Текстологія фольклору

Тип: Нормативний

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент ПАРУБІЙ УлянаФЛф-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФЛф-11мдоцент ПАРУБІЙ Уляна

Матеріали

Викладач: Парубій Уляна Юріївна

email: fedak.zlatka@gmail.com

(час консультацій: 17.03.2020; 31.03.2020 – з 13.30 до 16.25)

 

17 та 31 березня 2020 р.

Тема практичного заняття № 3: Співвідношення термінів сучасної літературознавчої та фольклористичної текстології стосовно історії тексту. (4 год.)

Питання на самостійне опрацювання

 1. Характеристика термінів «текст», «твір», «рукопис», «список», «автограф», «чернетка», «авторизований список», «копія», «редакція», «архетип», «протограф», «кон’єктура» тощо, а також «вид» (результат несвідомих змін тексту), «звід» (зміни тексту, спричинені його функціонуванням), «редакція» (результат свідомих змін тексту), «версія» (об’єднання текстів за найбільш яскравими та стійкими принциповими рисами).

Із поданої нижче літератури виписати визначення термінів. Проаналізувати основні моменти наукової дискусії щодо їх визначення й використання. Навести приклади.

 1. Специфіка взаємовідношень між цими текстологічними понятттями.
 2. Специфіка понять «архетип» і «протограф» у фольклористичній та літературознавчій текстологіях.

Література:

 1. Бородін В. С. Про поняття «текст» в текстології // Радянське літературознавство. 1980. № 10. С. 64–74.
 2. Бріцина О. Сучасні аспекти методики збирання народної прози // Народна творчість та етнографія. 2003. № 3. С. 24–30.
 3. Бурлака Г. М. Основні проблеми сучасної української текстології // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів: Літературознавство / Упоряд. і відп. ред. О. Мишанич. Чернівці: Рута, 2003. Кн. 1. С. 69–71.
 4. Гнатюк М. М. Текстологічні студії / Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: ВПК «Експрес-Поліграф», 2011. 156 с.
 5. Лихачев Д. С. (при участии А. А. Алексеева и А. Г.Боброва). Текстология (На материале русской литературы Х–ХVІІ веков) / Издание третье, переработанное и дополненное. Санкт-Петербург: Алетейя, 2001. 759 с.
 6. Лобода А. До літературної історії Кулішевих «Записок о южной Руси» // Записки історично-філологічного відділу ВУАН. Київ, 1923. Кн. ІІ–ІІІ (1920–1922). С. 111–115.
 7. Лотман Ю. М. Текст в тексте // Текст в тексте. Труды по знаковым системам. Санкт-Петербург–Тарту, 1981. С. 3–36.
 8. Мишанич С. Текстологія видань українських народних дум // Народна творчість та етнографія. 1990. № 1. С. 45–52.
 9. Основы текстологии / Под ред. B.C. Нечаевой. Москва, 1962. 410 с.
 10. Путилов Б. Н. Вопросы текстологии призведений русского фольклора // Издание классической литературы. Из опыта «Библиотеки поэта». Москва: Искусство, 1963. С. 17–58.
 11. Франко І. Студії над українськими народними піснями // Франко І. Зібрання творів: У 50-ти т. Київ: Наукова думка, 1984. Т. 42. Фольклористичні праці. 600 с.

 

Тема практичного заняття № 4: Основні поняття і категорії текстології (4 год.)

Питання на самостійне опрацювання

 1. Дискусійні аспекти визначення й використання текстологічних термінів.

Із поданої нижче літератури виписати визначення термінів.

Проаналізувати основні моменти наукової дискусії щодо їх визначення й використання.

 • варіативність;
 • варіювання;
 • варіант;
 • інваріант;
 • варіація;
 • версія;
 • твір.
 1. Опрацювати статтю Маслінського К.А. «Моделі варіативності у фольклористиці (досвід формальної постановки проблеми)»

Література:

 1. Азбелев С.П. Основные понятия текстологии в применении к фольклорному материалу // Принципы текстологического изучения фольклора / Ответственный редактор Б.Н.Путилов. – Москва-Ленинград, 1966. – С. 260–302
 2. Иванова Т.Г. Специфика фольклористической текстологии // Русский фольклор. Проблемы текстологии фольклора. – Ленинград, 1991. – Том 26. – С. 5–21
 3. Бріцина Олександра. Дискусійні аспекти визначення поняття “текст” у фольклористиці. Власне текстологічне застосування терміна. Основні текстологічні категорії // Бріцина Олександра. Українська усна традиційна проза: Питання текстології та виконавства. – Київ: ІМФЕ, 2006. – С. 34–57
 4. Івановська О. Варіативність як функціональна категорія фольклорного наративу. Видавництво: ВПЦ “Київський університет”, 2013 – С. 110 –114
 5. Маслинский К.А. Модели вариативности в фольклористике (опыт формальной постановки проблемы) // От когнресса к конгрессу. Материалы Второго Всероссийского когресса фольклористов. Сборник докладов. – Москва, 2011. – Том 2. – С.16 –28
 6. Липатова А. К вопросу о вариативности фольклорного текста // інтернет ресурс https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-variativnosti-folklornogo-teksta/viewer

 

 

Викладач: Івашків Василь Михайлович

Час консультацій: 25.03.2020 – з 15.05 до 16.25

email: vasyl_ivashkiv@ukr.net

 

25 березня 2020 року

Тема лекції. Текстологія як основа наукової едиції (2 год.).

 1. Текстологія у системі таких наукових дисциплін, як структуралізм, постструктуралізм, деконструктивізм, інтертекстувальність, герменевтика.
 2. Едиція (видання літературних та фольклорних текстів) – одне з основних завдань текстології.
 3. Особливості посмертних та прижиттєвих видань творів письменників. Враховування так званої авторської волі.
 4. Структура видання для широкого кола читачів – а) вибір тексту, б) розтановка творів, в) формування довідкового апарату, зокрема вступної статті чи післямови, коментарів, покажчиків тощо.

Основна література:

 1. Азбелев С. Н. Основные понятия текстологии в применении к фольклорному материалу // Принципы текстологического изучения фольклора. Москва, Ленинград: Наука, 1966. С. 260–302.
 2. Барт Р. Від твору до тексту // Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. 2-е вид., доп./ За ред. М. Зубрицької. Львів: Літопис, 2001. С. 491–496.
 3. Бородін В. Над текстами Т. Г. Шевченка. Київ: Наукова думка, 1972. 222с.
 4. Ґадамер Г.-Ґ. Герменевтика і поетика. Київ: “Юніверс”, 2001. 288 с.
 5. Куліш Пантелеймон. Повне зібрання творів. Наукові праці. Публіцистика. Київ: Критика, 2015. Т. III: Записки о Южной Руси: [У 2 кн.] / Упоряд., стаття, комент. Василя Івашківа. Кн. 1. 416 с., іл.; кн. 2. 388 с., іл.
 6. Питання текстології. Вип. 1. Київ: Наукова думка, 1968. 372 с.
 7. Питання текстології. Поезія. Київ: Наукова думка, 1977. 409 с.
 8. Питання текстології. Поезія і проза. Київ: Наукова думка, 1980. 304с.
 9. Питання текстології. Іван Франко. Київ: Наукова думка, 1983. 295с.
 10. Питання текстології. Дожовтнева та радянська література: Зб. наук. праць. Київ: Наук. думка, 1989. 246 с.
 11. Питання текстології. Т. Г. Шевченко: Зб. наук. праць. Київ: Наук. думка, 1990. 260 с.

 

 

8 квітня 2020 року

Тема лекції. Текстологія і питання едиції. Поняття тексту. Текст літературний і текст фольклорний

 

Зміст лекції подано в документі:
Лекція 8.04.20 Івашків

 

 

Викладач: Парубій Уляна Юріївна

email: fedak.zlatka@gmail.com

(час консультацій: 14.04.2020; 28.04.2020 – з 13.30 до 16.25)

 

14 квітня 2020 р.

Тема практичного заняття № 5: Тема 5. Поняття основного чи остаточного тексту. Варіант та інваріант.  (4 год.)

Питання на самостійне опрацювання

 1. Дискусійність поняття «текст» і «твір». На прикладі зразків творів усної словесності визначити умови та межі застосування цих понять.

2. Окреслити основні принципи та проблеми у роботі з:

а) з архівними матеріалами;

б) з друкованими матеріалами

 

Література:

 1. Азбелев С.П. Основные понятия текстологии в применении к фольклорному материалу // Принципы текстологического изучения фольклора / Ответственный редактор Б.Н.Путилов. – Москва-Ленинград, 1966. – С. 260–302

2. Барт Р. Текстуальний аналіз «Вальдемара» Е. По // Антологія світової літературнокритичної думки XX ст. 2-е вид., доп./ За ред. М. Зубрицької. Львів: Літопис, 2001. С. 497–524.

3. Бородін В. С. Про поняття «текст» в текстології // Радянське літературознавство. 1980. № 10. С. 64–74.

4. Бріцина Олександра. Дискусійні аспекти визначення поняття “текст” у фольклористиці. Власне текстологічне застосування терміна. Основні текстологічні категорії // Бріцина Олександра. Українська усна традиційна проза: Питання текстології та виконавства. – Київ: ІМФЕ, 2006. – С. 34–57

5. Бріцина О. Сучасні аспекти методики збирання народної прози // Народна творчість та етнографія. 2003. № 3. С. 24–30.

 

 

28 квітня 2020 р.

Тема практичного заняття № 6: Тема 6. Основні категорії функціонування фольклорного тексту. (4 год.)

Питання на самостійне опрацювання

 1. Підбір варіантів фольклорних текстів. Застосування методу табличного вирівнювання текстів за статтею К. А. Маслінського «Моделі варіативності у фольклористиці (досвід формальної постановки проблеми)».
 2. Рівні варіативності та формування моделі варіативності.
 3. Інваріант – спроба реконструкції первинного тексту. Методи. Доцільність та наслідки.

 

Література:

 1. Гнатюк М. М. Текстологічні студії / Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: ВПК «Експрес-Поліграф», 2011. 156 с.
 2. Гришунин А. Л. Исследовательские аспекты текстологии. Москва: Наследие, 1998. 416 с.
 3. Івановська О. Варіативність як функціональна категорія фольклорного наративу. Видавництво: ВПЦ “Київський університет”, 2013 – С. 110 –114
 4. Маслинский К.А. Модели вариативности в фольклористике (опыт формальной постановки проблемы) // От когнресса к конгрессу. Материалы Второго Всероссийского когресса фольклористов. Сборник докладов. – Москва, 2011. – Том 2. – С.16 –28
 5. Путилов Б. Н. Вопросы текстологии призведений русского фольклора // Издание классической литературы. Из опыта «Библиотеки поэта». Москва: Искусство, 1963. С. 17–58.

 

 

Викладач: Івашків Василь Михайлович

email: vasyl_ivashkiv@ukr.net

 

22 квітня 2020 року

Тема лекції. Транскрипція фольклорного тексту (2 год.)

План, основні положення лекції та рекомендовану літературу подано в документі:

Лекція 22.04.20 Івашків

 

 

06 травня 2020 року

Тема лекції. Текстологічні засади опрацювання фольклорних матеріалів на прикладі праці «Українські народні думи» К. Грушевської.

Характеристика видань і досліджень народних дум наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст., зокрема П. Мартиновича, Ф. Колесси та Л. Ревуцького. «Мелодії українських народних дум» (1910 і 1913) Ф. Колесси – перша серйозна спроба наукового підходу до публікації текстів та мелодій народних дум.

Основні текстологічні засади К. Грушевської а) прагнення подати всі відомі тексти дум, б) невтручання у тексти опублікованих в інших збірниках чи взятих з рукописів творів; в) наявність авторських коментарів; г) обґрунтованість вибору певного тексту як основного.

Дискусійність підходів дослідниці до класифікації та систематизації текстів народних дум, а також щодо так званих «ненародних» дум, себто таких, фольклорність яких сумнівна.

Радянська ідеологія як перепона для здійснення академічного видання текстів цього жанру. Видання народних дум 1950–1980-х років. Сучасна спроба академічного видання народних дум у 5 томах.

 

Основна література:

 1. Гнатюк М. М. Текстологічні студії / Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: ВПК «Експрес-Поліграф», 2011. 156 с.
 2. Кирдан Б. П. Варьирование кобзарем М. Кравченко думы «Бедная вдова и три сына» // Текстологическое изучение эпоса. Москва: Наука, 1971. С. 47–63.
 3. Куліш Пантелеймон. Повне зібрання творів. Наукові праці. Публіцистика. Київ: Критика, 2015. Т. III: Записки о Южной Руси: [У 2 кн.] / Упоряд., стаття, комент. Василя Івашківа. Кн. 1. 416 с., іл.; кн. 2. 388 с., іл.
 1. Лихачев Д. С. (при участии А. А. Алексеева и А. Г.Боброва). Текстология (На материале русской литературы Х–ХVІІ веков) / Издание третье, переработанное и дополненное. Санкт-Петербург: Алетейя, 2001. 759 с.
 2. Українські народні думи. К., 1927. Том перший корпусу. Тексти № 1–13 і вступ Катерини Грушевської. С. ССХХ+176 с. (сучасне фототипічне перевидання – Київ: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Рильського НАН України, 2004)
 3. Українські народні думи. Харків–Київ, 1931. Том другий. Тексти № 14–33 і передмова Катерини Грушевської. С. ХХХ+304 с. (сучасне фототипічне перевидання – Київ: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Рильського НАН України, 2004)
 4. Українські народні думи. У 5 т. Т. 1. Думи раннього козацького періоду. Київ: ІМФЕ НАН України, 2009. 856 с.

 

 

20 травня 2020 року

Тема лекції. Текстологія: підсумки та узагальнення.

Лекція 20.05.20 Івашків