Напрями сучасної світової фольклористики

Тип: На вибір студента

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116професор ІВАШКІВ ВасильФЛф-11м, ФЛт-11м, ФЛу-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФЛф-11мпрофесор ІВАШКІВ Василь
ФЛт-11мпрофесор ІВАШКІВ Василь
ФЛу-11мпрофесор ІВАШКІВ Василь

Опис курсу

Курс «Напрями сучасної світової фольклористики» призначений для магістрів-україністів, котрі навчаються за ОПП «Фольклористика» (035.09). Дисципліна дає магістрантам поглиблені знання тенденцій розвитку европейської фольклористично-етнологічної думки ХХ століття, зокрема аргументовано демонструє закономірність появи нових підходів до аналізу явищ світової міфології та їхньої трансформації в релігії, мистецтві, гуманітаристиці, політичній ідеології, котрі у своєму змісті досі утримують ряд міфологічних моделей, своєрідно переосмислених у нових структурах. У результаті магістр-фольклорист матиме змогу використовувати набуті знання курсу «Напрями сучасної світової фольклористики» при написанні наукових робіт (без врахування напрацювань сучасної европейської фольклористики фактично не обходиться жодна стаття, опублікована у фахових виданнях), зокрема магістерської роботи, та викладанні фахових дисциплін у різних навчальних закладах.

Завданням курсу «Напрями сучасної світової фольклористики» є вироблення у магістрантів уміння використовувати ідеї визначних европейських фольклористів, зокрема В. Шмідта, А. ван Геннепа, М. Еліаде, К.-Ґ. Юнга, К.-Л. Строса, В. Давидюка та інших учених, у своїй професійній діяльності: праці в наукових інституціях (написання наукових праць) та викладанні відповідних дисциплін у навчальних закладах різного рівня.

Мета курсу «Напрями сучасної світової фольклористики» – системне висвітлення особливостей розвитку европейської фольклористично-етнологічної думки ХХ століття, в результаті чого в сучасній гуманітаристиці, зокрема фольклористиці, сформувалися нові підходи до аналізу явищ народної культури. Важливим аспектом курсу є осмислення зв’язків української фольклористики з ідеями европейських вчених для більш глибокого дослідження явищ української народної словесності.

Завдання: характеристика основних тенденцій розвитку европейської фольклористики ХХ – початку ХХІ століть, яку варто сприймати як переосмислення напрацювань учених ХІХ століття; аналіз змісту праць найвідоміших европейських дослідників міфології та загалом традиційної культури, зокрема В. Шмідта, А. ван Геннепа, М. Еліаде, К.-Ґ. Юнга, К.-Л. Строса, В. Давидюка та інших учених, які справили найбільш значний вплив на розвиток европейської та зокрема української фольклористики; розгляд напрацювань українських фольклористів ХХ – початку ХХІ ст., які у своїх дослідженнях творчо застосовували та розвивали ідеї европейської фольклористики ХХ століття; заохотити магістрів-фольклористів творчо використовувати наукові ідеї сучасної европейської (в т. ч. й української) фольклористичної думки для написання наукових робіт, зокрема підсумкової кваліфікаційної праці, та викладання фахових дисциплін у різних навчальних закладах.

Рекомендована література

Основна:

Гарасим Я. І. Культурно-історична школа в українській фольклористиці. Львів: Видавництво Львівського університету ім. Івана Франка, 1999. 143 с.

Грабович Г. Поет як міфотворець: семантика символів у творчості Тараса Шевченка /пер. з англ. С. Павличко. 2-ге випр. й авторизоване вид. Київ: Критика, 1998. 206 с.

Гунчик І. Український магічно-сакральний фольклор: структура тексту та особливості функціонування. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 232 с.

Давидюк В. Вибрані лекції з українського фольклору (в авторському дискурсі). Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2009. 436 с.

Давидюк В. Первісна міфологія українського фольклору. Луцьк: Вежа, 1997. 296 с.

Еліаде М. Священне і мирське. Міфи, сновидіння і містерії. Мефістофель і андрогін. Окультизм, ворожбитство та культурні уподобання /пер. Г. Кьорян, В. Сахна). Київ: Основи, 2001. 592 с.

Еліаде М. Трактат з історії релігій/ пер. з фр. Олексія Панича. Київ: Дух і Літера, 2016. 520 с.

Енциклопедія постмодернізму / За ред. Ч. Вінквіста і В. Тейлора; Пер. з англ. В. Шовкун; Наук. ред. пер. О. Шевченко. Київ: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2003. 503с.

Івашків В. Українські коляди “Почаївського Богогласника” (1790/1791) – від давнини до сучасності [w:] Slavia Orientalis. 2021. Tom LXX, № 4, s. 705–727.

Копистянська Н. Х. Час і простір у мистецтві слова. Львів: ПАЇС, 2012. 344 с.

Леві-Строс К. Структурна антропологія / Пер. з французької Зоя Борисюк. Київ: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 1997. 387 с.

Леві-Строс К. Первісне мислення. Київ: Український центр духовної культури, 2000. 324 с.

Наумовська Олеся. Інваріантна структура обрядів переходу міжсвіття в науковому осягненні Арнольда Ван Ґеннепа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. 2022. № 1(31). С. 51–54.

Пантелеймон Куліш. Повне зібрання творів. Наукові праці. Публіцистика. Київ: Критика, 2015. Т. III: Записки о Южной Руси: [У 2 кн.] / Упоряд., стаття, комент. Василя Івашківа. Кн. 1. 416 с., іл.; Кн. 2. 388 с., іл.

Росовецький С. Український фольклор у теоретичному висвітленні. Київ: Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, 2008. 623 с.

Сосенко Кс. Культурно-історична постать староукраїнських свят Різдва і Щедрого Вечера. Львів, 1928. 350 с.

Сосенко К. Пражерело українського реліґійного світогляду (з картинами й узорами українських вишивок). Львів: Живі гроби, 1923. 80+VІІІ с.

Тен Г. Фільософія штуки / переклад О. Барвінського. Львів: Накладом українсько-руської видавничої спілки. 1902. 97 с.

Тиховська О. М. Магія та міфологія в українському фольклорі Закарпаття: етнопсихологічний аспект. Ужгород: РІК-У, 2021. 512 с.

Тиховська О. М. Українська народна чарівна казка: психоаналітичний аспект. Ужгород: Ґражда, 2011. 256 с.

Фрай Нортроп. Великий код: Біблія і література / з англійської переклала Ірина Старовойт. Львів: Літопис, 2010. 362 с.

Фрай Нортроп. Архетипний аналіз: теорія мітів // Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. 2-е вид., доп./ За ред. М. Зубрицької. Львів: Літопис, 2001. С. 142–172.

Шмідт Вільгельм. Етнольоґійні екльтурні округи. Львів: З друкарні Ставропигійського інституту, 1928. 12 с. [Додаток до книжки: Сосенко Кс. Культурно-історична постать староукраїнських свят Різдва і Щедрого Вечера, для орієнтації при характеристиці культурно-реліґійних традицій українського народу].

Юнг Карл Густав. Архетипи і колективне несвідоме. Львів: Астролябія, 2018. 608 с.

Юнг Карл Густав. Психологічні типи. Львів: Астролябія, 2010. 692 с.

Юнг Карл Густав. Aion: Нариси щодо символіки самості. Львів: Астролябія, 2019. 432 с.

Gennep Arnold van. Les rites de passage: étude systématique des rites. Paris. Librairie critique. Emile Nourry, 1909. 288 p.

Ingarden R. O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury. Warszawa, 1960. 489 s.

Додаткова:

Барт Р. Від твору до тексту // Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. 2-е вид., доп./ За ред. М. Зубрицької. Львів: Літопис, 2001. С. 491–496.

Врубель Лукаш. Герменевтика // Література. Теорія. Методологія. Київ: Києво-Могилянська академія, 2006. С. 56–113.

Герменевтика і проблеми літературознавчої інтерпретації / За ред. Романа Гром’яка. Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2006. 286 с.

Герменевтичні студії. Збірник наукових праць Міжнародного науково-теоретичного семінару “Герменевтика тексту: між істиною і методом / Ред. кол. Скотний В. та ін. Дрогобич: Аз-арт, 2001. 264 с.

Гримич М. Життя під піньорами. Культурний ландшафт українських поселень у Бразилії. Київ: Дуліби, 2016. 704 с.

Ґадамер Г.-Ґ. Герменевтика і поетика. Київ: “Юніверс”, 2001. 288 с.

Ґадамер Г.-Ґ. Істина і метод: У 2 т. Київ: Юніверс, 2000. Т. 1.  464 с.; Т. 2. 478 с.

Дамміт М. Логічні основи метафізики. Київ: IRIS, 2001. 360 с.

Дерріда Ж. Структура, знак і гра у дискурсі гуманітарних наук // Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. 2-е вид., доп./ за ред. М. Зубрицької. Львів: Літопис, 2001. С. 617–638.

Дмитренко М. К. Олександр Потебня як фольклорист. Київ: Сталь, 2012. 536 с.

Івашків В. Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчости Пантелеймона Куліша. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 448 с.

Івашків В. Пантелеймон Куліш – “перший справді національний писатель український” // Слово і час. 2019. № 8. С. 4–13.

Івашків В. Український контекст Rozmyślania przemyskiego // Rozmyślanie przemyskie. Świadectwo średniowiecznej kultury religijnej / Pod redakcją Jerzego Bartmińskiego i Artura Timofiejewa. Przemyśl, 2016. S. 35–42.

Івашків В. Фольклор у науковому та письменницькому дискурсі Пантелеймона Куліша (1840–1850-ті роки) // Бюлетень Наукового Товариства ім. Шевченка в Америці. Число 48 (64). Нью-Йорк, 2019. С. 10–15.

Інґарден Р. Художні цінності та естетичні цінності // Філософська думка. 2005. № 6. С. 65–87.

Кирчів Р. Із фольклорних регіонів України. Нариси й статті. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2002. 350 с.

Ковалів Ю. І. Літературна герменевтика. Київ: ВПЦ «Київський ун-т», 2008. 240 с.

Колесса Ф. Формули закінчення в українських народніх думах у зв’язку з питанням про наверствування дум// Записки наукового товариства імени Шевченка. Львів, 1937. Т. CLV. С. 29–67.

Лабащук О. В. Натальний наратив і усна традиція: синтактика, семантика, прагматика. Тернопіль: Підручники і посібники, 2013. 320 с.

Лотман Ю. М. Текст у тексті // Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. 2-е вид., доп./ За ред. М. Зубрицької. Львів: Літопис, 2001. С. 579–595.

Марків Р. В. Фольклор і література: форми діалогу (Фольклоризм в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття). Львів: ПАЇС, 2013. 291 с.

Мітосек Зоф’я. Структуралістські орієнтації в літературознавчих дослідженнях // Література. Теорія. Методологія. Київ: Києво-Могилянська академія, 2006. С. 198–215.

Мруґальський Міхал. Деконструкція – постструктуралізм – деконструктивізм // Література. Теорія. Методологія. Київ: Києво-Могилянська академія, 2006. С. 333–337.

Сокіл В. Українські історико-героїчні перекази: структурно-семантичний та поетичний аспекти. Львів: Ін-т народознавства НАН України, 2003. 320 с.

Харківська школа романтиків / упоряд., вступ. ст., передмова та приміт. А. П. Шамрай: У 3-х т. Харків: Державне видавництво України, 1930. Т. 1. 280 с.; Т. 2. 223 с.; Т. 3. 354 с.

Чижевський Д. Історія української літератури: від початків до доби реалізму. Нью-Йорк: УВАН у США, 1956. 511 с.

Чижевський Д. Порівняльна історія слов’янських літератур. Київ: Академвидав, 2005. 288 с.

Яценко М. Т. Гердеризм і українська літературно-теоретична думка доби романтизму// Українська література в системі літератури Європи і Америки (ХІХ–ХХ ст.). Київ, 1997. С. 9–27.

Eliade Mircea. Essential Sacred Writings From Around the World: A Thematic Sourcebook on the History of Religions. Published by Borgo Press, 1992. 645 p.

Eliade Mircea. The Forge and the Crucible. Chicago: Published by University of Chicago Press, 1979. 238 p.

Folklore: Performance and Communication. Edited by Dan  Ben-Amos and Kenneth S. Goldstain. The Hague: Mounton Press, 1975. 314 p.

Ivaszkiv V. Ukraińskie literaturoznawstwo i folklorystyka dziś. Tendencje i perspektywy // Lublin. Kultura i społeczeństwo / Dwumiesięcznik Środowisk Twórczych. 2017. № 5(82). Wrzesień-październik. S. 64–67.

Ivaszkiv V. The Structure and Methodological Principles of the Course Book «The History of Ukrainian Literature» (for Chinese Students of Ukrainian) // Interdisciplinary approaches to Russian, eastern European and central Asian studies. Beijing: China Business Press, 2021. P. 115–120.

Marret R. R. Psychology and Folk-lore. Literary Licensing, LLC, 2014, 296 p.

Oring E. On the Concepts of Folklore // Folk Groups and Folklore Genres: An Introduction. Ed. by E.Oring. Logan, 1986.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус