Основи наукових мовознавчих досліджень (арабісти, іраністи)

Тип: Нормативний

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Немає
43Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФЛа-21ЩУПАКІВСЬКА (СПРИСА) Оксана
ФЛп-21ЩУПАКІВСЬКА (СПРИСА) Оксана
432ФЛа-21ЩУПАКІВСЬКА (СПРИСА) Оксана
ФЛп-21ЩУПАКІВСЬКА (СПРИСА) Оксана

Опис курсу

Курс створено, щоб ознайомити студентів із порядком написання курсової роботи як самостійного наукового дослідження із використанням традиційних та новітніх методологічних засад сучасної лінгвістики в цілому й арабістики зокрема.

Мета курсу – викласти основні вимоги щодо змісту і оформлення курсової роботи, допомогти студентам у формулюванні проблематики дослідження, мети, предмету і об’єкту дослідження тощо; ціль – навчити студентів використовувати засвоєний теоретичний матеріал у процесі написання кваліфікаційного дослідження.

Після завершення цього курсу студент буде:

– Знати: основні етапи виконання курсової роботи, її структуру, вимоги стосовно оформлення курсових робіт та термінів їх подання на рецензування; загальні правила цитування, оформлення списку використаних джерел;

– Вміти: застосовувати головні методологічні поняття та категорії у проведенні кваліфікаційного наукового дослідження; здійснювати пошук та критичний огляд літератури, грамотно оформляти наукове кваліфікаційне дослідження; готувати та виголошувати усні наукові доповіді та повідомлення.

Рекомендована література

Базова:

 1. Асіїв Л. Курсова робота з українського мовознавства : Методичні вказівки до написання та вимоги до оформлення курсової роботи / Любослава Асіїв. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – 87 с.
 2. Грабинський І. Бакалаврські та маґістерські роботи : Методичні рекомендації до написання та основні вимоги до оформлення курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських робіт / Ігор Грабинський. – Вид. 4-те, доп. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 44 с.
 1. ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
 2. Еко У. Як написати дипломну роботу : гуманітарні науки / Умберто Еко ; пер. з іт. О. Глотова.  – Тернопіль : Мандрівець, 2007.  – 223 с.
 3. Коломієць В.О. Як виконувати курсову роботу : Методичний посібник для педагогічних вузів / В. О. Коломієць . – Київ : Вища школа, 2003 . – 69 с.
 4. Кшановський О.Ч. Методичні рекомендації до проведення спеціалізованих семінарів за спеціальністю “Перська мова та література” (Етапи проведення та правила оформлення результатів кваліфікаційного дослідження) / О. Ч. Кшановський. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 35 с.
 5. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень : Навчальний посібник / Крушельницька О.В. – Київ : Кондор, 2003. – 192 с.
 6. Кучик О.С., Основні вимоги до написання та оформлення магістерських та дипломних робіт / Кучик О.С. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 40 с.
 7. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : Підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 4-те вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2004. – 307 с.
 8. SAIUP: Проєкт сприяння академічній доброчесності в Україні : [Веб-сайт]. URL: https://saiup.org.ua/

Додаткова:

 1. Селіванова О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / Олена Селіванова. – Полтава: Довкілля-К., 2006. – 716 с.
 2. Encyclopedia of Language and Linguistics / Edited by Keith Brown. –Elsevier, 2010 – 2d ed. – 12353p. (14-Volume Set)
 3. The Routledge Linguistics Encyclopedia / Edited by Kirsten Malmkjaer. – London ; New York : Routledge, 2010 – 3d ed. – 724 p.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус