Актуальні проблеми письмового перекладу (чеська мова)

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
25Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216МОТОРНИЙ ОлександрФЛчес-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФЛчес-11мМОТОРНИЙ Олександр

Опис курсу

lКурс «Актуальні проблеми письмового перекладу» є одним з опорних при підготовці фахівців-славістів, що спеціалізуються у галузі богемістики. Його завданням є глибоке ознайомлення студентів з історією становлення перекладознавства як науки, набуття навичок перекладацької справи для провадження професійної діяльності.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • правила та особливості письмового перекладу
 • практичну та наукову проблематику письмового перекладу
 • основні перешкоди, з якими потенційно може зіткнутися перекладач письмового тексту

вміти:

 • перекладати термінологічну лексику та безеквівалентну;
 • застосовувати правила та особливості перекладу різних текстів під час перекладацького процесу;
 • обґрунтовувати свої перекладацькі стратегії та рішення;
 • застосовувати набуті знання для власних спостережень за реальним процесом перекладу та самостійних висновків на основі цих спостережень;
 • користуватися спеціальною літературою, необхідною для поповнення знань у галузі перекладознавства та навичок у галузі перекладу;
 • збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів;
 • створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів;
 • використовувати спеціалізовані концептуальні знання з обраної філологічної галузі для розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог;
 • володіти на високому рівні чеською мовою для здійснення професійної діяльності;
 • володіти технікою письмового перекладу, вміти обирати оптимальні перекладацькі стратегії та рішення, організовувати процес перекладу відповідно до типу, тематики, стилю та жанру тексту мовою оригіналу і способу його оформлення мовою перекладу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен розвивати та вдосконалювати

Загальні компетентності:

ЗК 6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК 9. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК 10. Здатність спілкуватися з представниками інших

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

Фахові компетентності спеціальності:

ФК 6. Здатність застосовувати поглиблені знання з обраної  філологічної спеціалізації для вирішення професійних завдань.

ФК 7. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.

ФК 8. Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічних засобів мови для досягнення запланованого прагматичного результату.

ФК 10. Здатність застосовувати знання методів перекладу текстів різних типів, тематики, жанрів і стилів під час процесу перекладу; обґрунтовувати свої перекладацькі стратегії та рішення; забезпечувати точність перекладу та дотримання норм тієї мови, якою здійснюють переклад.

 Програмні результати навчання:

ПРН 1. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.

ПРН 2. Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами.

ПРН 3. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в конкретній філологічній галузі.

ПРН 5. Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня.

ПРН 6. Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації.

ПРН 10. Збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів (залежно від обраної спеціалізації).

ПРН 14. Створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів.

ПРН 16. Використовувати спеціалізовані концептуальні знання з обраної філологічної  галузі для розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.

ПРН 18. Володіти на високому рівні словацькою мовою для здійснення професійної діяльності.

ПРН 19. Володіти технікою письмового та усного перекладу, вміти обирати оптимальні перекладацькі стратегії та рішення, організовувати процес перекладу відповідно до типу, тематики, стилю та жанру тексту мовою оригіналу і способу його оформлення мовою перекладу.

Рекомендована література

 1. Jedlička D. Úvod do teorie a praxe překladu. – Opava, 2019
 2. Бабенко Є. Актуальні проблеми сучасного перекладознавства. – Черкаси, 2018.
 3. Верба Г. Посібник з усного перекладу. – Вінниця, 2020.
 4. https://is.muni.cz/el/phil/jaro2017/PRJ006/um/69418595/0._Uvod.pdf
 5. https://repozitar.cz/repo/40370/Jedlicka_U_D_T_A_P_P.pdfhttps://www.rexter.cz/rubriky/zajimavosti/seznam-antikvariatu-v-ceske-republice_243.html

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус