Українська усна народна словесність (україністи, 2 семестр)

Тип: Нормативний

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
22.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216професор ПИЛИПЧУК СвятославФЛу-11, ФЛу-12, ФЛу-13, ФЛу-14, ФЛі-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФЛу-11доцент ЯРЕМКО Ліля
ФЛу-12доцент ПАРУБІЙ Уляна
ФЛу-13доцент ЯРЕМКО Ліля
ФЛу-14СИРОЇД Олена
ФЛі-11доцент ГУНЧИК Ігор

Опис курсу

Мета: висвітлити багатство української уснословесної традиції, розкрити специфіку жанрової системи національного фольклору (обрядовий та позаобрядовий фольклор, фольклорна поезія та проза), навчити студентів провадити якісний текстологічний аналіз найбільш яскравих зразків кожної генологічної одиниці фольклору.

Завдання: навчити студентів ідентифікувати жанри української усної словесності, здійснювати їх наукову інтерпретацію, аналізувати різні теоретичні концепції щодо походження та функціональних потенцій фольклорних творів, ознайомити студентів із продуктивними знахідкам учених-уснословеснознавців.

В результаті вивчення цього курсу студент повинен

знати: знакові публікації творів українського фольклору від початку ХІХ ст. до першого десятиліття ХХІ ст.

основні теоретичні відомості про центральні жанри української усної словесності (колядки, щедрівки, гаївки, веснянки, купальські пісні, жниварські пісні, весільні пісні, думи, історичні пісні, балади, співанки-хроніки, казки, легенди, перекази, оповідання, загадки, прислів’я, приказки тощо);

специфіку взаємозв’язку фольклорного твору із обрядом;

етапи формування української фольклорної традиції;

концептуальні тези центральних праць повідних адептів уснословеснознавства.

вміти: диференціювати різні фольклорні жанри;

здійснювати поетикальний аналіз фольклорного тексту;

виокремлювати історичну основу окремих зразків;

встановлювати приблизний час виникнення уснословесного твору;

провадити аналітичний розбір праць тих дослідників, що відіграли провідну роль у вивченні певної фольклористичної проблеми.

Рекомендована література

 

 1. Українські билини: Історико-літературне видання східнослов’янського епосу / Упорядкування В. Шевчука. – К., 2004.
 2. Возняк М. Історія української літератури: У двох книгах. – Львів, 1992. – Книга 1. – С.218-223.
 3. Грушевський М.С. Відгомони дружинного епосу // Грушевський М.С. Історія української літератури: В 6 т., 9кн. – К., 1994. – Т. IV. Книга І. – С. 12-176.
 4. Героїчний епос українського народу. Хрестоматія. – К., 1993.
 5. Українські народні думи. Том І. Тексти 1-13 і вступ К.Грушевської. – К., 1927. (Перевидання 2004 р.).
 6. Грушевська К. Збирання і видавання дум в ХІХ і в початку ХХ віку // Українські народні думи. – К., 1927. – Т. 1. – С. ХІІІ-ССХХ.
 7. Українські народні думи. Том другий корпусу. Тексти 14-33, вступ К.Грушевської. – К., 1931. (Перевидання 2004р.).
 8. Народны думи. впорядкував і пояснив др. М.Пачовський. – Львів, 1901, 1903. – Ч.1-2.
 9. Українські записи Порфирія Мартиновича. – К., 1906.
 10. Українські народні думи та історичні пісні. – К., 1955.
 11. Думи. Упорядкування текстів, вступна стаття, примітки Г.Нудьги. – К., 1969.
 12. Грицай М.С.Думи // Грицай М.С., Бойко В.Г., Дунаєвська Л.Ф. Українська народнопоетична творчість. – К., 1983.
 13. Колесса Ф. Мелодії українських народних дум. – Львів, 1910, 1913. – Т. 1-2.
 14. Колесса Ф. Про генезу українських народних дум. – Львів, 1922.
 15. Колесса Ф. Фольклористичні праці. – К., 1970.
 16. Колесса Ф. Формули закінчення в українських народних думах // ЗНТШ. 1935. – Т. CLIV/
 17. Колесса Ф. Хмельниччина в українських народних піснях і думах // Записки історичного і філологічного факультетів Львівського національного університету. – Львів, 1940. – Т.1.
 18. Максимович М. Українські пісні, видані М.Максимовичем. Фотокопія видання 1827 р. – К., 1962.
 19. Мишанич С. Один із підрозділів українських народних дум // ЗНТШ. – ССХХІІІ. Праці секції етнографії та фольклористики. – Львів, 1992.
 20. Мишанич С. Принципи наукового видання повного зібрання українських народних дум //Народна творчість та етнографія. – 1989. №5.
 21. Павлій П.Д. Думи // Українська народна поетична творчість. – К., 1958. – Т.І.
 22. Перетц В. Українські думи // ЛНВ. – 1907. – №4.
 23. Рильський М. Героїчний епос українського народу. – К., 1955.
 24. Студинський К. Лірники. – Львів, 1894.
 25. Сумцов Н. Дума об Алексее Поповиче. – К., 1894.
 26. Сумцов М. Українські думи. – Львів, 1914.
 27. Чорнопиский М. Дума // Українська фольклористика. Словник-довідник. – Тернопіль, 2008. – С.88-91.
 28. Исторические песни малорусского народа с объяснениями В.Антоновича и М.Драгоманова. – К., 1874. – Т. 1, 2.
 29. Див. також: Драгоманов М.П. Вибране (… Мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні). – К., 1991. – С. 46-59.
 30. Героїчний епос українського народу. Хрестоматія. – К., 1993.
 31. Українські народні думи та історичні пісні. – К., 1955.
 32. Історичні пісні. – К., 1961.
 33. Гоголь Н.В. О малороссийских песнях // Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 7 т. – М., 1967. – Т. 6. – С. 112-119.
 34. Грицай М.С. Історичні пісні // Грицай М.С., Бойко В.Г., Дунаєвська Л.Ф. Українська народнопоетична творчість. – С. 120-137.
 35. Грушевський М.С. Байда-Вишневецький в поезії та історії. – К., 1908.
 36. Дем’ян Г. Степан Бандера в українському пісенному фольклорі // Українські проблеми. – К., 1995. – № 2. – С. 109-124.
 37. Родіна М.С. Історичні пісні // Українська народна поетична творчість. – К., 1958. – Т. 1. – С. 512-570.
 38. Франко І.Я. Студії над українаськими народними піснями. – Твори: У 50 т. – Т. 42, 43.
 39. Стрілецька Голгофа / Упоряд., авт. вступ. статті і приміток Т.Ю.Салига. – Львів, 1992.
 40. Кузьменко О. Стрілецькі пісні. – Львів, 2005.
 41. Франко І. Жіноча неволя в руських піснях народних. (пісня про Шандаря)
 42. Пісні-хроніки // Упорядкування О. Дея і С. Грици. – Київ, 1972
 43. В.Шухевич Гуцульщина. – 3 т.
 44. Березовський І. П. Українські народні казки про тварин // Казки про тварин. – К.: Наукова думка, 1976. –  С. 9-44.
 45. Богоніс О. “Звіриний епос” творчості В.Гнатюка (на прикладі українських народних байок) // Наукові записки: Серія. Літературознавство. – Тернопіль, 2001. – Вип. Х (До 130-річчя народження Володимира Гнатюка). – С. 158-167.
 46. Бріцина О.Ю. Українська народна соціально-побутова казка (специфіка та функціонування). – К.: Наук. думка, 1989. – 151 с.
 47. Гнатюк В.М. Деякі уваги над байкою // Вибрані статті про народну творчість. – К.: “Наук. думка”, 1996. – С.173-196
 48. Грушевський М.С. Казка // Грушевський М.С. Історія української літератури: У 6 т. 9 кн. – К.: Либідь, 1993. – Т.1. – С. 330-368.
 49. Давидюк В. Первісна міфологія українського фольклору. – Луцьк: Вежа, 1997. – 296 с.
 50. Дунаєвська Л.Ф. Українська народна казка. – Київ: Видавництво при Київському державному університеті об’єднання “Вища школа”, 1987. – 127 с.
 51. Івашків В. Український фольклор // Конспект. Український освітній журнал. Науково методичний додаток). – 1994. – № 3-4. – С. 136-137).
 52. Кулиш П. Сказки и сказочники // Записки о Южной Руси. – Санкт-Петербург, 1857. – С.12-20.
 53. Мелетинский Е.М. Герой волшебной сказки. Происхождение образа. – М.: Издательство восточной литературы, 1958. – 263 с.
 54. Петров В. Казки // Енциклопедія українознавства. Загальна частина: В 3-ьох томах. – К., 1994. – Т.1. – С.270.
 55. Пропп В. Морфология сказки. – М.: Наука, 1969. – Изд. 2-е. – С.13-97.
 56. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. – Л.: Изд. Ленинградского ун-та, 1986. – 365 с.
 57. Пропп В.Я. Принципы классификации фольклорных жанров // Советская этнография. – 1964. – № 4. – С.12-24.
 58. Пропп В.Я. Фольклор и действительность: Избр. статьи. – М.: Наука, 1976. – С. 97-120.
 59. Рошияну Н. Традиционные формулы сказки. – М.: Наука, 1974. – С.18.
 60. Франко І. Національний колорит у казках Бодянського // Іван Франко. Зібрання творів у 50-ти томах. – К.: Наукова думка, 1981. – Т. 34. – С.449-456.
 61. Франко І. Що таке казковий мотив // Іван Франко. Вибрані статті про народну творчість / Упор. О.І. Дей. – К.: Видавництво Академії наук Української РСР, 1955. – С.183-184.
 62. Чумарна М. Мандрівка в українську казку; Приказкове коло / Упоряд. Б.П. Чепурко. – Львів: Каменяр, 1994. – 79 с.
 63. Драгоманов М. Малороссийские народные предания и рассказы. – К., 1876.
 64. Ількевич Г. Галицькі приповідки і загадки. – Відень, 1841.
 65. Мишанич О. Народні оповідання. – К., 1986. – 336 с.
 66. Номис М. Українські приказки, прислів’я і таке інше. – СПб., 1864.
 67. Пазяк М. Українські прислів’я та приказки: проблеми пареміології та пареміографії. – К., 1984. – 201 с.
 68. Пилипчук С. “Галицько-руські народні приповідки”: пареміологічно-пареміографічна концепція І.Франка. – Львів, 2008. – 220 с.
 69. Сокіл В. Український історико-героїчний переказ. – Львів, 2003. – 319 с
 70. Франко І. Зібрання творів: У 50-ти томах. – К., 1976-1986.

Матеріали

Викладач: Пилипчук Святослав Михайлович

тел. 0673901099 (час консультацій: 17.03.2020; 24.03.2020; 31.03.2020 – з 13.33 до 15.00)

email: svyatoslav.pylypchuk@lnu.edu.ua

 

17 березня 2020 року

Тема лекції: Історичні пісні українського народу (2 год.)

 1. Історична пісня: дефініція жанру.
 2. Історична пісня в системі фольклорних жанрів.
 3. «Історичні пісні», «пісні про громадські справи», «політичні пісні»: традиція номінування жанру.
 4. «Документи народної свідомості»: питання пам’яті в історичних піснях.
 5. Принципи класифікації історичних пісень.
 6. Головні мотиви і образи історичних пісень.
 7. Художньо-виражальні особливості історичних пісень.
 8. Історія дослідження жанру: внесок М. Гоголя, М. Цертелєва, М. Костомарова, В. Антоновича, М. Драгоманова, І. Франка та ін.

Література

 1. Гоголь Н.В. О малороссийских песнях // Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 7 т. – М., 1967. – Т. 6. – С. 112-119.
 2. Дем’ян Г. Степан Бандера в українському пісенному фольклорі // Українські проблеми. – К., 1995. – № 2. – С. 109-124.
 3. Драгоманов М. Нові українські пісні про громадські справи (1764–1880) / М. Драгоманов. – Женева, 1881. – 132 с.
 4. Драгоманов М. Політичні пісні українського народу ХVІІІ–ХІХ ст. з увагами М. Драгоманова / М. Драгоманов. – Женева, 1883. – Ч. І. – 138 с.
 5. Исторические песни малорусского народа с объяснениями Вл. Антоновича и М. Драгоманова : в 2-х т. – К., 1874. – Т. 1. – ХХІV, 336 с., 1875. – Т. 2. – ХІ, 166 с.
 6. Історичні пісні. – К., 1961.
 7. Колесса Ф. Хмельниччина в українських народних піснях і думах // Записки історичного і філологічного факультетів Львівського національного університету. – Львів, 1940. – Т. І.
 8. Колесса Ф. Українська усна словесність. – Львів, 1938.
 9. Костомаров Н. Собрание сочинений. Исторические монографии и исследования : в 8 кн. 21 т. Т. ХХІ. Кн. 8 / Н. Костомаров. – СПб., 1905.
 10. Костомаров Н.И. Об историческом значении русской народной поэзии // Костомаров М. Славянская мифология. – К., 1994. – С. 108-123.
 11. Кузьменко О. Стрілецькі пісні. – Львів, 2005.
 12. Рильський М. Героїчний епос українського народу. – К., 1955.
 13. Родіна М.С. Історичні пісні // Українська народна поетична творчість. – К., 1958. – Т. 1. – С. 512-570.
 14. Снігирьова Л. Українські народні історичні пісні: поетика тексту [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук : 10.01.07 – фольклористика / Снігирьова Лілія Михайлівна; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – К., 2010. – 16 с.
 15. Снігирьова Л. Ліро-епічний герой українських народних історичних пісень ХV – початку ХVІІІ ст. // Народознавчі зошити. – Львів, 2012. – № 2. – С. 277-285.
 16. Українські народні думи та історичні пісні. – К., 1955.
 17. Франко І. Студії над українськими народними піснями // Франко І. Зібрання творів: У 50-ти томах. – К.: Наукова думка, 1976-1986. – Т. 42-43.

 

20 та 27 березня 2020 р.

Тема практичного заняття: Історичні пісні українського народу (4 год.)

Питання на самостійне опрацювання

 1. Жанрове визначення історичної пісні. Праця М. Гоголя “Про українські пісні”.
 2. Принципи тематичної класифікації історичних пісень.
 3. Історичні пісні про події ХV – І-ї пол. ХVІІ ст. Текстовий аналіз однієї з пісень цього періоду.
 4. “Пісня про Байду” (“В Цареграді на риночку”). Стаття І. Франка “Пісня про Байду” («Студії над українськими народними піснями»).
 5. Патріотичні мотиви історичних пісень періоду Хмельниччини та Руїни (на прикладі конкретних текстів).
 6. Образи ватажків національно-визвольних повстань українського народу в історичних піснях про події ХVІІ – поч. ХVІІІ ст.
 7. Доба гайдамаччини в історичній пісні. Проблематика і зміст пісні про Саву Чалого “Ой був в Січі старий козак”.
 8. Пісні національно-визвольної боротьби ХХ ст.: стрілецькі, пісні ОУН-УПА.

Література:

 1. Гоголь Н.В. О малороссийских песнях // Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 7 т. – М., 1967. – Т. 6. – С. 112-119.
 2. Дем’ян Г. Степан Бандера в українському пісенному фольклорі // Українські проблеми. – К., 1995. – № 2. – С. 109-124.
 3. Драгоманов М. Нові українські пісні про громадські справи (1764–1880) / М. Драгоманов. – Женева, 1881. – 132 с.
 4. Драгоманов М. Політичні пісні українського народу ХVІІІ–ХІХ ст. з увагами М. Драгоманова / М. Драгоманов. – Женева, 1883. – Ч. І. – 138 с.
 5. Исторические песни малорусского народа с объяснениями Вл. Антоновича и М. Драгоманова : в 2-х т. – К., 1874. – Т. 1. – ХХІV, 336 с., 1875. – Т. 2. – ХІ, 166 с.
 6. Історичні пісні. – К., 1961.
 7. Колесса Ф. Хмельниччина в українських народних піснях і думах // Записки історичного і філологічного факультетів Львівського національного університету. – Львів, 1940. – Т. І.
 8. Колесса Ф. Українська усна словесність. – Львів, 1938.
 9. Костомаров Н. Собрание сочинений. Исторические монографии и исследования : в 8 кн. 21 т. Т. ХХІ. Кн. 8 / Н. Костомаров. – СПб., 1905.
 10. Костомаров Н.И. Об историческом значении русской народной поэзии // Костомаров М. Славянская мифология. – К., 1994. – С. 108-123.
 11. Кузьменко О. Стрілецькі пісні. – Львів, 2005.
 12. Рильський М. Героїчний епос українського народу. – К., 1955.
 13. Родіна М.С. Історичні пісні // Українська народна поетична творчість. – К., 1958. – Т. 1. – С. 512-570.
 14. Снігирьова Л. Українські народні історичні пісні: поетика тексту [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук : 10.01.07 – фольклористика / Снігирьова Лілія Михайлівна; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – К., 2010. – 16 с.
 15. Снігирьова Л. Ліро-епічний герой українських народних історичних пісень ХV – початку ХVІІІ ст. // Народознавчі зошити. – Львів, 2012. – № 2. – С. 277-285.
 16. Українські народні думи та історичні пісні. – К., 1955.
 17. Франко І. Студії над українськими народними піснями // Франко І. Зібрання творів: У 50-ти томах. – К.: Наукова думка, 1976-1986. – Т. 42-43.

 

 

Викладач: Бурак Романія Романівна

(група ФЛУ-11)

тел. 0978059951 (час консультацій: 20.03,27.03.03.04: 12.00 – 14.00)

e-mail: romania_burak@ukr.net

 

13.03.2020 р.

Тема практичного заняття: «Народні думи».

Питання на самостійне опрацювання:

 1. Загальна характеристика дум нової історичної доби (художній зміст, проблематика, образи, поетика тощо). Текстовий аналіз дум:

а) “Хмельницький і Барабаш”;

б) “Утиски орендарів”;

в) “Козак нетяга Фесько Ганжа Андибер”.

2. Загальна характеристика соціально-побутових дум (художній зміст, проблематика, образи, поетика тощо). Текстовий аналіз дум:

а) “Вдова і три сини”;

б) “Козацьке життя”;

в) “Повернення удовиченка до матері”.

 1. Характеристика основних аспектів авторських і пародійних дум і так званих “думових віршів” із картинки “Козак Мамай”.

Література:

 1. [Цертелєв М.] Опыт собрания старинных малороссийских песней. – СПб., 1819.
 2. [Срезневский И.И.] Запорожская старина. – Харьков, 1833-1838.
 3. [Лукашевич П.] Малорусские и червонорусские народные думы и песни. – СПб., 1836.
 4. Героїчний епос українського народу. Хрестоматія. – К., 1993.
 5. Записки о Южной Руси. Издал П.Кулиш. – СПб., 1856. – Т.І.
 6. Исторические песни малорусского народа с объяснениями В.Антоновича и М.Драгоманова. – К., 1874-1875. – Т. 1-2.
 7. Українські народні думи. Том І. Тексти 1-13 і вступ К.Грушевської. – К., 1927. (Перевидання 2004 р.).
 8. Грушевська К. Збирання і видавання дум в ХІХ і в початку ХХ віку // Українські народні думи. – К., 1927. – Т. 1. – С. ХІІІ-ССХХ.
 9. Житецкий И. Мысли о народных малорусских думах. – К., 1893.
 10. Українські народні думи. Том другий корпусу. Тексти 14-33, вступ К.Грушевської. – К., 1931. (Перевидання 2004р.).
 11. Народны думи. впорядкував і пояснив др. М.Пачовський. – Львів, 1901, 1903. – Ч.1-2.
 12. Українські записи Порфирія Мартиновича. – К., 1906.
 13. Українські народні думи та історичні пісні. – К., 1955.
 14. Думи. Упорядкування текстів, вступна стаття, примітки Г.Нудьги. – К., 1969.
 15. Андриевский М.А. Козацкая дума о трех азовских братьях в пересказе с объяснениями и разбором ее. з Одесса, 1884.
 16. Грицай М.С.Думи // Грицай М.С., Бойко В.Г., Дунаєвська Л.Ф. Українська народнопоетична творчість. – К., 1983.
 17. Кирдан Украинские народные думи / XV – начало XVI в. – М., 1965.
 18. Кирдан Б. Украинский эпос. – М., 1965.
 19. Колесса Ф. Мелодії українських народних дум. – Львів, 1910, 1913. – Т. 1-2.
 20. Колесса Ф. Про генезу українських народних дум. – Львів, 1922.
 21. Колесса Ф. Фольклористичні праці. – К., 1970.
 22. Колесса Ф. Формули закінчення в українських народних думах // ЗНТШ. 1935. – Т. CLIV/
 23. Колесса Ф. Хмельниччина в українських народних піснях і думах // Записки історичного і філологічного факультетів Львівського національного університету. – Львів, 1940. – Т.1.
 24. Максимович М. Українські пісні, видані М.Максимовичем. Фотокопія видання 1827 р. – К., 1962.
 25. Максимович М. Украинские народные песни. – М., 1834.
 26. Метлинський А. Народные южнорусские песни. – К., 1856.
 27. Мишанич С. Один із підрозділів українських народних дум // ЗНТШ. – ССХХІІІ. Праці секції етнографії та фольклористики. – Львів, 1992.
 28. Мишанич С. Принципи наукового видання повного зібрання українських народних дум //Народна творчість та етнографія. – 1989. №5.
 29. Науменко В. происхождение малорусской думы о Самуиле Кошке // Киевская старина. – 1883. – Кн.6.
 30. Павлій П.Д. Думи // Українська народна поетична творчість. – К., 1958. – Т.І.
 31. Перетц В. Українські думи // ЛНВ. – 1907. – №4.
 32. Рильський М. Героїчний епос українського народу. – К., 1955.
 33. Студинський К. Лірники. – Львів, 1894.
 34. Сумцов Н. Дума об Алексее Поповиче. – К., 1894.
 35. Сумцов М. Українські думи. – Львів, 1914.
 36. Чорнопиский М. Дума // Українська фольклористика. Словник-довідник. – Тернопіль, 2008. – С.88-91.

 

20.03.2020 р. – 01.04.2020 р.

Тема практичного заняття: «Історичні пісні»

 Питання на самостійне опрацювання:

 1. Жанрове визначення історичної пісні. Праця М.В.Гоголя “Про українські пісні” (Гоголь М.В. О  малорусских песнях // Собр. соч.: В 7 Т. – М., 1967. – Т. 6. – С. 112-119).
 2. Принципи тематичної класифікації історичних пісень.
 3. Історичні пісні про події 15 – 1-ї пол. 17 ст. Текстовий аналіз однієї з пісень цього періоду.
 4. “Пісня про Байду” (“В Цареграді на риночку”). Стаття І.Франка “Пісня про Байду” // Твори: У 50 т. – Т. 42. – С. 161-189.
 5. Патріотичні мотиви історичних пісень періоду Хмельниччини та Руїни (на прикладі конкретних текстів).
 6. Образи ватажків національно-визвольних повстань українського народу в історичних піснях про події 17 – поч. 18 ст.

Література:

 1. Исторические песни малорусского народа с объяснениями В.Антоновича и М.Драгоманова. – К., 1874. – Т. 1, 2.
 2. Див. також: Драгоманов М.П. Вибране (… Мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні). – К., 1991. – С. 46-59.
 3. Героїчний епос українського народу. Хрестоматія. – К., 1993.
 4. Українські народні думи та історичні пісні. – К., 1955.
 5. Історичні пісні. – К., 1961.
 6. Гоголь Н.В. О малороссийских песнях // Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 7 т. – М., 1967. – Т. 6. – С. 112-119.
 7. Грицай М.С. Історичні пісні // Грицай М.С., Бойко В.Г., Дунаєвська Л.Ф. Українська народнопоетична творчість. – С. 120-137.
 8. Грушевський М.С. Байда-Вишневецький в поезії та історії. – К., 1908.
 9. Дем’ян Г. Степан Бандера в українському пісенному фольклорі // Українські проблеми. – К., 1995. – № 2. – С. 109-124.
 10. Костомаров Н.И. Об историческом значении русской народной поэзии // Костомаров М. Славянская мифология. – К., 1994. – С. 108-123.
 11. Родіна М.С. Історичні пісні // Українська народна поетична творчість. – К., 1958. – Т. 1. – С. 512-570.
 12. Франко І.Я. Студії над українаськими народними піснями. – Твори: У 50 т. – Т. 42, 43.
 13. Стрілецька Голгофа / Упоряд., авт. вступ. статті і приміток Т.Ю.Салига. – Львів, 1992.
 14. Кузьменко О. Стрілецькі пісні. – Львів, 2005.

 

10/04/2020

Тема: «Історичні пісні»

             Питання на самостійне опрацювання:

 1. Доба гайдамаччини в історичній пісні. Проблематика і зміст пісні про Саву Чалого “Ой був в Січі старий козак”.
 2. Пісні національно-визвольної боротьби 20 ст.: стрілецькі, пісні ОУН-УПА.

 Проведення самостійної роботи.

Перелік тем, відведених для проведення тестів: «Билини», «Народні думи», «Історичні пісні».

 

Тема: «Народна балада»

              Питання на самостійне опрацювання:

 1. Особливості жанру. Поєднання у їх художньому змісті ліричного, епічного та драматичного начал.
 2. Проблема класифікації балад.

 Література:

 1. Балади. Кохання та дошлюбні взаємини. – К., 1987.
 2. Балади. Родинно-побутові стосунки. – К., 1988.
 3. Дей О. І. Українська народна балада. – К., 1986.
 4. Дунаєвська Л. Ф. Пісні-балади // Грицай М. С., Бойко В. Г., Дунаєвська Л. Ф. Українська народно-поетична творчість. – К., 1983. – С. 164-175.
 5. Квітка К. Українські пісні про дівчину, що помандрувала з зводитилем. – К., 1926.
 6. Квітка К. Українські пісні про дітозгубнизтво. – К., 1928.
 7. Кінько А. М. Балади // Українська народна поетична творчість. – К., 1958. – Т.1. – С. 571-607.
 8. Нудьга Г. А. Народні балади України // Баладні пісні. – К., 1969. – С. 5-53.
 9. Нудьга Г. А. Українська народна балада // Українська мова та література в школі. – К., 1968. – № 12. – С. 11-18.
 10. Франко І. Я. 2Тополя” Т. Шевченка // Франко І. Я. Зібр. творів. – Т. 28. – С. 73-88.
 11. Колесса Ф. М. Балада про дочку-пташку в слов’янській народній поезії // Колесса Ф. М.Фольклористичні праці. – К., 1970. – С. 109-163.

 

17/04/2020

 Тема: «Народна балада»

              Питання на самостійне опрацювання:

 1. Питання специфіки фольклорної та літературної балади. І. Франко про особливості балади Т. Шевченка “Тополя”.
 2. Характеристика основних мотивів у баладах:

а) про кохання та дошлюбні відносини;

б) сімейні взаємини і конфлікти.

 1. Аналіз найбільш поширених баладних сюжетів та особливості їх використання у літературі:

а) брати-розбійники і невпізнана сестра;

б) невістка-тополя;

в) відмовлений Марко;

г) Лимерівна;

д) Бондарівна;

е) українські “Ромео і Джульєта”.

 1. Поетика балад: композиція і сюжет, драматичність (діалогічна форма), психологізм, естетика трагічного.

Література:

 1. Балади. Кохання та дошлюбні взаємини. – К., 1987.
 2. Балади. Родинно-побутові стосунки. – К., 1988.
 3. Дей О. І. Українська народна балада. – К., 1986.
 4. Дунаєвська Л. Ф. Пісні-балади // Грицай М. С., Бойко В. Г., Дунаєвська Л. Ф. Українська народно-поетична творчість. – К., 1983. – С. 164-175.
 5. Квітка К. Українські пісні про дівчину, що помандрувала з зводитилем. – К., 1926.
 6. Квітка К. Українські пісні про дітозгубнизтво. – К., 1928.
 7. Кінько А. М. Балади // Українська народна поетична творчість. – К., 1958. – Т.1. – С. 571-607.
 8. Нудьга Г. А. Народні балади України // Баладні пісні. – К., 1969. – С. 5-53.
 9. Нудьга Г. А. Українська народна балада // Українська мова та література в школі. – К., 1968. – № 12. – С. 11-18.
 10. Франко І. Я. «Тополя» Т. Шевченка // Франко І. Я. Зібр. творів. – Т. 28. – С. 73-88.
 11. Колесса Ф. М. Балада про дочку-пташку в слов’янській народній поезії // Колесса Ф. М.Фольклористичні праці. – К., 1970. – С. 109-163.

  

24/04/2020

 Тема: «Співанки-хроніки»

              Питання на самостійне опрацювання:

 1. Співанки-хроніки у системі фольклорних жанрів.
 2. Жанрові особливості пісень-хронік (новин).
 3. Класифікація новин.
 4. Пісні-хроніки з історичною основою.
 5. Соціально-побутові пісні-хроніки.

 Література:

 1. Гнатюк В. Пісенні новотвори в українсько-руській народній словесності / Гнатюк В. вибрані статті про народну творчість. – Нью-Йорк, 1981. – С. 41-56.
 2. Франко І. Жіноча неволя в руських піснях народних. (пісня про Шандаря) / Зібр. творів: У 50 томах. – К., 1984. – Т. 26.
 3. Колесса Ф. Українська-народна пісня в найновішій фазі свого розвитку / Колесса Ф. Фольклористичні праці. – К., 1970. – С. 34-59.
 4. Пісні-хроніки // Упорядкування О. Дея і С. Грици. – К., 1972.
 5. Шухевич В. Гуцульщина. – 3 т.
 6. Чікало О. Пісні-хроніки: динаміка жанру [Текст] : автореф. дис. … канд. філол. наук. 01.07 / Чікало О. І.; Львівськ. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2008. – 18 с.

 

01/05/2020

Тема: «Коломийки. Пісні літературного походження»

 Питання на самостійне опрацювання:

 Коломийки

 1. Особливості записування, публікування, класифікації та дослідження коломийок. Праці й видання В. Гнатюка та Н. Шумади.
 2. Специфіка жанру. Особливості ритмомелодики.
 3. Аналіз тематичних циклів коломийок. В’язанки.
 4. Поетика коломийок.

 

 Пісні літературного походження

 1. Специфіка побутування, записування, публікування, класифікації та дослідження пісень літературного походження. Праці Ф. Колесси та Г. Нудьги про особливості жанру.
 2. Проблема фольклоризації літературних творів.
 3. Своєрідність поєднання літературного та фольклорного начал у поетичному змісті пісень літературного походження.
 4. Аналіз змісту й поетики пісень літературного походження ХVІІІ–ХІХ ст.
 5. Особливості змісту й поетики пісень літературного походження поетів ХХ ст.

 Література:

Коломийки

 1. Гнатюк В. Переднє слово / Володимир Гнатюк // Коломийки / Зібр., упоряд. та вступ. Стаття В. Гнатюк / Етнографічний збірник. – Львів: НТШ, 1905. – Т. ХVІІ.
 2. Гнатюк В. Переднє слово до збірника «Коломийки» // Гнатюк В.М. Вибрані статті про народну творчість. — К.: Наук, думка, 1966. — С 151-173.
 3. Денисюк І. Національна специфіка українського фольклору // Денисюк І. Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3 томах, 4 книгах. – Львів, 2005. – Т. 3. Фольклористичні дослідження. – С. 15-43.
 4. Колесса Ф. Українська усна словесність. – Львів, 1938. – 312 с.
 5. Колесса Ф. М. Українська народна пісня в найновішій фазі свого розвитку / Ф. М. Колесса // Колесса Ф. Фольклористичні праці ; Академія Наук України РСР. Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Рильського / Ф. Колесса. – Київ : Наукова думка. 1970. – С. 34–60
 6. Коломийки : [збірник] / [упоряд., передм. і прим. Н. С. Шумади ; нотний матеріал упоряд. З. І. Василенко ; ред. колегія : О. І. Дей (голова) та ін.]. – К. : Наукова думка, 1969. – 603 с. – (АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. Українська народна творчість).
 7. Коломийки в записах Івана Франка : [збірник] / [упоряд. текстів, передм. та приміт. О. І. Дея]. – К. : Музична Україна, 1970. – 133 с. – (Укр. нар. пісні в записах письменників).
 8. Коломыйки и шумки / собрал з уст народа Счастный Саламон. – Львов : А. Дідицький, 1863. – VIII, 92 c.
 9. Куліш П. До Счасного Саламона, прочитавши його «Коломийки і шумки» // Куліш П. Твори: У 6-ти т. – Львів, 1910. – Т. 6. – С. 516-521.
 10. Мишанич С. Жанрова система українського фольклору // Мишанич С. Фольклористичні та літературознавчі праці. – Донецьк, 2003. – Т. 2. – С. 375.
 11. Сумцов Н. Коломыйки // Киевская старина. – К., 1886. – № 4. – С. 635-658.
 12. Франко І. До історії коломийкового розміру // Іван Франко. Зібр. творів : у 50 т. / [редкол. Є. П. Кирилюк (голова) та ін.] / Іван Франко. – К. : Наукова думка, 1983. – Т. 39. – С. 232–242. – (АН УРСР, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка).
 13. Шумада Н. Коломийка в дослідженнях В.Гнатюка // Народна творчість та етнографія. – 1992. – №2. – С.21-26.
 14. Шумада Н. Пісенні мініатюри українського народу // Коломийки. – К.: Наукова думка, 1969. – С. 11-43.

 

Пісні літературного походження

 1. Харчишин О. Пісні літературного походження // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання та заг. редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль, 2008. – С. 300-302.
 2. Пісні та романси українських поетів. В двох томах. – Серія: «Бібліотека поета».- Київ: Радянський письменник, 1956.
 3. Грінченко Б. Український романс // Вибране / Упоряд. М. Гордійчука. – К., 1959. – С.177-303.
 4. Українські народні романси / Упоряд., вступ. ст. і прим. Л. Ященка. – К., 1961.
 5. Пісні літературного походження / Упоряд., вступ. ст. і прим. В. Бойка, А. Омельченка. – К., 1978.

 

 10/05/2020

 Тема: «Українська народна казка»

 Питання на самостійне опрацювання:

 1. Жанрова специфіка народної казки.
 2. Теоретичні підходи до аналізу казки (міфологічна, антропологічна, міграційна теорії).

2 а. Національне та інтернаціональне (етнічне і загальнолюдське) у казках. (На основі аналізу статті І. Франка “Старинна романо-германська новела в устах руського народу”, М. Грушевський “Казка” (розділ Історії української літератури, Том 1).

2 б. Казка в системі жанрів фольклорної прози. Інкрустація казок іншими менш об’ємними жанрами (пісеньки, загадки тощо )

 1. Історія дослідження жанру.
 2. Класифікація народних казок.

 Література:

 1. Березовський І. П. Українські народні казки про тварин // Казки про тварин. – К.: Наукова думка, 1976. –  С. 9-44.
 2. Богоніс О. “Звіриний епос” творчості В.Гнатюка (на прикладі українських народних байок) // Наукові записки: Серія. Літературознавство. – Тернопіль, 2001. – Вип. Х (До 130-річчя народження Володимира Гнатюка). – С. 158-167.
 3. Бріцина О.Ю. Українська народна соціально-побутова казка (специфіка та функціонування). – К.: Наук. думка, 1989. – 151 с.
 4. Гнатюк В.М. Деякі уваги над байкою // Вибрані статті про народну творчість. – К.: “Наук. думка”, 1996. – С.173-196
 5. Грушевський М.С. Казка // Грушевський М.С. Історія української літератури: У 6 т. 9 кн. – К.: Либідь, 1993. – Т.1. – С. 330-368.
 6. Давидюк В. Первісна міфологія українського фольклору. – Луцьк: Вежа, 1997. – 296 с.
 7. Дунаєвська Л.Ф. Українська народна казка. – Київ: Видавництво при Київському державному університеті об’єднання “Вища школа”, 1987. – 127 с.
 8. Івашків В. Український фольклор // Конспект. Український освітній журнал. Науково методичний додаток). – 1994. – № 3-4. – С. 136-137).
 9. Кулиш П. Сказки и сказочники // Записки о Южной Руси. – Санкт-Петербург, 1857. – С.12-20.
 10. Мелетинский Е.М. Герой волшебной сказки. Происхождение образа. – М.: Издательство восточной литературы, 1958. – 263 с.
 11. Петров В. Казки // Енциклопедія українознавства. Загальна частина: В 3-ьох томах. – К., 1994. – Т.1. – С.270.
 12. Пропп В. Морфология сказки. – М.: Наука, 1969. – Изд. 2-е. – С.13-97.
 13. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. – Л.: Изд. Ленинградского ун-та, 1986. – 365 с.
 14. Пропп В.Я. Принципы классификации фольклорных жанров // Советская этнография. – 1964. – № 4. – С.12-24.
 15. Пропп В.Я. Фольклор и действительность: Избр. статьи. – М.: Наука, 1976. – С. 97-120.
 16. Рошияну Н. Традиционные формулы сказки. – М.: Наука, 1974. – С.18.
 17. Франко І. Національний колорит у казках Бодянського // Іван Франко. Зібрання творів у 50-ти томах. – К.: Наукова думка, 1981. – Т. 34. – С.449-456.
 18. Франко І. Що таке казковий мотив // Іван Франко. Вибрані статті про народну творчість / Упор. О.І. Дей. – К.: Видавництво Академії наук Української РСР, 1955. – С.183-184.
 19. Чумарна М. Мандрівка в українську казку; Приказкове коло / Упоряд. Б.П. Чепурко. – Львів: Каменяр, 1994. – 79 с.

 

 

Викладач: Івашків Василь Михайлович

Час консультацій: 24.03.2020; з 13.30 до 14.50

email: vasyl_ivashkiv@ukr.net

 

24 березня 2020 року

Тема лекції: Співанки-хроніки (2 год.)

 1. Співанки-хроніки – особливості видання та дослідження.
 2. Співанки-хроніки як жанр.
 3. Особливості класифікації.
 4. Співанки-хроніки з історичною підосновою.
 5. Соціально-побутові співанки-хроніки.
 6. Побутові новини.
 7. Особливості структури і поетики.

Основна література

 1. Гнатюк В. Пісенні новотвори в українсько-руській народній словесности // ЗНТШ. 1902. Т. 50. Кн. VІ. С. 1–37; 1903. Т. 52. Кн. ІІ. С. 38–67.
 2. Дей О. І. Співанки-хроніки (новини) // Співанки-хроніки. Новини. Київ: Наукова думка, 1972. С. 11–53.
 3. Колесса Ф. Українська народна пісня в найновішій фазі свого розвитку // Колесса Ф. Фольклористичні праці. Київ: Вища школа, 1970. С. 34–59.
 4. Мишанич С. В. Сучасне життя української народної балади в Карпатах // З гір Карпатських: Українські народні пісні-балади / Упорядкув., підготов, текстів, вступ, ст., прим. та слов. С. В. Мишанича. Ужгород: Карпати, 1981. С. 5–26.
 5. Співанки-хроніки (новини) / Упорядники Дей І. О., Грица С. Й. Київ: Наукова думка, 1972. 555 с.
 6. Франко І. Я. Жіноча неволя в руських піснях народних // Франко І. Я. Зібрання творів: У 50 т. Київ: Наукова думка, 1980. Т. 26. С. 210–253.
 7. Франко І. Я. Як виникають народні пісні // Франко І. Я. Зібрання творів: У 50 т. Київ: Наукова думка, 1980. Т. 27. С. 57–65.
 8. Чікало О. Українські пісні-хроніки: жанрово-тематичний аспект. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2010. 228 с.
 9. Шухевич Володимир. Гуцульщина: в 5 ч. / передм. А. А. Карпенко; післям. М. С. Глушко; упоряд. О. О. Савчук. (Репринтне видання 1899–1908 рр.). Харків: Видавець Олександр Савчук, 2018. 1218 +[10] c., 294 іл.

 

 

07 квітня 2020 року

Тема лекції: Народні балади (2 год.)

 1. Особливості жанру. Поєднання у їхньому художньому змісті ліричного, епічного та драматичного начал.
 2. Характеристика основних мотивів у баладах:

а) про кохання та дошлюбні відносини;

б) сімейні взаємини і конфлікти

 1. Аналіз найбільш поширених баладних сюжетів та особливості їх використання у літературі:

а) брати-розбійники і невпізнана сестра;

б) невістка-тополя;

в) підмовлений Марко;

г) Лимерівна;

д) Бондарівна;

е) українські “Ромео і Джульєтта”.

 1. Питання специфіки фольклорної та літературної балади. Іван Франко про баладу.

Основна література:

 1. Балади. Кохання та дошлюбні взаємини. К., 1987.
 2. Балади. Родинно-побутові стосунки. К., 1988.
 3. Дей О. І. Українська народна балада. К., 1986.
 4. Дунаєвська Л. Ф. Пісні-балади // Грицай М. С., Бойко В. Г., Дунаєвська Л. Ф. Українська народнопоетична творчість. К., 1983, с.164–175.
 5. Квітка К. Українські пісні про дівчину, що помандрувала з зводителем. К., 1926.
 6. Квітка К. Українські пісні про дітозгубництво. К., 1928.
 7. Кінько А. М. Балади // Українська народна поетична творчість. К., 1958. Т.1. С. 571–607.
 8. Нудьга Г. А. Народні балади України // Баладні пісні. К., 1969. С. 5–53.
 9. Нудьга Г. А. Українська народна балада // Українська мова та література в школі. 1968. №12. С. 11–18.
 10. Франко І. Я. “Тополя” Т. Шевченка // Франко І. Я. Зібр. творів: У 50 т. Т. 28. С. 73–88.
 11. Франко І. Я. Тройзілля // Франко І. Зібр. творів: У 50 т. К., 1984. Т.42. С. 322 – 329.
 12. Шевченко Т. Г. У тієї Катерини… // Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів: У 12 т. К., 2001. Т. 2. С.137–138 (можна використати й інше видання).

Зміст лекції подано в документі:

Лекція 7.04.20 Івашків

 

 

21 квітня 2020 року

Тема лекції: Пісні літературного походження (1 год.). Малі пісенні жанри. Коломийки (1 год.)

 1. Особливості жанру пісень літературного походження – це твори, які перейшли в народне середовище з книжної традиції.
 2. Сучасне розуміння специфіки пісень літературного походження. Фольклоризація літературних текстів.
 3. Наукові підходи до вивчення жанру – праці І. Франка, В. Данилова, М. Возняка, Ф. Колесси та Г. Нудьги. Специфіка терміну. Співвідношення авторського, індивідуального та народного, колективного в змісті таких пісень.
 4. Класифікація творів жанру.
 5. Коломийки як найяскравіший приклад пісенних мініатюр українського народу.
 6. Жанрові дефініції коломийок. Питання класифікації та систематизації.
 7. Проблеми записування, публікування та вивчення коломийок. Використання в системі жанрів родинно-обрядової поезії, зокрема весільної.

Основна література:

 1. Бойко В. Г., Омельченко А. Ф. Пісні літературного походження в українській народній творчості // Пісні літературного походження. К., 1987. С. 9–43.
 2. Гнатюк В. М. Переднє слово до збірки «Коломийки» // Гнатюк В. М. Вибрані статті про народну творчість. К., 1976. С. І51–І73.
 3. Данилов В. В. Ненародные песни в украинском фольклоре // Сборник Харьковского историко-филологического общества. – Х., І909. – Т. 18.
 4. Івашків В. Український фольклор // Конспект. Український освітній журнал. Науково методичний додаток). 1994. № 3-4. С. 100–153.
 5. Колесса Ф. Українська усна словесність. Львів: Накладом фонду «Учітеся, брати мої», 1938. 643 с.
 6. Коломийки // Етнографічний збірник. – 1905. – Т. 17; І906. – Т. 18; 1907. Т. 19.
 7. Коломийки. – К., 1969.
 8. Коломийки в записах Івана Франка. – К., 1970.
 9. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість. Київ: Знання-Прес, 2006. 591 с.
 10. Пісні та романси українських поетів: У 2 т. К., 1956. Т. 1–2.
 11. Пісні літературного походження. К. : Наукова думка, 1978. 494 с.
 12. Срезневский В. И. Климовский-Климов. «Козак-стихотворец» и два его сочинения. Харьков, 1905.
 13. Франко І. Я. До історії коломийкового розміру // Франко І. Я. Зібр. творів: У 50 т. Т. 39. С. 232–242.
 14. Шумада Н. С. Пісенні мініатюри українського народу // Коломийки – С. 11–43.

Зміст лекції подано в документі:
Лекція 21.04.20 Івашків

 

 

05 травня 2020 року

Тема лекції: Фольклорна проза. 1. Легенди, перекази, народні оповідання. 2. Малі прозові жанри. Паремії (2 год.)

а) Неказкова проза:

 1. Фольклорна проза: специфіка жанрової диференціації.
 2. Неказкова фольклорна проза: проблема записування, публікування, класифікації та дослідження.
 3. Тематика легенд, переказів, оповідань.
 4. Специфіка відтворення минулого в народних легендах й переказах (на матеріялі збірок П. Куліша «Украинские народные предания» (1847) та «Записок о Южной Руси» (1856–1857).
 5. Особливості поетики творів неказкової прози.

б) Мала фольклорна проза – прислів’я, приказки, загадки, анекдоти.

 1. Мала фольклорна проза. Паремії.
 2. Видове розмежування паремій: прислів’я, приказки, вітання, порівняння, прикмети, примовки тощо.
 3. Поетика прозових жанрів фольклору.
 4. Український народний анекдот: специфіка комічного. Загадка.

Зміст лекції та рекомендовану літературу подано в документі:

Лекція 5.05.20 Івашків

 

 

19 травня 2020 року

Тема лекції: Фольклорна проза. Народна казка (2 год.).

Зміст лекції та рекомендовану літературу подано в документі:
Лекція 19.05.20 Івашків

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус