Українська міфологія і демонологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616професор ІВАШКІВ ВасильФЛу-21, ФЛу-22, ФЛу-23, ФЛу-24, ФЛф-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ФЛу-21професор ІВАШКІВ Василь
ФЛу-22професор ІВАШКІВ Василь
ФЛу-23професор ІВАШКІВ Василь
ФЛу-24професор ІВАШКІВ Василь
ФЛф-21професор ІВАШКІВ Василь

Опис курсу

Мета курсу:

ознайомити студентів з основними аспектами міфологічної світоглядної системи українців:

 • передумовами виникнення й джерелами міфологічного світосприйняття;
 • особливостями формування й семантикою українських міфологічних (українські язичницькі божества доби Руської держави) та демонологічних (демонічні істоти у віруваннях українців ХІХ–ХХІ століть)  уявлень;
 • трансформаціями, яких зазнав старий поганський світогляд під впливом християнізації України;
 • сучасним побутуванням архаїчних світоглядних ідей.

Важливість курсу. Необхідність читання курсу “Українська міфологія і демонологія” студентам спеціальності “українська мова та література” зумовлена звісною універсальністю міфологічних систем та їх особливою роллю у розвитку людської цивілізації загалом й українського народу зокрема. Міфологія, як відомо, є одним з найдревніших, відомих нам,  архаїчних ідеологічних утворень, яке має синкретичний характер: у міфологічному світогляді переплетені зародкові елементи релігії, філософії, науки, мистецтва, він лежить в основі культури народу. Відповідно, адекватно пізнати культурний розвій народу, становлення й семантику його мистецтва, інших галузей духового життя неможливо без вивчення давнього світогляду.

Особливе пізнавальне значення вивчення міфології має для дослідника словесності, як усної (фольклору), так і писаної (літератури), адже саме мистецтво слова увібрало в себе й донесло до наших днів численні ідеї і концепції старого світогляду, без належного знання яких годі зрозуміти історію української культури і літератури, як давньої, так і нової.

Завдання курсу:

шляхом вивчення основних ідей і компонентів міфологічної світоглядної системи українців сформувати у майбутніх дослідників української словесності вміння і навички, необхідні для адекватного розуміння культурних процесів, а також для всестороннього і глибокого спеціального аналізу проблем становлення і розвитку традиційної обрядовості, фольклорної творчості, зокрема еволюції фольклорних жанрів, особливостей сюжетної, образної-символічної, поетикальної систем, зрештою, такого складного питання, як національна специфіка українського фольклору.

Результати навчання:

знати:

 • основні джерела вивчення української міфології і демонології;
 • репрезентативні світоглядні концепції, систему істот української міфології і демонології;
 • основні наукові концепції вивчення архаїчного світогляду.

вміти:

 • аналізувати особливості міфологічного світогляду українців у площинах: передумови зародження і джерела міфологічного світогляду; генеза і функціональність основних світоглядних концепцій української міфології і демонології; семантика міфічних і демонічних істот; зв’язок міфологічних концепцій зі становленням традиційної обрядовості, фольклорної творчості, традиційного знання;
 • виявляти типологічні й специфічні особливості міфологічних систем різних народів;
 • застосовувати основні концепції наукових досліджень для аналізу міфологічного світогляду.

Форми та методи навчання:

 • лекції, самостійна робота, індивідуальне польове дослідження демонологічних уявлень, консультації.

Форма звітності:

 • залік

Мова навчання:

 • українська

Рекомендована література

Джерельна література

 1. Булашев Григорій. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. Київ, 1992.
 2. Гельмольд. Славянская хроника. Москва, 1963.
 3. Знадоби до галицько-руської демонології. Зібрав Володимир Гнатюк // Етнографічний збірник. Львів: Накладом НТШ, 1904. Т. XV.
 4. Знадоби до української демонології. Зібрав Володимир Гнатюк. Т. ІІ. Випуск 1 // Етнографічний збірник. Львів: Накладом НТШ, 1912. Т. XХХІІІ.
 5. Знадоби до української демонології. Зібрав Володимир Гнатюк. Т. ІІ. Випуск 2 // Етнографічний збірник. Львів: Накладом НТШ, 1912. Т. XХХІV.
 6. Літопис Руський / За Іпатським списком переклад Леонід Махновець. Київ: Дніпро, 1989.
 7. Малорусские народые предания и рассказы. Свод Михаила Драгоманова. Киев, 1876.
 8. Матеріали до гуцульської демонології. Записав у Зеленици Надвірнянського повіта, 1907-1908 Антін Онищук // Матеріали до українсько-руської етнології. Львів, 1909. Т. 11. С. 1-139.
 9. Прокопий Кесарийский. Война с готами. Москва, 1950.
 10. Слово о поході Ігоревім Ігоря сина Святославового внука Олегового / Переднє слово, переклад та примітки Павла Салевича. Львів, 1999.
 11. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край… Материалы и исследования, собранные д. чл. П.П.Чубинским. Том третий. Народный дневник. СПб, 1872.
 12. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край… Материалы и исследования, собранные д. чл. П.П.Чубинским… Том первый: Верования и суеверия. Загадки и пословицы. Колдовство. С-Петербург, 1872, ХХХ, 224 с.

Теоретико-методологічна література

 1. Галайчук Володимир. Демонологічні персонажі Середнього Полісся (за матеріалами експедиції) // Українська філологія: Школи. Постаті. Проблеми. Львів, 1999. Частина 2. С. 471-485.
 2. Глушко Михайло. Методика польового етнографічного дослідження: Навчальний посібник. – Львів, 2008. – 288 с., іл.
 3. Гнатюк Володимир. Нарис української міфології. Львів, 2000.
 4. Грушевський Михайло. Історія України-Русі. Київ, 1994. Т. 1.
 5. Денисюк Іван. Два міфологічні божества в поліських епіталамах // Вісник Львівського університету. Серія українська фольклористика. Львів, 1999. Вип. 29. С. 41-48.
 6. Денисюк Іван. Міфологічні істоти у топонімах та фольклорі Волинського Полісся // Денисюк І. Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3 т., 4 кн. Львів, 2005. Т. 3. С. 91.
 7. Зеленин Дмитрий. Восточнославянская мифология / Пер. с нем.: Russische (Ostslavische) Volks­kunde von D.Zelenin. Berlin; Leipzig, 1927. Москва: Наука, 1991. 507 с.
 8. Зеленин Дмитрий. Очерк русской мифологии. СПб, 1916. Вып. 1: Умершие неестественной смертью и русалки.
 9. Колесса Філарет. Про вагу наукових дослідів над усною словесністю // Колесса Ф. Фольклористичні праці. Київ, 1970. С. 17-33.
 10. Корнелій Кутельмах. Русалки в повір’ях поліщуків // Записки НТШ. Львів, 2001. Т. ССХLII. С. 87-154.
 11. Костомаров Николай. Несколько слов о славяно-русской мифологии в языческом периоде, преимущественно в связи с народною поэзиею [1872] // Етнографічні писання Костомарова. Зібрані заходом Академічної комісії української історіографії. За редакцією акад. Михайла Грушевського. Київ, 1930. С. 283-298 (або у кн.: Костомаров М. Слов’янська міфологія. Київ: Либідь, 1994. С. 257-279).
 12. Костомаров Николай. Славянская мифология // Костомаров М. Слов’янська міфологія. Київ: Либідь, 1994. С. 201-256.
 13. Кун М. А. Легенди і міфи Стародавньої Греції. Київ, 1967 (або інші видання).
 14. Максимович Михайло. Дні і місяці українського селянина. Київ: Обереги, 2002.
 15. Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу. Київ: Обереги, 1992.
 16. Мифологический словарь / Под ред. Е. Мелетинского. Москва, 1991.
 17. Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. / Второе издание. Москва, 1987. Т. 1 (А-К); 1988. Т. 2 (К-Я).
 18. Скуратівський В. Мандрівка до Русалій // Берегиня. 1993-1994. № 2-3.
 19. Сумцов Николай. Колдуны, ведьмы и упыри. Харьков, 1891.
 20. Токарев С. А., Мелетинский Е. М. Мифология // Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. / Второе издание. Москва, 1987. Т. 1 (А-К). С. 11-20.
 21. Українські міфи, демонологія, легенди. Київ, 1992.
 22. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. Київ, 1991.
 23. Фольклористична експедиційна практика. Організаційні засади проведення практики, документування й архівування матеріалів: Методичні рекомендації для студентів філологічного факультету спеціальності “фольклористика” / Уклали Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк. Львів: ТеРус, 2005. 33 с.
 24. Франко Іван. Гесіод і його твори. Теогонія (Походження богів) // Франко Іван. Зібрання творів: У 50 т. Т. 8. Київ, 1977. С. 314-342.
 25. Франко Іван. Як виникають народні пісні // Франко Іван. Зібрання творів: У 50 т. Т. 27. Київ, 1980. С. 57-65.
 26. Фрезер Джордж Джеймс. Золотая ветвь. Исследования магии и религии. Москва; Ленинград, 1931. 332 с.

Інформаційні ресурси

 1. Електронний диск (із онлайн-доступом) дисципліни “Українська міфологія та демонологія” із навчальними матеріалами до курсу (фольклорними текстами, науково-теоретичною та методичною літературою, аудіовізуальними ілюстраціями). – Режим доступу: обмежений, лише з навчальною метою (доступ до диску надає лектор).
 2. Електронна навчальна бібліотека української фольклористики / Лабораторія фольклористичних досліджень. – Режим доступу: https://labs.lnu.edu.ua/folklore-studies/proekty/elektronna-navchalna-biblioteka-ukrajinskoji-folklorystyky
 3. Електронний архів українського фольклору. – Режим доступу: https://folklore-archive.org.ua/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус