Фольклорні течії в українському романтизмі

Тип: На вибір студента

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
730професор ІВАШКІВ ВасильФЛу-41, ФЛу-42, ФЛу-43, ФЛу-44, ФЛф-41

Опис курсу

Мета курсу – системне висвітлення парадигми українського романтизму 1820 – 1860-х рр. (в окремих випадках і до 1880-х рр.) у контексті тенденцій європейських літератур того ж етапу розвитку, характеристика його фольклорно-побутової та фольклорно-історичної течій, аналіз творчого доробку найбільш яскравих українських романтиків, представників таких течій.

Завдання

– характеристика поняття “романтизм” у сучасній науці; романтизм як стиль, течія, метод, літературний напрям і тип творчості;

– особливості хронологічних меж романтизму європейських літератур у контексті концепції про типи романтизму, що формувалися в різних соціально-історичних умовах;

– розгляд проблем ролі й місця романтизму в університетських курсах з історії української літератури першої половини ХІХ ст., зокрема характеристика концепцій М. Яценка, представлених у розділі «Романтизм» в «Історії української літератури ХІХ століття» (за ред. М. Т. Яценка: у 3-х кн. К., 1995. Кн. 1: Перші десятиріччя ХІХ ст. С. 240–312);

– аналіз концепції Д. Наливайка про основні течії в європейському романтизмі як спроби поглибленого дослідження окремих тенденцій розвитку цього явища в європейському контексті. Характеристика основних течій європейського романтизму;

– класифікація течій українського романтизму та їх конкретного вияву (за «Історією української літератури ХІХ ст.». Книга І. К., 1995): а) сентиментально-преромантична течія; б)  фольклорна течія та її розгалуження на фольклорно-побутову та фольклорно-історичну; в) громадянська й особистісно-психологічна течії в українському романтизмі та конкретні приклади їх вияву в українській літературі;

– аналіз явища фольклорного преромантизму та його української специфіки;

– характеристика шкіл та угрупувань в українському романтизмі у контексті приналежності до фольклорних течій: а) харківська школа романтиків; б) романтизм на західноукраїнських землях та діяльність «Руської трійці»; в) Київський гурток романтиків, г) петербурзьке коло українських романтиків другої половини 1850 – початку 1860-х рр. як завершальний етап романтизму в українській літературі;

– аналіз конкретних творів українських романтиків (зокрема М. Шашкевича, Т. Шевченка, П. Куліша) побутової та історичної тематик із використанням фольклору.

Результати навчання

знати:

– основні наукові дослідження особливостей розвитку романтизму європейських народів, у тому числі й українського (праці Г. Вервеса, В. Івашківа, Є. Кирилюка, Р. Кирчіва, С. Козака, Т. Комаринця, Д. Наливайка, Є. Нахліка, М. Яценка та інших учених, а також дослідження зарубіжних науковців);

– творчість українських романтиків, які представляли різні школи та угрупування, зокрема харківську, західноукраїнську, київську (Кирило-Мефодіївське братство) та петербурзьку (друга половина 1850 – початок 1860-х рр.) передусім у плані використання фольклорних тем, мотивів, сюжетів, образів та поетичних засобів;

– творчість Тараса Шевченка і фольклор;

– творчість Пантелеймона Куліша і фольклор;

– творчість найпомітніших європейських романтиків (у т. ч. й літературознавців та фольклористів), звертаючи увагу на особливості висвітлення в їхній творчій спадщині теми України та її фольклору;

– специфіку розвитку типів романтизму, що формувалися в різних соціально-історичних умовах, зокрема а) розвинутих європейських країн; б) народів із дещо сповільненим соціально-культурним та політичним розвитком, які все ж зберегли тяглість культурно-літературних традицій; в) романтизм народів, які тривалий час були позбавлені можливості вільного й незалежного політичного та культурного розвитку;

– особливості основних течій в європейському романтизмі, зокрема а) раннього романтизму; б) фольклорної течії в європейському романтизмі, котра в українській літературі має два різновиди – фольклорно-побутова та фольклорно-історична течії.

 

уміти:

– виявляти типологічні й специфічні риси у творчості того чи іншого українського романтика у зіставленні з естетичною системою представників інших літератур;

– застосовувати основні концепції історико-літературних і теоретико-літературних досліджень особливостей розвитку європейського романтизму при аналізі творчості українських романтиків;

– аналізувати конкретні історико-літературні явища у контексті загальних тенденцій розвитку романтизму;

– характеризувати основні течії в літературах європейських народів періоду романтизму, зокрема і стосовно творчості окремих письменників-романтиків;

– виявляти особливості романтичної поетики українських митців стосовно особливостей використання фольклору у творах побутової та історичної тематики.

Рекомендована література

Бовсунівська Т. В.Український романтизм: Теогонічна систематизація. Монографія. Тернопіль: Крок, 2019. 216 с.

Гарбузюк Майя. Образ України у польському театральному дискурсі ХІХ століття: стратегія та форми репрезентації. Львів, 2018.

Горинь В. Естетичні погляди «Руської трійці» (До генези українського романтизму) // Шашкевичіана. Львів-Броди-Вінніпег, 1996. Вип. 1. Маркіян Шашкевич і українське національне відродження. С. 33–40.

Грабович Г. Грані міфічного: образ України в польському й українському романтизмі // Грабович Г. До історії української літератури. К., 1997. С. 170–195.

Зеров М. К. Українське письменство ХІХ ст. // Зеров М. К. Твори: У 2 т. К., 1990. Т.2. С. 64–245.

Єфремов С. О. Історія українського письменства. К., 1995. С. 305–460.

Івашків В.М. Українська романтична драма 30–80-х років ХІХ ст. К., 1990.

Івашків В. Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчости Пантелеймона Куліша. Львів, 2009.

Івашків В.Пантелеймон Куліш – “перший справді національний писатель український” // Слово і час. 2019. № 8. С. 4–13.

Івашків В.[Рецензія на вид.:] Майя Гарбузюк, ОБРАЗ УКРАЇНИ У ПОЛЬСЬКОМУ ТЕАТРАЛЬНОМУДИСКУРСІ ХІХ СТОЛІТТЯ: СТРАТЕГІЇ ТА ФОРМИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ,Простір‑М, Львів 2018, сс. 470[w:]SlaviaOrientalis. 2021. Tom LXX, № 3, s. 687–691.

Історія української літератури: у 12 т. / наук. ред. М. Бондар, Ю. Кузнецов. Київ: Наукова думка, 2016. Т. 3. Література ХІХ століття (1800–1830). 748 с.

Камінчук О.Поетика української романтичної лірики: проблеми просторової організаціі поетичного тексту. К., 1998.

Кирилюк Є. П. Український романтизм у типологічному зіставленні з літературами західно- і південнослов’янських народів (перша половина ХІХ ст.). К., 1976.

Кирчів Р. Ф.Етнографічно-фольклористична діяльність «Руської трійці» / Видання друге, поправлене, доповнене. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2011.

Козак С. Між історіософією і месіанізмом («Книги буття українського народу») // ЗНТШ. Львів, 1992. Т. ССХХІУ. Праці філологічної секції. С. 56–70.

Козак С. Українська змова і месіанізм. Кирило-Мефодіївське братство. Івано-Франківськ, 2004.

Козак С. Український преромантизм (джерела, зумовлення, контексти, витоки). Варшава, 2003.

Комаринець Т. І. Шевченко і народна творчість. Київ: Держлітвидав, 1963.

Комаринець Т.І.Ідейно-естетичні основи українського романтизму /проблема національного й інтернаціонального/. Львів, 1983.

Куліш П. Повість про український народ / Упорядник та автор вступної статті В. Івашків; переклад з рос. Я. Приходи. Тернопіль, 2016.

Мислителі німецького романтизму / Упорядкування Леоніда Рудницького та Олега Фешовця. Івано-Франківськ, 2003.

Наєнко М. К. Романтичний епос: ефект романтизму i українська література. К., 2000.

Наливайко Д.С.Искусство: направления, течения, стили. К., 1981 (це праця визначного українського вченого, академіка НАН України, писана російською мовою).

Наливайко Д.С. Спільність і своєрідність // Українська література в контексті європейського літературного процесу. К., 1988. С. 156–189.

Нахлік Є.К. Українська романтична проза 20–60-х років ХІХ ст. К., 1988.

Нахлік Є. К. Доля – Los – Судьба: Шевченко і польські та російські романтики. Львів, 2003.

Нахлік Є. К. Пантелеймон Куліш: Особистість, письменник, мислитель.К.: Український письменник, 2007. Т. 1. Життя Пантелеймона Куліша: Наукова біографія; Т. 2. Світогляд і творчість Пантелеймона Куліша.

Приходько П.Г. Шевченко і український романтизм 30–50-х років ХІХ ст. К., 1963.

Українська література в загальнослов’янському і світовому контексті: В 5 т. К., 1987. Т.1. Українська дожовтнева література і слов’янський світ.

Франко І. Адам Міцкевич в українській літературі // Франко І. Зібрання творів: У 50-ти т. К., 1980. Т. 26. С. 384–390.

Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. // Франко І. Зібрання творів: У 50-ти т. К., 1984. Т. 41. С. 194–470.

Харківська школа романтиків: У 3-х т. Харків, 1930. Т. 1–3.

Чижевський Д. Історія української літератури. Тернопіль, 1994. С. 355–458.

Чижевський Д. Порівняльна історія слов’янських літератур. Київ: Академвидав, 2005.

ШалатаМ.Й. Маркіян Шашкевич. Київ: Наукова думка, 1969.

Яценко М.Т. Романтизм // Історія української літератури ХІХ століття / За ред. М. Т. Яценка: У 3-х кн. К., 1995. Кн. 1: Перші десятиріччя ХІХ ст. С. 240–312.

Яценко М.Т. Українська романтична поезія 20–60-х років ХІХ ст. // Українські поети-романтики. К., 1987. С. 5–36.

Яценко М.Т.Гердеризм і українська літературно-теоретична думка доби романтизму// Українська література в системі літератури Європи і Америки (ХІХ–ХХ ст.). К., 1997. С. 9–27.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус