ГУНЧИК Ігор

Посада: доцент кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (мобільний): +38 096 541 96 73

Електронна пошта: ihor.hunchyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Курси

Публікації

Монографії:

 1. Гунчик Ігор. Український магічно-сакральний фольклор: структура тексту та особливості функціонування. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 232 с.

Навчально-методичні видання:

 1. Давидюк Віктор, Гунчик Ігор та ін. Автентика фольклору: традиція і сучасність. Питальник для польових досліджень. – Луцьк, 1996. – 30 с.

Наукові статті:

 1. Гунчик Ігор. Народні молитви та замовляння у фольклористичних дослідженнях О.О. Потебні // Фольклористичні зошити. Збірник наукових статей. – Луцьк: ПВНЦ НАНУ, 1996. – Вип. 1. – С. 20–24.
 2. Гунчик Ігор. Езотеричні функції фольклорного тексту в ритуалі гасіння пожежі // Науковий вісник Волинського університету. Філологічні науки. – Луцьк, 1997. – Вип. 12. – С. 20–24.
 3. Гунчик Ігор. Поетико-функціональні особливості української сакрально-оказіональної поезії // Народознавчі зошити. – Львів, 1998. – № 5. – С. 485–489.
 4. Гунчик Ігор. Сакрально-оказіональна поезія як традиційний оберіг української родини // Українська родина: звичаї, традиції, обряди. Збірник матеріалів наукової конференції 3-го Міжнародного фестивалю «Берегиня». – Луцьк, 1998. – С. 23–26.
 5. Гунчик Ігор. Optationes в народній сакрально-оказіональній поезії (Методологічний аспект вивчення) // Вісник Львівського університету. – Вип. 7. Українська фольклористика. – Львів, 1999. – С. 22–31.
 6. Гунчик Ігор. Замовляння як складова фольклоризму драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня” // Фольклористичні зошити. Збірник наукових статей. – Луцьк: ПВНЦ НАНУ, 2000. – Вип. 3. – С. 98–105.
 7. Гунчик Ігор. Навськая дочка: до вияснення назви міфопоетичного образу західнополіського замовляння // Slavia orientalis. – Кraków, 2000. – № 4. – S. 593–608.
 8. Гунчик Ігор. Творчість польської поетеси Марії Конопніцької в оцінці Івана Франка // Международная научно-практическая конференция, посвященная 160-летию со дня рождения Марии Конопницкой. Сборник материалов. – Брест, 2002. – С.19–26.
 9. Гунчик Ігор. Оказіонально-обрядовий фольклор у дослідженнях українських вчених // Народна творчість та етнографія. – К.: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2002. – № 5–6. – С. 31–43.
 10. Гунчик Ігор. Виконавець і оказіонально-обрядовий текст: три форми епічної позиції // Dziedzictwo preszłośсi związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniоsło-wiańskich. Z języka i kultury pogranicza. – Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2002. – Tom VIII. – 81–86.
 11. Гунчик Ігор. Діалог у структурі українських оказіонально-обрядових творів // Філологічні студії. Науковий часопис. – Луцьк, 2003. – № 2. – С. 123–127.
 12. Гунчик Ігор. З історії вивчення українського оказіонально-обрядового фольклору в першій половині ХХ століття // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2003. – Вип. 31. – С. 156–164.
 13. Гунчик Ігор. Тео- й агіонімічні персонажі у структурі західнополіських оказіонально-обрядових текстів від вроків // Treści і mechanizmy przenikania kultur na pograniczu polsko-ukraińskim. – Ryki: WSUPIZ, 2003. – S. 147–165.
 14. Гунчик Ігор. Поезія Володимира Свідзинського й український оказіонально-обрядовий фольклор // Творчість Володимира Свідзинського. Збірник наукових статей. – Луцьк: Вежа, 2003. – С.51–64.
 15. Гунчик Ігор. Гикавко, гикавко, до води… (Апелятивні інваріантні одиниці у структурі українського оказіонально-обрядового тексту) // Берегиня. – Київ, 2003. – № 1. – С.31–48.
 16. Гунчик Ігор. Категорія простору й український оказіонально-обрядовий фольклор // Науковий вісник Чернівецького університету. Слов’янська філологія. – Чернівці, 2004. – Вип. 214–215. – С. 58–63.
 17. Гунчик Игорь. Функциональный уровень адресата в украинском окказионально-обрядовом фольклоре // Веснік Брэсцкаго універсітэта. Серыя філалагічныя навукі. – 2006. – № 2 (5). – С. 61–66.
 18. Гунчик Ігор. Народна молитва до Красної Панни із Західного Полісся // Народознавчі зошити. – Львів: ІН НАН України, – № 3–4. – С. 402–405.
 19. Гунчик Ігор. Дослідження структурних і функціональних особливостей українського оказіонально-обрядового фольклору в ХІХ – на початку ХХ століття // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2007. – Вип. 41. – С. 150–155.
 20. Гунчик Ігор. Експресивні фольклорні оказіоналізми у романі Івана Франка «Основи суспільності» // Веснік Брэсцкага універсітэта. Серыя філалагічныя навукі. – Брэст, 2008. – № 2. – С. 20–28.
 21. Гунчик Ігор. Часова парадигма українського оказіонально-обрядового фольклору // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2010. – Т. ССLІХ: Праці Секції етнографії та фольклористики. – С. 389–405.
 22. Гунчик Ігор. Інваріантна структура оказіонально-обрядового тексту та апелятивне й експлікативне фольклорне мовлення // Народна творчість українців у просторі та часі. Матеріали Міжнародної наукової конференції VІ Міжнар. фестивалю українського фольклору «Берегиня». – Луцьк: Терен, 2010. – С. 261–268.
 23. Гунчик Ігор. До визначення критеріїв жанрової типології українського оказіонально-обрядового фольклору // Міфологія і фольклор. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – № 1. – С. 11–19.
 24. Гунчик Ігор. Олекса Федорович Ошуркевич (1933–2010) // Міфологія і фольклор. ‒ Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – № 1. – С. 105–108.
 25. Гунчик Ігор. Експресивні фольклорні оказіоналізми у романі Івана Франка «Основи суспільності» // Українське літературознавство. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, – Вип. 74. – С. 253–262.
 26. Гунчик Ігор. Михайло Грушевський про «категорію» фольклорної молитви // Література. Фольклор. Проблеми поетики. ‒ Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2012. – Вип. 37. – Ч. 1. – С. 89–94.
 27. Галицькі народні молитовки у зібранні та коментарях Франка-фольклориста // Українське літературознавство. ‒ Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 76. – С. 246–265.
 28. Гунчик Ігор. Народна молитва у жанровій свідомості носіїв фольклору Північно-Західної України та суміжної Білорусі // Слов’янський світ. ‒ К.: ІМФЕ імені М. Т. Рильського, 2012. – Вип. 10. – С. 115–133.
 29. Гунчик Ігор. Василь Милорадович – збирач і видавець українських лікувальних народних молитов // Література. Фольклор. Проблеми поетики. ‒ К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – Вип. 38. – С. 67–72.
 30. Гунчик Ігор. Народні молитви зі збірника українського магічно-сакрального фольклору «Ви, зорі-зориці…»: особливості тематики та система персонажів // Spheres of Culture. Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. – Lublin, 2013. – Vol. V. – S. 311–320.
 31. Гунчик Ігор. Публікації українських народних молитов останніх десятиліть: історіографічний аспект // Міфологія і фольклор. ‒ Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. ‒ № 4. – С. 44–51.
 32. Гунчык Ігар. Публікацыя ўкраінскіх народных малітваў на старонках часопіса «Кіевская старина» ў 80-х гадах ХIХ стагоддзя // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя. 3: Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. Навукова-тэарэтычны часопіс. – Брэст, 2013. – № 2. – С. 15–20.
 33. Гунчик Ігор. «Пам’ятки віщого, чарівного слова»: фольклорні молитви у трактуванні представника міфологічної школи О. Афанасьєва // Міфологія і фольклор. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – № 1–2. – С. 51–57.
 34. Гунчик Ігор. Тематико-функціональна приналежність українських народних молитов у праці В.Милорадовича «Житье-бытье лубенского крестьянина» // Народознавчі зошити. – Львів: ІН НАН України, 2014. – № 3: Серія філологічна. – С. 576–579.
 35. Гунчик Ігор. Народна молитва як форма одночленного замовляння у фольклористичній концепції О.Потебні // Література. Фольклор. Проблеми поетики. ‒ К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2014. ‒ Вип. 40. – С. 36–45.
 36. Гунчик Ігор. Теоретичне осмислення народних молитов у російському фольклористично-етнолінгвістичному дискурсі кінця ХХ – початку ХХІ століття // Spheres of Culture. Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. – 2014. – Vol. ІХ. – Р.369–380
 37. Гунчик Ігор. Одна з неопублікованих передмов Івана Денисюка // Міфологія і фольклор. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – №3–4. – С. 114–117.
 38. Гунчик Ігор. Маловідома збірка західноукраїнських «простонародних молитов» про сон Пресвятої Богородиці в записах 30-х років ХХ ст. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – Одеса, 2014. – Вип. 10, т. 1. – С.27–29.
 39. Гунчик Ігор. Видання усних молитовних текстів середини ХІХ століття в багатотомній праці П. Чубинського // Міфологія і фольклор. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – № 3–4. – С. 73–79.
 40. Hunchyk Ihor. Views of scientists-folklorists of the mythological school of the nineteenth century (Ya. Holovatskyi, O. Miller, P. Ivashchenko) on folk prayers and incantations // British Journal of Science, Education and Culture. – London: «London University Press», 2014. – No. 1. (5) (January-June). – Р. 173–178.
 41. Гунчик Ігор. Між релігією і магією слова: народні молитви у сучасних славістичних дослідженнях польських учених // Слово і час. – К.: Інститут літератури ім. Тараса Шевченка НАН України, 2015. – № 1. – С. 87–93.
 42. Гунчик Ігор. Українські фольклорні молитви в антропологічному дослідженні Ю.Талька-Гринцевіча «Zarys lecznictwa ludowego na Rusi południowej» // Народознавчі зошити. – Львів: ІН НАН України, – №. 1. – С. 238–243.
 43. Гунчик Ігор. Павло Єфименко як видавець і дослідник українських народних молитов // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – 2015. – Вип.42–43. – С. 86–91.
 44. Гунчик Ігор. Одна з перших польськомовних публікації українських фольклорних молитов доби романтичної фольклористики // Міфологія і фольклор. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, – № 1–2. – С. 14–20.
 45. Гунчик Ігор. «Результати розмірковувань і практики допитливого розуму»: М. Крушевський про замовляння, молитви та психологію народної творчості // Народознавчі зошити. – Львів: ІН НАН України, – № 3. – С. 574–581.

Наукові матеріали:

 1. Гунчик Ігор, Завітій Богдан. Колядки та щедрівки з Ворокомля (Камінь-Каширського району Волинської області) // Фольклористичні зошити. Збірник наукових статей. – Луцьк: ПВНЦ НАНУ, 1999. – Вип. 2. – С. 89–94
 2. Гунчик Ігор. Із оказіонально-обрядового фольклору Західного Полісся // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2003. – Вип. 31. – С. 292–312.
 3. Гунчик Ігор. Західнополіські фольклорні молитви та примовки до місяця // Міфологія і фольклор. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, – № 1. – С. 121–124.
 4. Гунчик Ігор. Українські народні прислів’я та приказки Берестейщини із зібрання Володимира Крачка // Міфологія і фольклор. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – № 3–4. – С. 104–112.
 5. Гунчик Ігор. Західнополіські народні молитви в дорогу // Міфологія і фольклор. ‒ Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – № 3–4. – С. 111–115.
 6. Гунчик Ігор. Українські народні молитви на сон з етнографічного регіону Західного Полісся // Міфологія і фольклор. ‒ Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. ‒ № 4. – С. 78‒85.
 7. Гунчик Ігор, Василькевич Галина. Народні пісні про святого Юрія і Цмока з українсько-білоруського пограниччя // Міфологія і фольклор. ‒ Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. ‒ № 1. – С. 88–102.
 8. Гунчик Ігор. Західнополіські замовляння та народні молитви від крові // Міфологія і фольклор. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – № 1–2. – С. 137–150.
 9. Гунчик Ігор, Горблянський Юрій. Фольклорні паремії та афоризми Київського Євромайдану // Міфологія і фольклор. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, – № 3–4. – С. 133–144 (У співавторстві).

Енциклопедичні статті:

 1. Гунчык Ігар, Клімчук Федар. Украінцы // Энцыклапэдыя гісторыі Беларусі. – Мінск, 2001. – Т. 6. – Кн. 1. – С. 572–574 (У співавторстві).
 2. Гунчик Ігор. Білорусь у дослідженнях та виданнях Наукового товариства ім. Шевченка // Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія. – Київ-Львів-Тернопіль, 2014. – Т. 2. – С. 161–169.
 3. Гунчик Ігор, Горблянський Юрій. «Міфологія і фольклор». Загальноукр. наук. журн. // ENCYKLOPEDIA. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. – Т. ІІ: Л – Я. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 151–152.

Рецензії:

 1. Гунчик Ігор, Вовчак Андрій. ґрунтовне дослідження рослинної символіки (На книгу:Швед І. Дэндралагічны код беларускага традыцыйнага фальклору. – Брэст: Выд-ва БрДУ, 2004. – 301 с.) // Міфологія і фольклор. ‒ Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. ‒ № 1. – С. 110–112.
 2. Гунчик Ігор. Традиціоналізм і новаторство в дослідженні фольклорного орнітообразу зозулі (На книгу:Пастух Н. Тваринна образно-символічна система українського фольклору: зозуля. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2013. – 263 с.) // Міфологія і фольклор. ‒ Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. ‒ № 4. – С. 104–106.

Переклади:

 1. Інна ШВЕД. Коди й архаїчна міфопоетична модель світу слов’ян / Переклад із білоруської Ігоря Гунчика // Міфологія і фольклор. ‒ Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2008. ‒ № 1. – С. 47–53. (З білоруської мови).
 2. Інна ШВЕД. У центрі уваги – жанри білоруського фольклору (Рецензія на книгу: Казакова І. Беларускі фальклор. – Мінск: ВЦ БДУ, 2007. – 309 с.) / Переклад із білоруської Ігоря Гунчика // Міфологія і фольклор. ‒ Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. ‒ № 1. – С. 106–108. (З білоруської мови).
 3. Інна ШВЕД. Дитячий фольклор: до проблеми трансформації / Переклад із білоруської Ігоря Гунчика // Міфологія і фольклор. ‒ Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. ‒ № 2-3. – С. 12–18. (З білоруської мови).
 4. Інна ШВЕД. Одне з найповніших зібрань ритуально-магічних практик народної ме­дицини білорусів (Рецензія на книгу: Народная медыцына: рытуальна-магічная практыка / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы НАН Беларусі; уклад., прадм. і паказ. Т. Валодзінай; навук. рэд. А. Ліс. – Мінск: Беларуская навука, 2007. – 776 с. (Беларуская народная творчасць)) / Переклад із білоруської Ігоря Гунчика // Міфологія і фольклор. ‒ Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. ‒ № 1. – С. 103–104. (З білоруської мови).
 5. Інна ШВЕД. Персонажі словацької народної демонології: «жіночі» антропоморфні істоти / Переклад із білоруської Ігоря Гунчика // Міфологія і фольклор. ‒ Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. ‒ № 3–4. – С. 50–59. (З білоруської мови).
 6. Інна ШВЕД. Нове комплексне дослідження словацької вишивки (Рецензія на книгу: Danglová О. Vyśivka na Slovensku. – Ústav etnológie SAV: Ústredie ľudovej umeleckej výroby, 2010. – 268 s.) / Переклад із білоруської Ігоря Гунчика // Міфологія і фольклор. ‒ Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. ‒ № 3-4. – С. 50–59. (З білоруської мови).
 7. Інна ШВЕД. Персонажі словацької народної демонології: «чоловічі» антропоморфні істоти / Переклад із білоруської Ігоря Гунчика // Міфологія і фольклор. ‒ Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. ‒ № 1. – С. 44–50. (З білоруської мови).
 8. Інна ШВЕД. Цілісне дослідження символіки та функціональності верби у традиційній культурі Східної Литви і Західної Білорусі (Рецензія на книгу: Jonas Mardosa. Rytų Lietuvos ir Vakarų Baltarusijos verbos. Liaudiškojo pamaldumo raiška XX a. antrojoje pusėje – XXI a. pradžioje. – Vilnius:Vilnians pedagoginis universitetas, 2009. – 363 s.) / Переклад із білоруської Ігоря Гунчика // Міфологія і фольклор. ‒ Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. ‒ № 2. – С. 109–110. (З білоруської мови).
 9. Інна ШВЕД. Міжнародна конференція у Пряшеві до 90-річчя від дня народження Василя Латти і словацько-українські культурні зв’язки / Переклад із білоруської Ігоря Гунчика // Міфологія і фольклор. ‒ Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. ‒ № 4. – С. 109–112. (З білоруської мови).
 10. Ізмаїл СРЕЗНЕВСЬКИЙ. Погляд на пам’ятки української народної словесності / Переклад із російської Ігоря Гунчика // Міфологія і фольклор. ‒ Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. ‒ № 4. – С. 97–104. (З російської мови).

Огляди:

 1. Гунчик Ігор. Огляди наукових видань // Міфологія і фольклор. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, – № 1. – С. 141–152.
 2. Гунчик Ігор. Огляди наукових видань. Журнали, збірники. Автореферати // Міфологія і фольклор. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, – № 2–3. – С. 126–135.
 3. Гунчик Ігор. Огляди наукових видань. Журнали, збірники. Автореферати // Міфологія і фольклор. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, – № 1 (2). – С. 113–124
 4. Гунчик Ігор. Міфологія і фольклор. – 2008. – № 1 // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2010. – Т. ССLІХ: Праці Секції етнографії та фольклористики. – С. 777–780.
 5. Гунчик Ігор. Огляди наукових видань. Журнали, збірники. Автореферати // Міфологія і фольклор. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, – № 3-4. – С. 133–155.
 6. Гунчик Ігор. Огляди наукових видань. Журнали, збірники. Автореферати // Міфологія і фольклор. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, – № 2. – С. 124–133.
 7. Гунчик Ігор. Огляди наукових видань. Журнали, збірники. Автореферати // Міфологія і фольклор. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, – № 1. – С. 105–124.
 8. Гунчик Ігор. Огляди наукових видань. Автореферати. Нові книги // Міфологія і фольклор. ‒ Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – № 3–4. – С. 139–148.
 9. Гунчик Ігор. Огляди наукових видань. Журнали, збірники. Автореферати // Міфологія і фольклор. ‒ Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – № 2. – С. 111-124.
 10. Гунчик Ігор. Огляди наукових видань. Журнали, збірники. Автореферати // Міфологія і фольклор. ‒ Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – № 1. – С. 86–102.
 11. Гунчик Ігор. Огляди наукових видань. Журнали, збірники. Автореферати // Міфологія і фольклор. ‒ Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. ‒ № 4. – С. 97–108.
 12. Гунчик Ігор. Огляди наукових видань. Автореферати. Нові книги // Міфологія і фольклор. ‒ Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. ‒ № 2–3. – С. 137–144.
 13. Гунчик Ігор. Огляди наукових видань. Журнали, збірники. Автореферати // Міфологія і фольклор. ‒ Львів: ЛНУ імені Івана Франка, ‒ № 1. – С. 113–120.
 14. Гунчик Ігор. Огляди наукових видань. Журнали, збірники. Автореферати // Міфологія і фольклор. ‒ Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. ‒ № 2–3. – С. 158–168.
 15. Гунчик Ігор. Огляди наукових видань. Журнали, збірники. Автореферати // Міфологія і фольклор. ‒ Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. ‒ № 4. – С. 111–129.
 16. Гунчик Ігор. Огляди наукових видань. Журнали, збірники. Автореферати // Міфологія і фольклор. ‒ Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. ‒ № 1. – С.123–134.
 17. Гунчик Ігор. Огляди наукових видань. Журнали, збірники. Автореферати // Міфологія і фольклор. – 2014. – № 1–2. – С. 156–176.
 18. Гунчик Ігор. Огляди наукових видань. Автореферати. Нові книги // Міфологія і фольклор. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – № 3–4. – С. 138–152.
 19. Гунчик Ігор. Огляди наукових видань. Журнали, збірники. Автореферати // Міфологія і фольклор. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – № 1–2. – С. 136–154.
 20. Гунчик Ігор. Огляди наукових видань. Автореферати // Міфологія і фольклор. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – № 3–4. – С. 163–168.

Публікації:

 1. Іван ДЕНИСЮК. Про літературознавчі та фольклористичні праці Івана Франка / Підготовка до друку Ігоря Гунчика // Міфологія і фольклор. ‒ Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. ‒ № 3-4. – С. 118–119.

Біографія

Народився 1971 року у місті Камінь-Каширському Волинської області.

Філолог, фольклорист. У 1986–1990 роках навчався в Луцькому педагогічному училищі, отримав спеціальність «учитель початкових класів». 1995 року закінчив філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (Кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси, спеціальність “українська мова та література”).

У 1995–1998 роках навчався в аспірантурі (науковий керівник – проф. Іван Денисюк). 2005 року захистив кандидатську дисертацію (Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка), на її основі видав монографію “Український магічно-сакральний фольклор: структура тексту та особливості функціонування” (Львів, 2011).

Упродовж 2011–2014 років навчався в докторантурі (науковий керівник – проф. Олена Івановська, Київський національний університет імені Тараса Шевченка). На основі докторської дисертації підготовлено монографію “Українська народна молитва: жанрознавчий, історіографічний та видавничо-едиційний аспекти”.

2016 року отримав вчене звання доцента. У 1998–2006 роках – асистент, старший викладач Волинського національного університету імені Лесі Українки та Брестського державного університету (Республіка Білорусь). Із 2007 працюю на посаді старшого наукового співробітника Інституту франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2009–2011 роках – заступник декана філологічного факультету. Із 2010 – доцент Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси. У 2015–2016 роках – асистент, доцент Кафедри бібліотекознавства і бібліографії Факультету культури і мистецтв за сумісництвом.

У 2004–2006 роках – технічний секретар Генерального консульства України в Бресті. У 2009 році здобув другу вищу освіту зі спеціальності “міжнародне право” та кваліфікацію юриста-міжнародника (ІПО ЛНУ ім. Івана Франка).

Лейтенант запасу, військовий профіль – офіцер психологічних операцій.

У 2008–2011 роках – головний редактор,  а з 2011 року – заступник головного редактора фахового наукового журналу «Міфологія і фольклор», в якому можна публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Автор наукової монографії, методичного посібника (у співавторстві) та понад 90 наукових статей і публікацій, частина з яких вийшла друком у закордонних виданнях Польщі, Білорусі, Англії. Брав участь у понад 40 наукових конференціях в Україні, Польщі, Білорусі.

Пройшов наукове стажування у Вроцлавському університеті (2009). Науковий керівник кандидатської дисертації: О. Бойко “Символіка квітів в українському пісенному фольклорі”.

Із 2007 року один із засновників та голова громадської організації «Українське товариство дослідників фольклору та міфології» (м. Львів).

Відзначений грамотами Міністерства закордонних справ України за розвиток дипломатичної служби за кордоном (2005, 2006).

Читає навчальні курси: «Український ліро-епос», «Текстологія фольклору», «Історія української книги», «Музейна справа», «Архівознавство», «Документознавство», «Реферування».

Проекти

Загальноукраїнський науково-освітній журнал «Міфологія і фольклор»

У 2008–2011 роках – головний редактор, із 2011 року до теперішнього часу – заступник головного редактора загальноукраїнського науково-освітнього журналу «Міфологія і фольклор». Упорядник і редактор 19 (дев’ятнадцяти) номерів журналу: № 1. – 2008. – 152 с.; № 1. – 2009. – 124 с.; № 2–3. – 2009. – 136 с.; № 1. – 2010. – 124 с.; № 2. – 2010. – 136 с.; № 3–4. – 2010. – 156 с.; № 1. – 2011. – 108 с.; № 2. – 2011. – 124 с.; № 3–4. – 2011. – 148 с.; № 1. – 2012. – 120 с.; № 2–3. – 2012. – 144 с.; № 4. – 2012. – 112 с.; № 1. – 2013. – 134 с.; № 2–3. – 2013. – 168 с.; № 4. – 2013. – 132 с.; № 1–2. – 2014. – 176 с.; № 3–4. – 2014. – 156 с.; № 2. – 2015. – 154 с.; № 3–4. – 2015. – 168 с.

Журнал «Міфологія і фольклор» є фаховим виданням: у ньому можна публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук із фольклористики, літературознавства, мовознавства та всіх інших філологічних наук (наказ МОН України № 1081 від 29 вересня 2014 року).

Журнал виходить із 2008 року один раз на квартал. Станом на 2016 рік підготовано до друку 20-й окремий випуск журналу; розповсюджується через передплату на всій території України. Засновники журналу: Львівський національний університет імені Івана Франка, громадська організація «Українське товариство дослідників фольклору та міфології».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!