ЩУПАКІВСЬКА Оксана

Посада: асистент кафедри сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича

Телефон (робочий): (032) 239-47-04

Електронна пошта: oksana.shchupakivska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

когнітивна лінгвістика, лінгвокультурологія, міжмовна комунікація, ономастика, перекладознавство, викладання арабської мови як іноземної

Курси

Публікації

 1. Сприса О. Символічні значення зеленого кольору в мові Корану / Оксана Сприса // Історія релігій в Україні [Науковий щорічник]. – Львів : Логос, 2007. – Кн. 2. – С. 34–39.
 2. Сприса О. До питання про священний колір ісламу / Оксана Сприса // Історія релігій в Україні [Науковий щорічник]. – Львів : Логос, 2009. – Кн. 2. – С. 345–349.
 3. Сприса О. Етномовні домінанти кодування смислу в дзеркалі кросвордів (україно-арабомовні паралелі) / Оксана Сприса // Вісник Львівського університету. – Львів : Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – Вип. 54. – С. 78–86. – Серія філологічна. Режим доступу: old.philology.lnu.edu.ua/visnyk/54_2011/54_2011_sprysa.pdf
 4. Сприса О. Б. Етноспецифічна складова арабської національної когнітивної бази, вербалізованої в текстах кросвордів / О. Б. Сприса // Культура народов Причерноморья. Научный журнал. – Симферополь, 2011. – № 199. – Т. 2. – С. 109–113. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/55642/37-Sprysa.pdf?sequence=1
 5. Сприса О. Прецедентні феномени й арабомовна соціокультурна компетенція (на матеріалі текстів кросвордів) / Оксана Сприса // Мова і суспільство. – Львів : Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – Вип. 3. – С. 289–294. Режим доступу: sociolinguistics.lnu.edu.ua/ua/issues/03/34.pdf
 6. Сприса О. Б. Власне ім’я як прецедент в енігматичному тексті (україно-арабомовні паралелі) / О. Б. Сприса // Наукові записки. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Вип. 26. – 2012. – С. 307–309. – Серія “Філологічна”. Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nznuoaf_2012_26_93.pdf
 7. Сприса О. Актуалізація українського антропонімічного концептуального простору в енігматичному тексті / Оксана Сприса // Мова і культура (Науковий журнал). – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 15. – Т. VI (160). – С. 165–171. Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mik_2012_15_6_28.pdf
 8. Сприса О. Лінгвокогнітивні аспекти прецедентності в енігматичному тексті (на матеріалі українських та арабських текстів кросвордів) / Оксана Сприса // Східний світ. – К., 2013, № 1. – С. 77–82. Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/SkhS_2013_1_15.pdf
 9. Сприса О. Когнітивна спрямованість антропонімів в асоціативному тезаурусі української та арабської мов (за даними експериментального дослідження) / Оксана Сприса // Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики. Щорічник. – Мюнхен, 2013.– Вип. 2013. – С. 239–247. Режим доступу: www.ukrainistik-konferenz.slavistik.lmu.de/wp-content/…/Inhaltsverzeihnis_2013.pdf
 10. Сприса О. Художня література як джерело прецедентності в енігматичному тексті (україно-арабомовні паралелі) / Оксана Сприса // Вісник Львівського університету. – Львів : Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – Вип. 61. – С. 93–103. – Серія філологічна. Режим доступу: old.philology.lnu.edu.ua/visnyk/61_2014/61_2014_sprysa.pdf
 11. Щупаківська О. Прецедентний потенціал антропонімів арабської лінгвокультурної спільноти (за даними експериментального дослідження) / Оксана Щупаківська // Вісник Львівського університету. – Львів : Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – Вип. 65. – С. 86–94. – Серія філологічна.

Біографія

У 2008 році з відзнакою  закінчила філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (кваліфікація філолог, викладач арабської мови та літератури, викладач української мови та літератури.

З вересня 2008 року – асистент кафедри сходознавства філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Викладає практичний курс сучасної арабської мови, теорію і практику перекладу, практичну стилістику арабської мови. Керує перекладацькою практикою студентів, а також написанням курсових робіт.

З 2010 р. – здобувач кафедри загального мовознавства філологічного університету ЛНУ ім. І. Франка.

У 2013 році проходила тримісячне мовне стажування в Тунісі, була учасником міжнародного лінгвістичного семінару в Манубському університеті, Туніс.

Викладає курси: “Арабська мова”, “Теорія і практика перекладу”, “Актуальні проблеми художнього перекладу текстів арабською мовою”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!