ПАРУБІЙ Уляна

Посада: доцент кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-20

Електронна пошта: ulyana.parubiy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Український фольклор, теорія та поетика фольклору, текстологія фольклору.

Курси

Публікації

1. Парубій У. Ю. Українська оказіонально-обрядова поезія: проблема жанрової диференціації // Мандрівець. Тернопіль, 2005. No2 (55). С. 34–39.

2. Парубій У. Ю. Основні методологічні принципи структурної характеристики текстів оказіонально-обрядової поезії // Вісник Львівського університету. Львів, 2007. С. 232–239. (Серія філологічна; вип. 41. До 190-ліття від дня народження М. Костомарова і 110-ліття від дня смерті П. Куліша).

3. Парубій У. Ю. Наративні особливості та структурні моделі текстів замовлювально-заклинальної поезії (на матеріалі збірника «Полесские заговоры (в записях 1970–1990-х гг.)» // Фальклорная спадчына Р. Шырмы і Г. Цітовіча: вопыт збіральніцкай, науковай і папулярызатарскай дзейнасці у кантэксце праблем адраджэння традыцыйнай культуры вёскі: матэриалы ІХ Міжнар. навук. канф., (29–30 лістап. 2007 г., г. Мінск) / Бел. дзярж. ун-т; рэдкал. І. С. Роуда [і інш.]; уклад. Т. А. Марозава. Мінск: Паркус плюс, 2008. С. 155– 159.

4. Парубій У. Ю. Суб’єктно-об’єктна специфіка наративних моделей у замовляннях // Вісник Львівського університету. Львів, 2010. С. 315–320. (Серія філологічна; вип. 43).

5. Парубій У. Особливості побутування замовлювально-заклинальної традиції в селах Західної Бойківщини (географія побутування) // Lemkowie, Bojkowie, Rusini historia, współczesność, kultura materialna i duchowa. Zielona Góra, 20015. C. 683–693.

6. Парубій У. Варіативність замовлювально-заклинальних текстів у селах Західної Бойківщини // Україністика – минуле, сучасне, майбутнє: збірник наукових праць «Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost» III. Brno, 2015. C. 463–470.

7. Парубій У. Семантика замовляльної формули «уроки на сороки» // Міфологія і фольклор. Український науково-освітній журнал. Львів, 2017. No1– 4. С. 46–52.

Біографія

Уляна Юріївна Парубій – філолог, фольклорист, кандидат філологічних наук (2020), асистент Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси (2017).

Народилася 26.12.1978 року у місті Львові.

2001 року закінчила філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. 2007 року завершила навчання в аспірантурі на Кафедрі української фольклористики Львівського національного університету імені Івана Франка.

2007–2019 роки – старший лаборант Кафедри української літератури.  З 2017 року – асистент Кафедри української фольклористки імені Філарета Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка.

2019 року захистила кандидатську дисертацію “Українська замовляльно-заклинальна поезія: структурно-семантичні особливості та поетика жанру” у Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!