ЯРЕМКО Ліля

Посада: доцент кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-20

Телефон (мобільний): 063-962-20-72

Електронна пошта: liliya.yaremko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Досліджує історію української фольклористики ХІХ століття, проблеми жанрології , питання поетики жанрів творів усної словесності.  Автор низки статей про методологію фольклористичної спадщини Миколи Костомарова (“Слов”янська міфологія М.Костомарова у системі тогочасних корпусів міфології” (1999), “Микола Костомаров в еволюції міфологічних студій” (2005), “Генолого-генеалогічна  концепція Миколи Костомарова” (2006), “Романтична концепція у фольклористичній діяльності Миколи Костомарова” (2008). Ряд статей присвячений висвітленню генолого-генеалогічних концепцій Миколи Костомарова: “Народна балада “Бондарівна”: проблеми текстології на діахронному зрізі” (2007), “Український календарний фольклор у баченні Миколи Костомарова” (2009), “Думознавча концепція Миколи Костомарова” (2012), “Тематика “пісень про історичні події” у записах Миколи Костомарова з Волині” (2012), “Тематично-поетикальна палітра козацьких пісень(за матеріалами текстів Миколи Костомарова з Волині 1844 р.” (2017), “Художньо-образна структура чумацьких і рекрутських пісень (на матеріалах записів Миколи Костомарова з Волині 1844 р. (2017).

Автор текстів лекцій для студентів “Фольклористичні концепції Миколи Костомарова” (2008), у якій обгрунтовано й узагальнено науково-методичні принципи фіксації творів усної словесності в інтерпретації дослідника, розкрито процес становлення української культурно-історичної школи та участі, ролі й значення Миколи Костомарова в розробленні її методологічних принципів, показано наукову цінність і новизну генологічної концепції усної словесності науковця.

Переклала українською мовою працю З. Доленги-Ходаковського “Про слов’янщину перед християнством” (2007).

Зацікавлення Лілії Яремко – “романтична доба” української фольклористики. У контексті цих проблем написана стаття “Початки “романтичної доби” української фольклористики: збирацька діяльність Зоріана-Доленги Ходаковського” (2013), у якій акцентовано, що інтерес до української словесності у цей період умовно можна окреслити такими етапами: збір фольклорного матеріалу, загальна характеристика зафіксованого, коментарі до окремих дум і пісень, здебільшого історичного характеру, окремі спроби в едиційній практиці-втручання у текст твору, записаного від інформанта. У статті “Романтична доба” української фольклористики: зауваги до записування фольклору Михайла Максимовича та Ізмаїла Срезневського” (2013) увагу зосереджено на проблемах багатств і широти жанрової палітри, класифікації і систематизації зібраного матеріалу у візії Михайла Максимовича та Ізмаїла Срезневського, зроблено  спробу окреслити методи і прийоми фіксації фольклорних текстів за матеріалами збірників. Стаття “Принципи фіксації уснословесного матералу “романтичнго періоду” української фольклористики: досвід Платона Лукашевича та Амвросія Метлинського” (2015) зроблено спробу простежити методику збирацької роботи П. Лукашевича, вказано на точність записів текстів усної словесності, акцентовано на новаторському характерові збірника А. Метлинського. У статті “Жанрова класифікація і систематизація фольклорних матеріалів І половини ХІХ століття (М. Цертелєв, М. Максимович, І. Срезневський) (2016) розглянуто класифікацію і систематизацію народнопісенного матеріалу у збірниках М. Цертелєва, М. Максимовича, І. Срезневського. Подано роздуми учених стосовно дефініції дум, веснянок, троїцьких, купальських пісень, колядок і щедрівок. Простежено структуру фольклорних записів у “Запорожській старині” І. Срезневського. Проаналізовано цікаві міркування стосовно класифікації матеріалів у статті І. Срезневського “Погляд на пам’ятники усної народної словесності” (1834). Подано “програму” записів текстів пісенності, що її висловив М. Максимович у “Передмові ” до збірника 1834 р.

Проблемі поетики  родинної лірики присвячена стаття “Комічне в українських народних родинно-побутових жартівливих піснях” (2018).

Курси

Публікації

Навчальні посібники

 1. Фольклористичні концепції Миколи Костомарова. Тексти лекцій. Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 72 с.

Переклади

 1. Зоріан Доленга-Ходаковський. Про слов’янщину перед християнством. Переклад з польської і примітки Лілії Підгорної // Фольклористичні зошити. Випуск 10. – 2007. – С. 191–201.

Статті в українських виданнях

 1. “Слов’янська міфологія” М. Костомарова у системі тогочасних корпусів міфології // Збірник наукових праць Міжнародної конференції “Українська філологія: школи, постаті, проблеми”, присвячений 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті: У 2 ч. – Львів, 1999. – Т. 2. – С. 568–572.
 2. Українська культурно-історична школа в контексті загальноєвропейської // Мандрівець. – 2002. – №3(38). – С. 20–23.
 3. Фольклористична діяльність Миколи Костомарова в оцінці Філарета Колесси // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Родина Колессів у духовному та культурному житті України кінця XIX–XX століття”, присвяченої 130-річчю від дня народження академіка Філарета Колесси. –Львів, 2005. – С. 165–168.
 4. Микола Костомаров в еволюції міфологічних студій // Мандрівець. – 2005. – № 5 (58). – С. 42–49.
 5. Генолого-генеалогічна концепція М. Костомарова // Фольклористичні зошити. – 2006. – Випуск 9. – С. 87–100.
 6. Синтез християнського і дохристиянського світобачень у фольклористичних працях Миколи Костомарова // Християнська спадщина Галицько-Волинської держави : ціннісні орієнтири духовного поступу українського народу / Матеріали Міжнародної ювілейної наукової конференції. – Івано-Франківськ – Галич. – 2006. – С. 265–268.
 7. Микола Костомаров і культурно-історична школа: методологічні принципи // Микола Костомаров у вимірах сучасності (до 190-річчя від дня народження М. І. Костомарова). Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Рівне: Волинські обереги, 2007. – С. 39–56.
 8. Народна балада “Бондарівна”: проблеми текстології на діахронному зрізі // Нове життя старих традицій: Традиційна українська культура в сучасному мистецтві і побуті / Матеріали міжнародної наукової конференції в рамках У Міжнародного фестивалю українського фольклору “Берегиня” / За ред. проф. В. Давидюка. – Луцьк: ПВД “Твердиня”, 2007. – С. 481–488.
 9. Микола Костомаров – репрезентант міфологічної школи // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2007. Випуск 41. – С. 27–36.
 10. Романтична концепція у фольклористичній діяльності Миколи Костомарова // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: 36.наукових праць. – Випуск 6. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – С. 143–147.
 11. Историческое значение южнорусского народного песенного творчества // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 167–168.
 12. История козачества в памятниках южнорусского народного песенного творчества // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 173–174.
 13. Український календарний фольклор у баченні Миколи Костомарова // Фольклористичні зошити. – 2009. – Вип. 12. – С. 115–134.
 14. “Давнє язичницьке священнодійство збережене в обломках” (весільний обряд у баченні Миколи Костомарова) // Фольклористичні зошити. – 2010. – Вип. 13. – С. 101–111.
 15. Думознавча концепція Миколи Костомарова // Українське літературознавство. – 2012. Випуск 75. – С. 161–168.
 16. Методичні настанови і перспективи збирання і дослідження творів усної словесності (за матеріалами праць Миколи Костомарова) // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – 2012. – Випуск 37. – Частина 1. – С. 253–259.
 17. Тематика «пісень про історичні події» у записах Миколи Костомарова з Волині // Міфологія і фольклор. – №1 (10). – 2012. – С. 14–21.
 18. Микола Костомаров в оцінках Івана Франка // Українське літературознавство. – 2012. – Випуск 76. – С. 167–172.
 19. «Франкові нотатки» з приводу фольклористичної спадщини Осипа Бодянського / Лілія Підгорна // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Випуск 58. – 2013. – № 1. – С. 199–205.
 20. Творчість Миколи Костомарова як вияв національної самобутності у добу романтизму / Лілія Підгорна // Українознавчий альманах. – 2013. – Випуск 11. – С. 273–276.
 21. Початки «романтичної доби» української фольклористики: збирацька діяльність Зоріана-Доленги Ходаковського / Лілія Підгорна // Мандрівець. – 2013. – № 2 (104). – С. 45–49.
 22. “Романтична доба» української фольклористики: зауваги до записування фольклору Михайла Максимовича та Ізмаїла Срезневького / Лілія Підгорна // Мандрівець. – 2013. – № 3 (105). – С. 49–53.
 23. Принципи фіксації уснословесного матеріалу “романтичного періоду» української фольклористики: досвід П.Лукашевича та А.Метлинського. / Лілія Підгорна // Міфологія і фольклор. – 2015. – № 3–4. – С. 22–28.
 24. Литовська поезія і міфологія у рецепції Миколи Костомарова. / Лілія Яремко // Українське літературознавство. – 2017. – Вип.82. – С. 150–156.
 25. Жанрова класифікація і систематизація фольклорних матеріалів першої половини ХІХ століття (М. Цертелєв, М.Максимович, І.Срезневський) / Лілія Яремко // Народознавчі зошити. – 2016. – № 3. – С. 566–573.
 26. Тематично-поеткальна палітра козацьких пісень (за матеріалами текстів Миколи Костомарова з Волині 1844 року) /Лілія Яремко // Міфологія і фольклор. – 2017. – № 1–2. – С. 35–42.
 27. Художньо-образна структура чумацьких і рекрутських пісень (на матеріалах записів Миколи Костомарова з Волині 1844 р.) / Лілія Підгорна // Костомаров і його епоха: текст і контексти: збірник наукових праць / ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України; Інститут мистецтв РДГУ; РОКМ. – Рівне: Волинські обереги, 2017. – С. 82–90.

Статті в закордонних виданнях

 1. Польсько-українські культурницькі взаємини в інтерпретації Миколи Костомарова // Матеріали Міжнародної конференції “ Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodnioslowianski” / Роd red. Kazimierza Prusa. – Rzeszow, 1995. – S. 93–95.
 2. Генологічна концепція усної словесності Миколи Костомарова (зимова календарно-обрядова поезія) // Ucrainica II. Soucasna ukrajinistika.Problemy jazyka, literatury a kultury. Olomouc, Univerzita Palackeho v Olomouci. –Olomouc, 2006. – S. 379 – 386.
 3. Фольклористична діяльність Миколи Костомарова в оцінці О.Пипіна // Материалы VII Международного семинара “Деятели науки и культури России с Украйни 13–18 моя 2007 г.” / Под.ред. Т. Н. Лебединской. – СПб., 2008. – С. 43–51.
 4. Микола Костомаров: методика збирання і запису творів усної народної словесності // Матэрыялы IV Міжнар.навук.канф. (29–30 лістап. 2007 г.г. Мінск) / Бел. дзярж. ун-т; рєдкал. І. С. Роуда; уклад. Т. А. Марозава. – Мінск: Паркус плюс, 2008. – С. 144–147.
 5. Міфологічна концепція Миколи Костомарова // Sbornik clanku IV. Olomoucke symposium ukrajinistu 28.–30. srpna 2008. Univerzita Palackeho v Olomouci. V. 2c. – Cast 2. – S. 491–499.
 6. Переводческая деятельность Николая Костомарова как сбережение культурних традиций народов // Русский язык и культура в зеркале перевода: материалы международной научно-практической конференции. – Салоники, 2008. – С. 182–183.
 7. Николай Гоголь и Николай Костомаров: “дух фольклорного романтизма” // Материалы Международной научно-практической конференции 2–5 февраля 2009 г. / г. Салоники (Греция). – Москва: МГУ, 2009. – С. 473–478.
 8. Literatura Ludowa: Dwumiesiecznik naukowo-literacki. – Wroclaw: Polskij Uniwersytetu Wroclawskiego, 2008. – № 1, 2, 3, 4–5, 6 (52) // Міфологія і фольклор. – № 3–4 (7). – 2010. – С. 141–146.

Рецензії

 1. Яремчук Ірина. Перший хоробрий української фольклористики. Рец. на: Підгорна Л. Фольклористичні концепції Миколи Костомарова: Тексти лекцій. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008 – 72 с. // Дзвін. – 2010. – №8. – С. 146–148.
 2. Концептуальна студія народної пісенності регіону. Рец. на: Білик О. Календарно-обрядова пісенність Західного Полісся. – Луцьк: ПВД Твердиня, 2008. – 334 с. // Міфологія і фольклор. – №1 (2). – 2009. – С. 108–109.

Автореферати

 1. Фольклористична діяльність Миколи Костомарова (методологічний аспект). Автореф. дис. канд. філол. наук: 10.01.07 – фольклористика. – К., 2006. – 18 с.

Тези

 1. Український фольклор в інтерпретації М. Костомарова // Матеріали регіональних наукових читань “Фольклор у духовному житті українського народу”. – Львів, 1991. – С. 36–37.
 2. М. Костомаров: литовсько-українські фольклорні зв’язки // Матеріали міжнародних науково-практичних читань “Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків”, присвячені пам’яті українського фольклориста Михайла Пазяка. – Київ, 2000. – С. 109–111.
 3. Зауваги до збирання творів усної народної словесності (за матеріалами фольклористичної спадщини Миколи Костомарова) // Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця: Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції 29–31 березня 2006 р.: У 3 т. – Т. 2 / За заг. Ред. А. Ґудманяна, О. Петренка. – Київ: НАУ, 2006. – С. 280–281.
 4. Слов’янська міфологія у візії Миколи Костомарова й Івана Огієнка // Творча спадщина Івана Огієнка в контексті сучасного розвитку гумані­тарних наук: Збірник доповідей. – Київ: НАУ, 2007. – С. 118–120.
 5. Литовська народна поезія і міфологія у візії Миколи Костомарова // Тези доповідей VІІ Міжнародної наукової конференції “Українська культура в історичному розвитку та державотворенні”, присвяченої 170-річчю від дня народження Павла Чубинського. – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2009. – С. 15–16.
 6. Весільний обряд у візії Миколи Костомарова // Четверті всеукраїнські наукові читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській. – Київ, 2010. – С. 55–56.

Наукова біографія

Лілія Яремко (Підгорна) – філолог, фольклорист, кандидат філологічних наук (2006), доцент Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси (2009), юрист.

Народилася 28.04.1966 року у селі Лопушно Лановецького району Тернопільської області.

1988 року закінчила філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. 1994 року завершила аспірантуру на Кафедрі української фольклористики Львівського державного університету імені Івана Франка.

1989–1990 роки – старший лаборант Кафедри української літератури. 1994–2004 роки – інженер Науково-дослідної частини. 2004–2009 роки – асистент, з 2009 року – доцент Кафедри української фольклористки імені Філарета Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка.

2006 року захистила кандидатську дисертацію “Фольклористичні концепції Миколи Костомарова (методологічний аспект)” у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Друга вища освіта – юрист (Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!