Діалектологія (українська мова як іноземна)

Тип: Нормативний

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент КОСТІВ ОксанаФЛі-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ФЛі-21доцент КОСТІВ Оксана

Опис курсу

Навчальна дисципліна “Діалектологія” важливий для філолога, фаховою компетентністю якого стане викладання української мови в іншомовній аудиторії.

Курс “Діалектологія” у вищій школі повинен ознайомити студентів з українською діалектологією як наукою, з’ясувати її предмет, завдання, значення і систему термінів, навчити студентів вільно орієнтуватися на діалектологічній карті України, аналізувати діалектні тексти, ознайомити їх із фонетичними, морфологічними, лексичними особливостями наріч і говорів української мови, виробити навички запису діалектних матеріалів у фонетичній транскрипції.

У результаті вивченого у студентів повинно формуватися чітке розуміння діалектного членування української мови; розуміння термінів діалектології; фонетичних, граматичних, лексичних особливостей наріч і говорів української мови, а також

знати предмет, завдання, значення української діалектології, її систему термінів, класифікації українських діалектів за генетичною ознакою та на основі фонетичних, граматичних, лексичних особливостей;  фонетичні, граматичні, лексичні риси наріч і говорів української мови;

вміти аналізувати діалектні тексти і вказувати, на території якого наріччя і говору вони записані, робити порівняльну характеристику наріч і діалектів української мови на базі вивчених фонетичних, морфологічних, лексичних особливостей кожного з них; записувати діалектні матеріали у фонетичній транскрипції.

Рекомендована література

Основна

 1. Глібчук Н., Костів О. Українська діалектологія. Львів. «Піраміда». 2023. 512 с.
 2. Бевзенко С.П. Українська діалектологія. – К., 1986.
 3. Дзендзелівський Й.О. Конспект лекцій з курсу “ Українська діалектологія”. – Ужгород,1965.
 4. Жилко Ф.Т. Нариси з діалектології української мови.-К., 1966.
 5. Матвіяс І.Г.Українська мова і її говори. – К.,1990.
 6. Українська мова. Енциклопедія. – К., 2000 // http: lіtopys. org.ua
 7. Мойсієнко В. Історична діалектологія української мови. Північне (поліське) наріччя. – К., 2016

 

Додаткова

 

 1. Атлас української мови : Т. І – Полісся, Середня Наддніпрянщина і суміжні землі. – Київ, 1984 р., Т. ІІ – Наддністрянщина, Волинь, Закарпаття та суміжні землі– Київ, 1988 р., Т. ІІІ – Слобожанщина, Донеччина, Нижня Наддніпрянщина, Причорномор’я і суміжні землі – Київ,, 2001.
 2. Аркушин Г. Л. Словник західнополіських говірок: У 2-х т. – Луцьк, 2000.
 3. Бевзенко С.П. Вивчення української діалектології // Історія українського мовознавства. – К.,1991. – С.128–
 4. Бичко З.М. Діалектна лексика Опілля. – Львів ,1997.
 5. Варченко І.О. Лубенські говірки і діалектна суміжність.– К.,1963.
 6. Ващенко В.С. Словник полтавських говорів. –Харків,1960.
 7. Верхратський І. Говір батюків. – Львів,
 8. Ганцов В.С. Діалектологічна класифікація українських говорів. –К.,1923.
 9. Говірки Чорнобильської зони.Тексти. – К,
 10. Говірки української мови. Збірник текстів. –К.,
 11. Горбач О. Зібрані статті. Т.5: Діалектологія. –Мюнхен,
 12. Гуцульські говірки. Короткий словник / За ред. Я. В. Закревської – Львів, 1997.
 13. Дзендзелівський Й.О. Лінгвістичний атлас українських народних говорів Закарпатської області УРСР. –Ч.1-3 –Ужгород,1958–60;1993.
 14. Зілинський І. Проба упорядкування українських говорів // Зап. НТШ. –Львів,1914. –Т.117-118.
 15. Зілинський І. Карта українських говорів. –Варшава,1933.
 16. Кобилянський Б.В. Походження східноукраїнського і покутського діалектів (гіпотеза та її обгрунтування) // Наук. зап. Львів. пед. ін-ту. – –Т12. –С.3-12.
 17. Костів О. Лінгвістична географія та діалектологія (розвиток і взаємодія) // Серце чистеє, думка чесная.. Збірник наукових праць і матеріалів на пошану Ірини Ощипко. – Львів, 2019. – С 559-570
 18. Лисенко П.С. Словник поліських говорів. –К.,1974.
 19. Назарова Т.В. Лінгвістичний атлас нижньої Прип’яті. –К.,1985.
 20. Німчук В.В. До походження українських діалектів // Наука і культура. –К.,1993. –С.128–
 21. Онишкевич М.Й. Словник бойківських говірок: У 2-х т. –К.,1984.
 22. Панькевич І. Українські говори Підкарпатської Русі і суміжних областей. – Прага,1938.
 23. Панькевич І. Нарис історії українських закарпатських говорів. – Прага,1958.
 24. Практичні завдання з української діалектології для студентів філологічного факультету / Укл. Н.М. Глібчук. – Львів, 1998. – 48 с.
 25. Пшеп’юрська М. Надсянський говір // Праці Українського наукового інституту. –Сер. філол. –Т.44. –Кн.7. – Варшава,1938.
 26. Свєнціцький І. Бойківський говір с.Бітля // Зап. НТШ. –Т.114. – С.117–
 27. Українські говірки південно-західного наріччя. Тексти / Упорядник та автор передмови Н. М. Глібчук. – Львів, 2005. – 238 с.
 28. Українська мова в Галичині: історичний вимір. – Львів, 2011
 29. Хобзей Н., Ястремська Т., Сімович О., Дидик-Меуш Г. Гуцульські світи. Лексикон. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2013
 30. Чабаненко В.А. Словник говірок Нижньої Наддніпрянщини: Т.1– – Запоріжжя, 1992–1993.
 31. Шило Г.Ф. Південно-західні говори УРСР на північ від Дністра. – Львів,1957.
 32. Шило Г. Ф. Наддністрянський регіональний словник. – Львів-Нью-Йорк, 2008.

 

Інформаційні ресурси

 

 1. Карта говорів української мови // www. litopys.org. ua

 

Матеріали

E-learning courses: Діалектологія

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус