Текстологія фольклору

Тип: Нормативний

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
25Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент ПАРУБІЙ УлянаФЛф-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФЛф-11мдоцент ПАРУБІЙ Уляна

Опис курсу

Курс «Текстологія фольклору» призначений для магістрів, котрі навчаються за ОПП «Фольклористика» (035.09).

Навчальна програма цієї дисципліни знайомить студентів з основними принципами дослідження історії тексту твору (основне завдання текстології) як історичного документа, як художнього твору. Такий підхід допоможе студентам інтерпретувати зміст та форму твору, визначити форми йог публікації.

Мета курсу “Текстологія фольклору” – формування необхідних теоретичних знань про особливості сучасної текстології, її шлях розвитку, розгляд основних понять і термінів, характеристика академічних і науково-популярних видань, вироблення практичних навиків підготовки до друку власноруч записаних фольклорних творів, а також наукових збірників фольклорних матеріялів у записах інших дослідників, що зокрема передбачає працю з рукописами.

Завдання:

 • набуття теоретичних знань із текстології в сучасному літературознавстві та фольклористиці, зокрема в контексті дискусії про її місце в системі інших наук;
 • з’ясування суті основних термінів сучасної текстології стосовно історії тексту, зокрема «текст», «твір», «рукопис», «список», «автограф», «чернетка», «авторизований список», «копія», «редакція», «архетип» тощо;
 • набуття навиків роботи у підготовці до друку академічних та науково-популярних видань творів народнопоетичної творчості та літератури.

Рекомендована література

Основна:

 • Барт Р. Від твору до тексту // Антологія світової літературнокритичної думки XX ст. 2-е вид., доп./ За ред. М. Зубрицької. Львів: Літопис, 2002. С. 491–496.
 • Барт Р. Текстуальний аналіз «Вальдемара» Е. По // Антологія світової літературнокритичної думки XX ст. 2-е вид., доп./ За ред. М. Зубрицької. Львів: Літопис, 2002. С. 497–522.
 • Бородін В. Над текстами Т. Г. Шевченка. Київ: Наукова думка, 1972. 222с.
 • Бородін В. С. Про поняття «текст» в текстології // Радянське літературознавство. 1980. № 10. С. 64–74.
 • Бородін В. Текстологія // Шевченкознавство: Підсумки й проблеми. Київ, Наукова думка, 1975. С. 499–558.
 • Бріцина О. Зміна текстологічних моделей в українській фольклористиці ХІХ–ХХ століття // Словенски фольклор и фольклористика на размећи два милениjума. Београд, 2008. С. 211–228.
 • Бріцина О. Сучасні аспекти методики збирання народної прози // Народна творчість та етнографія. 2003. № 3. С. 24–30.
 • Бурлака Г. М. Основні проблеми сучасної української текстології // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів: Літературознавство / Упоряд. і відп. ред. О. Мишанич. Чернівці: Рута, 2003. Кн. 1. С. 69–71.
 • Ґадамер Г.-Ґ. Герменевтика і поетика. Київ: “Юніверс”, 2001. 288 с.
 • Гнатюк М. М. Текстологічні студії / Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: ВПК «Експрес-Поліграф», 2011. 156 с.
 • Грушевська К. Українські народні думи. Том 1. Київ-Харків: Пролетар, 1927. CCXX+176 с.
 • Єсипенко Д. Повісті Бориса Грінченка «Серед темної ночі» та «Під тихими вербами»: Історія текстів і тексти в історії. Київ: Наукова думка, 2015. 158 с.
 • Зеров М. К. Ad Fontes // Твори: В 2 т. Київ: Дніпро, 1990. Т.2: Історико-літературні та літературознавчі праці. С. 568–588.
 • Івашків В. «Записки о Южной Руси» Пантелеймона Куліша як унікальне явище української фольклористики середини ХІХ століття // Записки наукового товариства імені Т. Шевченка. Праці Секції етнографії та фольклористики. Львів, 2001. Т. CCXLII. С. 307–337.
 • Інгарден Р. Про пізнавання літературного твору // Антологія світової літературнокритичної думки XX ст. 2-е вид., доп./ За ред. М. Зубрицької. Львів: Літопис, 2002. С. 176–206.
 • Кирчів Р. Маніфест української фольклористики // Народна творчість та етнографія. 2008. №. 6. С. 46-59.
 • Копаниця Л. М. Поетичний текст в усній і книжній традиції: Питання поетики і художньої семантики: навчальний посібник. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. 397 с.
 • Кузьменко О. М. Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн). Львів: Інститут народознавства НАН України, 2018. 728 с.
 • Куліш Пантелеймон. Повне зібрання творів. Наукові праці. Публіцистика. Київ: Критика, 2015. Т. III: Записки о Южной Руси: [У 2 кн.] / Упоряд., стаття, комент. Василя Івашківа. Кн. 1. 416 с., іл.; кн. 2. 388 с., іл.
 • Лобода А. До літературної історії Кулішевих «Записок о южной Руси» // Записки історично-філологічного відділу ВУАН. Київ, 1923. Кн. ІІ–ІІІ (1920–1922). С. 111–115.
 • Українські пісні, видані М. Максимовичем: фотокопія з видання 1827 р. Київ: вид-во АН УРСР, 1962. 343 с.
 • Микитенко О. Фольклорний текст в аспекті когнітивної та антропоцентричної парадигми: категорія модальності // Македонска академија на науките и уметностите: Одделение за лингвистика и литературна наука, 37 (1-2). Скопје, 2012. С.113–125;
 • Микитенко О. О. Балканослов’янський текст поховального оплакування: прагматика, семантика, етнопоетика. Київ: ІМФЕ НАН України, 2010. 424 с.
 • Мишанич С. Принципи наукового видання повного зібрання українських народних дум. Проблеми текстології // Мишанич С. Фольклористичні та літературознавчі праці: У 2 т. Донецьк: Донецький національний університет, 2003. С. 110–142.
 • Мишанич С. Текстологія видань українських народних дум // Народна творчість та етнографія. 1990. № 1. С. 45–52.
 • Нич Ришард. Світ тексту: постструктуралізм і літературознавство / Перекл. з польськ. О. Галета. Львів: Літопис, 2007. 316 с.
 • Онисенко С. В. Інтертекстуальність у фольклорі: на матеріалі паремій у казках / Автореферат дис. канд. філол. наук. Київ, 2013. 20 с.
 • Парубій У. Ю. Українська замовляльно-заклинальна поезія: структурносемантичні особливості та поетика жанру. Дис. на здобуття… канд. філол. наук, 10.01.07. Львів, 2019. 198 с.
 • Питання текстології. Вип. 1. Київ: Наукова думка, 1968. 372 с.
 • Питання текстології. Дожовтнева та радянська література: Зб. наук. праць. Київ: Наук. думка, 1989. 246 с.
 • Питання текстології. Іван Франко. Київ: Наукова думка, 1983. 295с.
 • Питання текстології. Поезія і проза. Київ: Наукова думка, 1980. 304с.
 • Питання текстології. Поезія. Київ: Наукова думка, 1977. 409 с.
 • Питання текстології. Т. Г. Шевченко: Зб. наук. праць. Київ: Наук. думка, 1990. 260 с.
 • Потапенко С. Інтертекстуальність та її фольклористичні обрії // Слово і час. 2009. № 11. С. 45–59.
 • Романець О. Чи фальсифікат «Запорожская старина»? // Народна творчість та етнографія. 1967. № 1. С. 24–38.
 • Сиваченко М. Є. Над текстами українських письменників. Київ: Наукова думка, 1985. 308 с.
 • Сиваченко М. Є. Студії над гуморесками Степана Руданського (порівняльнокультурологічний аспект). Київ: Наукова думка, 1995. 448 с.
 • Українські народні думи: У 5 т. Київ: ІМФЕ НАН України, 2009. Т. 1. Думи раннього козацького періоду. 856 с.
 • Франко І. Студії над українськими народними піснями // Франко І. Зібрання творів: У 50-ти т. Київ: Наукова думка, 1984. Т. 42. Фольклористичні праці. 600 с.
 • Фуко М. Що таке автор? // Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. 2-е вид., доп ./За ред. М.Зубрицької. Львів: Літопис, 2001. С. 598–613.
 • Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, 382 s.
 • Tekstologia w krajach slowianskich: Zbior referatow opracowanych prcz czlonkow Komisji edytorsko-tckstologicznej V Miedzynarodowego kongresu slawistow / pod red. K.Gorskiego. – Wroclaw; Warszawa; Krakow; wyd-wo polskiej Akad. Nauk, 1963. 83 s.

 

Додаткова:

 • Гнатюк М. М. Над текстами Івана Сенченка. Київ: Наукова думка, 1989. 110 с.
 • Грабович Г. Шевченко, якого не знаємо (3 проблематики символічної автобіографії та сучасної рецепції поета). Київ: Критика, 2000. 319 с.
 • Івашків В. М. Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчости Пантелеймона Куліша. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 448 с. + вкл.
 • Ігри та пісні. Весняно-літня поезія трудового року. Київ: Видавництво АН УРСР, 1963. 671 с.
 • Календарно-обрядові пісні. Київ: Дніпро, 1987. 392 с.
 • Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року. Київ: Наукова думка, 1965. 804 с.
 • Куліш Пантелеймон. Чорна рада. Хроніка 1663 року. Упорядкування, післямова і примітки В. Івашківа. Київ: Молодь, 1991. 168 с.
 • Пещак М. М., Русанівський В. М. Правила видання пам’яток української мови ХІV–ХVІІІ ст. Київ: Вид-во АН УРСР, 1961. 84 с.
 • Федорук О. Роман Куліша «Чорна рада»: Історія тексту. Київ: Критика, 2019. VІ, 590 с.
 • Ivaszkiv V. Ukraińskie literaturoznawstwo i folklorystyka dziś. Tendencje i perspektywy // Lublin. Kultura i społeczeństwo / Dwumiesięcznik Środowisk Twórczych. 2017. № 5(82). Wrzesień-październik. S. 64–67.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус