Актуальні проблеми письмового перекладу (сербська мова)

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
25Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент ВАСИЛИШИН МаріяФЛсрб-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФЛсрб-11мдоцент ВАСИЛИШИН Марія

Опис курсу

Навчальна дисципліна “Актуальні проблеми перекладознавства” складається з двох рівноправних і взаємопов’язаних частин – теоретичної і практичної, кожна з яких має власну мету.
Мета першої складової зазначеної навчальної дисципліни полягає в ознайомленні студентів з теоретичними основами і проблемами письмового перекладу наукових текстів (НТ), технічних текстів (ТТ), суспільно-політичних текстів (СПТ) та публіцистики, а також у висвітленні системи термінів і понять, що їх використовують в науці про переклад та в перекладацькій практиці.
Мета другої – в залученні студентів до усвідомленої аналітичної та практичної роботи в зазначених галузях перекладознавства та перекладу.

Для досягнення мети навчальної дисципліни “Актуальні проблеми перекладознавства” в процесі її викладання необхідно вирішити такі завдання:

1) надати інформацію щодо комплексу наук, з яких складається перекладознавство;
2) навчити студентів чіткого розуміння проблем і правильного використання термінів і понять теорії письмового перекладу НТ, ТТ, СПТ та публіцистики;
3) навчити студентів застосовувати правила перекладу НТ, ТТ, СПТ та публіцистики на практиці: в процесі перекладу текстів, запропонованих викладачем та обраних самостійно;
4) розвинути у студентів вміння самостійно спостерігати за реальним процесом перекладу, робити на основі цих спостережень висновки та узагальнення.

У результаті опанування дисципліною студент повинен:

знати:
– правила та особливості письмового перекладу НТ, ТТ, СПТ та публіцистики;
– практичну та наукову проблематику письмового перекладу НТ, ТТ, СПТ та публіцистики.

уміти:
ПРН 1. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.
ПРН 2. Упевнено володіти державною мовою для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати досліджень державною мовою.
ПРН 3. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в конкретній філологічній галузі.
ПРН 4. Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.
ПРН 5. Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня.
ПРН 6. Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації.
ПРН 9. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти обраної філологічної спеціалізації.
ПРН 10. Збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів (залежно від обраної спеціалізації).
ПРН 12. Дотримуватися правил академічної доброчесності.
ПРН 13. Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань, власну точку зору на них та її обґрунтування як фахівцям, так і широкому загалу, зокрема особам, які навчаються.
ПРН 14. Створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів.
ПРН 16. Використовувати спеціалізовані концептуальні знання з обраної філологічної галузі для розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.
ПРН 18. Володіти на високому рівні сербською мовою для здійснення професійної діяльності.
ПРН 19. Володіти технікою письмового та усного перекладу з сербської мови на українську і з української мови на сербську, вміти працювати з текстами різних типів, тематики, стилів та жанрів.
ПРН 20. Уміти обирати оптимальні перекладацькі стратегії та рішення, організовувати процес перекладу відповідно до типу, тематики, стилю та жанру тексту мовою оригіналу і способу його оформлення мовою перекладу.

– застосовувати правила та особливості перекладу різних НТ, ТТ, СПТ та публіцистики під час перекладацького процесу;
– обґрунтовувати свої перекладацькі стратегії та рішення;
– застосовувати набуті знання для власних спостережень за реальним процесом перекладу та самостійних висновків на основі цих спостережень;
– користуватися спеціальною літературою, необхідною для поповнення знань у галузі перекладознавства та навичок у галузі перекладу.

Рекомендована література

 1. Базова:
  1. Актуальні питання перекладу: міжмовний і міжкультурний вимір. Колективна монографія. Ред. Алла Архангельська. Оломоуц : Університет ім. Ф. Палацького, 2014. – 218 с.
  2. Адрієнко Л. О. Науково-технічний переклад: конспект лекцій і дидактичний матеріал для студентів лінгвістичних спеціальностей / Л. О. Андрієнко. – Черкаси : ЧДТУ, 2002. – 92 с.
  3. Вступ до перекладознавства: навч. посіб. /А. Г. Гудманян, А. В. Сітко, Г. Г. Єнчева. – Вінниця: Нова Кн., 2017. – 295 с.
  4. Кияк Т. Р., Огуй О. Д., Науменко А. М. Теорія та практика перекладу. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Вінниця: Нова Книга, 2006. – 592 с.
  5. Коваленко А. Я. Загальний курс науково-технічного перекладу. Київ: Фірма «Інкос», 2002. 317 с.
  6. Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу: Навчальний посібник Посібник. Київ: Юніверс, 2002. – 280 с.
  7. Корунець І. В. Вступ до перекладознавства. Підручник. Вінниця: Нова Книга, 2008. – 512 с.
  8. Основи теорії редагування перекладів : конспект лекцій / Укладач : Ребрій О. В. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – 88 с.
  9. Литвин І. М. Перекладознавство. Науковий посібник. – Черкаси: Видавництво Ю. А. Чабаненка, 2013. – 288 с.
  10. Ivir V. Teorija i tehnike prevođenja. – Novi Sad, 1984. 168 s.
  11. Korunets I.V. Theory and practice of translation. – Vinnytsya: Nova Knyha Publishers, 2001. – 448 р.Допоміжна:
  12. Биданцева М. Г. Прагматичні проблеми перекладу суспільно-політичного тексту з англійської мови на українську. Збірник наукових праць з гуманітарних дисциплін «Славута». 2014. № 8. – С. 17‒22.
  13. Зиборова, Г.М. Трудности перевода общественно-политического текста с английского на русский / Г.М. Зиборова. – М.: Росспэн, 2000. – 228 с.
  14. Зленко А. М. Дипломатія і політика. Україна в процесі динамічних геополітичних змін / А. М. Зленко. – Х. : Фоліо, 2003. – 559 с.
  15. Партико З.В. Загальне редагування: нормативні основи. – Львів: ВФ Афіша, 2006. – 416 с.
  16. Андрић Иво. Преводилачка свечка Нови Сад, 1994. 181 с.
  17. Pavlović V. O prevodilaštvu i prevodiocima. Beograd, 2000.
  18. Pavlović N. Uvod u teorije prevođenja / Nataša Pavlović. – Zagreb: Leykam international. – 2015. – 351.
  19. Translation in practice: a symposium / edited by Gill Paul. – 1st ed. Dalkey Archive Press, 2009. – 88 p.
  20. Sibinović M. Original i prevod. Beograd, 1979. 192 s.
  21. Teorija i poetika prevođenja (priredio Ljubiša Rajić) – Prosvet, Beograd, 1981. 283 s.
  22. Vidić J. Prevod stručnog i naučnog teksta u svetlu interpretativne teorije prevođenja //https://www.komunikacijaikultura.org/indeks.php/kk/article/view/122Словники:23. Короткий українсько-сербський словник сполучності слів. Навчальний словник / Айдачич Д. Білоног Ю. – ВПУ «Київський університет», 2005 – 126 с.
  24. Сербсько-український словник лінгвістичної термінології /Паламарчук О. Л. у співавт. – К., 2009.
  25. Українсько-сербський тематичний словник. – Ukrajinsko/srpski tematski rečnik /Людмила Васильєва, Богдан Сокіл. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 350 с.
  26. Српско-украjински, украjинско-српски речник (Жарко Васић, Београд: Merkur – sv, 2005. – 602 с.Інформаційні ресурси

  Вивчення дисципліни студентами передбачає вміння використовувати різні інформаційні ресурси, у тому числі Internet джерела та комунікацію з носіями мови, яку вони вивчають.
  1. Форум перекладачів у Львові https://www.facebook.com/lvivtranslatorsforum/
  2. komunikacijaikultura.org

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус