Український романтизм в європейському контексті

Тип: На вибір студента

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216професор ІВАШКІВ ВасильФЛф-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ФЛф-11мпрофесор ІВАШКІВ Василь

Опис курсу

Курс «Український романтизм у європейському контексті» дає магістрові поглиблені знання тенденцій розвитку історико-літературного процесу практично всього ХІХ століття, зокрема аргументовано демонструє закономірність появи романтизму в українській літературі, підкреслює його національне спрямування та водночас свідчить про нерозривний зв’язок із європейськими літературами; поглиблює наукове сприймання курсів історії української літератури першої половини ХІХ ст., а також кінця ХІХ – початку ХХ ст., зокрема періоду активного функціонування модерністичних течій.

Мета курсу «Український романтизм у європейському контексті» – системне висвітлення парадигми українського романтизму 1820 – 1860-х рр. (в окремих випадках і до 1880-х рр.) у контексті тенденцій європейських літератур того ж етапу розвитку, характеристика його основних течій, творчого доробку найбільш яскравих українських романтиків, а також системи жанрів.

Завдання: характеристика поняття “романтизм” у сучасній науці; романтизм як стиль, течія, метод, літературний напрям і тип творчості; висвітлення особливостей хронологічних меж романтизму європейських літератур у контексті концепції про типи романтизму, що формувалися в різних соціально-історичних умовах; розгляд проблем ролі й місця романтизму в університетських курсах з історії української літератури першої половини ХІХ ст., зокрема характеристика концепцій М. Яценка, представлених у розділі «Романтизм» в «Історії української літератури ХІХ століття» (за ред. М. Т. Яценка: у 3-х кн. К., 1995. Кн. 1: Перші десятиріччя ХІХ ст. С. 240–312); аналіз концепції Д. Наливайка про основні течії в європейському романтизмі як спроби поглибленого дослідження окремих тенденцій розвитку цього явища в європейському контексті. Характеристика основних течій європейського романтизму; класифікація течій українського романтизму та їх конкретного вияву (за «Історією української літератури ХІХ ст.». Книга І. К., 1995): а) сентиментально-преромантична течія; б)  фольклорна течія та її розгалуження на фольклорно-побутову та фольклорно-історичну; в) громадянська й особистісно-психологічна течії в українському романтизмі та конкретні приклади їх вияву в українській літературі; характеристика шкіл та угрупувань в українському романтизмі: а) харківська школа романтиків; б) романтизм на західноукраїнських землях та діяльність «Руської трійці»; в) Київський гурток романтиків, г) петербурзьке коло українських романтиків другої половини 1850 – початку 1860-х рр. як завершальний етап романтизму в українській літературі; аналіз особливостей української тематики в європейському романтизмі першої половини – середини ХІХ ст.; розгляд українського романтизму в контексті історико-літературного процесу (постаті і жанри), зокрема а) особливостей української романтичної поезії 1820–1860-х рр.; б) специфіки розвитку української романтичної прози; в) українська романтична драма.

Рекомендована література

Основна:

Бовсунівська Т. В. Український романтизм: Теогонічна систематизація. Монографія. Тернопіль: Крок, 2019. 216 с.

Гарбузюк Майя. Образ України у польському театральному дискурсі ХІХ століття: стратегія та форми репрезентації. Львів: ПростірМ, 2018. 470 с.

Горинь В. Естетичні погляди «Руської трійці» (До генези українського романтизму) // Шашкевичіана. Львів-Броди-Вінніпег, 1996. Вип. 1. Маркіян Шашкевич і українське національне відродження. С. 33–40.

Грабович Г. Грані міфічного: образ України в польському й українському романтизмі // Грабович Г. До історії української літератури. Київ: Основи, 1997. С. 170–195.

Зеров М. К. Українське письменство ХІХ ст. // Зеров М. К. Твори: У 2 т. Київ: Дніпро, 1990. Т. 2. С. 64–245.

Івашків В. М. Українська романтична драма 30–80-х років ХІХ ст. Київ: Наукова думка, 1990. 143 с.

Історія української літератури: у 12 т. / наук. ред. М. Бондар, Ю. Кузнецов. Київ: Наукова думка, 2016. Т. 3. Література ХІХ століття (1800–1830). С. 73–228.

Камінчук О. Поетика української романтичної лірики: проблеми просторової організаціі поетичного тексту. Київ: ЛДЛ, 1998. 157 с.

Кирилюк Є. П. Український романтизм у типологічному зіставленні з літературами західно- і південнослов’янських народів (перша половина ХІХ ст.). Київ: Наукова думка, 1973. 33 с.

Козак С. Українська змова і месіанізм. Кирило-Мефодіївське братство. Івано-Франківськ: Плай, 2004. 253 с.

Комаринець Т. І. Ідейно-естетичні основи українського романтизму /проблема національного й інтернаціонального/. Львів: Вища школа, 1983. 223 с.

Куліш П. Повість про український народ / Упорядник та автор вступної статті В. Івашків; переклад з рос. Я. Приходи. Тернопіль: Терно-граф, 2016. 228 с.

Мислителі німецького романтизму / Упорядкування Леоніда Рудницького та Олега Фешовця. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2003. 588 с.

Наливайко Д. С., Шахова К. О. Зарубіжна література ХІХ сторіччя. Доба романтизму. Київ: Заповіт, 1997. 464 с.

Наливайко Д. С. Спільність і своєрідність // Українська література в контексті європейського літературного процесу. Київ: Дніпро, 1988. С. 156–189.

Нахлік Є. К. Українська романтична проза 20–60-х років ХІХ ст. Київ: Наукова думка, 1988. 318 с.

Приходько П. Г. Шевченко і український романтизм 30–50-х років ХІХ ст. Київ: Вид-во АН УРСР, 1963. 316 с.

Українська література в загальнослов’янському і світовому контексті: В 5 т. Київ: Наукова думка, 1987. Т. 1. Українська дожовтнева література і слов’янський світ. 502 с.

Харківська школа романтиків: У 3-х т. / Вступні статті, редакція і примітки А. Шамрая. Харків: Державне видавництво України, 1930. Т. 1. 280 с.; Т. 2. 223 с.; Т. 3. 354 с.

Чижевський Д. Історія української літератури. Тернопіль: МПП «Презент», за участю ТОВ «Феміна», 1994. С. 355–458.

Чижевський Д. Порівняльна історія слов’янських літератур. Київ: Академвидав, 2005. 288 с.

Яценко М. Т. Романтизм // Історія української літератури ХІХ століття / За ред. М. Т. Яценка: У 3-х кн. Київ: Либідь, 1995. Кн. 1: Перші десятиріччя ХІХ ст. С. 240–312.

Яценко М. Т. Українська романтична поезія 20–60-х років ХІХ ст. // Українські поети-романтики. Київ: Наукова думка, 1987. С. 5–36.

Яценко М. Т. Гердеризм і українська літературно-теоретична думка доби романтизму// Українська література в системі літератур Європи і Америки (ХІХ–ХХ ст.). Київ: Заповіт, 1997. С. 9–27.

Додаткова:

Єфремов С. О. Історія українського письменства. Київ: Femina, 1995. С. 305–460.

Івашків В. Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчости Пантелеймона Куліша. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 448 с.

Івашків В. Пантелеймон Куліш – “перший справді національний писатель український” // Слово і час. 2019. № 8. С. 4–13.

Івашків В. Український романтизм у парадигмі літературознавчого мислення Івана Денисюка // Іван Денисюк: Не попіл слів, а серця жар..: збірник наукових праць та матеріалів. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. С. 121–124.

Івашків В. Фольклор у науковому та письменницькому дискурсі Пантелеймона Куліша (1840–1850-ті роки) // Бюлетень Наукового Товариства ім. Шевченка в Америці. Число 48 (64). Нью-Йорк, 2019. С. 10–15.

Івашків В. [Рецензія на вид.:] Майя Гарбузюк, ОБРАЗ УКРАЇНИ У ПОЛЬСЬКОМУ ТЕАТРАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ ХІХ СТОЛІТТЯ: СТРАТЕГІЇ ТА ФОРМИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ, Простір‑М, Львів 2018, сс. 470 [w:] Slavia Orientalis. 2021. Tom LXX, № 3, s. 687–691.

Івашків В. Український світ історичного роману Пантелеймона Куліша «Алексей Однорог». Записки Наукового Товариства ім. Шевченка в Америці. Нова серія. Нью-Йорк, 2021. Т. 2–3. С. 145–165.

Козак С. Між історіософією і месіанізмом («Книги буття українського народу») // ЗНТШ. Львів, 1992. Т. ССХХІУ. Праці філологічної секції. С. 56–70.

Наєнко М. К. Романтичний епос: ефект романтизму i українська література. Київ: Просвіта, 2000. 382 с.

Нахлік Є. К. Доля – Los – Судьба: Шевченко і польські та російські романтики. Львів: Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2003. 568 с.

Нахлік Є. К. Пантелеймон Куліш: Особистість, письменник, мислитель. Київ: Український письменник, 2007. Т. 1. Життя Пантелеймона Куліша: Наукова біографія, 463 с.; Т. 2. Світогляд і творчість Пантелеймона Куліша. 462 с.

Франко І. Адам Міцкевич в українській літературі // Франко І. Зібрання творів: У 50-ти т. Київ: Наукова думка, 1980. Т. 26. С. 384–390.

Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. // Франко І. Зібрання творів: У 50-ти т. Київ: Наукова думка, 1984. Т. 41. С. 194–470.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус