Етнопсихологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216професор ГАРАСИМ ЯрославФЛф-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ФЛф-11мСИРОЇД Олена

Опис курсу

Курс “Етнопсихологія” у структурі освітньої програми магістрантів-філологів покликаний ознайомити студентів з теоретичними і емпіричними основами психологічної науки. Глибоке знання та правильна оцінка феноменів міжетнічних відмінностей психіки, їх впливу на процеси взаємодії представників одного чи різних етносів потрібні для вирішення комплексу проблем, які постають перед освітньою практикою, психологічним супроводом розвитку особистості. Забезпечити процес становлення національної самосвідомості, формування національно-культурної компетентності молоді можна лише засвоївши культурну спадщину свого народу, що найяскравше прдедставлена у фольклорі. Уміння розпізнавати і використовувати досвід попередніх поколінь необхідне для його ефективного використання у процесі організації освітньої, розвивальної та просвітницької роботи.

Мета курсу – у процесі вивчення дисципліни студенти опановують знання з засвоєння сучасних психологічних методів дослідження і  узагальнюючи досягнення психологічної думки, розглядати і аналізувати  національні  аспекти психологічних проблем на широкому фоні межетничних, національних взаємовідношень в Україні та за кордоном. Вивчаючи предмет, структуру, функції  етнопсихології, з’ясувати основні методи, принципи, форми і засоби дослідницького процесу.

Завданням цих рекомендацій є допомога студентам у:

– визначенні основної характеристики етнопсихології як науки; з’ясуванні історичного становлення предмета етнопсихології та основних напрямків етнопсихології;

– ознайомленні з галузями психологічних знань та методами етнопсихології;

– аналізі етнопсихологічних проблем, що відбуваються в Україні і за кордоном, визначенні змісту і спрямованості думок, емоцій. дій, характерних для народів та етнічних груп в конкретних історичних умовах;

– виявленні етнопсихологічних закономірностей інтересів, потреб, цінностей і традицій різних націй і етносів;

– розкритті характерних закономірностей соціальної детермінованости та історичної мінливости психіки людей.

Рекомендована література

Основна

 1. Гарасим Я. Об’єкт дослідження – українська ментальність // Монастирський острів. Культурологічний журнал. Дніпропетровськ,1996. №5. С.137–156.
 2. Гнатенко П. I. Український нацiональний характер. К., 1994.
 3. Данилюк І. В. Етнічна психологія як галузь наукового пізнання. К.: Самміт-книга, 2010. 432 с. https://www.twirpx.com/file/1420471/
 4. Етнiчна психологiя: Навч.-метод. посiб. / За ред. В.Д.Хрущ. Iвано-Франкiвськ, 1994.
 5. Кириченко Т. В. Етнопсихологія : навч.-метод. посібник ПереяславХмельницький : Видавництво С К В, 2017. 261 с
 6. Костомаров М. Дві руські народності // Основа. 1861. Ч.3.
 7. Липа Ю. Призначення України. Л.: Просвiта, 1992.
 8. Махній М. М. Етнічна психологія : навчальний посібник. К. : Видавничий дім «Слово», 2016. 272 с. https://cutt.ly/8Ef0JGR
 9. Павленко В. М. Етнопсихологія : підручник. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. 448 с. http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/16042
 10. Павленко В. М., Таглiн С. О. Етнопсихологiя: Навч. посiб. К., 1999.
 11. Льовочкіна А.М. Етнопсихологія : навч. посіб. Київ: МАУП, 2002.
 12. Мірчук І. Світогляд українського народу. Спроба характеристики // Науковий збірник Українського університету в Празі. 1942. Том 3. С.225-243.
 13. Пірен М.І. Етнопсихологія : підручник. Рек. МОН. Київ: Університет «Україна», 2011.
 14. Пiрен М. Основи етнопсихологiї: Пiдручник. К., 1996.
 15. Савицька О.В., Співак О.В. Етнопсихологія : навч. посібник. Рек. МОН. Київ: Каравела, 2011. 264 с
 16. Українська душа. Нью-Йорк; Торонто: Ключі, 1956. 64 с.
 17. Цюняк О. Етнопсихологія : навч. посібн. для студентів спеціальності «Початкова освіта. Практична психологія». Івано-Франківськ : ЯРИНА, 2017. 132 с.
 18. Янів В. Нариси до історії української етнопсихології. К.: Знання, 2006. 341 с.
 19. Ярема Я. Українська духовність в її культурно-історичних виявах. Львів, 1937.

 

Допоміжна

 1. Антонович В. Три національні типи народні // http://litopys.org.ua/anton/ant03.htm
 2. Балагутрак М. Генеза етнопсихології в Україні ХІХ століття: історикоетнологічний аспект : монографія / М. Балагутрак. Л. : Інститут народознавства, 2007. 222 с.
 3. Вакуленко О. Л. Сучасні проблеми української етнопсихології : монографія / О. Л. Вакуленко. К. : Київський університет, 2018. 111 с.
 4. Гарасим Я. Національна самобутність естетики українського пісенного фольклору : монографічне дослідження / Ярослав Гарасим. Львів : НВФ „Українські технології”, 2010. 376 с.
 5. Гримич М. В. Два виміри національного характеру. Наука і суспільство. 1991, № 8.
 6. Грушевська К. Українські народні думи / К. Грушевська. К., 1927. Т. І. 516 с.
 7. Грушевський М. Історія української літератури: В 6 т., 9 кн. Київ: Либідь, 1993
 8. Давидюк В. Українська міфологічна легенда. Львів: Світ, 1992. 176 с.
 9. Денисюк І. Національна специфіка українського фольклору // Слово і чаc. 2003. №9. С. 16-24.
 10. Драгоманов М. Нові українські пісні про громадські справи (1764–1880). Женева, 1881. 132 с.
 11. Драгоманов М. Політичні пісні українського народу ХVІІІ–ХІХ ст., з увагами М. Драгоманова. Женева, 1883. Ч. І. 138 с.
 12. Дунаєвська Л. Українська народна проза (легенда, казка): еволюція епічних традицій: монографія. 2-ге вид., стереотип. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. 304 с.
 13. Киричук О. В. Ментальнiсть: сутнiсть, функцiї, генеза // Ментальнiсть. Духовнiсть. Саморозвиток особистостi: Тези доп. та матерiали Мiжнар. наук.-практ. конф. К.; Луцьк, 1994. С. 7-20.
 14. Кирчів Р. Із фольклорних регіонів України. Нариси й статті. Львів, 2002. 350 c.
 15. Колеса Ф. Українська усна словесність. Львів, 1938.
 16. Кримський С. Архетипи української культури // Вісник НАН України.  1998.  № 7-8.  С. 74-87.
 17. Кульчицький О. Риси характерології українського народу. Енциклопедія українознавства. Загальна частина: у 2 т. Інститут української археографії та джерелознавства НАН України. Київ, 1995. Т.2. С.708-718.
 18. Маланюк Є. Малоросійство // http:// www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=13777
 19. Огієнко І. Українська культура: Коротка історія культурного життя українського народу. Київ, «Довір’я», 1992. 141 c.
 20. Пазяк М. Українські прислів’я та приказки. Проблеми пареміології та пареміографії. – Київ: Наукова думка, 1984. 204 с.
 21. Пилипчук С. Фольклористична концептосфера Івана Франка. Львів, 2014. 466 с.
 22. Пірен М. Етнопсихологічні процеси у сучасній Україні. Київ, 1999.
 23. Розвідки Михайла Драгоманова про українську народну словесність і письменство: в 4 т. Львів, 1899-1905.
 24. Росовецький С. Український фольклор у теоретичному висвітленні. К. : Київський університет, 2008. 623 с.
 25. Руснак І. Український фольклор. Київ: Академія, 2010.
 26. Сегеда С. П. Українська антропологія : курс лекцій. К., 1995
 27. Січинський В. Чужинці про Україну. Ауґзбурґ, 1946. 118 с.
 28. Сосенко К. Культурно-історична постать староукраїнських свят Різдва і Щедрого вечора. Київ, 1994. 360 с.
 29. Україна на зламi тисячолiть: iсторичний екскурс, проблеми, тенденцй та перспективи. К.: МАУП, 2000.
 30. Франко І. Bel parlar gentile // Зібрання творів: у 50 т. Т. 37. Київ: Наукова думка, 1982. С. 8–20.
 31. Франко І. Останки первісного світогляду в руських і польських загадках народних // Зібрання творів: у 50 т. Т. 26. Київ: Наукова думка, 1980. С. 332-346.
 32. Франко І. Старинна романсько-германська новела в устах руського народу // Зібрання творів: у 50 т. Т. 26. Київ : Наукова думка, 1980. С. 266-279.
 33. Франко І. Студії над українськими народними піснями // Зібрання творів: у 50 т. Т. 42. Київ: Наукова думка, 1984. 598 с.
 34. Франко І. Студії над українськими народними піснями // Зібрання творів: у 50 т. Т. 43. Київ: Наукова думка, 1986. 482 с.
 35. Фурман А. Психокультура української ментальності. Тернопіль, 2011. 168с.
 36. Хрущ В. Етнопсихологiчнi аспекти вивчення української ментальностi // Ментальнiсть. духовнiсть. Саморозвиток особистостi: Тези доповiдей та матерiали Мiжнар. наук.-практ. конф. К.; Луцьк, 1994.
 37. Хрущ О. Почуття людської ментальностi // Ментальнiстъ. Духовнiсть. Саморозвиток особистостi: Тези доповiдей та матерiали Мiжнар. наук.-практ. конф. К.; Луцьк, 1994.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус