Теорія і практика перекладу (арабісти)

Тип: Нормативний

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
51.5Немає
61.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516ЩУПАКІВСЬКА (СПРИСА) ОксанаФЛа-31
616ЩУПАКІВСЬКА (СПРИСА) ОксанаФЛа-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ФЛа-31ЩУПАКІВСЬКА (СПРИСА) Оксана
616ФЛа-31ЩУПАКІВСЬКА (СПРИСА) Оксана

Опис курсу

Курс покликаний ознайомити студентів з основними положеннями сучасного перекладознавства, сформувати основні навички та вміння практичного перекладу різноманітних текстів.

Мета курсу – набуття студентами базових теоретичних знань з теорії перекладу; ціль – вироблення вмінь і навичок практичного застосування перекладацьких прийомів при основних типах прямого та зворотнього перекладу арабсько-української комбінації мов.

Після завершення цього курсу студент буде:

– Знати: основні положення теорії перекладу в її нормативному і теоретичному аспектах; основи перекладацького аналізу тексту; фахову термінологію.

– Вміти: усно та письмово здійснювати вільний, нормативно правильний і функціонально адекватний прямий і зворотній переклад різних типів тексту; самостійно працювати з науковою лінгвістичною літературою та довідковими джерелами.

Рекомендована література

Базова

 1. Ажнюк М.Т. Актуальні питання перекладу художньої літератури. – Ужгород, 1981. – 32с.
 2. Андрієнко Л. О. (2002) Науково-технічний переклад: конспект лекцій і дидактичний матеріал для студентів лінгвістичних спеціальностей. Черкаси: ЧДТУ. – 92 с
 3. Гайнічеру O.I. Поезія і мистецтво перекладу. – К. : Дніпро, 1990. – 212 с.
 4. Гордієнко Н. М. (2012) Поняття перекладацької еквівалентності як центральна проблема теорії художнього перекладу. София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2012. 104 с.
 5. Деркач Л. М. (2007) Актуальні проблеми науково-технічного перекладу: колективна монографія. Дніпропетровськ : НГУ,: Нац. Гірничий університет, 256с.
 6. Зарицький М. С. (2004) Переклад: створення та редагування: навч. посіб. Київ: Парламентське видавництво, 120 с.
 7. Ковганюк С. Практика перекладу. – К.: Дніпро, 1968. – 276 с.
 8. Коптілов В.В. Актуальні питання українського художнього перекладу. – К.: Вид-во Київ, ун-ту, 1971. – 132 с.
 9. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу. – К., 1982.
 10. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу. – К.: Вища школа, 1999. –173с.
 11. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. -Вінниця. «Нова Книга», 2001 – 448 с.
 12. Криса B.C. Світоглядні аспекти художнього перекладу. – К.: Наук, думка, 1985.– 128 с.
 13. Кундзіч О. Творчі проблеми перекладу. – К.: Дніпро, 1973. – 264 с.
 14. Максимов С. Є, Радченко Т.О. (2001) Перекладацький аналіз тексту (англійська та українська мови): навч. посібник. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 105 с.
 15. Мамрак А. В. Вступ до теорії перекладу: навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 304 с
 16. Основи перекладознавства: Навчальний посібник / За ред.. А.Є. Нямцу. – Чернівці: Рута, 2008. – 312 с.
 17. Основи перекладу (2005): граматичні та лексичні аспекти: навч. посіб. / за ред. Шпака В. К. Київ: Знання
 18. Ребрій О.В. Основи перекладацького скоропису. Навчальний посібник./ За ред.. Л.М.Черноватого та В.І.Карабана. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 152 с.
 19. Саприкін С., Чужакін А. Світ усного перекладу; навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2011. – 224 с.
 20. Струк Т. В. Вступ до галузевого перекладу. – Львів: ЛДУ БЖД, 2018. – 102 c.
 21. Федина В.С. Арабські лексичні запозичення в українській мові // Вісник: Проблеми української термінології. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2002. – № 453. – С. 201-213.
 22. Хамрай О.О. Практична транскрипція іменних групп з теофорними компонентами арабського походження // Східний світ. – 2015. – № 4. – С. 78-83.
 23. Abdellah A. S. The Problem of Translating English Linguistic Terminology into Arabic. – London, 2003.
 24. Abdulhady S., Al-Darraji O. Code Switching: A Close Study of Translating English Linguistic Terms into Arabic // International Journal of Linguistics, Literature and Translation, 2019. – №. 3. – 175-187 p.
 25. Abufardeh S., Magel K. Software localization: the challenging aspects of arabic to the localization process (arabization). – C. 5. TY – JOUR // Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/234812528_Software_localization_The_challenging_aspects_of_Arabic_to_the_localization_process_Arabization
 26. ALECSO (Arab League Educational Cultural and Scientific Organization) Unified Dictionary of Linguistic Terms (English-Arabic-French). – Tunis: Arab League Educational Cultural and Scientific Organization, 1989. – 873 p.
 27. Ashraf Amer. Masrad dakhm li-l-mustalahat al-qanuniyya
 28. Barazi M. Problems of modern Arabic Language (in Arabic). – Amman: Maktabat Al-Risalah, 1989. – P. 14 .
 29. Catford J. C. (1965) A Linguistic Theory of Translation: An Essay in Aplied London: Oxford University Press, 103p.
 30. Enani M. Fann At-Tarjama, Art of Translation. – Cairo: Sphinx Bookshop, 1995. – P.169.
 31. Enani M. Murshid Al-Mutarjim, Translators’ Guide. – Cairo: Sphinx Bookshop, 2000. –119 p.
 32. Ferguson C. A. Diglossia // Word. – 1959. – Т. 15. – №. 2. – P. 325-340.
 33. Mustafa Muhammed al-Murshadi. Translation of Commercial Contracts. – Alexandria, 2010. – 394 p.
 34. Hussein Kazem Majdi al-Drisayi. Qamus al-mustalahat al-qada’iyya rusi-‘arabi
 35. Miqran Y. Al-Mustalah Al-lisani Al-Mutarjam, Translated linguistic term. – Damascus: Dar Raslan, 2009. – 173 p.
 36. Nida A., Taber R. The Theory and Practice of Translation. – Leiden: Brill, – 246p.
 37. Snell-Hornby M. Translation Studies. (1988) An Integrated Aproach. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins, 172 p.
 38. XI United Nations Conference on the Standardization of Geographical – Режим доступу: https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/11th-uncsgn-docs/E_Conf.105_137_CRP.137_14_Romanization%20System%20from%20Arabic%20%20letters%20to%20Latinized%20%20%20letters%202007%20-%20ENGLISH.pdf
 39. Zaid Mahmoud al-Akaileh. Legal Terminology English and Arabic. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1Jyi5nFLoDdKPcgKhdL3ZHp0LCHDNifmM/view

Допоміжна

 1. Бик І. С. Основи перекладу для студентів факультетів міжнародних відносин : навч. Посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 287 c.
 2. Волченко О.М., (2015) Нікішина В.В. Граматичні трансформації в англоукраїнському художньому перекладі.  Наукові  записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Острог: НУОА, №54. С. 252–
 3. .Ганущак В. Сувора наука, високе мистецтво// Всесвіт. – 1989.– №4.–С.141–143.
 4. Демецька В. В. Теорія адаптації: крос-культурні та перекладознавчі проблеми. Монографія. – Херсон: МЧП «Норд», 2006. – 378 c.
 5. Ейкельман Д. Ф. Близький схід та Центральна Азія: антропологічний підхід / Д. Ф. Ейкельман. – К. : Стилос, 2005. – 376 c.
 6. Зорівчак Р.П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози). – Л.: Вид-во Львів, ун-ту, 1989. – 216 с.
 7. Зорівчак Р.П. Словесний образ у художньому перекладі // “Хай слово мовлене інакше…”: Статті з теорії, критики та історії худ. Перекладу. –К., 1982. – С.51-65.
 8. Зорівчак Р.П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія (на матеріалі перекладів творів української літератури англійською мовою). – Л.: Вид-во Львів, ун-ту, 1983. – 175 с.
 9. Зубков М.Г. Мова ділових паперів. Комплексний довідник. – Харків, “Фоліо” “Майдан”, 2001.
 10. Коломієць Л. В. Концептуально-методологічні засади сучасного українського поетичного перекладу (на матеріалі перекладів з англійської, ірландської та американської поезії). – К.: Вид-во Київського національного ун-ту ім. Т. Шевченка, 2004. – 522 c.
 11. Копистинська Н. Текст, підтекст, надтекст, контекст як проблема порівняльного літературознавства. // Біблія і культура: Збірник наукових статей. Випуск 3 / Відповідальний редактор А.Є. Нямцу. – Чернівці: Рута, 2001. – 48-55
 12. Лановик М. Перекладознавчі пошуки в розвитку герменевтичної думки XIX ст. // Біблія і культура: Збірник наукових статей. Випуск 7 / Відповідальний редактор А.Є.Нямцу. – Чернівці: Рута, 2005. – C.51-58.
 13. Лучук О.М. Різночасовість перекладів одного твору як проблема перекладознавства (на матеріалі українських перекладів Шекспірової драми “Троїл і Крессида”): Автореф. дис… канд. филол. наук: 10.02.16/Київ ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – К., 1996. – 25 с.
 14. Михайленко В.В. Алгоритми перекладу. – Чернівці, 1994.
 15. Некряч Т. Є., Чала Ю. П. Через терни до зірок: труднощі перекладу художніх творів. Для студентів перекладацьких факультетів вищих навчальних закладів: Навчальний посібник. – К.: Логос, 2007. – 140 c.
 16. Олікова М. С. Теорія і практика перекладу : навч. посіб. – Луцьк: Вежа, 2000. – 170 c.
 17. Онищук І.І. Законодавчий стиль як засіб техніки юридичного письма та його вплив на технологію комунікації // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – Л., 2011. – № 4. – С. 44-53.
 18. Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи. – Львів: Афіша, 2006. – 411 c.
 19. Рильський М. Мистецтво перекладу. Статті, виступи, нотатки / Упоряд. и коментарі Г.Колесника. – К.: Рад.письм., 1975. – 343 с.
 20. Рильський М.Т. Художній переклад з однієї слов’янської мови на іншу.-К.: Академія наук У PCP, 1958.– 50 с.
 21. Русанівська М.В. Національний колорит у перекладному творі // Рад. літературознавство. – 1988. – № 7. – С. 61 – 62
 22. Савенець А. Поезія у перекладі: “українська” Шимборська: монографія. – ЛюблінЖитомир: Полісся, 2006.-366 с.
 23. Содомора А. Студії одного вірша. – Львів: Літопис; Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 363 c.
 24. Стріха М. Український художній переклад: між літературою і націєтворенням. – К.: Факт-Наш час, 2006. – 344 c.
 25. Ткаченко А. Художній переклад у полілозі культур // Біблія і культура: Збірник наукових статей. Випуск 6 / Відповідальний редактор А.Є.Нямцу. – Чернівці: Рута, 2004. – 356-362.
 26. Чередниченко О. І. Про мову і переклад. – К.: Либідь, 2007. – 248 c.
 27. Чередниченко О.І. Теоретичні основи удосконалення практики перекладу та двомовної лексикографії // Теория и практика перевода. – Вып. 14.– К., 1987.– С.3–13.
 28. Шумило І., Сніца Т. Особливості перекладу юридичних текстів // Філологічний дискурс. –  Хмельницький:  Хмельницька гуманітарно- педагогічна академія, 2016. – Вип. 4. – С. 266-272.
 29. Almosnino G. UX Best Practices for Bi-Directional Languages // Режим доступу: https://medium.com/@giladalmosnino/ux-best-practices-for-bi-directional-languages-9bd7b96dc8c2Medium
 30. Al-Sharkawi M. The Ecology of Arabic : a study of arabicization / Muhammad al-Sharkawi. – Leiden ; Boston : Brill, 2010. –  276  – (Studies in Semitic languages and linguistics; 60)
 31. Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics / General Editor: Kees Versteegh. – Leiden ; Boston : Brill, 2006 – 2009. – 3206 p. (4-Volume Set).
 32. Gaber J. Terminology Translation: A Morphology-based Approach to the Translation and Standardization of Technical Terms from English into  Arabic – The Case of Linguistics Terminology. – Tripoli: Academy  Publishing House, 2007. – P. 139.
 33. Ghazala S. Arabization Revisited in the Third Millennium //Arab World English Journal, 2013. – P. 25-41.
 34. Jane’s Defense (1989) Weekly. Translation Arabian. London
 35. Khasara M. Al-Ta ‘rib wa Al-Tanmiya Al-Lughawiyya, Arabization and language development. – Damascus: Al-Ahali, 1994. – 207 p..
 36. Tom Topol. Let pass or die. Passport history. – Thailand, 2019. – 357 p.
 37. Versteegh K. The Arabic Language / Kees Versteegh. – Edinburgh : Edinburgh University Press, 2014. – 2d ed. – 416 p.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус