Арабська мова (2 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35Іспит
44.5Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
3128ФЛа-21ЩУПАКІВСЬКА (СПРИСА) Оксана
4128ФЛа-21ЩУПАКІВСЬКА (СПРИСА) Оксана

Опис курсу

“Арабська мова” – це практичний курс з вивчення сучасної арабської літературної мови, який покликаний ознайомити студентів з основною граматичною та лексичною базою арабської мови, необхідною для освоєння ґрунтовних навичок у володінні іноземною мовою, для викладацької або перекладацької роботи.

Курс ”Арабська мова (2 курс)” – скерований на засвоєння базових теоретичних відомостей та вироблення практичних умінь і навичок розвитку мовленнєвої та мовної компетенції. Передбачає вивчення базової нормативної граматики, лексики та фразеології арабської мови. Велике значення надається виробленню основних мовних навиків: бесіди у певній ситуації, двостороннього перекладу, читанню та перекладу текстів. Цим завданням підпорядкований підбір навчальної й методичної літератури, яка зорієнтована на розвиток теоретичних знань і комунікативної діяльності мовця. Метою цього курсу є підготовка майбутніх філологів-арабістів, що набули ґрунтовних знань з лінгвістичної теорії арабської мови, оволоділи лексичним обсягом, передбаченим програмою та вміють використовувати його для їх професійної діяльності, мають сформовані первинні навички перекладацької роботи. Відповідно до поставленої мети, програма навчальної дисципліни побудована за принципом зростання рівня складності та матеріалу, що подається, враховуючи кращі традиції і сучасні напрямки світової арабістики.

Після завершення цього курсу студент буде:

– Знати: мовний (фонетичний, лексичний, граматичний) матеріал, необхідний для оволодіння усним та писемним мовленням арабської літературної мови на рівні незалежного користувача.

–  Вміти: читати і розуміти тексти арабською мовою; спілкуватися арабською мовою, розуміти усне діалогічне та монологічне мовлення, вести бесіду у визначеній ситуації, опанувати монологічне мовлення (перекази, повідомлення, доповіді і т ін.) та непідготоване діалогічне мовлення на різні теми; писати арабською мовою; писати з дотриманням граматичних, стилістичних та орфографічних норм; користуватись словниками, іншою довідковою літературою; здійснювати переклад, формулювати власну думку арабською мовою.

Рекомендована література

Базова

 1. Abdu-Rrahman ben Ibrahim al-Afzan. Al-Arabiya Bayna Yadayk, Kitaab 2, Riyadh, 2013.
 2. Al´arabiyya bayna yadayka.– Arryađ 2003
 3. Al-Baalbaki Munir, Baalbaki Ramzi Munir. Al-Mawrid Al-Hadeeth: A Modern English-Arabic Dictionary / Munir Al-Baalbaki and Dr. Ramzi Munir Baalbaki. – Beirut : Dar el-Ilm Lilmalayin, 2008. – 1538 p.
 4. Abu-Chacra, Faruk. Arabic : An Essential Grammar / Faruk Abu-Chacra. – New York : Routledge, 2007. – 355 p.
 5. Brustad Kristen, Al-Batal Mahmoud, Al-Tonsi Abbas. Alif Baa with Multimedia : Introduction to Arabic Letters and Sounds / Kristen Brustad, Mahmoud Al-Batal, Abbas Al-Tonsi. – Second Edition. – Washington D. C. : Georgetown University Press, 2009. – 184 p. (1 DVD-ROM)
 6. Price, James M. All The Arabic You Never Learned The First Time Around / James M. Price. – Presidio of Monterey : Defense Language Institute Foreign Language Center, 1997. – 525 p.
 7. Schulz Eckehard, Krahl Günther, Reuschel Wolfgang. Standard Arabic : An Elementary-Intermediate Course / Eckehard Schulz, Günther Krahl, Wolfgang Reuschel. – Cambridge : Cambridge University Press, 2000. – 656 p. (with audio CDs)
 8. Wehr, Hans. A Dictionary of Modern Written Arabic (Arabic-English) / Hans Wehr; edited by J. Milton Cowan. – 4th ed. – Urbana : Spoken Language Services, 1993. – 1301 p.
 9. Wightwick Jane, Gaafar Мahmoud. Mastering Arabic / Jane Wightwick, Мahmoud Gaafar. – 2nd ed. – New York : Hippocrene Books, Inc., 2007. – 117 p.
 10. Wightwick Jane, Gaafar Мahmoud. Mastering Arabic Script : a guide to handwriting / Jane Wightwick, Мahmoud Gaafar. – New York : Palgrave Macmillan, 2005. – 372 p. (2 audio CDs)

Допоміжна

 1. Abu-Chacra, Faruk. Arabic : An Essential Grammar / Faruk Abu-Chacra. – New York : Routledge, 2007. – 355 p.
 2. Al-Baalbaki Munir, Baalbaki Ramzi Munir. Al-Mawrid Al-Hadeeth: A Modern English-Arabic Dictionary / Munir Al-Baalbaki and Dr. Ramzi Munir Baalbaki. – Beirut : Dar el-Ilm Lilmalayin, 2008. – 1538 p.
 3. Badawi El-Said. Modern Written Arabic : a Comprehensive Grammar / El-Said Badawi, Michael G. Carter and Adrian Gully. – London ; New York : Routledge, 2004. – 832 p.
 4. Ĥāled Şanādīqī.- Al-Amśāl ua-l-aklām fi ħadiśi ’ahli-š- šāmi. –Dimašk, 1998.
 5. Schulz Eckehard, Krahl Günther, Reuschel Wolfgang. Standard Arabic : An Elementary-Intermediate Course / Eckehard Schulz, Günther Krahl, Wolfgang Reuschel. – Cambridge : Cambridge University Press, 2000. – 656 p. (with audio CDs)
 6. Šuki Almuarri. Al’m´auggem al’af´al al´arabyy.– Dimašq, 2007.
 7. Šuki Almuarri. Kitābu al’imla attalimiya.-Dimašq, 2002.
 8. Versteegh K. The Arabic Language / Kees Versteegh. – New York : Columbia University Press, 1997. – 277 p.
 9. Wehr, Hans. A Dictionary of Modern Written Arabic (Arabic-English) / Hans Wehr; edited by J. Milton Cowan. – 4th ed. – Urbana : Spoken Language Services, 1993. – 1301 p.
 10. Wright W. A Grammar of the Arabic Language (2 vols.) / W. Wright. – 3d edition. – Beirut : Librairie du Liban, 1996. – 317 p. (vol. 1), 450 p. (vol. 2).

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус