Архів випусків – “Вісник Львівського університету”

visnyk_mal01“Вісник Львівського університету. Серія філологічна” –

збірник наукових праць, мета якого – висвітлення оригінальних результатів наукових досліджень у царинах літературознавства, мовознавства, фольклористики

 


 

Вісник 66: Українська фольклористика

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 66. Львів, 2017

Черговий випуск “Вісника Львівського університету” представляє результати спільного проекту Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси і Лабораторії фольклорис­тичних досліджень, націленого на комплексний аналіз і висвітлення теоретико-методологічних і пошуково-прикладних аспектів документування фольклорної традиції в історико-культурній перспективі. У публікаціях авторів порушено широкий спектр проблем фольклористичного до­кументування у площинах фіксації й архівування фольклорних матеріалів: створення архівних документів, організація архівних фондів, оперування цифровими аудіовізуальними документа­ми, зберігання документів на історичних носіях, налагодження доступу до архівних матеріалів, розробка пошуково-систематизаційних інструментів для оптимізації дослідницької праці. Основ­ний розділ збірника становлять статті, які розкривають історію, напрями діяльності й напрацю­вання сучасних осередків дослідження й архівування фольклору яв в Україні, так і закордоном.

Вісник 63

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 63. Львів, 2016

Вісник 62: Франкознавство

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 62. Львів, 2015

У черговому випуску Вісника висвітлено чимало актуальних питань сучасного франкознавства. Основний акцент зроблено на інтерпретації Франкових художніх творів (поезія, мала та велика проза). Ґрунтовно проінтерпретовано теоретичні аспекти наукових студій ученого в галузі літературознавства, мовознавства та фольклористики. У розділі «Публікації» представлено німецькомовні оригінали та українські переклади листів редакції журналу «Die Zeit» до Івана Франка. Уведено у науковий обіг епістоли угорського славіста Оскара Ашбота до українського письменника. Для науковців, педагогів та студентів.

Випуск 61: Сходознавство

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 61. Львів, 2014

Статті збірника містять результати сучасних досліджень мов та літератур Близького і Далекого Сходу, а також методики викладання іноземних мов. З’ясовано питання міжкультурної комунікації.

Випуск 60. Частина 1Випуск 60. Частина 2

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 60. Частина 1-2. Львів, 2014

У збірнику опубліковано наукові статті, написані на основі доповідей, виголошених на Всеукраїнській науково-теоретичній конференції «Література на пограниччі: амбівалентність, гібридність, долання кордонів». Окрім українських учених, у конференції взяли участь також науковці з інших країн. Статті висвітлюють теоретико-літературні аспекти пограниччя, його різновиди та способи вияву в художніх творах. Зокрема, увагу зосереджено на проблемах міжкультурного пограниччя і національної ідентичності, постколоніального відчитування текстів, функціонування лімінальних топосів у літературі, деконструювання традиційної поетики, а також на специфіці діалогу між різними жанрами і стилями в мистецтві. Для науковців, педагогів та студентів.

Випуск 59

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 59. Львів, 2013

У Віснику вміщено тексти доповідей, виголошених на Міжнародній міжгалузевій конференції “Топоніміка і контекстуальний метод К. М. Тищенка” (Київ, 20 квітня 2012 року) і на однойменному круглому столі у Львові (5 жовтня 2012 року). Матеріали збірника відображають стан студій топонімії України (топонімічний слід давніх персів, скіфів, адиґів, валахів; топонімічні підсистеми окремих областей; топонімічні джерела нового історичного атласу України; метод топонімічного контекстування, який розробив професор К. М. Тищенко). Представлено доповіді про окремі аспекти вивчення топонімії Авести, топонімічні системи Хорватії, Ірану, Японії, Мадаґаскару, Італії, Франції, вживання топонімів у пресі й дипломатичному дискурсі. Книга адресована мовознавцям, історикам і всім, хто цікавиться топонімією як спільним об’єктом дослідження історії, географії та лінгвістики.

Випуск 58: Франкознавство

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 58. Львів, 2013

У збірнику запропоновано різновекторний аналіз творчої спадщини Івана Франка. Звернено увагу на теоретико-методологічний вимір доробку письменника, презентовано сучасну наукову інтерпретацію його окремих художніх полотен, підкреслено вагомий потенціал перекладацьких та перекладознавчих Франкових напрацювань, засвідчено концептуальну глибину фольклористичних студій дослідника.

Випуск 57

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 57. Львів, 2012

Опубліковано дослідження, присвячені актуальним проблемам сучасного мовознавства. У працях авторів висвітлено теоретичні питання української мови на рівні фонетики, лексикології, семантики, словотвору та граматики, питання методики вивчення української мови, репрезентовано основні тенденції розвитку мови останніх десятиліть.

Випуск 56. Частина 1Випуск 56. Частина 2

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 56. Частина 1-2. Львів, 2012

У збірнику вміщено дослідження, які охоплюють широкий спектр мовознавчих проблем, що стосуються граматики, фразеології, ономастики, етимології, діалектології, культури мови, соціолінгвістики, культурології, перекладу, історії слов’янських мов та історії мовознавства. Розглянуто інноваційні процеси у сфері лексики і термінології слов’янських мов наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть, актуальні питання міжмовних контактів. Значну увагу приділено вирішенню проблем історії слов’янських літератур та літературознавчої компаративістики.

Вісник 55: Франкознавство

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 55. Львів, 2011

У збірнику запропоновано різновекторний аналіз творчої спадщини Івана Франка. Звернено увагу на теоретико-методологічний вимір доробку письменника, презентовано сучасну наукову інтерпретацію його окремих художніх полотен, підкреслено вагомий потенціал перекладацьких та перекладознавчих Франкових напрацювань, засвідчено концептуальну глибину фольклористичних студій дослідника. У виданні уперше републіковано “Листи до товаришки” Анни Франко-Ключко.

Випуск 54: Сходознавство

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 54. Львів, 2011

У Віснику висвітлено результати сучасних досліджень у галузі східних мов та літератур.

Випуск 53: Сходознавство

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 53. Львів, 2011

У Віснику висвітлено результати сучасних досліджень у галузі східних мов, літератур та культур, присвячені мовним та літературним зв’язкам України і Сходу.

Випуск 52

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 52. Львів, 2011

Випуск 51: Франкознавство

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 51. Львів, 2010. 248 c.

У збірнику подано наукові статті, які поглиблено та різносторонньо висвітлюють феномен Івана Франка, його творчу спадщину. Роглянуто важливі теоретичні та методологічні проблеми літературознавства, перекладознавства і фольклористики, введено у науковий обіг низку нових невідомих документів. Відзначено участь І. Франка у резонансних видавничих проектах.

Випуск 50

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 50. Львів, 2010

Статті збірника містять матеріали конференції, присвяченої сторіччю від дня народження Михайла Шкільника: дослідженню творчої спадщини Михайла Шкільника, визначних педагогів минулого й сучасності, а також вивченню актуальних проблем сучасної педагогіки й мовознавства.

Випуск 48

Вісник Львівського університету. Серія філологічнаВипуск 48. Львів, 2009. 368 с.

Черговий випуск “Вісника Львівського університету” присвячено 80-літтю професора кафедри слов’янської філології Львівського національного університету імені Івана Франка Володимира Моторного – відомого літературознавця, дослідника міжслов’янських літературних та культурних взаємин, перекладача. У збірнику вміщено статті колег, учнів та послідовників науковця, в яких висвітлено актуальні проблеми мови, літератури, історії та культури зарубіжних слов’янських народів. Подано бібліографію праць Володимира Моторного за 2004–2009 роки. Окрему рубрику становлять есеї та переклади.

Вісник 47: Українська фольклористика

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 47. Львів, 2009. 277 с.

Черговий випуск “Вісника Львівського університету” приурочено сторіччю експедиції Філарета Колесси на Наддніпрянську Україну для запису кобзарського та лірницького репертуару влітку 1908 року. У працях авторів розкрито історію перебігу і важливість цього проекту, заторкнуто питання методології дослідження українського фольклору, представлено новітні тенденції зарубіжної фольклористики. Цей випуск започатковує рубрику “Документування фольклору”, покликану активізувати обмін думками у царині архівування фольклорної традиції. У розділі “Публікації” передруковуємо раритетну працю Філарета Колесси “Огляд україньско-рускої народної поезиї”.

Випуск 46

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 46. Львів, 2009. 294 с.

Статті збірника містять дослідження актуальних питань соціолінгвістичної ситуації в умовах пострадянської мовної дійсності. Простежено семантичні зрушення в лексичній системі української мови на зламі століть.

Випуск 45: Сходознавство

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 45. Львів, 2008. 254 с.

Статті збірника містять результати сучасних досліджень у галузі східних мов, літератур та культур. Окремий розділ присвячено мовним і літературним зв’язкам України та Сходу.

Випуск 44. Частина 1Випуск 44. Частина 2

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 44. Львів, 2008. Частина 1. 316 с.

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 44. Львів, 2008. Частина 2. 368 с.

В основу збірника лягли доповіді, виголошені на Всеукраїнській науково-теоретичній конференції «Література в системі міждисциплінарних зв’язків» (Львів, 2007). Зібрані тут статті висвітлюють філософські виміри міждисциплінарних зв’язків, пошук нового інструментарію в гуманістиці, соціологічні, культурологічні, імагологічні, постколоніальні підходи в сучасному літературознавстві, проблеми перекладу літературних творів мовами інших знакових систем
Призначено науковцям, педагогам, аспірантам і студентам.

Випуск 43: УКРАЇНСЬКА ФОЛЬКЛОРИСТИКА

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 43. Львів, 2010. 387 с.

У збірнику подано статті, які багатоаспектно висвітлюють теоретичні і методологічні проблеми сучасної фольклористики, етномузикології та літературознавства, зокрема питання поетики фольклорного тексту, особливості становлення і розвитку жанрової системи й окремих жанрів української усної словесності, проблему фольклорно-літературної взаємодії тощо. Окремим розділом представлено дослідження наукового доробку відомого українського фольклориста, літературознавця й культуролога Григорія Нудьги в контексті розвитку української філологічної науки ХХ століття. Рубрика “Молода кафедра” містить наукові розвідки аспірантів кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси. У науковий обіг введено нові фольклорні матеріали, записані у селі Дермань Здолбунівського району Рівненської області впродовж 2003–2009 років.

Випуск 41: УКРАЇНСЬКА ФОЛЬКЛОРИСТИКА

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 41. Львів, 2007. 314 с.

Черговий випуск “Вісника Львівського університету” присвячено переважно дослідженню окремих аспектів фольклористичної спадщини видатних українських вчених ХІХ століття Миколи Костомарова (1817–1885) та Пантелеймона Куліша (1819–1897), внесок яких у національну духовну культуру надзвичайно вагомий. Їх фольклористичні концепції аналізуються в контексті тенденцій української фольклористики ХІХ століття, зокрема досліджень та видань Вацлава Залеського, Оскара Кольберґа, Олени Пчілки, Катерини Грушевської, теоретичних засад сучасної науки про усну народну словесність. Для науковців, викладачів та студентів філологічних спеціальностей, учителів шкіл і всіх, хто цікавиться усною народною словесністю.

Випуск 38. Частина 1Випуск 38. Частина 2

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 38. Львів, 2006. Частина І. 212 с.

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 38. Львів, 2006. Частина ІІ. 205 с.

Статті збірника присвячені актуальним проблемам історичного розвитку і сучасного функціонування української мови. Узагальнено результати досліджень її лексико-семантичної, фонетичної і граматичної структури в діахронії та синхронії.

Випуск 37: УКРАЇНСЬКА ФОЛЬКЛОРИСТИКА

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 37. Львів, 2006. 567 с.

Черговий випуск “Вісника Львівського університету” присвячено актуальним проблемам сучасної фольклористики. У працях авторів заторкнуто питання методології українського фольклору, зокрема специфіки фольклорного мислення як системи інформаційного відображення, представлено основні тенденції зарубіжної фольклористики останніх десятиліть. У збірнику поміщено досліджен­ня поетичного змісту ряду фольклорних жанрів, зокрема колядок, щедрівок, гаївок, весільних пісень, похоронних голосінь, пісень-хронік, зразків фольклорної прози тощо. Історію фольклористики та фольклорно-літературні взаємини представлено студіями про фольклористичні концепції Івана Франка, особливості використання народнопоетичного матеріалу в епопеї Пантелеймона Куліша “Україна”, збирацько-дослідницьку роботу в Галичині на межі ХІХ-ХХ століть тощо. У рубриках “Публікації” та “Із блок­нота фольклориста” представлено фрагмент народознавчої праці Германа-Ігнатія Бідерманна і фольклорні записи Миколи Ільницького. Цей випуск започатковує рубрику “Молода кафедра”, яка представляє розвідки аспірантів та молодих учених переважно з наукових центрів Західної України. Продовжуються рубрики “Етномузикологія”, “Огляди і рецензії”, “Хроніка”.
Для науковців, викладачів та студентів філологічних спеціальностей, учителів шкіл і всіх, хто цікавиться усною народною словесністю.

Випуск 36

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 36. Львів, 2005. 310 с.

Статті збірника містять результати сучасних досліджень у галузі східних мов, літератур та культур. Окремий розділ присвячено мовним та літературним зв’язкам України та Сходу.

Випуск 35

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 35: Літературознавство. Львів, 2004. 455 с.

У Віснику розглянуто актуальні проблеми історії української літератури – від її витоків до сучасного стану, а також теорії літератури, компаративістики та культурології. В окремих розділах зібрано дослідження творчості Івана Франка, Василя Щурата, Лесі Українки. Видання містить також передрук франкознавчої статті Василя Щурата та першодрук листів Євгена Маланюка до Євгена-Юлія Пеленського. Для науковців, викладачів вузів, учителів середніх шкіл, студентів.

Випуск 34. Частина 1Випуск 34. Частина 2

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 34. Львів, 2004. Частина 1. 506 с.

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 34. Львів, 2004. Частина 2. 534 с.

Статті збірника містять результати досліджень семантичної, фонетичної і граматичної структури мови в діахронії та синхронії. Порушено актуальні проблеми прагматики, розвитку українського термінознавства.

Випуск 33: ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО. Частина 1

Випуск 33: ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО. Частина 2

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 33: Теорія літератури та порівняльне літературознавство. Львів, 2004. Частина 1. 289 с.

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 33: Теорія літератури та порівняльне літературознавство. Львів, 2004. Частина 2. 263 с.

В основу першого випуску наукового збірника серії “Теорія літератури та порівняльне літературознавство”, що започаткований у Львівському національному університеті імені Івана Франка, покладено доповіді, виголошені на Міжнародній науковій конференції, присвяченій теоретичній та компаративістичній проблематиці сучасного літературознавства (2003). Опубліковані тут культурологічні, інтертекстуальні, компаративні, генологічні, наратологічні студії висвітлюють різноманітні концептуальні, методологічні та порівняльні аспекти класичної, модерної і постмодерної поетики й естетики.
Для науковців, педагогів та студентів.

Випуск 32: ФРАНКОЗНАВСТВО

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 32: Франкознавство. Львів, 2003.

Комплекс статей цього чергового наукового збірника спрямований на поглиблене вивчення універсальності Івана Франка. Матеріали збірника присвячені новому прочитанню текстів письменника, вивченню майстерності його художньої спадщини, її інтертекстуальних зв’язків. В окремих статтях розглянуто теоретичні та методологічні проблеми літературознавчої та мовознавчої спадщини Івана Франка. Також у збірнику подано публікації маловідомих рецензій Івана Франка на дослідження, присвячені апокрифам.
Збірник розрахований на науковців, педагогів та студентів.

Випуск 31: УКРАЇНСЬКА ФОЛЬКЛОРИСТИКА

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 31. Львів, 2003. 453 с.

Черговий випуск “Вісника Львівського університету” присвячено актуальним проблемам сучасної фольклористики. У працях авторів “Вісника” заторкнуто питання методології українського фольклору, зокрема окреслено проблему його національної специфіки, представлено понятійне поле теоретичної фольклористики. У збірнику читач знайде дослідження поетичного змісту ряду фольклорних жанрів: колядок, обхідних пісень, замовлянь, казок, а також поезії українського етноетикету. Поміщено студії з історії фольклористики та фольклорно-літературних взаємин. Цікаві розвідки та польові записи представлено у рубриках “Матеріали та публікації”, “Із блокнота фольклориста” (фольклорні записи проф. Івана Денисюка). Із цього випуску запроваджуємо рубрики “Етномузикологія”, “Рецензії”, “Хроніка”. Для науковців, викладачів та студентів філологічних спеціальностей, учителів шкіл і всіх, хто цікавиться усною народною словесністю.

Випуск 29

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 29. Львів, 2000. 321 с.

Статті збірника містять результати досліджень семантичної, фонетичної і граматичної структури мови в діахронії та синхронії. Порушено актуальні проблеми прагматики, філософії мови, розвитку українського термінознавства.

Випуск 27: Українська фольклористика

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 27: Українська фольклористика. Львів, 1999. 294 с.

Це один з перших збірників відродженої у Львівському державному університеті кафедри української фольклористики, яка продовжує наукові традиції академіка Філарета Колесси. У працях авторів український фольклор розглядається в теоретично-методологічному, історичному й естетичному аспектах. У збірнику читач знайде студії про релікти старожитностей, зокрема про міфологеми Тура, Красної Пані у сучасних записах легенд, дослідження з історії фольклористики та фольклоризму, славістичних контактів української народної словесності та запис унікального за своїм високим рангом поетики українського весілля з Берестейщини.
Для науковців, викладачів та студентів філологічних спеціальностей, учителів шкіл і всіх, хто цікавиться усною народною словесністю.