Методика викладання української мови (україністи, 1 потік)

Тип: Нормативний

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
720доцент КОСТІВ ОксанаФЛу-41, ФЛу-42, ФЛу-43, ФЛу-44

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
720ФЛу-41ЛЕВЧУК Оксана
ФЛу-42БОРІЙЧУК Лідія
ФЛу-43доцент СОКІЛ-КЛЕПАР Наталія
ФЛу-44доцент СКОЛОЗДРА-ШЕПІТКО Олеся

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів: із змістом і структурою курсу української мови у середній школі; зі шкільною програмою з української мови; з чинними підручниками для 5 – 11 класів; дидактичними основами навчання мови; традиційними та інноваційними методами і прийомами навчання української мови; уроком як основною формою організації навчально–виховного процесу та його типами; методикою вивчення основних питань шкільного курсу мови (фонетики, лексики, будови слова і словотвору, морфології, синтаксису, культури мовлення); з позакласною роботою з української мови у середній школі.

 Завдання: формувати у студентів вміння реалізувати дидактичні принципи навчання української мови у середній школі; виробляти вміння вибору необхідного методу проведення конкретного уроку; вміння реалізувати відповідні прийоми навчання; використовувати необхідний тип уроку залежно від теми уроку, рівня знань учнів, тощо; навчати учнів розуміти особливості викладання того чи іншого розділу мовознавчої науки.

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати: дидактичні принципи навчання української мови у середній школі; методи і прийоми навчання української мови; типи уроків; види роботи з розвитку зв’язного мовлення; особливості вивчення різних мовних дисциплін; методику проведення позакласної роботи; норми оцінювання усних відповідей та письмових робіт учнів.

вміти: підготувати конспект уроку; використовувати у навчанні традиційні та інноваційні методи та прийоми; провести урок будь-якого типу; провести написання диктантів, переказів та творів; оцінити усні та письмові роботи з української мови; проводити позакласну роботу з української мови у середній школі.

 

 

 

 

Зміст курсу:

 Загальні питання методики. Методика викладання української мови як наука і навчальна дисципліна: предмет, об’єкт, завдання методики, зв’язок методики мови з іншими дисциплінами. Різновиди методики. Дидактичні основи навчання мови. Принципи навчання. Підходи до навчання української мови. Методи і прийоми навчання української мови. Навчальна, виховна, розвивальна та контрольно-корекційна функції методів. Класифікація методів навчання: метод усного викладу (види викладу – розповідь, пояснення, шкільна лекція), метод бесіди (види бесіди), метод спостереження над мовою, метод роботи з підручником, метод вправ, програмоване навчання, проблемний метод. Інноваційні методи навчання. Інтерактивне навчання.

Українська мова як навчальна дисципліна в загальноосвітніх закладах. Документи, які регламентують навчання української мови в середніх закладах освіти (Державний стандарт загальної середньої освіти, базовий навчальний план, типова освітня програма, типовий навчальний план, Програма з української мови для 5-9 та 10-11 класів, Методичні рекомендації щодо викладання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах, календарно-тематичне планування з української мови). Компетентнісний підхід до викладання української мови в школі: характеристика ключових компетенцій, наскрізних та змістових ліній програми. Підручники та посібники з української мови для 5-11 класів.

Урок як основна форма навчання. Урок як основна форма організації навчально-виховного процесу. Проблема типології уроків з української мови. Макро- і мікроструктура уроку. Методика проведення уроків з української мови залежно від змісту, теми, мети, етапів навчання тощо. Тип уроку, його оптимальний варіант структури, правильний вибір методів і прийомів, засобів організації пізнавальної діяльності учнів, системи завдань і вправ, що забезпечують добре засвоєння знань, формування умінь і навичок. Спостереження та аналіз уро­ків з мови. Вибір методів навчання. Типи уроків мови: 1) вивчення нового матеріалу; 2) закріплення вивченого; 3) перевірки й обліку набутих знань; 4) аналіз контрольних робіт; 5) узагальнення та систематизація вивченого; 6) повторення теми, розділу, 7) розвитку зв’язного мовлення. Структура уроку кожного типу. Інноваційні типи уроків.

Методика навчання основних розділів шкільного курсу української мови.

Методика вивчення фонетики й орфоепії. Зміст шкільного курсу вивчення фонетики та його значення. Завдання вивчення фонетики. Вивчення фонетики в умовах говірки. Методи і прийоми вивчення фонетики. Вироблення в учнів усного мовлення, що відповідає літературній нормі. Удосконалення артикуляції звуків української мови. Тренувальні вправи з фонетики. Фонетичний розбір. Використання наочності і технічних засобів у процесі вивчення фонетики. Робота над орфоепією в школі. Навчання орфоепії – складова частина роботи над культурою мови учнів. Основні орфоепічні норми української літературної мови, обов’язкові для учнів. Типові порушення орфоепічних норм. Робота над орфоепічними нормами, що узгоджуються і не узгоджуються з орфографією. Робота над літературним наголосом. Значення зразкової вимови вчителя. Використання технічних засобів навчання на заняттях з орфоепії (аудіо- та відеозаписи).

Методика вивчення лексики. Значення і завдання вивчення лексики в школі. Методика розкриття значення слова. Слово як одиниця мови, його ознаки. Багатозначні й однозначні слова. Пряме і переносне значення слова. Омоніми. Різниця між багатозначністю та омонімією. Позначення багатозначності та омонімії у словниках. Синоніми. Антоніми. Загальновживані, діалектні та професійні слова; запозичена лексика, застарілі слова (архаїзми та історизми), неологізми. Методи і прийоми роботи над збагаченням словника учнів. Активний і пасивний словники учнів і співвідношення між ними. Сприймання і засвоєння нових слів і нових значень слів. Пояснення незрозумілих слів. Словникова робота на уроках мови. Онлайнові словники. Укладання словниковий статей. Типові лексичні помилки в мовленні учнів; усунення цих помилок.

Тренувальні вправи з лексики; лексичний розбір, виявлення у тексті відповідних лексичних явищ та їх аналіз; самостійний підбір слів певної категорії; самостійне складання речень зі словами різних лексичних категорій; групування слів за певними ознаками. Творення антонімічних пар; аналіз текстів з професійною, діалектною та іншомовною лексикою. Матеріал для занять з лексики, вимоги до нього і методика його добору.

Методика вивчення фразеології. Фразеологічні одиниці та їх ознаки. Система тренувальних вправ для засвоєння фразеології: відшукування фразеологізмів у тексті; розкриття значення фразеологізмів; добирання синонімів до фразеологізму; уведення фразеологізмів у текст тощо.

Ознайомлення з найуживанішими в літературній мові фразеологізмами, прислів’ями, приказками, розкриття їх значення, походження, особливості уживання. Методи і прийоми збагачення фразеологічного запасу учнів. Використання посібників та електронних ресурсів у роботі над лексикою і фразеологією. Види вправ на засвоєння фразеологічного матеріалу. Наочні посібники з лексики і фразеології.

Методика вивчення будови слова і словотвору. Зміст шкільного курсу про будову слова і словотвір та його значення. Морфемна будова слова. Закінчення. Основа слова. Корінь, префікс, суфікс. Методи вивчення будови слова. Опрацювання визначень морфем та основи слова. Морфемний аналіз та методика його проведення. Тренувальні вправи у процесі вивчення будови слова. Методи вивчення словотвору. Способи словотворення. Словотвірний аналіз та методика його проведення. Тренувальні вправи під час вивчення словотвору. Унаочнення у процесі вивчення будови слова і словотвору. Робота зі словниками під час вивчення будови слова і словотворення. Типові помилки при поділі слова на морфеми та визначенні способу словотвору, робота над їх усуненням.

Методика викладання граматики. Граматика як предмет викладання та її місце в курсі української мови в середній школі; загальноосвітнє і виховне, теоретичне і практичне значення граматики.

Методика  викладання  морфології української  мови. Вивчення частин мови в школі. Наступність і перспективність у процесі вивчення частин мови в початкових і середніх класах. Спільне у вивченні імен (іменника, прикметника, числівника, займенника), дієслів і дієслівних форм, службових частин мови та вигуку. Формування понять про частини мови на основі лексико-граматичних значень (смислу, морфологічних і синтаксичних функцій). Вивчення системи відмінювання іменних частин мови; зв’язок цієї роботи з вивченням орфографії та розвитком мови, зокрема із засвоєнням орфоепічних норм. Шляхи подолання труднощів у вивченні відмінювання іменних частин мови і дієвідмінювання. Вивчення словотвору частин мови, зв’язок цієї роботи з вивченням правопису і розвитком мови.

Основні методи, прийоми і види роботи з морфології. Морфологічний розбір за частинами мови. Порівняння, систематизація та узагальнення. Застосування таблиць, електронних ресурсів. Утворення різних форм і нових слів. Вставляння пропущених слів у потрібній формі. Вправи на визначення родових і видових понять. Складання словосполучень і речень. Вживання слів, словосполучень, фразеологічних зворотів у зв’язному мовленні, робота над синонімами, омонімами, антонімами. Граматично-стилістичні вправи, перекази, твори. Матеріал до цих вправ. Плани і зразки уроків вивчення частин мови. Найпоширеніші помилки у морфологічному розборі, методи та прийоми їх усунення.

Методика  викладання  синтаксису української  мови. Послідовність, наступність і перспективність у вивченні синтаксису в початкових і середніх класах. Поняття про речення, інтонацію, зв’язок слів у реченні. Повторення морфології та орфографії в процесі вивчення синтаксису та пунктуації. Розвиток мовлення учнів на уроках синтаксису.

Шляхи подолання труднощів у вивченні синтаксису (способи вираження головних і другорядних членів речення; виділення та розмежування другорядних членів; членів речення і частин мови; застосування активних і пасивних зворотів; класифікація членів речення і підрядних речень; структури безсполучникових складних речень, однорідних і відокремлених членів речення та ін.).

Основні методи і прийоми вивчення синтаксису. Синтаксичний розбір простого і складного речень; побудова речень, схем, їх перебудова; добір і складання речень за поданими схемами; розгортання речень і стискання їх, спрощення, розгортання другорядних членів речення у підрядні конструкції. Використання таблиць та інших засобів унаочнення. Виразне читання різних речень з дотриманням логічних наголосів, відповідних пауз, інтонацій. Добір однорідних членів до узагальнювального слова і навпаки – позначення родового поняття до ряду видових понять (розумові операції з видовими і родовими поняттями); різні синтаксично-стилістичні вправи на узгодження, керування, прилягання; на синонімічну заміну синтаксичних конструкцій і речень. Матеріал для вправ з різних літературних стилів і фольклорних джерел. Плани і зразки уроків із синтаксису.

Методика вивчення пунктуації. Зміст шкільного курсу пунктуації. Взаємозв’язок синтаксису та пунктуації у шкільному курсі української мови. Основні принципи, методи, прийоми та засоби навчання пунктуації. Різновиди вправ із пунктуації. Основні пунктуаційні помилки та робота над їх виправленням.

Методика вивчення орфографії. Зміст шкільного курсу вивчення орфографії та його значення. Завдання вивчення орфографії Методи і прийоми вивчення орфографії. Різновиди вправ із орфографії. Використання наочності і технічних засобів у процесі вивчення орфографії. Робота над орфографічними помилками.

Диктанти як орфографічно-пунктуаційні вправи, їх різновиди та методика проведення. Дидактичне та виховне значення диктантів. Підготовка вчителя до проведення диктанту. Аналіз диктанту та робота над усуненням помилок.

Завдання і місце занять з розвитку мовлення у шкільному курсі української мови. Найважливіші принципи методики розвитку мовлення в школі: зв’язок занять з розвитку мовлення з вивченням граматики, орфографії, пунктуації, засвоєнням орфоепічних норм, збагаченням лексики, фразеології, роботою з літератури; взаємозв’язок усної і писемної мови; поступове збільшення самостійності учнів у роботі з розвитку мовлення.

Переказ як вид роботи з розвитку мовлення. Підготовка вчителя та учнів до написання переказу. Методика написання навчальних і контрольних переказів. Класифікації переказів.

Методика написання творів та їх види. Класифікації шкільних творів. Вироблення навичок самостійного складання плану творчої роботи. Особливості мовно-літературного твору. Аналіз змістових, логічних, граматичних, лексичних, стилістичних, орфографічних та пунктуаційних помилок, допущених у творах.

Методика вивчення стилістики та культури мовлення. Вивчення мовних стилів у шкільній програмі. Дидактичні основи вивчення стилістики. Формування основних стилістичних умінь і навичок на уроках мови. Форми роботи зі стилістики в середніх і старших класах. Стилістичний аналіз тексту. Основні стилістичні помилки. Робота над їх виправленням.

Значення культури мовлення у шкільному курсі української мови. Взаємозв’язок культури мовлення з іншими розділами мови. Основні принципи, методи та прийоми вивчення культури мовлення у школі. Система вправ з культури мовлення. Найпоширеніші помилки в усному та писемному мовленні учнів та способи їх подолання.

Методика вивчення риторики. Місце риторики у шкільному курсі. Загальна характеристика методів, прийомів і засобів навчання риторики. Риторичні жанри. Практичне значення риторики. Типи завдань із риторики. Основні вимоги до публічного виступу та промови. Робота над типовими помилками.

Факультатив з української мови. Мета та завдання факультативних занять. Програми факультативів з української мови.

Позакласна та позашкільна робота з української мови. Мета позакласних занять з української мови: 1) підвищення інтересу учнів до мови як навчальної дисципліни, виховання в них любові до мови та її носіїв, народу; 2) поглиблення знань про мову, її зв’язки з мисленням, почуттям; зміцнення мовних умінь, навичок, здобутих на уроках; 3) загальний мовний розвиток учнів. Значення позакласної роботи з мови.

Гурткова робота з мови (організація, планування, методика проведення). Мовний гурток. Види мовних гуртків.

Кабінет української мови у середній школі. Роль кабінету, його обладнання. Зміст і форми роботи.

Шляхи та засоби удосконалення кваліфікації вчителя мови в умовах нової української школи.

Рекомендована література

ОСНОВНА:

 Нормативні документи:

 Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/konczepcziya.pdf

 1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти // Дивослово. – 2004. – № 3. – С. 76 – 81.
 2. Закон України «Про загальну середню освіту» / Верховна Рада України. Закон від  від 05.1999№ 651-XIV// http://zakon.rada.gov.ua
 3. mon. gov. ua
 4. imzo.gov.ua
 5. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/metodichni-rekomendaciyi.
 6. Методичні рекомендації щодо викладання української мови в 2018-2019 навчальному році. – Режим доступу: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61466/
 7. Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas
 8. Українська мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 10-11-й клас. Рівень стандарту (затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407)) // Дивослово. – 2018. – №7-8. – С. 2-15. Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv.
 9. Українська мова. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11-й клас. Профільний рівень (затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407 // Дивослово. – 2018. – №7-8. – С. 32-60. Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv.
 10. Програми курсів за вибором і факультативів з української мови. 8-11 класи / За заг. ред.. К.В. Таранік-Ткачук. – К.: Грамота, 2012. – 272 с.
 11. Береш О.І., Гнаткович Т.Д., Ківеждій О.В. Шкурда М.І. Українська мова. 5-9 класи. Програми факультативних курсів для загальноосвітніх навчальних закладів. – Ужгород: Ґражда, 2015. – 68 с.

Підручники, посібники:

 

 1. Пентилюк М. Методика навчання української мови у таблицях і схемах: навч. посіб. / М. І. Пентилюк, Т. Г. Онукевич. – К. : «Ленвіт», 2006. – 134 с.
 2. Кочан І. М., Захлюпана Н. М. Словник-довідник з методики викладання української мови / І. М. Кочан, Н. М. Захлюпана. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2005. – 250 с.
 3. Караман С. Методика навчання української мови в гімназії / С.О. Караман. – К. : Ленвіт, 2000. – 272 с.
 4. Караман С. Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах: модульний курс: Посібник для студентів пед.університетів та інститутів/колектив авторів М. І. Пентилюк, С. О. Караман, О. В. Караман/ за ред. М. І. Пентилюк: – К.: Ленвіт, 2011. – 366 с.
 5. Методика вивчення української мови в школі / О. М. Біляєв, В. Я. Мельничайко, М. І. Пентилюк та ін. – К. : Рад. ш., 1987. – 246 с.
 6. Методика викладання української мови в середній школі / І. С. Олійник, В. К. Іваненко, Л. П. Рожило, О. С. Скорик. – К. : Вища школа, 1979. – 309 с.
 7. Методика викладання української мови в середній школі [за ред. С. Чавдарова і В. Масальського]. – К. : Рад. шк., 1962. – 371 с.
 8. Методика викладання української мови в середніх освітніх закладах / [за ред. М. Пентилюк]. – К. : Ленвіт, 2009. – 400 с.
 9. Наумчук М.М., Лушпинська Л.П. Словник-довідник основних термінів і понять з методики української мови: навчальтно-методичний посібник / М.М. Наумчук, Л.П. Лушпинська. – Тернопіль: Астон, 2003.
 10. Плиско К. Теорія і методика навчання української мови в середній школі / Катерина Плиско. – Харків : ХДПУ, 2001. – 115 с.
 11. Практикум з методики навчання української мови / Колектив авторів за редакцією М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2003. – 302 с.
 12. Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах : модульний курс : посібник для студентів / Кол. авторів за ред. М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2011. – 366 с.
 13. Словник-довідник з української лінгводидактики : навч. посіб. / Кол. авторів за ред. М.І. Пентилюк – К. : Ленвіт, 2015. – 320 с.
 14. Словник-довідник з української лінгводидактики : навчальний посібник. / [за ред. М. І. Пентилюк] [О. М. Горошкіна, Н. Єсаулова, О. Лук’янченко та ін.]. – К. : Ленвіт, 2003. – 149 с.

 Періодичні видання:

 1. Дивослово (https://dyvoslovo.com.ua)
 2. Українська мова в школі
 3. Українська мова та література в школі (Сторінка журналу на сайті Інституту педагогіки НАПН України – http://undip.org.ua/news/fahovi_detail.php?ID=372)
 4. Українська мова й література в середніх школах, ліцеях, гімназіях, колегіумах.
 5. Урок української.
 6. Українська мова та література (газета)
 7. Рідна школа.
 8. Українська мова. (Сторінка журналу на сайті НАН України http://www1.nas.gov.ua/)
 9. Мовознавство (https://movoznavstvo.org.ua)
 10. Відкритий урок: розробки, технології, досвід (http://osvita.ua/publishing/open_lesson).
 11. Проблеми сучасного підручника: збірник наук. праць (http://ipvid.org.ua/).

 ДОДАТКОВА

Підручники, посібники

 1. Алексюк А. М. Методи навчання і методи учіння / Анатолій Миколайович Алексюк. – К. : Знання. – 1980. – 48 с.
 2. Андрушенко В.Я. Методика переказу в середній школі / В.Я. Андрушенко. – К., 1958.
 3. Білоусенко П. Проблемно-ситуативні завдання на уроках української мови : посібник для вчителя / П. І. Білоусенко, В. В Явір. – К. : Освіта, 1992. – 128 с.
 4. Біляєв О. Сучасний урок української мови : навч.-метод. посібник / Олександр Михайлович Біляєв. – К. : Радянська школа, 1981. – 176 с.
 5. Бровко О.О., Горошкіна О.М., Нікітіна А.В., Порохня Л.В., Шестопалова Т.П. Позакласна робота з української мови і літератури: олімпіади, науково-дослідницька робота. / О.О. Бровко, О. М. Горошкіна, А. В. Нікітіна, Л. В. Порохня, Т. П. Шестопалова. – Луганськ, 2005.
 6. Бутенко Н. Ю. Комунікативні процеси у навчанні / Н. Ю. Бутенко. – К. : КНЕУ, 2004. – 383 с.
 7. Варзацька Л. Інтегровані уроки рідної мови і мовлення. 5 клас. Посібник для вчителя / Лариса Олександрівна Варзацька. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2010. – 120 с.
 8. Варзацька Л. Формування оргдіяльнісних умінь на уроках української мови в старшій школі на академічному рівні: метод. посіб. /Лариса Олександрівна Варзацька. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 144 с.
 9. Ващенко Г. Загальні методи навчання : підручник для педагогів / Григорій Григорович Ващенко. – Київ : Укр. видав. спілка, 1997. – 441 с.
 10. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології / І. М. Дичківська. − К. : Академвидав, 2004. – 352с.
 11. Дідук Г. І. Лінгвостилістичні та комунікативно-ситуативні вправи на уроках української мови у 5 – 7 класах / Г. І. Дідук. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2004. – 80 с.
 12. Дороз В.Ф. Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах: Навчальний посібник / В.Ф. Дороз. – К., 2008.
 13. Духовна М.М. Кабінет української мови у середньому і вищому навчальному закладі : навчальний посібник для загальноосвітніх і вищих навчальних закладів / М. М. Духовна. – К., 1995.
 14. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України [головний ред. В. Г. Кремень]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / автор-укладач Н. П. Наволокова. – Х. : Вид. група «Основа», 2009. – 176 с.
 15. Кочан І. М., Захлюпана Н. М. Українська лінгводидактика в іменах : словник-довідник. – Львів, 2011. – 237 с.
 16. Кочан І. М., Захлюпана Н. М. Українські лінгводидакти крізь призму часу : словник-довідник. – Львів : ПАІС, 2009. – 168 с.
 17. Когут О.І. Інноваційні технології навчання української мови і літератури / Ольга Когут. – Тернопіль : Астон, 2005. – 204 с.
 18. Кращі позакласні заходи з української мови та літератури. – Випуск 1. / уклад. Є. І. Науменко. – Х. : Вид. група «Основа», 2012. — 171, [5] с
 19. Кузьмінський А. І. Технологія і техніка шкільного уроку : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський, С. В. Омельяненко. – К. : Знання, 2010. – 335 с.
 20. Кулінська Л.П. Екранна і звукова наочність на уроках української мови. Посібник для вчителів / Л.П. Кулінська. – К., 1986. – 118 с.
 21. Лукач С. Бесіда на уроках мови : посібник для вчителя / С. П. Лукач. – К. : Радянська школа, 1990. – 112 с.
 22. Мельничайко В. Я.Лінгвістика тексту у шкільному курсі української мови: посібник для вчителів / В. Я. Мельничайко. – К. : Радянська школа, 1986. – 168 с.
 23. Мельничайко В. Я. Творчі роботи на уроках української мови / В.Я. Мельничайко. – К., 1984. – 224 с.
 24. Мельничайко В. Я. Удосконалення змісту і методів навчання української мови / Мельничайко В. Я., Пентилюк М. І., Рожило Л. П. – К. : Радянська школа, 1982. – 192 с.
 25. Мельничайко О. Рідна мова. Комунікативні вправи : навч. посіб. / О. І. Мельничайко. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2004. – 48 с.
 26. Методика навчання української мови в початковій школі : навчально-методичний посібник / [за наук. ред. М. С. Вашуленка]. – К. : Літера ЛТД, 2012. – 364 c.
 27. Могила Н.М. З живого джерела. Позакласна робота з мови / Н. М. Могила. – К. 1997
 28. Нестандартні уроки в школі та їх аналіз : навч.-метод. посібник. – [за ред. Н. М. Островерхової]. – К. : Видавництво Харитоненка, 2003. – 152 с.
 29. Нові педагогічні та інформаційні технології в системі освіти: навчальний посібник для студентів пед. вузів / Є. С. Полат, М. Ю. Бухаркін, М. В. Моісеєва, А. Є. Петров. – М. : Академія, 2000. –272 с.
 30. Омельчук С. А. Усі уроки української мови. 5 клас / С. А. Омельчук, А.І. Ляшкевич та ін. – Харків : Основа, 2009. – 478 с.
 31. Онищук В. Типи, структура і методика уроку в школі / В. Онищук. – К. : Радянська школа, 1973. – 159 с.
 32. ОстапенкоН. Технологія сучасного уроку української мови : навч. посібник / Н. М. Остапенко, Т. В. Симоненко, В. М. Руденко. – К. : ВЦ «Академія», 2011. – 248 с.
 33. Плиско К. Принципи, методи і форми навчання української мови (теоретичний аспект) : навч. посіб. / К. М. Плиско. – Х. : Основа, 1995. – 240 с.
 34. Плющ М. Я. Вивчення морфології в 5 – 6 класах : посібник для вчителів / М.Я. Плющ. – К. : Радянська школа, 1988. – 168 с.
 35. Пометун О. Інтерактивні технології навчання : Теорія, практика, досвід : метод. посібник / О. Пометун, Л. Пироженко. – К. : АСК, 2002. – 135с.
 36. Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : наук.-метод. посіб. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко ; [за ред. О. І. Пометун]. – К. : А.С.К., 2004. – 192 с.
 37. Пометун О. І. Енциклопедія інтерактивного навчання / О. І. Пометун. – К. : АСК, 2007. – 144 с.
 38. Пометун О. І. Інтерактивні методики та система навчання / О. І. Пометун. – К. : Шкільний світ, 2007. – 112 с.
 39. Семеног О., Грищенко О. Інтегративні основи розвитку педагогічної майстерності вчителя гуманітарних дисциплін: посіб. / Олена Семеног, Ольга Грищенко. Київ, 2015. – 217с.
 40. Сидоренко В. В. Шляхи удосконалення професійної компетентності учителя української мови та літератури в умовах особистісно орієнтованого навчання : навч.-метод. посібник / Вікторія Вікторівна Сидоренко. – Донецьк : Каштан, 2008. – 193 с.
 41. Скуратівський Л.В. Пізнавальні завдання з української мови / Л.В. Скуратівський. – К., 1989. – 142 с.
 42. Стельмахович М. Розвиток усного мовлення на уроках української мови в 4 – 8 класах / М. Стельмахович. – К. : Радянська школа, 1976. – 188 с.
 43. Стельмахович М. Г. Система роботи з розвитку зв’язного мовлення в 4 – 8 класах / М. Г. Стельмахович. – Київ : Радянська школа, 1981. – 132 с.
 44. Стріха А.Д.; Гуревич А.Ю. Цікава граматика / А. Д. Стріха, А. Ю. Гуревич. – К. Рад. шк. 1991. – 112 с.
 45. Технологія сучасного уроку рідної мови / Н. Голуб, О. Дяченко, Н. Остапенко, В. Шляхова. – Черкаси : Відлуння, 1999. – 128 с.
 46. Технологія сучасного уроку рідної мови: навчальний посібник / Н.М. Остапенко, Т.В. Симоненко, В.М. Руденко. – К., 2012.
 47. Українська мова. 5 – 6 класи. Розвиток ситуативного мовлення : навчальний посібник / Н. Ф. Баландіна, А. П. Безноса, О. В. Волошко, О. І. Кобзар та ін. / [за ред. Н. Ф. Баландіної]. – Х. : Вид-во Ранок, 2007. –270 с.
 48. Функції і структура методів навчання / [за ред. О. В. Онищука]. − К. : Радянська школа, 1979. – 159с.
 49. Фурсова Л. Інтегровані уроки мови й літератури : проблемний підхід  / Л. Фурсова, Н. Гайдукова, С. Гулькіна, Є. Ісайкіна, І. Коробко та ін. – Тернопіль Мандрівець, 2008. – 224 с.
 50. Хом’як І. М. Наукові основи навчання орфографії в середній школі / Іван Миколайович Хом’як. – Рівне : ППФ «Волинські обереги», 1998. – 228 с.
 51. Чернецька Т. Сучасний урок : теорія і практика моделювання : [навч. посібник] / Т. І. Чернецька. – К. : ТОВ «Праймадрук», 2011. – 352 с.
 52. Шарко В. Д. Сучасний урок : технологічний аспект / посібник для вчителів і студентів / Валентина Дмитрівна Шарко. – К. : СПД Богданова А. М., 2007. – 220 с.
 53. Шкільник М Формування в учнів граматичних понять іменника : посібник для вчителів / М. М. Шкільник. – Київ : Радянська школа, 1962. – 166 с.

 

Монографії, автореферати дисертацій:

 

 1. Бадер В. Взаємозв’язок у розвитку усного і писемного мовлення молодших школярів : автореф. десерт. … д-ра пед. наук : зі спец. 13.00.02 / В. І. Бадер. – К., 2004. – 36 с.
 2. Бакум З. П. Теоретико-методичні засади навчання фонетики української мови в гімназії: монографія / Зінаїда Павлівна Бакум. – Кривий Ріг, 2008. – 338 с.
 3. Біляєв О. Лінгводидактика рідної мови. / О. М. Біляєв. – К: Генеза, 2005. – 180 с.
 4. Біляєв О. Лінгводидактичні основи сучасного уроку української мови в середній школі: автореферат дис. докт. пед. наук: 13.00.02; Київський державний педагогічний інститут ім. О.M. Горького. – К., 1985. – 48 с.
 5. Богуш А.М. Формування мовної особистості на різних вікових етапах : монографія / А. М. Богуш, О. С. Трифонова, О. І. Кисельова, Ж. Д. Горіна, М. П. Черкасов. – Одеса : ПНЦ АПН України, 2008. – 365 с.
 6. Варнавська І. Формування мовленнєвої компетентності учнів 5–7 класів у процесі засвоєння виражальних засобів української мови : автореф. дис. … канд. пед. наук:. 13.00.02 / І. В. Варнавська. – Херсон, 2005. – 24 с.
 7. Горошкіна О. Лінгводидактичні засади навчання української мови в старших класах природничо-математичного профілю : монографія / Олена Миколаївна Горошкіна. – Луганськ : Альма-матер, 2004. – 362 с.
 8. Донченко Т. Організація навчальної діяльності учнів на уроках рідної мови: монографія / Тамара Кузьмівна Донченко. – К.: Фундація О. Ольжича, 1995. – 251 с.
 9. Караман С. Зміст і технологія навчання української мови в гімназії: автореф. дис. … доктора пед. наук : 13.00.02 / Станіслав Олександрович Караман. − К., 2000. – 36 с.
 10. Караман С. Методика навчання української мови в гімназії / С.О. Караман. – К. : Ленвіт, 2000. – 272 с.
 11. Кучеренко І. А. Теоретичні і методичні засади сучасного уроку української мови в основній школі : дис. …доктора пед. наук : 13.00.02 / Кучеренко Ірина Анатоліївна. – Херсон, 2015. – 560 с.
 12. Кучерук О. Система методів навчання української мови в основній школі: теорія і практика : монографія / О. А. Кучерук. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 420 с.
 13. Мамчур Л. І. Перспективність і наступність у формуванні комунікативної компетентності учнів основної школи : монографія / Л. І. Мамчур. – Умань : Видавець «Сочінський», 2012. – 449 с.
 14. Манако А. Ф. Інструментальні та прикладні засоби комп’ютерної технології навчання української мови : Дис. … канд. техн. наук / Манако Алла Федорівна. – К., 1995. – 130 с
 15. Михайло Шкільник. З методичної спадщини. – Львів, Вид. центр ЛНУ, 2011.
 16. Палихата Е. Система навчання українського усного діалогічного мовлення учнів основної школи : автореф. дис. …д-ра пед. наук : спец. 13.00.02 / Е. Я. Палихата. – К., 2004. – 41с.
 17. Перова С. В. Розвиток ключових компетентностей майбутніх учителів-філологів у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах : автореф. … канд. пед. наук / Світлана В’ячеславівна Перова. – Луганськ, 2012. – 20с.
 18. Семеног О. Ефективні технології навчання  у лінгвістичній підготовці майбутніх фахівців: монографія / О. Семеног, В. Герман,   О. Рудь, Н. Громова, Н. Пономаренко, І. Левенок, М. Ячменик/за ред. О. Семеног. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – 376 с.
 19. Семеног О. М., Земка О.І. Формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів-словесників: теорія і практика. Монографія / О. М. Семеног, О. І. Земка. – Суми : Ніко, 2014. – 286 с.
 20. Симоненко Т. Теорія і практика формування професійної мовнокомунікативної компетенції студентів філологічних факультетів : монографія / Т. Симоненко. – Черкаси : Вид. Вовчок О. Ю., 2006. – 328 с.
 21. Сухомлинський В. Сто порад учителеві / Василь Олександрович Сухомлинський // Вибрані твори в 5-ти томах. – К. : Радянська школа, 1976. – Т. 2. – 661с.
 22. Сухомлинський В. О. Вибрані твори у 5 томах. / В. О. Сухомлинський. – К. : Рад. шк., 1977. – Т5. – 670 с.
 23. Уліщенко А. Застосування інформаційних технологій у навчанні мови та літератури : методичний посібник / А. Уліщенко, В. Уліщенко. – Х : ХОНМІБО, 2006. – 96 с.
 24. Формування критичного мислення на уроках української мови : Монографія / Колектив авторів за заг. ред. Дороз В. Ф.: Дороз В. Ф., Романова Л. Я., Ярова О. Б., Нищета В. А., Удовиченко Г. А. – К. : Освіта України. – 2008. – 336 с.
 25. Шелехова Г. Система роботи з розвитку зв’язного мовлення на уроках рідної мови в середній школі: автореф. … канд. пед. наук : зі спец. 13.00.02. / Г. Т. Шелехова. –К., 1996. – 45 с.
 26. Шкільник М. Проблемний підхід до вивчення частин мови: посіб. для вчителів / М. М. Шкільник. – Київ : Рад. школа, 1986. – 136 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму