Фольклорні течії в українському романтизмі

Тип: На вибір студента

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
730професор ІВАШКІВ ВасильФЛу-41, ФЛу-42, ФЛу-43, ФЛу-44, ФЛф-41

Рекомендована література

Базова

 1. Бернштейн М.Д. Журнал «Основа» і український літературний процес кінця 50-х – 60-х років ХІХ ст. – К., 1959.
 2. Ванслов В.В. Эстетика романтизма. – М., 1966.
 3. Вервес Г.Д. Отзвуки польського романтизма на Украине в первой половине ХІХ века // Польский романтизм и восточнославянские литературы. – М., 1973. – С. 182–190.
 4. Волков И. Романтизм // Творческий метод. – М., 1960. – С.193–207.
 5. Гаджиев А. Романтизм и реализм. – Баку, 1970.
 6. Гайм М. Романтическая школа. Вклад в историю немецкого ума. – СПб., 2007.
 7. Зеров М.К. Українське письменство ХІХ ст. // Зеров М. К. Твори: У 2 т.– К., 1990. – Т.2.– С. 64–245.
 8. Єфремов С.О. Історія українського письменства. – К., 1995.– С. 305–460.
 9. Івашків В.М. Українська романтична драма 30–80-х років ХІХ ст. – К., 1990.
 10. Кирилюк Є. П. Український романтизм у типологічному зіставленні з літературами західно- і південнослов’янських народів (перша половина ХІХ ст.). – К., 1976.
 11. Козак С. Між історіософією і месіанізмом («Книги буття українського народу») // ЗНТШ. – Львів, 1992. – Т. ССХХІУ. Праці філологічної секції. – С. 56–70.
 12. Козак С. Українська змова і месіанізм. Кирило-Мефодіївське братство. – Івано-Франківськ, 2004.
 13. Комаринець Т.І. Ідейно-естетичні основи українського романтизму /проблема національного й інтернаціонального/. – Львів, 1983.
 14. Мислителі німецького романтизму / Упорядкування Леоніда Рудницького та Олега Фешовця. – Івано-Франківськ, 2003.
 15. Наливайко Д.С. Искусство: направления, течения, стили. – К., 1981. – С. 3–57.
 16. Наливайко Д.С. Спільність і своєрідність // Українська література в контексті європейського літературного процесу. – К., 1988. – С. 156–189.
 17. Нахлік Є.К. Українська романтична проза 20–60-х років ХІХ ст. – К., 1988.
 18. Неупокоева И. Г. О типах романтической литературы // Неизученные страницы европейского романтизма. – М., 1975. – С. 3–22.
 19. Неупокоева И.Г. Общие черты европейского романтизма и своеобразие его национальных путей // Европейский романтизм. – М., 1973. – С. 7–50.
 20. Приходько П.Г. Шевченко і український романтизм 30–50-х років ХІХ ст. – К., 1963.
 21. Тертерян И.А. Романтизм как целостное явление // Вопросы литературы. – 1983. – № 4. – С.151–177.
 22. Українська література в загальнослов’янському і світовому контексті: В 5 т. – К., 1987. – Т.1. Українська дожовтнева література і слов’янський світ.
 23. Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. // Франко І. Зібрання творів: У 50-ти т. – К., 1984. – Т. 41. – С. 194–470.
 24. Харківська школа романтиків: У 3-х т. – Харків, 1930. – Т. 1–3.
 25. Чижевський Д. Історія української літератури. – Тернопіль, 1994. – С. 355–458.
 26. Яценко М.Т. Романтизм // Історія української літератури ХІХ століття / За ред. М. Т. Яценка: У 3-х кн. – К., 1995. – Кн. 1: Перші десятиріччя ХІХ ст. – С. 240–312.
 27. Яценко М.Т. Українська романтична поезія 20–60-х років ХІХ ст. // Українські поети-романтики. – К., 1987. – С. 5–36.

 

Допоміжна

 1. Багрій Р. Шлях сера Вальтера Скотта на Україну («Тарас Бульба» М. Гоголя і «Чорна рада» П. Куліша в світлі історичної романістики Вальтера Скотта). – К., 1993.
 2. Барабаш Ю.Я. Почва и судьба. Гоголь и украинская литература: у истоков. – М., 1995.
 3. Берковский Н.А Романтизм в Германии. – Л., 1973.
 4. Волков И. Романтизм // Творческий метод. Сборник статей. – Москва, 1960.– С. 177–193.
 5. Гончар О.І. Література передшевченківського періоду і фольклор. – К., 1982.
 6. Горинь В. Естетичні погляди «Руської трійці» (До генези українського романтизму) // Шашкевичіана.- Львів-Броди-Вінніпег, 1996. – Вип. 1. Маркіян Шашкевич і українське національне відродження. – С.33–40.
 7. Грабович Г. Грані міфічного: образ України в польському й українському романтизмі // Грабович Г. До історії української літератури. – К., 1997. – С. 170–195.
 8. Гуковский Г.А. Пушкин и русские романтики. – М., 1965.
 9. Дашкевич Н.П. Отзыв о сочинении г. Петрова «Очерки истории украинской литературы ХІХ столетия // Отчёт о двадцать девятом присуждении наград графа Уварова. – СПб., 1888. – С. 37–301.
 10. Жирмунский В. Немецкий романтизм и современная мистика. – СПб., 1914.
 11. Жирмунский В. Религиозное отречение в истории романтизма. Материалы для характеристики Клеменса Брентано и гейдельбергских романтиков. – Саратов, 1919.
 12. Івашків В. Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчости Пантелеймона Куліша. – Львів, 2009.
 13. Історія української літератури: У 8-ми т. – К., 1967. – Т. 2. Становлення нової української літератури (друга половина ХVІІІ – тридцяті роки ХІХ ст.).
 14. Історія української літератури: У 2-х т. – К., 1987. – Т. 1. Дожовтнева література.
 15. Комаринець Т.І. Традиції бароко в системі українського романтизму // Українське літературознавство. – Львів, 1993. – Випуск 57. – С. 3–11.
 16. Куліш П. Повість про український народ / Упорядник та автор вступної статті В. Івашків; переклад з рос. Я. Приходи. – Львів, 2006.
 17. Нахлік Є. К. Доля – Los – Судьба: Шевченко і польські та російські романтики. – Львів, 2003.
 18. Никольский С.В., Соколов А.Н., Стахеев Б.Ф. Некоторые особенности романтизма в славянских литературах. – М., 1958. – С.40–45. (до ІV з’їзду славістів)
 19. Петров Н.И. Очерки истории украинской литературы ХІХ столетия. – К., 1984.
 20. Поляков М.Я. Сравнительная поэтика романтизма в славянских литературах // Поляков М.Я. Вопросы поэтики и художественной семантики. – М., 1986. – С. 464–472.
 21. Скринник М. Ідейне підгрунтя українського романтизму // ЗНТШ. – Львів,1991. – Т. СХХІІ. – С. 201–215.
 22. Франко І. Адам Міцкевич в українській літературі // Франко І. Зібрання творів: У 50-ти т. – К., 1980. – Т. 26. – С. 384–390.
 23. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні // Чижевський Д. Філософські твори: У 4-х т. / Під загальною редакцією Василя С. Лісового. – К., 2005. – Т. 1. – С. 104–132.
 24. Яценко М.Т. Гердеризм і українська літературно-теоретична думка доби романтизму// Українська література в системі літератури Європи і Америки (ХІХ–ХХ ст.). – К., 1997. – С. 9–27.
 25. Яценко М.Т. Питання реалізму і позитивний герой в українській літературно-естетичній думці першої половини ХІХ ст. – К., 1979

Робоча програма

Завантажити робочу програму