Основи наукових мовознавчих досліджень (арабісти)

Тип: На вибір студента

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Немає
43Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФЛа-21ЩУПАКІВСЬКА Оксана
432ФЛа-21ЩУПАКІВСЬКА Оксана

Опис курсу

Курс створено, щоб ознайомити студентів із порядком написання курсової роботи як самостійної наукової роботи із використанням традиційних та новітніх методологічних засад сучасної лінгвістики в цілому й арабістики зокрема.

Мета та цілі курсу: мета курсу – викласти основні вимоги щодо змісту і оформлення курсової роботи, допомогти студентам у формулюванні проблематики дослідження, мети, предмету і об’єкту дослідження тощо; ціль – навчити студентів використовувати засвоєний теоретичний матеріал у процесі написання кваліфікаційного дослідження.

Очікувані результати навчання: після завершення цього курсу студент буде:
– Знати: основні етапи виконання курсової роботи, її структуру, вимоги стосовно оформлення курсових робіт та термінів їх подання на рецензування; загальні правила цитування, оформлення списку використаних джерел.
– Вміти: застосовувати головні методологічні поняття та категорії у проведенні кваліфікаційного наукового дослідження; здійснювати пошук та критичний огляд літератури, грамотно оформляти наукове кваліфікаційне дослідження; готувати та виголошувати усні наукові доповіді та повідомлення.

Теми:
1. Курсова робота як вид самостійної навчально-дослідницької роботи студента. практичне заняття
2. Завдання курсової роботи. Основні вимоги до курсової роботи. практичне заняття
3. Актуальні проблеми арабських мовознавчих студій – пошук тематики курсових робіт. практичне заняття
4. Структура роботи. План дослідження. Вступ та його складові частини. практичне заняття
5. Методика збору матеріалу для наукового дослідження. практичне заняття
6. Методика роботи над науковою літературою та документами. Специфіка роботи із словниками, літературою різних стилів і жанрів, інтернет-ресурсами, відео- та аудіо матеріалами. практичне заняття
7. Основна частина: розділи, параграфи. практичне заняття
8. Постановка мети та завдань наукового дослідження. практичне заняття
9. Об’єкт та предмет магістерського дослідження. практичне заняття
10. Обґрунтування актуальності і проблематики наукового дослідження. практичне заняття
11. Класифікація методів філологічних досліджень. Методи, методики й прийоми дослідження. практичне заняття
12. Оформлення посилань, списку літератури, джерел дослідження. практичне заняття
13. Загальні критерії оцінювання курсової роботи. Типи помилок. практичне заняття
14. Підготовка курсової роботи до захисту та його організація. практичне заняття

Питання до заліку:
1. Жанри наукових робіт. Правила оформлення наукової статті.
2. Актуальність/неактуальність наукової тематики.
3. Головні вимоги до наукового тексту. Норми наукової комунікації. Головні мовні ознаки наукового стилю. Головні характеристики наукової термінології.
4. Мета та завдання наукового дослідження.
5. Типологія філологічних об’єктів, предметів матеріалу та джерел філологічного дослідження. Специфіка роботи із словниками, літературою різних стилів і жанрів, Інтернет-ресурсами, відео- та аудіо матеріалами.
6. Поняття методу, методики та методології.
7. Загальні та лінгвістичні методи.
8. Теоретичне та практичне значення результатів наукового дослідження.
9. Правила подання цитат та посилання на використані джерела.
10. Правила підготовки та виголошення усного повідомлення.

Рекомендована література

Базова:
1. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2000. – № 2. – 96 с.
2. Грабинський І.М. Бакалаврські та магістерські роботи: Методичні рекомендації до написання та основні вимоги до оформлення курсових, бакалаврських та магістерських робіт. – Львів.: ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 39 с.
3. Державний стандарт України 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки Структура і правила оформлення; Чинний від 1.01. 1996.
4. Здобувачу наукового ступеня: Метод. Рекомендації / Упоряд. С.В. Сьомін. – К.: МАУП, 2002. – 184 с.
5. Довідник здобувача наукового ступеня: Зб. нормат. док. та інформ. матеріалів з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації / Упоряд. Ю. І. Цеков. – 3-тє вид., випр. і допов. – К.: Ред. «Бюл. Вищої атестац. коміс. України»: Вид-во «Толока», 2003. – 69 с. 4. 5.
6. Коломієць В.О. Як виконувати курсову роботу: Метод. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. – К.: Вища школа, 2003.
7. Кшановський О.Ч. Методичні рекомендації до проведення спеціалізованих семінарів за спеціальністю “Перська мова та література” (Етапи проведення та правила оформлення результатів кваліфікаційного дослідження). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 35 с.
8. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень. – К.: Кондор, 2003. – 192 с.
9. Кучик О.С., Мальський М.З. Основні вимоги до написання та оформлення дипломної роботи. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, – 2001. – 24 с.
10. Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюллетень ВАК України. – 2007. – №6. – 2007. – С. 9-33.
11. Черній А.М. Дисертація як кваліфікаційна наукова праця: Посіб. / За заг. ред. І. І. Ібадуліна. – К.: Арістей, 2004. – 232 с.
12. Шаров Ю.П. Стислі методичні рекомендації до розробки магістерських робіт та їх оцінки. – Д.: ДФ УАДУ, 1998. – 8 с.
13. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. – К.: Знання-Прес, 2003. – 295 с.
14. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. – К.: Редакція «Бюлетня ВАК України», В-во «Толока», 2001. – 80 с.
Додаткова:
1. Волков Ю. Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление : практ. пособие. – М.,2004.
2. Захаров А. А. Дневник аспиранта (алгоритм подготовки диссертации) : [в помощь студентам, аспирантам, докторантам, науч. сотрудникам. – М., 200
3. Колесникова Н. И. От конспекта к диссертации : учеб. пособие по развитию навыков письм. речи. – М., 2002.
4. Кузнецов И. Н. Научное исследование: методика проведения и оформ.– М., 2004.
5. Найн А. Я. Технология работы над диссертацией по гуманитарным наукам. – Челябинск, 2000.
6. Францифоров Ю. В. От реферата к курсовой, от диплома к диссертации : практ. рук. по подгот., излож. и защите науч. работ –М., 2004.
7. Эхо Ю. Практическое руководство для всех, кто пишет дипломные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты, диссертации: успех без лишних проблем. – М., 1996.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус