Методологія фольклористичних студій

Тип: Нормативний

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент ПАРУБІЙ УлянаФЛф-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФЛф-11мдоцент ПАРУБІЙ Уляна

Опис курсу

Курс «Методологія фольклористичних студій» призначений для магістрів-фольклористів, котрі навчаються за ОПП «Фольклористика» (035.09).

Навчальна програма цієї дисципліни передбачає вивчення студентами тем, які дозволяють сформувати систему знань з теоретичних та практичних аспектів наукової діяльності майбутніх фахівців.

Дає магістрові поглиблені знання сучасної методології науки та системи організації науково-дослідницької роботи. Розкриває специфіку етапів фольклористичних досліджень.

Мета курсу “Методологія фольклористичних студій” – формування необхідних теоретичних знань про особливості сучасної методології, ознайомлення студентів з процесом становленням методології як науки, розвитком філологічної думки та виокремлення основних філологічних та фольклористичних методів дослідження в окремі напрями та школи в контексті розвитку інших наук; термінологічної та методологічної бази досліджень; теоретичних знань, вмінь, навичок використання  методів дослідження фольклористичних явищ.

Завдання:

 • ознайомлення із засадами наукових досліджень в Україні;
 • оволодіння сучасною методологією наукових досліджень;
 • надати студентам знання і основні навички застосування різних методів дослідження при організації наувкової діяльності;

формування практичних навичок раціональної організації наукової роботи.

Рекомендована література

Основна:

 • Бірта Г.О., Бургу Ю. Г. Методологія і організація наукових досліджень : навч. посібник. Київ, 2014. С. 25–38.
 • Вовчак А, Довгалюк І. Документування фольклорної традиції. Засади організації і проведення польового фольклористичного дослідження, транскрибування й архівування зібраного фольклорного матеріалу: методичні рекомендації для студентів філологічного факультету спеціалізації “фольклористика”. Вид. друге, доповне. Львів, 2015. 52 с.
 • Гарасим Я. Культурно-історична школа в українській фольклористиці. Львів, 1999.144 с.
 • Греймас А.Ю. Про богів та людей / пер. з лит. В. Просцевічус. Київ, 2018. 464 с.
 • Данильян О. Г., Дзьобань О. П. Методологія наукових досліджень : підручник. Харків : Право, 2019. 368 с.
 • Еко У. Як написати дипломну роботу: Гуманітарні науки [Текст] / пер. за ред. О. Глотова. Тернопіль: Мандрівець, 2007. 224 с.
 • Єріна А. М., Захожай В. Б., Єрін Д. Л. Методологія наукових досліджень : навч. посібник. Київ : ЦНЛ, 2004. 212 с.
 • Кислий В. М. Організація наукових досліджень : навч. посібник. Суми, 2011, 224с.
 • Кузан К. Ю Види наукових досліджень: термінологічний аналіз. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/2994/1/terminologichny_analiz.pdf
 • Кушнаренко Н.М., Удалова В. К. Наукова обробка документів : підручник. Київ : Вікар, 2003. 328 с.
 • Методологія та організація наукових досліджень : навч. посібник / І. С. Добронравова, О. В. Руденко, Л. І. Сидоренко та ін. ; за ред. І. С. Добронравової (ч. 1), О. В. Руденко (ч. 2). Київ : ВПЦ «Київський університет», 2018. 607 с.
 • Стеченко Д. М., Чмир О. С. Методологія наукових досліджень : підручник. Київ : Знання, 2007. 317 с.
 • Українська філологія: школи, помтаті, проблемиЗбірник наукових праць Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті. Львів,1999. 752с.
 • Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень : навч. посібник. Київ, 2004. 240 с.
 • Titscher S., Meyer M., Wodak R., Vetter E. Methods of Text and Discourse Analysis London, 2000. 356 p.
 • Додаткова:

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус