Діалектологія (фольклористи)

Тип: Нормативний

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент КОСТІВ ОксанаФЛф-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФЛф-31ВИСОЦЬКА Марія

Опис курсу

Курс «Діалектологія» призначений для студентів-фольклористів третього року навчання. Він орієнтований на теоретичну і практичну підготовки з фаху. Філолог працює в умовах говіркового оточення, тому знати особливості говору, ареал, історію дослідження  – одне з основних завдань. Лекції спрямовані на ознайомлення з українською діалектологією як наукою, її системою термінів, із фонетичними, морфологічними, лексичними особливостями наріч і говорів української мови. На практичних заняттях студенти повинні навчитися аналізувати діалектні та фольклорні тексти і вказувати, робити порівняльну характеристику наріч і діалектів української мови на базі вивчених фонетичних, морфологічних, лексичних особливостей кожного з них, а також аналізувати та інтерпретувати карти Атласу української мови.

Мета курсу –  допомогти студентові засвоїти основні процеси поширення в діалектному просторі української мови, з’ясувати взаємодію літературної та діалектної мови, основні ознаки діалектів на різних структурних рівнях мови.

Курс «Діалектологія»  має загальнотеоретичні і практичні цілі.

Загальнотеоретичні цілі курсу полягають в тому, щоб знати:

 • систему термінів діалектології та лінгвогеографії, її предмет, завдання і значення;
 • класифікацію українських говорів на основі спільних фонетичних, морфологічних, синтаксичних та лексичних ознак;
 • фонетичні, морфологічні, синтаксичні та лексичні особливості говірок поліського, південно-західного та південно-східного наріч  української мови;
 • відомості з історії української діалектології та лінгвогеографії;
 • основні засади української лінгвістичної географії;
 • діалектні словники, їхнє призначення.
 • будову, структуру, зміст Атласу української мови в трьох томах

Практичні цілі курсу «Діалектологія» вбачаємо у формуванні вмінь:

 • аналізувати діалектні тексти на основі фонетичних, морфологічних, синтаксичних та лексичних ознак;
 • визначати, на території якого наріччя і говору вони записані;
 • робити порівняльну характеристику наріч і діалектів української мови на базі вивчених фонетичних, морфологічних, синтаксичних і лексичних особливостей кожного з них;
 • правильно транскрибувати діалектні тексти із аудіозаписів;
 • користуватися діалектологічними атласами та діалектними словниками.

Рекомендована література

Основна

 1. Атлас української мови : Т. І – Полісся, Середня Наддніпрянщина і суміжні землі. – Київ, 1984 р., Т. ІІ – Наддністрянщина, Волинь, Закарпаття та суміжні землі– Київ, 1988 р., Т. ІІІ – Слобожанщина, Донеччина, Нижня Наддніпрянщина, Причорномор’я і суміжні землі – Київ, 2001.
 2. Бевзенко С.П. Вступ до української діалектології.- Одеса,1965.
 3. Бевзенко С.П. Українська діалектологія. – К., 1986.
 4. Дзендзелівський Й.О. Конспект лекцій з курсу “Українська діалектологія”. – Ужгород,1965.
 5. Жилко Ф.Т. Нариси з діалектології української мови. – К., 1966.
 6. Залеський А.М. Діалектне розмаїття української мови // Культура слова. –1990. –Вип.38.-С.3-10.
 7. Матвіяс І.Г.Українська мова і її говори. – К.,1990.
 8. Михальчук К.П. Наречия, поднаречия и говоры южной России в связи с наречиями Галичины // Тр. этнограф.-статистической экспедиции в Юго-Западный край. –СПб.,1877. –Т.7. – Вип. 2. – С.453-512.
 9. Мойсієнко В. Історична діалектологія української мови. Північне (поліське) наріччя. – К., 2016.
 10. Українська мова. Енциклопедія. – К., 2000 // http: lіtopys. org.ua

 

Додаткова

 1. Аркушин Г. Л. Словник західнополіських говірок: У 2-х т. – Луцьк, 2000.
 2. Бевзенко С.П. Вивчення української діалектології // Історія українського мовознавства. – К.,1991. – С.128–
 3. Бичко З.М. Діалектна лексика Опілля. – Львів , 1997.
 4. Бідношия Ю., Дика Л. Говірки Бориспільщини: Сучасні діалектні тексти та пам’ятки мови. – Київ: Інститут української мови НАНУ, 2008. – 480 с.
 5. Варченко І.О. Лубенські говірки і діалектна суміжність.– К.,1963.
 6. Ващенко В.С. Словник полтавських говорів. –Харків,1960.
 7. Верхратський І. Говір батюків. – Львів,
 8. Верхратський І. Про говір галицьких лемків / Зб. філол. секції НТШ.- Т.5.-Львів,1902.
 9. Верхратський І. Про говір долівський // Зап. НТШ. – Т.35-36.- Львів,1900.
 10. Ганцов В.С. Діалектологічна класифікація українських говорів. – К.,1923.
 11. Ганцов В.С. Характеристика північних дифтонгів і шляхи їх фонетичного розвитку // Зап. іст.-філол. відділу УАН. – Кн.2-3. –1923.-С.116-144.
 12. Глібчук Н. М. Практичні завдання з української діалектології. – Львів, 1998. – 48 с.
 13. Глібчук Н. М. Діалектні норми в говірці села Розлуч Турківського району Львівської області крізь призму текстів // У координатах мови : Збірник наукових праць на пошану професора Лідії Коць-Григорчук. – Львів, 2016. – С. 52-62.
 14. Глібчук Н. М. Ідіолект Парасковії Павлюк крізь призму діалектних текстів // Діалекти в синхронії та діахронії: текст як джерело лінгвістичних студій / Відп. ред. П. Ю. Гриценко. – Київ, 2015. – С. 60-74.
 15. Глібчук Н. М., Асіїв Л. В. Діалектологічна практика. Навчально-методичний посібник. – Львів, 2006. – 103 с.
 16. Говірки південно-західного наріччя української мови. Збірник текстів / Упорядник Н. М. Глібчук. – Львів, 2000. – 155 с.
 17. Говірки Чорнобильської зони.Тексти. – К,
 18. Говори української мови. Збірник текстів. – К.,
 19. Горбач О. Зібрані статті. Т.5: Діалектологія. – Мюнхен,
 20. Григорчук Л. М. Діалектні проблеми Бойківщини // Український діалектологічний збірник. – Кн. 2. – Київ, 1997. – С. 119-131.
 21. Гриценко П. Ю. Ареальне варіювання лекстки. – К., 1990.
 22. Гриценко П. Ю. Інформаційний простір діалектного тексту // Діалекти в синхронії та діахронії: текст як джерело лінгвістичних студій / Відп. ред. П. Ю. Гриценко. – Київ, 2015. – С. 100-118.
 23. Гриценко П. Ю. Простір і час у лінгвістичній географії // Проблеми сучасної ареалогії /АН України. Ін-т української мови; Відп. ред. П. Ю. Гриценко. – Київ, 1994. – С. 102-110.
 24. Гуцульські говірки. Короткий словник / За ред. Я. В. Закревської – Львів, 1997.
 25. Дзендзелівський Й.О. Лінгвістичний атлас українських народних говорів Закарпатської області УРСР. – Ч.1-3 –Ужгород,1958–60;1993.
 26. Дуда І. Лемківський словник. – Тернопіль, 2011.
 27. Закревська Я.В. Нариси діалектного словотвору в ареальному аспекті. –К.,1976.
 28. Залеський А.М. Вокалізм південно-західних говорів української мови.-К.,1973.
 29. Залеський А.М. Говірки Київського Полісся // Київське Полісся. –К.,1989–С.151-161.
 30. Залеський А.М. Найбільш західний український говір // Культура слова –1987. –Вип.33. –С.68-71.
 31. Зілинський І. Карта українських говорів. – Варшава,1933.
 32. Зілинський І. Проба упорядкування українських говорів // Зап. НТШ. – Львів,1914. –Т.117-118.
 33. Кобилянський Б.В. Походження східноукраїнського і покутського діалектів (гіпотеза та її обгрунтування) // Наук. зап. Львів. пед. ін-ту. – –Т12. –С.3-12.
 34. Костів О. Динаміка в системі консонантизму говірок  південно-західного наріччя  // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів: Львівський національний ун-т, 2006. – Вип. 38 . –  Частина І. – С.147-156
 35. Костів О. Діалектні явища у вивченні української // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів: Львівський національний ун-т, 2016. –  Випуск 12. С. 167–171
 36. Костів О. Сучасне діалектне мовлення з погляду динаміки // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів: Львівський національний ун-т, 2016. – Вип.63. – С.164-171
 37. Костів О. Проблеми лінгвогеографії в концепції Л. Коць-Григорчук / О. Костів // У координатах мови.  Збірник наукових праць на пошану професора Лідії Коць-Григорчук. – Львів, 2016. – С. 74-91
 38. Курило О. До характеристики і процесу монофтонгізації чернігівських дифтонгічних звуків // Україна. –1925.-№5. –С.14-37.
 39. Курило О. Фонетичні та деякі морфологічні особливості говірки села Хоробричів на Чернігівщині // Зб. іст.-філол. відділу ВУАН. –1924. -№21.
 40. Лесів М. Українські говірки в Польщі. – Варшава, 1997. – 495 с.
 41. Лисенко П.С. Словник поліських говорів. – К.,1974.
 42. Москаленко А.А. Нарис історії української діалектології. – Одеса,1961-
 43. Москаленко А.А. Словник діалектизмів українських говірок Одеської області. –Одеса,1958.
 44. Назарова Т.В. Лінгвістичний атлас нижньої Прип’яті. – К.,1985.
 45. Никончук М. Лексичний атлас Правобережного Полісся. – Київ, Житомир, 1994. – 386 с.
 46. Німчук В.В. До походження українських діалектів // Наука і культура. – К.,1993. – С.128–
 47. Онишкевич М.Й. Словник бойківських говірок: У 2-х т. – К.,1984.
 48. Панцьо С. Матеріали до словника лемківських говірок. Дієслівна лексика. – Ч.1. –Тернопіль,1997.
 49. Панькевич І. Нарис історії українських закарпатських говорів. – Прага,1958.
 50. Панькевич І. Українські говори Підкарпатської Русі і суміжних областей. – Прага,1938.
 51. Полтавсько-київський діалект – основа української національної мови.
 52. Пшеп’юрська М. Надсянський говір // Праці Українського наукового інституту. – Сер. філол. –Т.44. – Кн.7. – Варшава,1938.
 53. Свєнціцький І. Бойківський говір с.Бітля // Зап. НТШ. –Т.114. – С.117–
 54. Середньонаддніпрянські говори. – К.,1960.
 55. Структура українських говорів. – К.,1982.
 56. Структурні рівні українських говорів. – К.,1985.
 57. Турчин Є. Словник села Тилич на Лемківщині. – Львів, 2011. – 383 с.
 58. Українська діалектна морфологія. – К.,1969.
 59. Українська діалектологія і ономастика. – К.,1964.
 60. Українська лінгвістична географія. – К.,1966.
 61. Українська мова в Галичині: історичний вимір. – Львів, 2011.
 62. Українські говірки південно-західного наріччя. Тексти / Упорядник та автор передмови Н. М. Глібчук. – Львів, 2005. – 238 с.
 63. Українські східнослобожанські говірки: сучасні діалектні тексти: навч. посіб. / упоряд.: К. Д. Глуховцева, В. В. Лєснова, І. О. Ніколаєнко. – Луганськ, 2011. – 424 с.
 64. Хобзей Н., Сімович О., Ястремська Т., Дидик-Меуш Г. Лексикон львівський: поважно і на жарт. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2009. – 672 с.
 65. Хобзей Н., Ястремська Т., Сімович О., Дидик-Меуш Г. Гуцульські світи. Лексикон. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2013.
 66. Чабаненко В.А. Словник говірок Нижньої Наддніпрянщини: Т.1– – Запоріжжя, 1992–1993.
 67. Черняк В.С. Характеристика системи голосних фонем бойківського говору // Питання українського мовознавства. – Кн.4. – Львів,1960.
 68. Шило Г. Ф. Наддністрянський регіональний словник. – Львів-Нью-Йорк, 2008.
 69. Шило Г.Ф. Південно-західні говори УРСР на північ від Дністра. – Львів,1957.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус