–1994) “У колі світової культури”, а також скорочений виклад його ґрунтовного дослідження “Українська дума і пісня у світі”, повністю опублікованого у двох томах в 1997–1998 роках уже після смерті вченого. Праці Г. Нудьги прикметні використанням величезного фактичного матеріалу, що дозволило вченому майже зримо представити українську духовну культуру у її сприйманні та переосмисленні в світі.

The volume includes the work of a famous Ukrainian folklorist, literary critic and culturologist Hryhoriy Nud’ha (1913–1994) “In the circle of the world culture”, which has not been published before, as well as the abridged version of his thorough research “Ukrainian duma and song in the world” the full text of which was published in two volumes just after scholar’s death in 1997–1998. Nud’ha’s works are characterized by the significant amount of facts that allowed the scholar to make a graphic representation of Ukrainian spiritual culture in its perception and comprehension in the world.

Випуск 5

Родина Колессів у духовному та культурному житті України кінця XIX – XX століття (з нагоди 130-річчя від дня народження академіка Філарета Колесси та 100-річчя від дня народження академіка Миколи Колесси): Збірник наукових праць та матеріалів / Упорядники Андрій Вов­чак, Ірина Довгалюк. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2005. – 476 с. ISBN 966–613–397–0

Збірник містить статті учених-філоло­гів, музикологів та етномузикологів, при­свячені життєвому і творчому шляху знаної елітної української родини Колессів, зокрема Івана, Олександра, Філарета, Миколи, Любки, Христі, Харитини та ін., а також перевидання маловідомих матеріалів Філарета та Олександра Колессів.

The volume includes articles by scholars-philologists, music and ethno-music experts dedicated to life and works of a famous elite Ukrainian Kolessa family, in particular Ivan, Oleksandr, Philaret, Mykola, Lyubka, Khrystia, Kharytyna et al. as well as republished practically unknown materials of Phi­laret and Oleksandr Kolessas.

[Випуск 4]

“Муза і меч”: національний рух у фольклорних та літературних джерелах: Збірник наукових праць. – Львів, 2005. – 382 с. ISBN 966–613–368–7

Збірник містить доповіді та повідо­млення учених: філологів, журналістів, істориків – на науковій конференції “Муза і меч”: національний рух у фольклорних та літературних джерелах”, приуроченій до 60-річчя створення УПА. Тексти пу­блікуються в авторській редакції.

The collection includes reports of scie­ntists, philologists, journalists, historians on the scientific conference “Muse and sword”: national movement in folklore and literary sources” dedicated to the 60-th anniversary of Ukrainian Rebellious Army. The texts are published in authorial editorship.

[Випуск 3]

Юрій Липа: голос доби і при­клад чину: Збірник наукових праць. – Львів 2001. – 408 с.
ISBN 966–613–087–4

Збірник містить доповіді та повідом­лення учених-філологів на Всеукраїн­ській науковій конференції, присвяченій 100-річному ювілею Юрія Липи, пере­видання маловідомих публікацій Україн­ського Суходолового Інституту та листу­вання письменника з Андрієм Жуком, що публікується вперше.

The volume contains the proceedings of the all-Ukrainian scholarly conference commemorating the 100th birth anniversary of Yurij Lypa as well as some lesser known works of the Ukrainian Sukhodol’s Institute and the correspondence between Yurij Lypa and Andrij Zhuk.

[Випуск 2]

Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної наукової конфе­ренції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української сло­весності у Львівському університеті. – Львів: Світ, 1999. – Ч. 1. – 740 с. ISBN 966–603–096–9

Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної наукової конфе­ренції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української сло­весності у Львівському університеті. – Львів: Світ, 1999. – Ч. 2. – 752 с. ISBN 966–603–098–5

Збірник містить доповіді та повідо­млення українських і зарубіжних учених-філологів на Міжнародній науковій конференції, присвяченій 150-річному ювілею кафедри української словесності у Львівському університеті (Львів, 23–25 жовтня 1998 року).

The collection contains reports of the Ukrainian and foreign scientists-phi­lologists at International scientific conference, devoted to 150 anniversary of the department of the Ukrainian language and literature in L’viv University (L’viv, 23–25 October, 1998).

[Випуск 1]

Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Львів: Світ, 1998. – 872 с. ISBN 966–603–000–4

У книзі публікуються доповіді та по­відомлення учасників Міжнародної науко­вої конференції “Іван Франко – письмен­ник, мислитель, громадянин”, присвяче­ної 140-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 25–27 вересня 1996 року).

This volume contains papers and contributions at the International Scholarly Conference “Ivan Franko as a Writer, Philosopher and Public Figure” on the occasion of Ivan Franko’s 140th birthday anniversary (L’viv, September 25–27, 1996).