Фольклористичне джерелознавство

Тип: Нормативний

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент ЯРЕМКО ЛіляФЛф-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФЛф-11мдоцент ЯРЕМКО Ліля

Опис курсу

Курс «Фольклористичне джерелознавство» призначений для магістрів-україністів, котрі навчаються за ОПП «Фольклористика» (035.09). Дисципліна дає магістрантам поглиблені знання з проблем предмету, завдань, структури, основних етапів розвитку фольклорного джерелознавства, поетапного становлення історії фольклорного джерелознавства, особливостей функціонування  різних видів джерел, методики пошуку, опра­цювання та використання фольклорних джерел.

У результаті магістр-фольклорист використовуватиме одержані знання курсу «Фольклористичне джерелознавство» під час написання наукових робіт ( магістерських), зокрема при пошукові, опрацюванні та використані джерел та викладанні цієї дисципліни в різних навчальних закладах.

Завдання курсу полягає в осмисленні теоретико-фольклористичних напрацювань із проблем фольклорного джерелознавства, сучасних досліджень українських учених у галузі історичного та фольклорного джерелознавства, ролі і місця джерелознавства в системі суміжних дисциплін, вивчення джерелознавчої термінології.

Мета курсу «Фольклористичне джерелознавство» – системне висвітлення питань, що окреслюють особливості фольклористичного джерелознавства, джерельної інформації, класифікації джерел за різними критеріями, методами джерелознавчого дослідження.

Завдання курсу: характеристика теоретико-фольклористичних напрацювань із проблем фольклорного джерелознавства. Розгляд напрацювань українських учених у галузі історичного та фольклорного джерелознавства, ролі і місця джерелознавства у системі суміжних дисциплін. Мати базові знання із джерелознавчої термінології. Ознайомлення за працями учених з основними типами фольклорних джерел ( речові джерела, словесні (вербальні) джерела, зображальні джерела, звукові або аудіальні джерела, поведінкові джерела, конвенціональні джерела). Творчо використовувати ці знання при написанні магістерських робіт.

Рекомендована література

Основна:

 • Андрієвський О.Ю. Бібліографія літератури з українського фольклору. К,, вид. Української академії наук. 1930. Т.1. 823 с.
 • Багалій Д. Нарис української історіографії. Том 1: Літописи. Вип. 1 / акад. Дмитро Багалій. — Київ : Друк. Всеукр. акад. наук, 1923. — II, 138 с. Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Bahalii_Dmytro/Narys_ukrainskoi_istoriohrafii_Tom_1_Litopysy_Vyp_1/
 • Бібліографія українського народознавства у 3-х томах. Зібрав і впорядкував Мирослав Мороз. Львів, Інститут народознавства НАН України. 1999. Т.1. Фольклористика, 583 с.
 • Воронов В. І. Джерелознавство історії України : курс лекцій. – Д. : Видавництво Дніпропетровського університету, 2003. – 336 с. – ISBN 966-551-109-2
 • Грінченко Б. Література українського фольклору. 1777-1900. Склав Б.Грінченко. Чернігів, 1901.
 • Грушевський М. Історія української літератури: В 6-ти томах, 9-ти книгах. – К.: Либідь, 1993. – Т.
 • Джерела про зруйнування Запорозької Січі. Зібрав та упорядкував Василь Сокіл. Львів. Афіша. 2005. – 127 с.
 • Джерелознавство історії України : довідник : Навч. посібник для студ. вузів / Я. Є. Боровський [та ін.] ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К., 1998. – 211 с.
 • Джерелознавство історії України : довідник. — Київ, 1998.
 • Джерелознавство історії України : Навч. посіб. / С. А. Макарчук. – Львів : Світ, 2008. – 512 c. : іл.
 • Історичне джерелознавство : підручник / [авт. кол.: Я.С. Калакура (керівник), І.Н. Войцехівська, С.Ф. Павленко та ін.]. – Вид. 2-е, допов. і переробл. – К. : Либідь, 2017. – 512с.
 • Історіографія, джерелознавство : збірка наукових праць. – 2009. — 200 c.
 • Калакура Я. С., Войцехівська І. Н., Корольов Б. І. та ін. Історичне джерелознавство : навч. пос. істор. спец. ВНЗ., — Київ : Либідь, 2002. – 488 c.
 • Лекції з джерелознавства / В. Антонович ; ред. М. Ковальський ; Українська вільна академія наук в США. Історична секція, Національний ун-т “Острозька академія”. – Острог ; Нью-Йорк, 2003. – 382 с.
 • Літописи.
 • Майстерня історика. Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Ярослав Дашкевич ; [Львівське відділення ІУАД ім. М. С. Грушевського НАН України]. – Львів : Літературна агенція
 • “Піраміда”, 2011. – 792 с.
 • Сохань П.С. Джерелознавство історичне // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К. : Наукова думка, 2004. — Т. 2 : Г — Д. — С.  — 518 с. : іл.
 • Писемні джерела з історії України: курс лекцій / С. А. Макарчук. – Л. : Світ, 1999. – 352 с.: іл.
 • Розвиток історичного джерелознавства в Україні (1840-ві – 1920-ті рр.) : [монографія] / Т. С. Китиченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. держ. вище училище фіз. культури №1. – Харків : ДІСА ПЛЮС, 2019. – 238 с.
 • Росовецький С. К. Джерелознавство. Методична розробка для студентів-фольклористів / С. К. Росовецький. – К.: ФОП Росовецький-Гіндіч О. С., 2018. – 69 с. Режим доступу:  file:///C:/Users/Lilja/Downloads/Djereloznavstvo_Rosovetskyi-1.pdf
 •  Калакура Я.С. Джерелознавство історичне // Енциклопедія сучасної України : у 30 т. / ред. кол. І. М. Дзюба [та ін.] ; НАН України, НТШ. — К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001­–2020.
 • Сокіл В. Українські історико-героїчні перекази: структурно-семантичний та поетичний аспекти. Львів, 2003. 320 с.
 • Усні та фольклорні джерела //https://stud.com.ua/43727/istoriya/usni_folklorni_dzherelaУкраїнська фольклористична енциклопедія / керівник проекту, науковий редактор, упорядник Василь Сокіл. – Львів. 2018. – 808 с.
 • Додаткова
 • Українська фольклористична енциклопедія: у 2-х т. – Т.2./ Упорядник, науковий редактор доктор філологічних наук, професор М.К.Дмитренко. – К.: Вид-во «Сталь», 2020. – 688 с.Українська фольклористика. Словник-довідник./ Уклад. І ред. Михайло Чорнопиский. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 448 с.
 • Яремко Лілія. Фольклористичні концепції Миколи Костомарова. Тексти лекцій. Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 200 – 72 с.
 • Яремко Лілія. Тема війни у фольклорі: новотвори, фольклоризація ( на прикладі текстів колядок.// Studia methodologica. – 2022. – № 53.- с. 23-46. Режим доступу: https://studiamethodologica.com/index.php/journal/issue/view/44/48
 • Яремко Лілія. Авторський вертеп «війни»: сюжетно-мотивно-персонажні модифікації.// Studia methodologica. – 2022. – № 54.- с. 60-77. Режим доступу:      https://studiamethodologica.com/index.php/journal/issue/view/45/49
 • Liliya Yaremko, Pavel Levchuk. Language Consciousness and Ukrainian Students’ Attitude Towards the Ukrainian Language in Time of War.// Cognitive Studies Études cognitives, 2023. (23), Article 2623. https://doi.org/10.11649/cs.2622
 • Яремко Лілія. «Її мати у військо виражала»: образ дівчини (жінки) – воячки в українському фольклорі.// Актуальні питання гуманітарних наук. 2023. Випуск 62. Том. 2. С. 219-224 Режим доступу: https://doi.org/10.24919/2308-4863/62-2-35 (doi: 10.24919/2308-4863/62-2-35)
 • Яремко Лілія. «Війна і народня поезія» у візії Володимира Гнатюка: «методичні настанови до запису» та інтерпретація текстів.// Матеріали Міжнародної наукової конференції «Наративи війни у фольклорних, літературних та медійних текстах». 27-28 квітня 2023 року. Тернопіль. Режим доступу: https://tnpu.edu.ua/faculty/fililog/index.php
 • Яремко Лілія. «Борітеся – поборете!»: тема війни у творчості Тараса Шевченка («символічність образів» і сьогодення).// Закарпатські філологічні студії. 2023. Випуск 28. Том. 2. С.215-219. Режим доступу: http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/index.php/dlya-avtoriv  
 • Яремко Лілія. Методичні матеріали з курсу «Фольклорне джерелознавство».// Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка (готова до друку). 30 с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус