СИРОЇД Олена

Посада: доцент кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-20

Електронна пошта: olena.syroyid@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Історія української фольклористики, історія українського мистецтва, фольклор і професійне мистецтво, духовні пісні, думи, кобзарство, лірництво.

Курси

Публікації

 1. Сироїд Олена. ”Взирай с прил±жаніем, тл±нний челов±че” Дмитра Туптала: співвідношення віршової і музичної форм // Українська філологія: школи, постаті, проблеми. – Ч. 1. – Львів: «Світ», 1999. – С. 500–506.
 2. Сироїд Олена. Музичні аспекти віршів Дмитра Туптала // Медієвістика. – Вип.2. – Одеса: «АстроПринт», 2000. – С. 124–133.
 3. Сироїд Олена. Псальма Дмитра Туптала “Мати милосерда! Ты еси ограда”: особливості ритмомелодики // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. – Випуск 11. – Тернопіль: ТДПУ, 2002. – С. 49–59.
 4. Сироїд Олена. Іван Франко про психологію кобзарської творчості // Тези доповідей наукової конференції, присвяченої 145-річчю від дня народження Івана Франка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2002. – С. 83–84.
 5. Сироїд Олена. Духовні пісні з Ільника // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Випуск 31. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2003. – С. 395 – 402.
 6. Сироїд Олена. Пісні Григорія Сковороди в усній традиції // Григорій Сковорода: загадковість присутности. – Львів: Дослідно-видавничий центр НТШ, 2005. – С. 64–72.
 7. Сироїд Олена. Українська духовна пісня в записах і дослідженнях Філарета Колесси // Родина Колессів у духовному та культурному житті України кінця ХІХ – ХХ століття. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2005. – С. 219–228.
 8. Сироїд Олена. Сковородіана кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. в контексті досліджень духовної пісні усної традиції // Григорій Сковорода – духовний орієнтир для сучасності: У 2 книгах. – Книга 1. – Київ: «Міленіум», 2007. – С. 212–218.
 9. Сироїд Олена. Псальми Дмитра Туптала в усній традиції // Дмитро Туптало у світі українського бароко: Збірник наукових праць. [У надзаг.: Львівська медієвістика. – Вип. 1]. – Львів: «Артос – Апріорі», 2007. – С. 153–166.
 10. Сироїд Олена. Духовні пісні в записах Івана Франка // Франкознавчі студії. – Випуск 4. – Дрогобич: «Коло», 2007. – С. 303–311.
 11. Сироїд Олена. До проблеми рецепції духовної пісні усної традиції кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. // Українознавчі студії. – 2007–2008 – № 8–9. – С. 460–468.
 12. Сироїд Олена. Духовна пісня // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: «Підручники і посібники», 2008. – С. 91–
 13. Сироїд Олена. Згадки про українські духовні пісні та їх народних виконавців у польських виданнях першої половини ХІХ ст. // Gente ukrainus, natione ukrainus. Літературні шляхи старожитньої України: Збірник наукових праць: [на пошану доктора філологічних наук, професора Миколи Корпанюка з нагоди його 60-річчя] / [упорядники: В.М.Подрига, М.М.Малинка]. – Київ: «Євшан-зілля», 2010. – С. 365–372.
 14. Сироїд Олена. Українська духовна пісня усної традиції в польських виданнях першої половини ХІХ століття // Записки Наукового товариства імені Тараса Шевченка. – Том ССLІХ. – Львів: Дослідно-видавничий центр НТШ, 2010. – С. 423–441.
 15. Сироїд Олена. Пісні Григорія Сковороди в усній традиції середини ХІХ століття // Переяславські Сковородинівські студії: Збірник наукових праць / [за заг. ред. М. П. Корпанюка]. – Вип. 1. – Переяслав-Хмельницький: ПДПУ, 2011. – С. 97–105.
 16. Сироїд Олена. Духовна пісня в записах і спостереженнях Еразма Ізопольського // Spheres of culture. – 2012. – Volume III. – S. 382–391.
 17. Сироїд Олена. Проблематика студій над «Самарянкою» // Міфологія і фольклор. – 2013, № 1. – С. 39–55.
 18. Сироїд Олена. Псальма «Царю Христе…»: особливості функціонування й інтерпретації в усній традиції // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – Випуск 38. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – С. 232–242.
 19. Сироїд Олена. Особливості функціонування й інтерпретації псальми «Ой зійшла зоря вечоровая…» // Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецьких традицій (з нагоди 140-річчя від дня народження академіка Філарета Колесси): Збірник наукових праць та матеріалів. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – С. 363–379.
 20. Сироїд О. Народна релігійність у спостереженнях Миколи Гоголя // Матеріали Дев’ятих всеукраїнських наукових фольклористичних читань, присвячених професору Лідії Дунаєвській. Київ: Видавн.-поліграф. центр «Київський університет», 2016. С. 139–141.
 21. Сироїд Олена. Духовна пісня в українській усній традиції першої половини ХІХ століття: проблеми функціонування та інтерпретації: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Львів: «Галич-Прес», 2017. 20 с.
 22. Сироїд О. Духовна пісня в українському фольклорному середовищі (проблеми наукової рецепції) // Слово і Час. 2019, № 11. С. 62–71.
 23. Сироїд О. Пісня «Кажут люде, же я умру» в писемній та усній традиціях // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Том ССLXХІІ. Львів: Дослідно-видавничий центр НТШ, 2019. С. 258–285.
 24. Сироїд О. Українська духовна пісня: на переходах між писемною й усною традиціями // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство / За ред. д.ф.н. М.П.Ткачука. Вип. 50. Тернопіль: ТНПУ, 2019. С. 110–127.
 25. Сироїд О. Духовна пісня в рецепції Олександра Терещенка // Сіверянський літопис. 2021, № 4. С. 130–137.
 26. Сироїд Олена. Cковородіана в контексті студій над духовною піснею // Григорій Сковорода у сучасному багатовимірному світі. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. С. 243 – 247.
 27. Сироїд О. Українська духовна пісня усної традиції: стан і перспективи дослідження // Сіверянський літопис. 2023, № 5. Чернігів, 19 липня 2023 року. 139-148.

Наукова біографія

Народилася й виросла у Львові.

Закінчила Вищий державний музичний інститут імені Миколи Лисенка.

Асистент кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси.

Захистила дисертацію «Духовна пісня в українській усній традиції першої половини ХІХ століття: проблеми функціонування та інтерпретації» за спеціальністю «фольклористика».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!