Чеська мова

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
18Залік
27Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1144ФЛчес-11ВАНЧУШОВИЧ Уляна
2160ФЛчес-11ВАНЧУШОВИЧ Уляна

Опис курсу

Навчальна дисципліна має на меті підготувати фахівців, які активно володіють чеською мовою, мають глибокі знання, необхідні для усної та письмової комунікації і роботи з текстами різної складності. Передбачено ознайомити студентів із фонетичною системою сучасної чеської мови, особливостями вимови голосних та приголосних звуків, наголошування слів, основними правилами правопису; подати відомості про морфологічну систему сучасної чеської мови, систему відмінювання іменників, прикметників і займенників, систему дієвідмінювання дієслів; ознайомити з лексикою тематичних полів “Сім’я”, “Дім” та “Освіта”, “Зовнішній вигляд і риси характеру людини. Повсякденне життя”, “Місто” та “Вільний час”.

У результаті вивчення цього курсу студент повинен

знати:

– норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності (правила літературної чеської вимови та основи орфографії, основні правила чеської граматики);

– лексику найпоширеніших тематичних полів;

вміти:

– вести бесіду з носіями чеської мови; читати і розуміти художні і публіцистичні тексти чеською мовою різної складності;

– реферувати усний та письмовий текст чеською мовою;

– творити тексти чеською мовою самостійно;

– перекладати тексти з чеської мови на українську та з української мови на чеську;

– використовувати чеську мову в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя;

– аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють;

– ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати;

– використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності;

– організовувати процес свого навчання й самоосвіти.

Рекомендована література

Основна література

 1. Даниленко Л.І. Чеська мова / Л. І. Даниленко. – К.: Довіра, 2007. – 543 с.
 2. Осташ Л.Р. Методичні рекомендації і тестові завдання з морфології сучасної чеської мови (іменник) / Любов Осташ. – Львів : ПАІС, 2010. – 80 с.
 3. Українсько-чеські паралелі в текстах і ситуаціях. Розмовник / Й.Ф. Андерш, Л.І. Даниленко, О.Л. Паламарчук, В.М. Русанівський, В.Є. Федонюк. – К. : Довіра, 2006. – 477 с.
 4. Чеська мова для українців: підручник: У 2 ч. / Їржі Гасіл, Надія Лобур, Ольга Паламарчук. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені І. Франка; Ужгород: ТОВ “ІВА”. – 2011. – 296 с.
 5. Čechová E. Chcete mluvit česky? / Elga Čechová, Helena Remediosová, Harry Putz. – Liberec, 1996. – 460 s.
 6. Havránek B. Stručná mluvnice česká / B.Havránek, A.Jedlička. – Praha: Fortuna, 2007. – 248 s.
 7. Luttererová J. Česká slovní zásoba a konverzační cvičení / Jiřina Luttererová. – Praha: ISV nakladatelství, 2003. – 108s.

Додаткова література

 1. Граматика чеської мови / [Й.Ф.Андерш, Т.І.Матвієнко, Г.І. Неруш, О.Л. Паламарчук, В.М. Русанівський]. – К.: Наук. думка, 1992. – 374 с.
 2. Новак Ї. Чесько-український словник / Новак Ї. – К.: Чумацький шлях, 2008. – 586 с.
 3. Чесько-український словник / [уклад. Й.Ф. Андерш та ін.]. – К.: Наукова думка, 1988–1989 . – Т.1–2.
 4. Kurimský A. Ukrajinsko-český slovník / A.Kurimský, R.Šišková, N. Savický. – Praha: Academia, 1994, 1996. – D. І.–ІІ.
 5. Nový akademický slovník cizíh slov / Kol. autorů pod vedením Jiřího Krause. – Praha : Academia, 2005. – 880s.
 6. Pravidla českého pravopisu / Ústav pro jazyk český AV ČR. – Praha: Academia, 2005. – 391s.
 7. Slovník spisovné čestiny pro školu a veřejnost / [hl. red Filipec, F. Daneš, J. Machač, V. Mejstřík]. – Praha: Academia, 2005. – 648 s.
 8. Svozilová N. Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení / Naďa Svozilová, Hana Prouzová, Anna Jirsová. – Praha: Academia, 2005. – 580s.

Інформаційні ресурси

 1. Elektronické slovníky a zdroje [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: http://www.ujc.cas.cz/elektronicke-slovniky-a-zdroje/
 2. Internetová jazyková příručka [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: http://prirucka.ujc.cas.cz/

Робоча програма

Завантажити робочу програму