Актуальні проблеми української дериватології (освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент КУЗЬМА ІринаФЛо-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФЛо-11мдоцент КУЗЬМА Ірина

Опис курсу

 

Нормативна дисципліна “Актуальні проблеми української
поглиблює інформацію базового курсу з морфеміки й
дериватології, зокрема ознайомлює слухачів з актуальними
теоретичними питаннями української морфеміки й дериватології,
які в мовознавчій літературі не мають однозначного трактування,
зосереджує увагу студентів на практичних труднощах морфемного і
словотвірного розбору в середній школі. Дисципліна «Актуальні
проблеми української дериватологіі» покликана навчити студентів
вирішувати складні питання подільности й похідности слова з
допомогою різних типів словників (морфемних, словотвірних,
етимологічних, тлумачних, словників омонімів), ознайомити
слухачів із важливими, часто дискусійними питаннями морфеміки
й дериватології. Для вивчення морфеміки і словотвору в середній
школі вчителеві необхідне глибоке узагальнене розуміння
морфеміки і словотвору як мікросистем, а також уміння
орієнтуватися в різних наукових підходах до аналізованих явищ.
Це, зокрема, аломорфізм кореня та афіксів, що співвідносний із
сучасними чергуваннями, спрощенням у групі приголосних,
накладанням морфем, або ж пов’язаний з історичними змінами у
фонологічній системі та в морфемному складі, вторинні морфеми
як наслідок спрощення, перерозкладу, ускладнення, зв’язані і
суплетивні корені, втрата подільності чи похідності. Ускладнюють
морфемний і словотвірний аналіз слова розбіжність між
діахронною та синхронно подільністю і похідністю, можлива
відсутність синхронної відповідності між морфемним складом і
способом творення (деривати префіксально-суфіксального способу,
у яких суфікса на сучасному етапі не виділяємо), множинна
мотивація і подільність слова.

Мета курсу – ознайомити студентів із основними напрямками
розвитку дериватології як галузі, з національними особливостями
морфемної та словотвірної будови української мови на
синхронному зрізі та з практичними труднощами морфемного і
словотвірного аналізу в шкільному курсі української мови.
Завдання – навчити студентів аналізувати явища, які ускладнюють
поділ слова на морфеми та визначення його словотвірної
похідности в синхронії, а також висвітлювати ці явища на уроках
української мови доступними для школярів методами.
Дисципліна «Актуальні проблеми української дериватологіі» має
загальнотеоретичні й практичні цілі. Загальнотеоретичні цілі курсу
полягають в тому, щоб навчити студента розуміти закономірності
функціонування морфемної і словотвірної підсистем української
мови в синхронії; уміти пояснити історичні процеси в цих
підсистемах і їхні наслідки як на фаховому рівні магістрантафілолога, так і на рівні вчителя – для учнів середньої школи.
Практичні цілі курсу – навчити студентів прогнозувати і долати
труднощі графічно-описового морфемного і словотвірного аналізу
слів на уроках української мови в середній школі.

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова

 1. Безпояско О. К., Городенська К. Г. Морфеміка української мови. – К., 1987.
 2. Вакарюк Л., Панцьо С. Українська мова. Морфеміка і словотвір. – Тернопіль, 1999.
 3. Горбачук В.Т. Основні поняття і терміни морфеміки. – Слов’янськ, – 1983.
 4. Горпинич В. О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія  – К., 1999.
 5. Карпіловська Є.А. Суфіксальна підсистема сучасної української літературної мови. – К., 1999.
 6. Клименко Н. Ф. Карпіловська Є.А. Словотвірна морфеміка сучасної української літературної мови. – К., 1998.
 7. Клименко Н. Ф. Основи морфеміки сучасної української мови.  – К., 1998.
 8. Ковалик І. І. Вчення про словотвір. – Вип. І-ІІ. – Львів, 1959, 1961.
 9. Сікорська З. С. Сучасна українська мова. Словотвір і морфеміка. –  Луганськ, 2000.
 10. Словотвір сучасної української  літературної мови. – К., 1979.

 Допоміжна

 1. Безпояско О.К., Городенська К.Г. Морфеміка української мови. – К., 1987.
 2. Білоус М.П. Складні прикметники на позначення смакових якостей// Мовознавство. – № 5. – 1980. – С. 78-79.
 3. Білоусенко П.І. До питання про основний спосіб творення прислівників в історії української мови// Українська мова – 2008.  – № 2. – С.14-27.
 4. Білоусенко П.І., Іншакова О.І., Качайло К.А., Меркулова О.В., Стовбур Л.М. Нариси з історії українського словотворення (іменникові конфікси). – Запоріжжя – Кривий Ріг, 2010.
 5. Білоусенко П.І. Історія суфіксальної системи українського іменника. – К., 1994.
 6. Білоусенко П.І., Німчук В.В. Історія української мови. Словотвір. – Ч. 1. Іменник (проспект). – Запоріжжя – Київ, 2013.
 7. Вакарюк Л., Панцьо С. Українська мова. Морфеміка і словотвір. – Тернопіль, 1999.
 8. Валюх Зоя. Невідмінювані іменники іншомовного походження та їхні дериваційні можливості// Проблеми сучасної філології. Лінгвістика, літературознавство, лінгводидактика. – Полтава, 2008. – С. 5. – 10.
 9. Валюх З. О. Словотвірна парадигматика іменника в українській мові. – Київ – Полтава, 2005.
 10. Ващук В.О. Флективний спосіб творення похідних іменників // УМЛШ. – 1973. –  № 10.
 11. Вихованець Іван, Городенська Катерина. Теоретична морфологія української мови. – К., 2004.
 12. Вихованець І.Р. Морфологічні категорії? Словотвірні? Чи граматичні міжрівневі?// Актуальні проблеми українського словотвору. – Івано-Франківськ, 2002. – С. 13-18.
 13. Віняр Г.М.Новий префіксоїд у словотвірній системі української мови        //Філологічні студії: науковий Вісник КДПУ. –  Кривий Ріг, 2011. –  Вип.6. – С.100-105.
 14. Віняр Г. Основні тенденції розвитку іменної префіксації в українській мові кінця ХХ ст.// Актуальні проблеми філології і методики викладання мов: зб.наук.праць. – Кривий Ріг, 2006. – Вип.4. –  С.6-24.
 15. Возний Т.М. До питання про генезис і функції афіксів// Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 1987. – Вип. 18.
 16. Возний Т.М. Словотвір дієслів в українській мові у порівнянні з російською та білоруською. – Львів, 1981.
 17. Горбачук В.Т. Основні поняття і терміни морфеміки. – Слов’янськ, – 1983.
 18. Городенська К.Г., Кравченко М.В. Словотвірна структура слова (відіменні деривати). – К., 1981. – 200 с.
 19. Городенська К.Г. Нові запозичення і новотвори на тлі фонетичної та словотвірної підсистем української літературної мови// Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови. – К., 2009. – Вип. 5. – С.3-7.
 20. Городенська К.Г. Про префікси і префіксоїди в українській мові // Мовознавство. – – № 1.
 21. Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія. – К., 1999.
 22. Гринчишин Д.Г. Явище субстантивації в українській мові. – К., 1965.
 23. Грищенко А.П. Прикметник в українській мові. – К., 1978.
 24. Ґрещук Василь. Український відприкметниковий словотвір. – Івано-Франківськ, 1995.
 25. Ґрещук В.В., Бачкур Р.О., Джочка І.Ф., Пославська Н.М. Нариси з основоцентричної дериватології. – Івано-Франківськ, 2007.
 26. Ґрещук В.В. Деякі теоретичні питання словотвірного значення// Мовознавство. – 1991. – № 3. – С.34-41.
 27. Ґрещук В.В. Основоцентрична дериватологія: історія, стан, перспективи// Актуальні проблеми українського словотвору. – Івано-Франківськ, 2002. – С. 68-78.
 28. Ґрещук В.В. Поняття словотвірної парадигми в сучасній дериватології// Мовознавство. – 1985. – №1. – С.21-27.
 29. Ґрещук В.В. Словотвір і полісемія слова// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. – Тернопіль, 2007. – 1 (16). – С. 244-254.
 30. Ґрещук В.В. Студії з українського мовознавства. Вибрані праці. – Івано-Франківськ, 2009.
 31. Ільїн В.С. Префікси в сучасній українській мові. – К., 1953.
 32. Карпіловська Є. Нова Україна у словотвірній номінації: зміни в мовному “кресленні” світу// Відображення історії та культури народу в словотворенні. – К., –   – С.91-109.
 33. Карпіловська Є. А. Образ держави у мові відкритого суспільства: новомова чи мова нового мислення?// Мови та культури у новій Європі: контакти і самобутність. Зб. наук. доп. на Міжнародних наукових читаннях, присвячених 70-річчю від дня народження чл.-кор. НАН України, проф. Н.Ф. Клименко. – К., 2009. – С.127-138.
 34. Карпіловська Є.А. Суфіксальна підсистема сучасної української літературної мови. – К., 1999.
 35. Каспришин З.О. Джерела виникнення множинної словотвірної мотивації// Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Івано-Франківськ, 1995. – Вип.1. – С.88-95.
 36. Каспришин З.О. Складні випадки словотвірного аналізу//УМЛШ, 1989, – №11. С.53-58.
 37. КлименкоН.Ф., Карпіловська Є.А. Морфемні структури слів у сучасній українській літературній мові// Мовознавство. –  –  С.10-21
 38. Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А. Морфемно-словотвірний фонд української мови як дослідницька та інформаційно-довідкова система // Мовознавство. – – № 6.
 39. Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А. Словотвірна морфеміка сучасної української літературної мови. – К., 1998.
 40. Клименко Н.Ф. Взаємозв’язки словотвірної і лексичної семантики слів// Мовознавство. – 1982. – № 3. – С.38-45.
 41. Клименко Н.Ф. Основи морфеміки сучасної української мови. – К., 1998.
 42. Клименко Н.Ф. Осново- і словоскладання у процесах номінації сучасної української мови // Українська мова. – 2003. –  №3-4.
 43. Клименко Н.Ф. Роль словотворення в сучасній українській номінації// Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А., Кислюк Л.П. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі. – К., 2008. – С.134-227.
 44. Клименко Н.Ф. Словотворча структура і семантика складних слів у сучасній українській мові. – К.,1984.
 45. Ковалик І.І. Вчення про словотвір// Ковалик І.І. Вчення про словотвір. Вибрані праці. – Івано-Франківськ – Львів, 2007. – Ч.І. – С. 21-170.
 46. Ковалик І.І. Дериватологія (словотвір) як самостійна лінгвістична дисципліна та її місце у системі науки про мову// Ковалик І.І. Вчення про словотвір. Вибрані праці. – Івано-Франківськ – Львів, 2007. – Ч.І. – С.170-236.
 47. Ковалик І.І. Основні проблеми вчення про словотвір// Ковалик І.І. Питання українського і слов’янського мовознавства. Вибрані праці. –  Івано-Франківськ –  Львів, 2008. –  Ч. ІІ. –  С. 236-261.
 48. Ковалик І.І. Питання словотворчої омонімії і синонімії у сфері іменників слов’янських мов// Ковалик І.І. Питання українського і слов’янського мовознавства. Вибрані праці. –  Івано-Франківськ –  Львів, 2008. –  Ч. ІІ. –  С. 288-314.
 49. Ковалик І.І. Про корінь слова та його роль у словотворенні// Ковалик І.І. Питання українського і слов’янського мовознавства. Вибрані праці. – Івано-Франківськ –  Львів, 2008. –  Ч. ІІ. –  С. 320-326.
 50. Ковалик І.І. Про морфеми (морфи) у сфері мови і мовлення// Ковалик І.І. Питання українського і слов’янського мовознавства. Вибрані праці. – Івано-Франківськ –  Львів, 2008. –  Ч. ІІ. –  С. 156-171.
 51. Ковалик І.І. “Словотвірний” чи “словотворчий”// Ковалик І.І. Вчення про словотвір. Вибрані праці. – Івано-Франківськ –  Львів, 2007. –  Ч.І – С. 358-
 52. Коржик Л.В. Словотвірні ланцюги як одиниці словотвірної системи мови// Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Івано-Франківськ, 1997. – Вип.2. – С. 149-155.
 53. Коржик Л.В. Структура і семантика відприкметникових словотвірних ланцюжків української мови// Актуальні проблеми українського словотвору. – Івано-Франківськ, 2002. – С. 312-322.
 54. Лесюк М.П. Дослідження словотвору на рівні словотвірних гнізд// Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Філологія. – Івано-Франківськ, 2007. – Вип.XV-XVIII. – С.212-216.
 55. Лесюк М.П. Транспозиція, мутація та модифікація значення твірного слова// Мовознавство. – – №3. – С. 34-39.
 56. Михайлик Р.П. Семантико-граматична структура дієслів на -ся в сучасній українській мові: Автореф. дис. … канд. філолог. наук. – К., 1995.
 57. Муромцев І.В. Морфеміка і словотвір сучасної української мови. – Харків, 1980.
 58. Невідомська Л. Деривація та її основні види// Українознавчі студії: науково-теоретичний журнал Інституту українознавства при Прикарпатському університеті ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 1999. – №1. – С. 26-40.
 59. Невідомська Л. Ще раз про сутність лексико-семантичної деривації// Актуальні проблеми українського словотвору. – Івано-Франківськ, 2002. – С. 105-117.
 60. Нелюба А. Лексико-словотвірні інновації (2008-2009). – Харків, 2010.
 61. Ощипко І.Й. Семантико-словотвірний зв’язок між твірними прикметниками і похідними прислівниками на -о в сучасній українській мові// Словотвірна семантика східнослов’янських мов. – К., 1983. – С. 60-72.
 62. Ощипко І.Й. Українські прислівники префіксального творення// Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2004. – Вип.. 34. – Ч. І. – С. 19-24.
 63. Родніна Л.О. До питання про словотвірні значення відад’єктивних іменників у сучасній українській мові// Словотвірна семантика східнослов’янських мов. – К., 1983. – С. 56-60.
 64. Русанівський В. М. Дієслово – рух, дія, образ. – К.,1977.
 65. Сікорська З.С. Сучасна українська мова. Словотвір і морфеміка. – Луганськ, 2000.
 66. Сікорська З. Постфікси в українському мовознавстві // Українська мова.–2003.– №3-4.
 67. Словотвір сучасної української літературної мови. – К., 1979.
 68. Смаль-Стоцький Р. Нарис словотвору прикметників української мови. – Прага, 1923.
 69. Соколова С.О. Префіксальний словотвір дієслів у сучасній українській мові. – К., 2003.
 70. Стефурак Р.І. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Навчальний посібник. – Івано-Франківськ, 2008.
 71. Стишов О.А. Номінації осіб у сучасній українській мові (на матеріалі дискурсу ЗМІ)// Мовознавство. – 2012. – № 6.
 72. Стишов О.А. Українська лексика кінця ХХ ст. (на матеріалі мови засобів масової інформації). – К., 2005.
 73. Сучасна українська літературна мова. Морфологія/ За ред. І Білодіда. – К., 1969.
 74. Третевич Л.М. Нульова суфіксація деад’єктивних іменників у сучасній українській мові // Українське мовознавство. – 1982. – №10.
 75. Третевич Л.М. Про словотвір українських іменників із нульовим суфіксом, мотивованих дієсловами з префіксом ви-// Українське мовознавство. – 1979. –  №7.
 76. Третевич Л.М. Про словотвірну семантику віддієслівних іменників із нульовими суфіксами в сучасній українській мові// Словотвірна семантика східнослов’янських мов. – К., 1983. – С. 120-129.
 77. Український правопис. – К., 1996.
 78. Шевчук О.С. Способи словотвору в сучасній українській літературній мові. – Донецьк, 1990.
 79. Яценко І.Т. Явище спрощення в морфологічному складі слова // УМЛШ. – 1973. – №3.

Словники:

 1.  Вакарюк Л.О., Панцьо С.Є. Український словотвір у термінах. – Тернопіль, 2007.
 2. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К., 1985.
 3. Демська О.М., Кульчицький І.М. Словник омонімів української мови. – Львів, 1977.
 4. Етимологічний словник української мови/ За ред. І. Мельничука – К., 1982-2012. – Т.І-VІ.
 5. Карпіловська Є.А., Кислюк Л.П., Клименко Н.Ф., Критська В.І., Пуздирєва Т.К., Романюк Ю.В. Активні ресурси сучасної української номінації: ідеографічний словник нової лексики. – К., 2013.
 6. Карпіловська Є.А. Кореневий гніздовий словник української мови. – К., 2002.
 7. Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А., Карпіловський В.С., Недозим Т.І. Словник афіксальних морфем української мови. – К., 1998.
 8. Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А., Кислюк Л.П. Шкільний словотвірний словник сучасної української мови. – К., 2005.
 9. Мазурик Данута. Нове в українській лексиці. – Львів, 2002.
 10. Полюга Л.М. Словник українських морфем. – Львів, 2001.
 11. Сікорська З.С. Українсько-російський словотворчий словник. – К., 1974.
 12. Словник іншомовних слів. – К., 2000.
 13. Словник української мови: у 11-ти Т. – К., 1970-1980.
 14. Українська мова. Енциклопедія. – К., 2000.
 15. Яценко І. Т. Морфемний аналіз: Словник-довідник: У 2 т. – К., 1980-1981.

Силабус:

Завантажити силабус