Кваліфікаційна (магістерська) робота

Тип: Нормативний

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
39Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
3270ФЛф-11мдоцент ЯРЕМКО Ліля

Опис курсу

«Кваліфікаційна (магістерська) робота» призначена для магістрів-україністів, котрі навчаються за ОПП «Фольклористика» (035.09). Магістерська робота є підсумком наукової роботи за час навчання студентів у магістратурі. У результаті магістр-фольклорист виконує кваліфікаційну роботу з наукової тематики, яку запропонують викладачі кафедри.

Завдання магістранта полягає в осмисленні теоретико-фольклористичних напрацювань із проблем історії української фольклористики, жанрознавства, фольклоризму. Кваліфікаційна робота як форма підсумкової атестації дає змогу оцінити рівень засвоєння здобувачем теоретичних знань, ступінь практичної підготовки та здатність до самостійного розв’язання теоретико-методологічних проблем українського фольклору та фольклористики.

Мета «Кваліфікаційної ( магістерської) роботи»» – системне висвітлення питань, що окреслюють особливості історії української фольклористики, жанрознавства, фольклоризму.

Магістерська робота є самостійним теоретико-прикладним дослідженням, що виконується слухачем на завершальному етапі здобуття повної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр-фольклорист».

Необхідно застосувати отримані знання, вміння і навички  впродовж навчання у магістратурі для самостійного осмислення наукової проблематики на  підставі критичного аналізу й узагальнення існуючої інформації, проведення власних досліджень.

Творчо використовувати ці знання та навики при написанні магістерської роботи.

Рекомендована література

Основна:

 1. Архипова С. П. Підготовка науково-дослідних робіт із соціально-
 2. педагогічних дисциплін: навчально-методичні матеріали для студентів і керівників курсових (кваліфікаційних, дипломних і магістерських) робіт / С. П. Архипова, Г. Я. Майборода. – Черкаси: Редакційно-видавничий відділ ЧНУ, 2006. – 108 с.
 3. 2.Гончаренко С. Про формування наукової новизни в дисертаціях /С. Гончаренко // Шлях освіти. – № 2. – 1995. – С. 2–6.
 4. 3.Положення щодо розробки методичних рекомендацій до випускних кваліфікаційних робіт / В. П. Гугнін, С. О. Колот, К. В. Колеснікова, Т. І. Черкасов. – Одеса: ОНПУ, 2012. – 15 с.
 5. Грабинський І. Бакалаврські та магістерські роботи. Методичні рекомендації до написання та основні вимоги до оформлення курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських робіт. Львів, ЛНУ імені Івана Франка. – 2008. – 44 с.
 6. Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України.– 1997.– №2.–С.12–27.
 7. Положення про підготовку і захист магістерської роботи у Національному університеті біоресурсів і природокористування України /Кваша С.М., Зазимко О.В., Кліх Л.В., Колеснікова О.М., Тракай В.Г. Київ:НУБІП, 2018. – 47 с.
 8. Умберто Эко Як написати кваліфікаційну роботу. / Пер. з іт. Є. Костюкович. —2003. – 2 вид. – 240 с.

 

Додаткова:

 1. 1.Положення про організацію освітнього процесу в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Режим доступу: http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/polozennya/polozhennya_pro _org_osvit-proc.pdf
 2. Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. – Режим доступу: http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/polozennya/dek/examkomiss.pdf 3. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. – Режим доступу: http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/polozennya/yakist.pdf
 3. Інструкція з підготовки кваліфікаційних (дипломних) робіт в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Режим доступу http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/instr_pidg_kvalifrobit.pdf
 4. Про диплом з відзнакою. Положення ОНУ імені І. І. Мечникова від 24.02.2016, протокол № 6. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Режим доступу: http://onu.edu.ua/uk/geninfo/official_documents
 5. Аспірант України: оформлення дисертації відповідно до вимог ДАК. [Електронний ресурс]. Режим доступу:.http://aspirant.com.ua/art05.htm 22
 6. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Режим доступу https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/2018/10/25/recomendatsii.pdf
 7. Стандарт вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zatverdzeni%20standarty/2019/04/25/053psikhologiyabakalavr.pdf

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус