ЯРЕМКО Ліля

Посада: доцент кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-20

Телефон (мобільний): 063-962-20-72

Електронна пошта: liliya.yaremko@lnu.edu.ua

Курси

Публікації

Навчальні посібники

 1. Фольклористичні концепції Миколи Костомарова. Тексти лекцій. Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 72 с.

Переклади

 1. Зоріан Доленга-Ходаковський. Про слов’янщину перед християнством. Переклад з польської і примітки Лілії Підгорної // Фольклористичні зошити. Випуск 10. – 2007. – С. 191–201.

Статті в українських виданнях

 1. “Слов’янська міфологія” М. Костомарова у системі тогочасних корпусів міфології // Збірник наукових праць Міжнародної конференції “Українська філологія: школи, постаті, проблеми”, присвячений 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті: У 2 ч. – Львів, 1999. – Т. 2. – С. 568–572.
 2. Українська культурно-історична школа в контексті загальноєвропейської // Мандрівець. – 2002. – №3(38). – С. 20–23.
 3. Фольклористична діяльність Миколи Костомарова в оцінці Філарета Колесси // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Родина Колессів у духовному та культурному житті України кінця XIX–XX століття”, присвяченої 130-річчю від дня народження академіка Філарета Колесси. –Львів, 2005. – С. 165–168.
 4. Микола Костомаров в еволюції міфологічних студій // Мандрівець. – 2005. – № 5 (58). – С. 42–49.
 5. Генолого-генеалогічна концепція М. Костомарова // Фольклористичні зошити. – 2006. – Випуск 9. – С. 87–100.
 6. Синтез християнського і дохристиянського світобачень у фольклористичних працях Миколи Костомарова // Християнська спадщина Галицько-Волинської держави : ціннісні орієнтири духовного поступу українського народу / Матеріали Міжнародної ювілейної наукової конференції. – Івано-Франківськ – Галич. – 2006. – С. 265–268.
 7. Микола Костомаров і культурно-історична школа: методологічні принципи // Микола Костомаров у вимірах сучасності (до 190-річчя від дня народження М. І. Костомарова). Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Рівне: Волинські обереги, 2007. – С. 39–56.
 8. Народна балада “Бондарівна”: проблеми текстології на діахронному зрізі // Нове життя старих традицій: Традиційна українська культура в сучасному мистецтві і побуті / Матеріали міжнародної наукової конференції в рамках У Міжнародного фестивалю українського фольклору “Берегиня” / За ред. проф. В. Давидюка. – Луцьк: ПВД “Твердиня”, 2007. – С. 481–488.
 9. Микола Костомаров – репрезентант міфологічної школи // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2007. Випуск 41. – С. 27–36.
 10. Романтична концепція у фольклористичній діяльності Миколи Костомарова // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: 36.наукових праць. – Випуск 6. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – С. 143–147.
 11. Историческое значение южнорусского народного песенного творчества // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 167–168.
 12. История козачества в памятниках южнорусского народного песенного творчества // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 173–174.
 13. Український календарний фольклор у баченні Миколи Костомарова // Фольклористичні зошити. – 2009. – Вип. 12. – С. 115–134.
 14. “Давнє язичницьке священнодійство збережене в обломках” (весільний обряд у баченні Миколи Костомарова) // Фольклористичні зошити. – 2010. – Вип. 13. – С. 101–111.
 15. Думознавча концепція Миколи Костомарова // Українське літературознавство. – 2012. Випуск 75. – С. 161–168.
 16. Методичні настанови і перспективи збирання і дослідження творів усної словесності (за матеріалами праць Миколи Костомарова) // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – 2012. – Випуск 37. – Частина 1. – С. 253–259.
 17. Тематика «пісень про історичні події» у записах Миколи Костомарова з Волині // Міфологія і фольклор. – №1 (10). – 2012. – С. 14–21.
 18. Микола Костомаров в оцінках Івана Франка // Українське літературознавство. – 2012. – Випуск 76. – С. 167–172.
 19. «Франкові нотатки» з приводу фольклористичної спадщини Осипа Бодянського / Лілія Підгорна // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Випуск 58. – 2013. – № 1. – С. 199–205.
 20. Творчість Миколи Костомарова як вияв національної самобутності у добу романтизму / Лілія Підгорна // Українознавчий альманах. – 2013. – Випуск 11. – С. 273–276.
 21. Початки «романтичної доби» української фольклористики: збирацька діяльність Зоріана-Доленги Ходаковського / Лілія Підгорна // Мандрівець. – 2013. – № 2 (104). – С. 45–49.
 22. “Романтична доба» української фольклористики: зауваги до записування фольклору Михайла Максимовича та Ізмаїла Срезневького / Лілія Підгорна // Мандрівець. – 2013. – № 3 (105). – С. 49–53.
 23. Принципи фіксації уснословесного матеріалу “романтичного періоду» української фольклористики: досвід П.Лукашевича та А.Метлинського. / Лілія Підгорна // Міфологія і фольклор. – 2015. – № 3–4. – С. 22–28.
 24. Литовська поезія і міфологія у рецепції Миколи Костомарова. / Лілія Яремко // Українське літературознавство. – 2017. – Вип.82. – С. 150–156.
 25. Жанрова класифікація і систематизація фольклорних матеріалів першої половини ХІХ століття (М. Цертелєв, М.Максимович, І.Срезневський) / Лілія Яремко // Народознавчі зошити. – 2016. – № 3. – С. 566–573.
 26. Тематично-поеткальна палітра козацьких пісень (за матеріалами текстів Миколи Костомарова з Волині 1844 року) /Лілія Яремко // Міфологія і фольклор. – 2017. – № 1–2. – С. 35–42.
 27. Художньо-образна структура чумацьких і рекрутських пісень (на матеріалах записів Миколи Костомарова з Волині 1844 р.) / Лілія Підгорна // Костомаров і його епоха: текст і контексти: збірник наукових праць / ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України; Інститут мистецтв РДГУ; РОКМ. – Рівне: Волинські обереги, 2017. – С. 82–90.

Статті в закордонних виданнях

 1. Польсько-українські культурницькі взаємини в інтерпретації Миколи Костомарова // Матеріали Міжнародної конференції “ Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodnioslowianski” / Роd red. Kazimierza Prusa. – Rzeszow, 1995. – S. 93–95.
 2. Генологічна концепція усної словесності Миколи Костомарова (зимова календарно-обрядова поезія) // Ucrainica II. Soucasna ukrajinistika.Problemy jazyka, literatury a kultury. Olomouc, Univerzita Palackeho v Olomouci. –Olomouc, 2006. – S. 379 – 386.
 3. Фольклористична діяльність Миколи Костомарова в оцінці О.Пипіна // Материалы VII Международного семинара “Деятели науки и культури России с Украйни 13–18 моя 2007 г.” / Под.ред. Т. Н. Лебединской. – СПб., 2008. – С. 43–51.
 4. Микола Костомаров: методика збирання і запису творів усної народної словесності // Матэрыялы IV Міжнар.навук.канф. (29–30 лістап. 2007 г.г. Мінск) / Бел. дзярж. ун-т; рєдкал. І. С. Роуда; уклад. Т. А. Марозава. – Мінск: Паркус плюс, 2008. – С. 144–147.
 5. Міфологічна концепція Миколи Костомарова // Sbornik clanku IV. Olomoucke symposium ukrajinistu 28.–30. srpna 2008. Univerzita Palackeho v Olomouci. V. 2c. – Cast 2. – S. 491–499.
 6. Переводческая деятельность Николая Костомарова как сбережение культурних традиций народов // Русский язык и культура в зеркале перевода: материалы международной научно-практической конференции. – Салоники, 2008. – С. 182–183.
 7. Николай Гоголь и Николай Костомаров: “дух фольклорного романтизма” // Материалы Международной научно-практической конференции 2–5 февраля 2009 г. / г. Салоники (Греция). – Москва: МГУ, 2009. – С. 473–478.
 8. Literatura Ludowa: Dwumiesiecznik naukowo-literacki. – Wroclaw: Polskij Uniwersytetu Wroclawskiego, 2008. – № 1, 2, 3, 4–5, 6 (52) // Міфологія і фольклор. – № 3–4 (7). – 2010. – С. 141–146.

Рецензії

 1. Яремчук Ірина. Перший хоробрий української фольклористики. Рец. на: Підгорна Л. Фольклористичні концепції Миколи Костомарова: Тексти лекцій. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008 – 72 с. // Дзвін. – 2010. – №8. – С. 146–148.
 2. Концептуальна студія народної пісенності регіону. Рец. на: Білик О. Календарно-обрядова пісенність Західного Полісся. – Луцьк: ПВД Твердиня, 2008. – 334 с. // Міфологія і фольклор. – №1 (2). – 2009. – С. 108–109.

Автореферати

 1. Фольклористична діяльність Миколи Костомарова (методологічний аспект). Автореф. дис. канд. філол. наук: 10.01.07 – фольклористика. – К., 2006. – 18 с.

Тези

 1. Український фольклор в інтерпретації М. Костомарова // Матеріали регіональних наукових читань “Фольклор у духовному житті українського народу”. – Львів, 1991. – С. 36–37.
 2. М. Костомаров: литовсько-українські фольклорні зв’язки // Матеріали міжнародних науково-практичних читань “Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків”, присвячені пам’яті українського фольклориста Михайла Пазяка. – Київ, 2000. – С. 109–111.
 3. Зауваги до збирання творів усної народної словесності (за матеріалами фольклористичної спадщини Миколи Костомарова) // Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця: Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції 29–31 березня 2006 р.: У 3 т. – Т. 2 / За заг. Ред. А. Ґудманяна, О. Петренка. – Київ: НАУ, 2006. – С. 280–281.
 4. Слов’янська міфологія у візії Миколи Костомарова й Івана Огієнка // Творча спадщина Івана Огієнка в контексті сучасного розвитку гумані­тарних наук: Збірник доповідей. – Київ: НАУ, 2007. – С. 118–120.
 5. Литовська народна поезія і міфологія у візії Миколи Костомарова // Тези доповідей VІІ Міжнародної наукової конференції “Українська культура в історичному розвитку та державотворенні”, присвяченої 170-річчю від дня народження Павла Чубинського. – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2009. – С. 15–16.
 6. Весільний обряд у візії Миколи Костомарова // Четверті всеукраїнські наукові читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській. – Київ, 2010. – С. 55–56.

Наукова біографія

Народилася 1966 року у селі Лопушино Лановецького району Тернопільської області.

1988 року закінчила філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!