Рецепція християнства в українському фольклорі

Тип: На вибір студента

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
648СИРОЇД ОленаФЛу-31, ФЛф-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ФЛу-34, ФЛо-31, ФЛо-32, ФЛі-31, ФЛт-31

Опис курсу

Метою курсу є вивчення історіографії та проблематики поширення християнства на українських землях і «християнізації» українського фольклору. З метою з’ясування характерних особливостей цього процесу передбачено аналіз відповідних зразків народного репертуару, які виникали в різний час, могли бути обрядовими чи необрядовими, належали як до віршовано-пісенних, так і прозових форм усної традиції.

Курс «Рецепція християнства в українському фольклорі» має загальнотеоретичні й практичні завдання.

Загальнотеоретичні завдання курсу полягають у тому, щоб:

 • зрозуміти залежність процесу наукових студій «християнізації фольклору» від політично-ідеологічних чинників;
 • глибоко осмислити явище рецепції християнства в українському фольклорі;
 • пізнати різновиди народних творів, інспіровані християнською традицією;
 • усвідомити зв’язок між еволюцією окремих жанрів та еволюцією світогляду;
 • зрозуміти особливості християнізації фольклорних текстів дохристиянського періоду.

Практичні завдання вбачаємо в тому, що курс допоможе:

 • усвідомити факти проникнення християнських сюжетів, образів, мотивів, символіки у твори української усної словесності;
 • осмислено сприймати курси, пов’язані з фольклором;
 • глибше засвоїти курси української літератури та мистецтва;
 • аналізувати фольклорні твори;
 • краще розуміти явище фольклоризації книжних текстів.

Результати навчання

знати:

основні наукові джерела, що містять матеріал для вивчення курсу;

рівні християнізації українського обрядового фольклору;

систему різновидів українського духовного епосу;

ознаки трансформації духовних пісень у народному середовищі;

специфіку вияву християнського світогляду в українському героїчному епосі;

уміти:

вирізняти важливі моменти народного сприйняття християнських ідей, сюжетів, образів;

визначати ознаки християнізації фольклорних текстів;

виділяти характерні особливості релігійних творів усної традиції;

аналізувати фольклорні зразки, які яскраво засвідчують рецепцію християнства в українському середовищі.

Рекомендована література

 1. Основна

Грушевський Михайло. Течія героїчно-епічна і релігійно-легендарна // Грушевський Михайло. Історія української літератури. Том IV. Книга 1. Київ: «Либідь», 1994. С. 177 – 194.

Грушевський Михайло. Історія української літератури. Том IV. Книга 2: Творчість на теми релігійно-моральні. Київ: «Либідь», 1994.

Грушевський М. Християнізація Руської держави // Грушевський М. Історія України-Руси. Том 1. Київ, 1991. С. 496–517.

Літопис Руський. Київ, 1989.

Колесса Філярет. Українська усна словесність. Львів: Друкарня НТШ, 1938. С. 112–113, 517 – 528, 620 – 623.

Колесса Філярет. Українські народнї думи у відношеню до пісень, віршів і похоронних голосїнь // Записки Наукового товариства імені Т.Шевченка. Том СХХХІ. Львів: З друкарнї НТШ, 1921. С. 1 – 63.

Гнатюк Володимир. Галицько-руські народні лєґенди. Томи І – ІІ. // Етноґрафічний збірник. Томи ХІІ – ХІІІ. Львів: З друкарнї НТШ, 1902.

Возняк Михайло. Живучість набожної пісні в лірницькому репертуарі // Возняк Михайло. Історія української літератури. Том ІІІ. Друга частина. У Львові: З друкарні НТШ, 1924. С. 333 – 340.

Сумцовъ Н. Очерки исторіи южно-русскихъ апокрифическихъ сказаній и пѣсенъ. Кіевъ: Тип. А.Давиденко, 1888. 161 с.

Костомаровъ Н. Историческое значеніе южнорусскаго народнаго пѣсеннаго творчества // Костомаровъ Н. Собраніе сочиненій. Книга восьмая. Томы ХІХ-й, ХХ-й и ХХІ-й. С.-Петербургъ: Типографія М.М.Стасюлевича, 1906.

Грица Софія. Псальми в репертуарі кобзаря (До 95-річчя від дня народження Георгія Ткаченка) // Грица Софія. Трансмісія фольклорної традиції. Київ – Тернопіль: «Астон», 2002. С. 186 – 197.

Сироїд Олена. Духовна пісня в українському фольклорному середовищі (проблеми наукової рецепції) // Слово і Час. 2019, № 11. С. 62–71.

Сироїд Олена. Українська духовна пісня: на переходах між писемною й усною традиціями // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство. Вип. 50. Тернопіль: ТНПУ, 2019. С. 110–127.

 

 1. Додаткова

Павлюк С. Віра в Христа утверджувала віру у свій народ, у його соборність // Народознавчі Зошити. 2003, № 1 – 2. С. 1–2.

Макарчук С. Християнські цінності народної культури українців в історичні часи і сучасності // Народознавчі Зошити. 2003, № 1 – 2. С. 77–82.

Страхов О. Народна духовна культура та християнство // Родовід. 1992, № 4. С. 41–43.

Іваннікова Л. Біблійні символи в українському фольклорі: Єрусалим, Голгофа, благодатний вогонь // Міфологія і фольклор. 2012, № 2 – 3 (11). С. 5–15.

Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. Київ, 1993.

Возняк М. Історія української літератури. Книга 1. Львів, 1992.

Крип’якевич І. Історія України. Львів, 1990.

Горинь Г. Паломництво в Україні: народознавчий аспект // Народознавчі Зошити. 2003, № 1 – 2. С. 161–167.

Гунчик І. Тематико-функціональна приналежність українських народних молитов у праці В.Милорадовича «Житье-бытье лубенского крестьянина» // Народознавчі зошити. 2014, № 3 (117). С. 575 – 579.

Новикова М. Християнські елементи в замовляннях // Українські замовляння / Упорядник М.Москаленко. Київ: Дніпро, 1993. С. 291–300.

Бутко С. Міфопоетичний ономастикон українських замовлянь // Вісник Харківського національного університету імені В.Каразіна. 2014, № 1127. С. 76–81.

Чебанюк О. Вплив християнської культури на український народний календар // Народознавчі Зошити. 2003, № 1 – 2. С. 76.

Кутельмах К. Дохристиянські та християнські мотиви в календарних обрядах українців: грані співіснування // Народознавчі Зошити. 2003, № 1 – 2. С. 94–97.

Сокіл Галина. Християнізація обхідних календарних пісень та обряду в етнокультурній традиції українців // Народознавчі Зошити. 2003, № 1 – 2. С. 46–50.

Кметь І. Мотиви «допомога селянина» та «чудо з пшеницею» в апокрифічному сюжеті про втечу святої родини до Єгипту // Вісник Львівського університету. Випуск 41. Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2007. С. 292–301.

Голубець О. Християнські мотиви в гаївках // Народознавчі Зошити. 2003, № 1 – 2. С. 51–54.

Падовська О. Церковно-обрядовий рік у селі Малковичі біля Перемишля // Народознавчі Зошити. 2003, № 1 – 2. С. 115–119.

Несен І. Весільна обрядовість Житомирського Полісся: синкретизм дохристиянського та християнського // Народознавчі Зошити. 2003, № 1 – 2. С. 103–107.

Сокіл Ганна. Християнський аспект родильно-обрядової поезії українців // Народознавчі Зошити. 2003, № 1 – 2. С. 40–43.

Грушевський М. Відгомони дружинного епосу // Грушевський М. Історія української літератури: У 6 т., 9 кн. Київ, 1994. Т. 4. Кн. 1. С. 12–176.

Срезневскій И. Русскіе калики древняго времени // Записки Императорской Академіи Наукъ. Томъ І. Книжка ІІ. Санктпетербургъ: Въ типографіи Императорской Академіи Наукъ, 1862. С. 186–210.

Веселовскій А. Южно-Русскія былины // Сборникъ отдѣленія русскаго языка и словесности Императорской Академіи Наукъ. Томъ XХІІ. № 2. Санктпетербургъ: Типографія Императорской Академіи Наукъ, 1881. С. 1–78. Томъ XXХVІ. № 3. Санктпетербургъ: Типографія Императорской Академіи Наукъ, 1884. С. 1–411.

Соколовъ Б. О житійныхъ и апокрифическихъ мотивахъ в былинахъ. Москва: Синодальная Типографія, 1916. 23 с.

Робінсон А. Билинний епос Київської Русі у співвідношеннях з епосом Заходу і Сходу // Літературна спадщина Київської Русі і українська література XVI – XVIII ст. Київ: «Наукова думка», 1981. С. 59–82.

Житецкій П. Мысли о народныхъ малорусскихъ думахъ. Кіевъ: Типографія Г.Т.Корчакъ-Новицкаго, 1893. IV + 249 c.

Грица С. Думи в синтезі слова, музики та виконавства // Українські народні думи: У п’яти томах. Том перший. Київ: Видавництво ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України, 2009. C. 33–118.

Михно Л. Концепт “релігія” в українських народних думах // Світогляд – Філософія – Релігія: зб. наук. праць. Вип. 3. Суми: УАБС НБУ, 2013. С. 204–212.

Дем’ян Г. Українські повстанські пісні 1940 – 2000-х років (історико-фольклористичне дослідження). Львів: Галицька Видавнича Спілка; Київ: Українська Видавнича Спілка, 2003. 581 с.

Дем’ян Г. Християнська тематика в повстанських піснях // Народознавчі Зошити. 2003, № 1 – 2. С. 23–33.

Кузьменко О. Образ Богородиці у народних піснях про січових стрільців // Народознавчі Зошити. 2003, № 1 – 2. С. 59–61.

Кастомаровъ Николай. Объ историческомъ значеніи русской народной поэзіи. Харьковъ: Въ университетской типографіи, 1843. 218 c.

Сперанскій Михаилъ. Южно-русская пѣсня и современные ея носители // Сборникъ Историко-Филологическаго общества при Институтѣ князя Безбородко въ Нѣжинѣ. Томъ V. Кіевъ: Типографія И.И.Чоколова, 1904. С. 97 – 230.

Кирчів Роман. Фольклорна опозиція войовничому атеїзмові // Народознавчі зошити. 2003, № 1 – 2. С. 3–11.

Луговський Борис. Чернігівські старці // Первісне громадянство та його пережитки на Україні. Випуск 3. Київ: «Державне видавництво України», 1926. С. 131 – 177.

Черемський Кость. Шлях звичаю. Харків: «Глас», 2002.

Франко Іван. Пісня про Правду і Неправду // Записки Наукового товариства імени Шевченка. Том LXX. Львів: З друкарнї НТШ, 1906. С. 5 – 70.

Василькевич Галина, Гунчик Ігор. Народні пісні про святого Юрія і Цмока з українсько-білоруського помежів’я // Міфологія і фольклор. 2012, № 1. С. 88 – 102.

Сироїд Олена. Проблематика студій над «Самарянкою» // Міфологія і фольклор. 2013, № 1. – С. 39 – 55.

Сироїд Олена. Особливості функціонування й інтерпретації псальми «Ой зійшла зоря вечоровая…» // Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецьких традицій (з нагоди 140-річчя від дня народження академіка Філарета Колесси): зб.наук. праць та матеріалів. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. С. 363–379.

Демуцький Порфирій. Ліра і її мотиви. Харків: Видавець Савчук О.О., 2012.

Мартинович Порфирій. Українські записи. Харків: Видавець Савчук О.О., 2012.

Боржковскій Валеріанъ. Лирники // Кіевская Старина. 1889. Сентябрь. С. 653 – 708.

Гнатюк Володимир. Лїрники // Етнографічний збірник. Т. ІІ. Львів: З друкарні НТШ, 1896. С. 1 – 73.

Лірницькі пісні з Полісся. Матеріали до вивчення лірницької традиції / Записи, впорядкування та примітки Олекси Ошуркевича. Нотні транскрипції Юрія Рибака. Рівне: «Рівненська друкарня», 2002.

Франко Иванъ. Нашû коляды. Львôвъ: Зъ друкарнѣ товариства имени Шевченка, 1890. 59 с.

Щеглова София. «Богогласникъ». Историко-литературное изслѣдованіе. Кіевъ: Типографія Университета Св.Владиміра, 1918. 344 c.

Мишанич Олекса. Українська література другої половини XVIII ст. і усна народна творчість. Київ: «Наукова думка», 1980. 343 с.

Гнатюк Олександра. Українська духовна бароккова пісня. Варшава – Київ: «Перевал», 1994. 188 c.

Медведик Юрій. «Ліра і її мотиви». Інципітарій текстів // Демуцький Порфирій. Ліра і її мотиви. Харків: Видавець Савчук О.О., 2012. С. 124–139.

Сироїд Олена. Псальми Дмитра Туптала в усній традиції // Дмитро Туптало у світі українського бароко. Львів: «Артос – Апріорі», 2007. С. 153–166.

Сироїд Олена. Сковородіана кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. в контексті досліджень духовної пісні усної традиції // Григорій Сковорода – духовний орієнтир для сучасності: У 2 книгах. Книга 1. Київ: «Міленіум», 2007. С. 212–218.

Сироїд Олена. Пісні Григорія Сковороди в усній традиції середини ХІХ століття // Переяславські Сковородинівські студії. Вип. 1. Переяслав-Хмельницький: ПДПУ, 2011. С. 97 – 105.

Сироїд Олена. Духовна пісня в записах і спостереженнях Еразма Ізопольського // Spheres of culture. 2012. Volume III. S. 382–391.

Сироїд Олена. Псальма «Царю Христе…»: особливості функціонування й інтерпретації в усній традиції // Література. Фольклор. Проблеми поетики. Випуск 38. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. С. 232–242.

Сироїд Олена. Пісня «Кажут люде, же я умру» в писемній та усній традиціях // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Том ССLXХІІ. Львів: Дослідно-видавничий центр НТШ, 2019. С. 258–285.

Гнатюк Володимир. Етноґрафічні материяли з Угорської Руси. Том І: Лєґенди і новелі // Етноґрафічний збірник. Том ІІІ. Львів: З друкарнї НТШ, 1897.

Гнатюк Володимир. Етноґрафічні матеріяли з Угорської Руси. Том ІV: Казки, лєґенди, новелі, історичні спомини з Банату // Етноґрафічний збірник. Том ХХV. Львів: З друкарнї НТШ, 1909.

Гнатюк Володимир. Етноґрафічні матеріяли з Угорської Руси. Том VI: Байки, лєґенди, істор[ичні] перекази, новелі, анекдоти – з Бачки // Етноґрафічний збірник. Том ХХХ. Львів: З друкарнї НТШ, 1911.

Драгомановъ Михаилъ. Малорусскія народныя преданія и разсказы. Кіевъ: Типографія М.П.Фрица, 1876.

Веселовскій Александръ. Опыты по исторіи развитія христіанской легенды // Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1875, III, IV. 1876, II, III, IV, VI. 1877, II, V.

Силабус:

Завантажити силабус