ІВАШКІВ Василь

Посада: завідувач кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-47-20

Електронна пошта: vasyl.ivashkiv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Наукові інтереси – актуальні проблеми фольклористики і літературознавства. Основні сфери цих наук, у яких працює: історія української фольклористики та літератури, текстологія, джерелознавство, літературна критика, шевченкознавство, кулішезнавство.

Наукові зацікавлення – український фольклор і фольклористика, зокрема спадщина П. Куліша та Ф. Колесси; українська література періодів романтизму та реалізму (ХІХ ст.), передусім драматургія, творчість Т. Шевченка, П. Куліша, М. Костомарова, М. Кропивницького, І. Тобілевича, І. Франка, Лесі Українки, питання взаємозв’язків літератури і фольклору.

Автор 150 наукових і навчально-методичних праць, з них 4 одноосібних монографії (Українська романтична драма 30-80-х років ХІХ століття (1990), Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчости Пантелеймона Куліша (2009), Іван Тобілевич (Карпенко-Карий). Нарис життя і творчості (2011), Марко Лукич Кропивницький (1840–1910). Нарис життя і творчості (2020). Відповідальний редактор та упорядник 10-ти книжкових видань, зокрема перевидань творів Пантелеймона Куліша (1991, 1994, 1998, 2006, 2015, 2016) та Марка Кропивницького (1990). Видання «Пантелеймон Куліш. Повне зібрання творів. Наукові праці. Публіцистика. (2015. Т. III: Записки о Южной Руси: [У 2 кн.]) 2016 р. відзначено Обласною премією імені М. Возняка та визнано лауреатом ХVІІІ Всеукраїнського рейтингу «Книжка року 2016»; автор статей до «Шевченківської енциклопедії», Енциклопедії «Наукове товариство імені Шевченка», Франківської енциклопедії та «Історії української літератури» (у 12 т.).

Під керівництвом В. М. Івашківа захищено 11 кандидатських і 2 докторські дисертації. Нагороди: Премії імені Богдана Лепкого (2010) та Михайла Возняка (2016).

Член редколегії «Вісника Львівського Університету. Серія філологічна», всеукраїнського загальноосвітнього журналу «Міфологія і фольклор» та редколегії видання Повного зібрання творів Пантелеймона Куліша (у 35 т.).

Член науково-технічної ради Львівського національного університету імені Івана Франка, дійсний член Наукового товариства імені Шевченка (2015).

Член Комісії польсько-українських культурних зв’язків Відділу у Любліні Польської академії наук.

Курси

Публікації

Монографії:

 1. Українська романтична драма 30 – 80-х років ХІХ століття. – Київ: Наукова думка, 1990. – 142 с. (Монографія рекомендована НаМО України для абітурієнтів вищих навчальних закладів // Українська мова та література. Посібник-довідник для вступників до вищих навчальних закладів зі спеціальності «Українська мова та література». – К., 1993. – Ч. І. – С. 255).
 2. Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчости Пантелеймона Куліша. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 448 с. + вкл.
  (Рецензії на монографію: 1. Коваль-Фучило І. Ще раз про Куліша // Слово просвіти. – 2009. – 5–11 лист. – № 44 (525). – С. 12; 2. Марків Р. Перло многоцінне // Дзвін. – 2009. – № 9–10. – С. 162–164; 3. Нахлік Є. Ранній Куліш у комплексному дослідженні // http://litakcent.com/2009/10/29; 4. Тихолоз Б. [Рец. на вид.: Івашків Василь. Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчости Пантелеймона Куліша. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 448 с.] // Сіверянський літопис. – 2009. – № 5. – С. 142–143; 5. Тихолоз Б. [Рецензія-анотація на вид.]: Івашків Василь. Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчости Пантелеймона Куліша. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009 // Критика. – 2009. – Вересень-жовтень. – Число 9–10 (143–144). – Рік ХІІІ. – С. 33; 6. Федорук О. Пантелеймон Куліш у 1840-і роки // Слово і час. – 2009. – № 10. – С. 122–124; 7. Крохмальний Роман. Фундаментальне наукове дослідження як важливий внесок у кулішезнавство // Міфологія і фольклор. – 2009. – № 2-3 (3). – Квітень–вересень. – С. 113–116).
 3. Іван Тобілевич (Карпенко-Карий). Нарис життя і творчості. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – 192 с.
 4. Марко Лукич Кропивницький (1840–1910). Нарис життя і творчості. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. 136 с.

Книжки:

 1. Кропивницький М. Драматичні твори (Серія «Бібліотека української літератури»). Упорядкування і примітки. – Київ: Наукова думка, 1990. – С. 28 – 602.
 2. Кропивницький М. П‘єси (Серія «Бібліотека української класики»). Упорядкування і примітки. – Київ: Дніпро, 1990. – С. 33 – 446.
 3. Куліш Пантелеймон. Чорна рада. Хроніка 1663 року. Упорядкування, післямова і примітки. – Київ: Молодь, 1991. – 168 с.
 4. Куліш П. О. Твори: У 2 т. (Серія «Бібліотека української літератури»). Упорядкування і примітки. – Київ: Наукова думка, 1994. – Т. 2. (Друге видання 1998 року). – 768 с.
 5. Куліш Пантелеймон. Повість про український народ. Упорядкування і вступна стаття. – Львів: Літопис, 2006. – 228 с.
  (Рецензії на видання: 1. Приходько І. Книга про гідність українців [Рец. на вид.: Пантелеймон Куліш. Повість про український народ. – Львів: Літопис, 2006. – 226 с.] // Педагогічна думка. – Львів. – 2007. – №1. – С. 95–97; 2. Приходько І. [Рец. на вид.: Пантелеймон Куліш. Повість про український народ. – Львів: Літопис, 2006. – 226 с.] // Дивослово. – 2007. – № 6(603). – С. 64; 3. Оксана Плаксій [Анотація вид. Куліш Пантелеймон. Повість про український народ. Упорядкування і вступна стаття В. Івашкова. Львів: Літопис, 2006] // Критика. – 2007. – Березень (Рік ХІ, Число 3 (113)). – С. 13).
 6. Григорій Нудьга. Біобібліографічний покажчик (упорядкування). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 272 с. (співупорядники Р. Марків та А. Вовчак).
 7. Куліш Пантелеймон. Записки о Южной Руси: У 2 кн. / Упорядкування, підготування текстів, стаття, коментарі В. Івашків // Куліш Пантелеймон. Повне зібрання творів. − Київ: Критика, 2014. − Т. 3. Наукові праці. Публіцистика. − Кн. 1. − 416 с., іл.
 8. Пантелеймон Куліш. Повне зібрання творів. Наукові праці; Публіцистика. – Київ: Критика, 2015. – Т. III: Записки о Южной Руси: [У 2 кн.] / Упоряд., комент. Василь Івашків. – Кн. 2. – 388 с., іл.
 9. Куліш Пантелеймон. Повість про український народ / Упорядкування та вступна стаття – Василь Івашків; переклад з російської – Ярослава Прихода. − Тернопіль: Терно-граф, 2016. – 228 с., іл. 

Методичні праці:

 1. Конкурсні тестові завдання з української мови та літератури. – Львів: ЛДУ імені Івана Франка, 1993. – 83 с. – (співавтори Валерій Корнійчук, Володимир Пілецький, Ніна Захлюпана, Ірина Кочан)
 2. Методично-аналітичні зауваги до вивчення курсу «Український фольклор» для студентів першого курсу заочного відділення філологічного факультету. – Львів: ЛДУ імені Івана Франка, 1993. – 74 с.
 3. Український фольклор // Конспект. – 1994, № 3–4 (Львів). – С. 100–155.
 4. Збірник конкурсних тестових завдань з української літератури. – Львів: ЛДУ імені І.Франка, 1999. – 494 с. (співавтори Бондар Л., Будний В., Демчук Н., Корнійчук В., Крохмальний Р., Крупач М., Лабач М., Легкий М., Легка О., Микитюк В., Пастух Т., Салевич П., Чопик Р., Яремчук І.) (див. також видання наступних років).

Статті, рецензії і таке інше:

 1. Повість І.Франка «Захар Беркут» в VI класі // Українська мова і література в школі. – 1982. – № 11. – С. 38–45 (співавтор Ткачук М. П.).
 2. До питання про тип романтичного героя у трагедії Ю. Федьковича «Довбуш» // Тези доповідей республіканської наукової конференції, присвяченої 150-річчю з дня народження Ю. Федьковича. – Чернівці, 1984. – С. 52–53.
 3. До ювілею Ю. Федьковича // Радянське літературознавство. – 1985. – № 1. – С. 79–80.
 4. Фольклор і література доби романтизму // Народна творчість та етнографія.–1985.– № 2. – С. 76–78.
 5. Українська романтична драма 30–80-х років ХІХ ст. // Українська мова та література в школі. – 1986. – №12. – С. 3–9.
 6. Романтичні драми Юрія Федьковича // Радянське літературознавство. – 1987. – №1. – С. 60–67.
 7. З позиції життєутвердження // Жовтень. – 1988. – № 7. – С. 118–121.
 8. Вплив німецької філософсько-естетичної думки на формування творчого мислення О. Кобилянської // Творчість О. Кобилянської у контексті української та світової літератури (До 125-річчя з дня народження письменниці). Тези доповідей і повідомлень Республіканської наукової конференції. – Чернівці, 1988. – Частина 1. Літературознавство. – С. 14–15.
 9. Дослідження романтичної прози // Жовтень. – 1989. – № 7. – С. 124–125.
 10. Українські народні пісні в записах Пантелеймона Куліша (На матеріалі рукописних фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Рильського АН УРСР) // Народна творчість та етнографія. – 1989. – № 5. – С. 64–67.
 11. Погляд на журнал «Прапор» без часової відстані // Радянське літературознавство. – 1989. – №12. – С. 58–61.
 12. «Записки о Южной Руси» // Українська літературна енциклопедія: В 5 т. – К., 1990. – Т.2. – С. 240.
 13. Перша в Україні (До відкриття кафедри української фольклористики у Львівському університеті) // Просвіта. – 1991. – Січень. – С. 2 (співавтор Теофіль Комаринець).
 14. Пантелеймон Куліш і його історичний роман «Чорна рада» // Куліш Пантелеймон. Чорна рада. Хроніка 1663 року. – К.: Молодь, 1991. – С. 149–157.
 15. Деякі особливості художнього мислення Пантелеймона Куліша у 1840-х роках // Записки наукового товариства імені Шевченка. Праці філологічної секції. – Львів, 1992. – Т. CCXXIV. – С. 71–88.
 16. Український вертеп: історія, зміст, образи // Хронотоп. Час і простір. – № 1 (Грудень). – Львів, 1992. – С. 1–2.
 17. Пантелеймон Куліш і його художньо-історична концепція України (на матеріалі творчості 1840-х років) // Другий міжнародний конгрес україністів. Львів, 22–29 серпня 1993 р. Літературознавство. – Львів, 1994. – С. 105–109.
 18. Ідейно-естетичні витоки драми «ідей» Лесі Українки (до питання її взаємозв‘язку з українською філософською драмою 30–80-х років ХІХ ст.) // Українське літературознавство. – Львів: ЛДУ, 1994. – Вип. 59. – С. 74–86.
 19. Актуальні проблеми українського романтизму і дослідження Т. І. Комаринця // Сучасна філологічна наука в національному відродженні. – Львів: ЛДУ, 1994. – С. 57–60.
 20. Проблеми українсько-польських взаємовідносин: П. Куліш та М. Грабовський // Stosunki сulturowo-literackie polsko-wschodnioslowianskie. – Rzeszow, 1995. – S. 85–91.
 21. Образ автора у творчості Пантелеймона Куліша // Literatura i komunikacja Od listu do powieści autobiograficznej – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 1998. – S. 344–352.
 22. Актуальні проблеми шевченкознавства у дослідженнях Теофіля Комаринця // Комаринець Т. Твори. – Львів: Каменяр, 1999. – С. 24–29.
 23. Іван Франко і сербські епічні пісні // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 27. Українська фольклористика. – Львів: ЛДУ, 1999. – С. 171–176.
 24. Творча діяльність Пантелеймона Куліша 1840-х років і фольклор // Українська філологія: школи, постаті, проблеми. Збірник наукових праць Міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті (Львів, 23–25 жовтня 1998 р.). Частина друга. – Львів: Світ, 1999. – С. 517–526.
 25. Вступне слово // Гарасим Я. Культурно-історична школа в українській фольклористиці. – Львів, 1999. – С. 3–4.
 26. До питання про художню концепцію роману П. Куліша «Чорна рада» // Пантелеймон Куліш. Матеріали і дослідження. – Львів; Нью-Йорк: Видавництво М. П. Коць, 2000. – С. 41–54.
 27. Фольклорна поетична творчість українців Зеленого Клину. (рец. на вид.: «Народні пісні українців Зеленого Клину: в записах Василя Сокола. – Львів, 1999. – 272 с.) // Народознавчі зошити. – 2000. – № 6. – С. 1203–1205.
 28. Становлення історично-романного мислення Пантелеймона Куліша: роман «Михайло Чарнышенко, или Малороссия восемьдесят лет назад» у контексті його ранньої романтичної творчости // Записки наукового товариства імені Шевченка. Праці філологічної секції. – Львів, 2000. – Т. CCXХХІХ. – С. 58–79.
 29. «Записки о Южной Руси» Пантелеймона Куліша як унікальне явище української фольклористики середини ХІХ століття // Записки наукового товариства імені Т.Шевченка. Праці Секції етнографії та фольклористики. – Львів, 2001. – Т. CCXLII. – С. 307–337.
 30. Проблематика романтичної повісті Пантелеймона Куліша «Огненный змей» // З його духа печаттю… Збірник наукових праць на пошану Івана Денисюка. – Львів, 2001. – Т. 1. – С. 26–41.
 31. Пантелеймон Куліш в оцінці Юрія Липи // Юрій Липа: голос доби і приклад чину. Збірник наукових праць. – Львів, 2001. – С. 47–52.
 32. Проблематика ранніх романтичних оповідань Пантелеймона Куліша // Збірник праць кафедри української преси. Випуск 4-6 на пошану професора Михайла Нечиталюка з нагоди 80-річчя від дня народження. – Львів, 2001. – С. 401–411.
 33. Вступне слово та редагування // Комаринець О.І. “Спогад спогадів”. – Львів, 2002. – С. 3–5 (вступне слово), с. 5–421 редагування.
 34. Пантелеймон Куліш і Михайло Грабовський (до проблеми українсько-польських взаємин) // Романтизм: між Україною та Польщею. Збірник наукових праць. – Київські полоністичні студії. Том V. – Київ, 2003. – С. 336–343.
 35. «Орися» П. Куліша в контексті творчих пошуків письменника 1840-х років // Слово і час. – 2004. – № 5. – С. 3–17
 36. Епопея Пантелеймона Куліша Україна та ідейно-естетичні пошуки української літератури та фольклористики першої половини ХІХ століття // Teka komisji polsko-ukraińskich związków kulturowych // Lublin: Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie, 2004. – Tom 1. – S. 39–48.
 37. Письменницька і фольклористична спадщина Пантелеймона Куліша в інтерпретації Філарета Колесси // Родина Колессів у духовному та культурному житті України кінця ХІХ – ХХ століття. Збірник наукових праць та матеріалів. – Львів: 2005. – С. 152–158
 38. Пантелеймон Куліш та Михайло Максимович: творчі і людські контакти // Народознавчі зошити. – 2005. – № 5–6. – С. 460–466.
 39. Пантелеймон Куліш та його «Ответ Г. Сенковскому на его рецензию “Истории Малороссии” Маркевича» // Слово і час. – 2006. – № 1. – С. 27–35.
 40. Визначна пам’ятка української суспільно-історичної думки середини ХІХ століття // Куліш Пантелеймон. Повість про український народ. – Львів: Літопис, 2006. – С. 7–49.
 41. Пантелеймон Куліш і його спроба поетичної історії України: епопея «Україна» та «Книга о ділах народу українського і славного Війська козацького Запорозького» // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 37. – Львів: ЛНУ, 2006. – С. 65–98.
 42. Іван Франко і сербські епічні пісні // Иван Франко и срби. Зборник радова са меЋународног симпозијума одржаног у Новом Саду 25–27. Новембра 1996. Нови Сад. – 2006. – С. 99–107.
 43. Європейські фольклорні та літературні мотиви у творчості Пантелеймона  Куліша 1840-х років // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 41. – Львів: ЛНУ, 2007. – С. 3–15.
 44. Фольклористична діяльність Пантелеймона Куліша в оцінці Івана Франка // W kręgu historii i kultury słowian wschodnich. Stu–dia dedykowane profesorowi Stefanowi Kozakowi w 70. rocznicę urodzin. – Lublin, wydawnictwo KUL. – 2008. – S. 199–211.
 45. Фольклористична діяльність Пантелеймона Куліша в оцінці Івана Франка // Іван Франко: дух, наука, думка, воля. Матеріали наукового конґресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів, 2008. – Т. 1. – С. 936–945.
 46. Перший професор кафедри української словесності // Дзвін. – 2008. – № 7. – С. 125–130.
 47. «Записки о Южной Руси. Издал П. Кулиш» // Українська фольклористика. Словник-довідник. Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 143–148.
 48. Кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка // Українська фольклористика. Словник-довідник. Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 185–190.
 49. Теофіль Комаринець у своїх працях і дослідженнях про нього // Теофіль Комаринець: Біобібліографічний покажчик. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – С. 9–11.
 50. Європейські фольклорні та літературні мотиви у творчості Пантелеймона Куліша 1840-х років // Literatura ukraińska XIX i XX wieku w kontekście europejskim. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2008. – S. 41–52.
 51. Пантелеймон Куліш про поетику народної пісні (на матеріалі рукописів 1840-років // Українська культура в історичному розвитку та державотворенні. Тези доповідей VІІ Міжнародної наукової конференції, присвяченої 170-річчю від дня народження Павла Чубинського. Київ, 2009. – С. 12–14.
 52. Український фольклор у записах і дослідженнях Куліша (1840-ві роки) // Пантелеймон Куліш: письменник, філософ, громадянин. До 190-річчя від дня народження П. О. Куліша. – Хроніка–2000. Український культуро–логічний альманах. – Вип. 78. – Рік видання ХVІІІ. – Київ, 2009. – С. 329–369.
 53. Маловідома Кулішева брошура 1846 року // Слово і час. – 2009. – № 8. – С. 90–96.
 54. «Украинские народные предания» Пантелеймона Куліша: до питання творчої історії // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів: ЛНУ, 2009.– Випуск 47. – С. 38–62.
 55. Тарас Шевченко // Вісник НТШ. – Число 43. Весна-літо. – 2010. – С. 11–14.
 56. Причинки до теми: «Пантелеймон Куліш та Остап Вересай» // Народознавчі зошити. – 2010. – №1–2. – С. 178–181.
 57. Вороніж у ранній творчості Пантелеймона Куліша // Пантелеймон Куліш: письменник, історіософ, громадянин. – Шостка, 2010. – С. 4–20.
 58. Пантелеймон Куліш // Енциклопедія Львова. – Львів: “Літопис”, 2010. – Т. 3 / За ред. А.Козицького. – С. 672–673.
 59. Пантелеймон Куліш 1840-х років: початки публіцистики та літературної критики // Z lubelskich badań nad słowiańszczyną wschodnią. Księga dedykowana Profesorowi Michałowi Łesiowowi. – Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010. – С. 263–278.
 60. [Рец. на вид.:] Володимир Мельниченко. Шевченківська Москва. Авторська енциклопедія-хроноскоп. – Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2009. – 768 с. // Вісник НТШ. – Число 44. Осінь-зима. – 2010. – С. 68–70.
 61. Львівське видання «Русалки Дністрової». [Рец. на вид.:] «Русалка Дністровая». Книга І. Репринтне відтворення першодруку 1837 р. Львів, 2007. 4*+ХХ+136; «Русалка Дністрова». Книга ІІ. – Науково-критичне видання / Редактор-упорядник та автор післямови М. Шалата. Відповідальні за випуск Ф. Стеблій, Б. Якимович. Львів, 2007. 4+ХХ+136+168* с. // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 43. – Львів: ЛНУ, 2010. – С. 371–372.
 62. Біля витоків української фольклористики у Львівському університеті // Міфологія і фольклор. – 2010. – № 3–4 (7). – С. 18–26 (співавтор Руслан Марків).
 63. Історична драма Івана Тобілевича «Гандзя» – питання змісту й поетики // Українознавчі студії. – Івано-Франківськ, 2010-2011. – № 11-12. – С. 206–215.
 64. Василь Доманицький на сторінках «Записок Наукового Товариства імені Шевченка» // Василь Доманицький: особистість і науково-творча спадщина. – Черкаси, 2011. – С. 40–47.
 65. Дослідження доктрини соцреалізму в українському мистецтві. [Рец. на вид.: Роготченко О. О. Соціалістичний реалізм і тоталітаризм. – Київ: Фенікс, 2007. – 608 с.: іл.] // Дзвін. – 2011. – № 1. – С. 137–138.
 66. Тарас Шевченко – драматург: причинки до теми // Вісник НТШ. – Число 45. Весна-літо. – 2011. – С. 17–20.
 67. Фольклористичні мандрівки Пантелеймона Куліша 1840-х років // Народознавчі зошити. – 2011. – № 2. – С. 200–206.
 68. Драматургія Марка Кропивницького в інтерпретації Івана Франка // Українське літературознавство. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 149–156.
 69. Переднє слово // Мікула О. І. Творчість Олени Пчілки і фольклор. – Ужгород:Ґражда, 2011. – С. 3–4.
 70. Переднє слово // Тиховська О. І. Українська народна чарівна казка: психоаналітичний аспект. – Ужгород:Ґражда, 2011. – С. 4–8.
 71. Системне наукове дослідження образу українського суспільства ХХ століття у фольклорі [Рец. на: Кирчів Р. Двадцяте століття в українському фольклорі. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2010. – 536 с.] // Міфологія і фольклор. – 2011. – № 3-4(10). – С. 120–123.
 72. Історичний роман Пантелеймона Куліша Чорна рада. Хроніка 1663 року у світлі концепцій Романа Інґардена // Teka komisji polsko-ukraińskich związków kulturowych. – Lublin: Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie, 2011. – Tom VІ. – S. 89–98.
 73. Універсум українського фольклору [Рец. на: Кирчів Роман. Двадцяте століття в українському фольклорі. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2010. – 536 с.] // Дзвін. – 2012. – № 1. – С. 151–153.
 74. Абрамович Дмитро // Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія. – Київ-Львів, 2012. – Т. 1. А–Бібл. – С. 52–54.
 75. Андрієвський Олександр // Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія. – Київ-Львів, 2012. – Т. 1. А–Бібл. – С. 155–156.
 76. Байка // Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія. – Київ-Львів, 2012. – Т. 1. А–Бібл. – С. 375–376.
 77. Балада // Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія. – Київ-Львів, 2012. – Т. 1. А–Бібл. – С. 387–390.
 78. Барвінок Ганна // Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія. – Київ-Львів, 2012. – Т. 1. А–Бібл. – С. 423–424.
 79. Билини // Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія. – Київ-Львів, 2012. – Т. 1. А–Бібл. – С. 559–562.
 80. «Записки о Южной Руси» Пантелеймона Куліша: особливості академічного видання // Тези доповідей Шостих міжнародних наукових фольклористичних читань, присвячених професору Лідії Дунаєвській. – К., 2012. – С. 23.
 81. Головацький Яків Федорович // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. – Т. 2: Г–З / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол.: М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. – К., 2012. – С. 115–116.
 82. Драматичні твори Шевченка, що дійшли до нас // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. – Т. 2: Г–З / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол.: М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. – К., 2012. – С. 421–422.
 83. «Записки о Южной Руси» // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. – Т. 2: Г–З / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол.: М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. – К., 2012. – С. 685–686.
 84. «Покутська трійця» в системному дослідженні [Рец. на: Піхманець Роман. Із покутської книги буття. Засади творчого мислення Василя Стефаника, Марка Черемшини і Леся Мартовича. – Київ: Темпора, 2012. – 580 с. – Сер. «Бібліотека ЛітАкценту»] // Слово і час. – 2013. – № 3. – С. 110–113.
 85. Іван Тобілевич (Карпенко-Карий): перспективи вивчення творчості // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Випуск присвячений 130-річчю українського професійного театру. – Серія: Філологічні науки. – Випуск 113. – Кіровоград 2013. – С. 48–59.
 86. Образи Івана Мазепи та Семена Палія у фольклорних матеріалах Пантелеймона Куліша // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – Випуск 38. – К., 2013. – С. 115–120.
 87. Україна періоду Руїни в ранніх редакціях історичного роману Пантелеймона Куліша «Чорна рада» // Громадянські протистояння в Україні: від непорозумінь і розбрату до національної консолідації. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, приуроченої до 350-ї річниці Чорної ради в Ніжині. – Ніжин, 2013. – С. 29–38.
 88. «Хутірська філософія» Пантелеймона Куліша та її контекст // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія / Збірник наукових праць. – Черкаси, 2013. – С. 186–194.
 89. Драматургія у творчій спадщині Тараса Шевченка // Taras Şevcenko – un apostol al neamului ucrainean / Тарас Шевченко – апостол українського народу. – Бухарест, 2013. – С. 91–95.
 90. Оповіді матерів про очікування і народження дітей у фольклористичному дослідженні // Українське літературознавство. – Львів, 2013. – Вип. 77. – С. 341–342.
 91. Недруковане дослідження Пантелеймона Куліша про поетику української народної пісні // Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецьких традицій (з нагоди 140-річчя від дня народження академіка Філарета Колесси): Збірник наукових праць та матеріалів. – Львів, 2013. – С. 380–392.
 92. Тарас Шевченко і його поетичний світ // «Євангеліє від Тараса»: промови і доповіді на Шевченківських вечорах у Львівському університеті. – Львів, 2014. – С. 18–26.
 93. Історичний роман Пантелеймона Куліша «Чорна рада. Хроніка 1663 року»: штрихи до характеристики художнього простору // Діалогічні обертони: науковий збірник на пошану пам’яті професора Нонни Копистянської. – Львів, 2014. – С. 199–208.
 94. Фольклористична діяльність Володимира Гнатюка в дослідженнях М. Т. Яценка // Яценко Михайло Трохимович (до 90-ліття від дня народження). In memoriam: [збірник наукових праць] / відп. ред. П. В. Михед. – Ніжин, 2014. – С. 180–196.
 95. Визначне явище української духовної культури середини ХІХ століття // Пантелеймон Куліш. Повне зібрання творів. Наукові праці; Публіцистика. – Київ: Критика, 2015. – Т. III: Записки о Южной Руси: [У 2 кн.] / Упорядкування, стаття, коментарі – Василь Івашків. – Кн. 1. –   С. 265–296.
 96. Актуальні питання української фольклористики в осмисленні Пантелеймона Куліша (1840–1850-ті рр.) // У пошуках істини. Збірник на пошану професора Володимира Антофійчука. – Чернівці-Дрогобич: Пóсвіт, 2015. – С. 299–307.
 97. Драматургія Марка Кропивницького 1900-х років: проблематика й жанри // Студії з україністики. – Київ: Талком, 2016. – Випуск ХVІ. Збірник праць на пошану професора, академіка Національної академії мистецтв України Ростислава Пилипчука. – С. 247–265.
 98. Пантелеймон Куліш та його політична історія українського народу // Куліш Пантелеймон. Повість про український народ. – Тернопіль: Терно-граф, 2016. – С. 5–57.
 99. Український контекст Rozmyślania przemyskiego // Rozmyślanie przemyskie. Świadectwo średniowiecznej kultury religijnej / Pod naukową redakcją prof. dr. hab. Jerzego Bartmińskiego, dr. hab. prof. PWSW Artura Timofiejewa. – Pzremyśl, 2016. – S. 35–42.
 100. Фольклористична діяльність Пантелеймона Куліша // Кирчів Роман. Історія української фольклористики. – Львів, 2017. – Т. 1: Преромантична і романтична фольклористики. – С. 429–467.
 101. Рукописи Пантелеймона Куліша – важливе джерело видання повного зібрання творів письменника / Василь Івашків // Вісник Львівського університету. Серія філологічна / Упорядники: Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк. – Львів, 2017. – Випуск 66. – С. 265–275.
 102. Із китайського щоденника: нотатки про україністику, освіту та культуру // Народознавчі зошити. – 2017. – № 5 (137). – С. 1208–1234 (співавтор Галина Івашків).
 103. “Доля її – недомовлена казка…” Оксана Олійник (27. 07. 1975 – 30. 10. 2016) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2017. – Випуск 66. – С. 425–428 (співавтор Леся Гарасим).
 104. Україністика в Китаї: проблеми й перспективи // Вісник НТШ. – 2017. Осінь–Зима. – Число 58. – С. 78–81.
 105. Ukraińskie literaturoznawstwo i folklorystyka dziś. Tendencje i perspektywy // Lublin. Kultura i społeczeństwo / Dwumiesięcznik Środowisk Twórczych. – 2017. № 5(82). Wrzesień-październik. – S. 64–67.
 106. Український романтизм у парадигмі літературознавчого мислення Івана Денисюка // Іван Денисюк: Не попіл слів, а серця жар..: збірник наукових праць та матеріалів. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 121–124.
 107. Пантелеймон Куліш – “перший справді національний писатель український” // Слово і час. – 2019. – № 8. – С. 4–13.
 108. [Михайло Чорнопиский] // Вісник НТШ. – 2019. – Ч. 62. Осінь-зима. – С. 92–93.
 109. Пантелеймон Куліш як визначна постать історико-літературного процесу ХІХ століття // Дивослово. Українська мова й література в навчальних закладах. 2019. № 12. С. 33–43.
 110. Фольклор у науковому та письменницькому дискурсі Пантелеймона Куліша (1840–1850-ті роки) // Бюлетень Наукового Товариства ім. Шевченка в Америці. Число 48 (64). Нью-Йорк, 2019. С. 10–15.
 111. Аналітична студія з портретотворення [рец. на: Приходько І. Ф. Портретотворення в українській літературі. Харків: Видавнича група «Основа», 2017. 214 с.] // Дзвін. 2020. № 2 (904). С. 212–214.
 112. Пантелеймон Куліш та його місце в історії української літератури ХІХ століття // Korean Journal of Ukrainian Studies Volume 1, Number 1, December 2020.  P. 121–140 (журнал входить в KCI (Korean Citation Index), Google Scholar, а також має номер ISSN) https://doi.org/10.22968/KJUS.2020.12.1.1.121.
 113. Український світ драматургії Марка Кропивницького // Записки наукового товариства імені Шевченка. Праці Театрознавчої комісії. Львів, 2020. Т. CCLХХIІI. С. 216–228.
 114. Непоборність покликання // Козак Б. М. У лабіринтах історії українського театру / Вступна стаття і наукова редакція д. ф. н., проф. Василя Івашківа. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2020. С. 5–12.
 115. Фольклористична діяльність Пантелеймона Куліша: польський контекст [w:] Teka komisji polsko-ukraińskich związków kulturowych. Lublin: Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie, 2020. Tom VІ. Numer specjalny. S. 285–299.
 116. The Structure and Methodological Principles of the Course Book «The History of Ukrainian Literature» (for Chinese Students of Ukrainian) // Interdisciplinary approaches to Russian, eastern European and central Asian studies. Beijing: China Business Press, 2021. P. 115–120.
 117. [Рецензія на вид.:] Майя Гарбузюк. Образ України у польському театральному дискурсі ХІХ століття: стратегії та форми репрезентаціїЇ. Простір‑М, Львів 2018, сс. 470 [w:] Slavia Orientalis. 2021. Tom LXX, № 3, s. 687–691 (журнал Indexed in Scopus: SCImago Journal Rank (SJR) 2020: 0.107).
 118. Український світ історичного роману Пантелеймона Куліша «Алексей Однорог». Записки Наукового Товариства ім. Шевченка в Америці. Нова серія. Нью-Йорк, 2021. Т. 2–3. С. 145–165 (Papers of the Shevchenko Scientific Society in the US. New series. New York, 2021. Volume 2–3. Р. 145–165).
 119. Українські коляди “Почаївського Богогласника” (1790/1791) – від давнини до сучасності [w:] Slavia Orientalis. 2021. Tom LXX, № 4, s. 705–727 (журнал Indexed in Scopus: SCImago Journal Rank (SJR) 2020: 0.107).
 120. Фольклористична спадщина Володимира Гнатюка: візія Михайла Яценка [у:] Володимир Гнатюк у європейському науковому просторі: колективна монографія / упор. М. Б. Лановик, З. Б. Лановик. Тернопіль: Підручники і посібники, 2021. С. 52–66.
 121. My Impressions from China [w:] A cross-cultural perspective on China: foreign experts’ Chinese cultural stories. Shanghai: Shanghai foreign language education press, 2021. P. 167–180.
 122. Іван Тобілевич (І. Карпенко-Карий) [в:] Історія української літератури: У 12-ти т. – Т. 7. Література 80–90-х років ХІХ століття. Книга друга. Київ: Наукова думка, 2021. С. 218–300.
 123. Іван Франко та Іван Колесса у творчій співпраці [у] Науковий Вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. На пошану Петра Скунця (до 80-річчя з дня народження). 2022. Вип. 2(48). С. 33–40.
 124. Григорій Сковорода: сприймання та інтерпретація Пантелеймона Куліша [у] Григорій Сковорода у сучасному багатовимірному світі / Збірник тез VIII Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 16 листопада 2022 р.) / за ред. чл.-кор. НАН України, д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника; відп. за вип. В. М. Качмар, Л. В. Рижак, Н. І. Жигайло, Ю. В. Максимець. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 316 с.: рис., табл. С. 100–105.
 125. Образ дороги в художньому просторі романтичної прози Пантелеймона Куліша 1840-х років [у:] Література та історія: антропос–топос–тропос: монографія / ред. Михайло Гнатюк. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. С. 78–93.
 126. Ukraine: A War Crime / First Edition. Marseillan: Foto Evidence Association, 2023. 540 s. /Ukrainian Translation Svitlana Kohut; Ukrainian Text Editor Christina Pikhmanets, Vasyl Ivashkiv.
 127. «Чорна рада» Пантелеймона Куліша у системному дослідженні текстолога [у:] Roczniki Humanistyczne. 2023. Vol. 71, z. 7. Slavonic Studies. S. 287–291. Журнал індексується в Web of Science Core Collection та Scopus.

Наукова біографія

Василь Івашків – доктор філологічних наук (2010), професор (2011), заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка (2021), завідувач Катедри української фольклористики імені академіка Філярета Колесси філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Народився 1958 року у селі Потік Козівського району Тернопільської області.

Закінчив філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (1980). У 1983-1986 роках навчався в аспірантурі Інституту літератури імені Тараса Шевченка АН УРСР. 1987 року захистив кандидатську дисертацію “Українська романтична драма 30-80-х років ХІХ століття”, науковий керівник – доктор філологічних наук Михайло Яценко. 2010 року захистив докторську дисертацію “Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчості Пантелеймона Куліша” (за спеціальностями 10.01.01 “українська література” і 10.01.07 “фольклористика”, науковий консультант – академік Микола Жулинський).

З 1986 до 1990 року – молодший науковий співробітник Інституту літератури імені Тараса Шевченка АН УРСР. З кінця 1990 року по сьогоднішній час працює на Кафедрі української фольклористики імені академіка Філарета Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка (з 1997 – завідувач кафедри).

Проекти

Учасник багатьох міжнародних наукових проектів з літературознавства та фольклористики, зокрема з Шанхайським університетом іноземних мов, Українським науковим інститутом Гарвардського університету та Науковим Товариством імені Шевченка в Америці.

Учасник польсько-українського наукового проекту разом з ученими з Любліна, Кракова та Перемишля з дослідження апокрифічного євангелія «Rozmyślanie przemyskie», зокрема його українського контексту.

“Документування фольклорних дискурсів: історія, методологія, практика” – науково-дослідний проект (науково-дослідна держбюджетна тема, РФ-11Ф ). Термін виконання: 01.01.2015 – 31.12.2017. Науковий керівник – проф. Василь Івашків.
Суть проекту – утвердити документування фольклорних дискурсів як невід’ємну галузь української фольклористики. Терміном «документування фольклорних дискурсів» або «фольклористичне документування» позначають комплекс засадничих наукових заходів: фіксацію фольклору; транскрибування фольклорних записів; створення фольклорних документів; архівування фольклорних документів; едицію фольклорних матеріалів. Документування фольклору безпосередньо визначає наукову вартість, достовірність і доступність джерельної бази фольклористики і в такий спосіб максимально зумовлює можливості й ефективність дальших науково-теоретичних досліджень і поступу цієї науки загалом. Тому в провідних європейських фольклористичних школах документування посіло важливе місце, перетворившись фактично у самостійну ди­с­цип­ліну з власною методологією, теорією і практикою, проблематикою й істо­рією.
Проект передбачає комплексний аналіз теоретико-методологічних і пошуково-прикладних аспектів документування народнопоетичних дискурсів в історико-культурній перспективі: зародження та історія документаційної праці у фольклористичній царині в Україні, сучасний стан і досягнення, перспективні напрями розвитку галузі в Україні у контексті світових інноваційних наукових і технологічних підходів. Новітній підхід і до документування фольклорної традиції із застосуванням системних ідей і концепцій покликаний витворити цілісне наукове бачення культурного феномену українського народу та його місця у світовій цивілізації.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!