Народознавство (освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент ЧОРНОПИСКИЙ МихайлоФЛо-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828ФЛо-41доцент ЧОРНОПИСКИЙ Михайло

Опис курсу

Народознавство, конкретніше, українознавство стало обов’язковим предметом базового змісту в середній і вищій школі, предметом, що, з одного боку, повинен виповняти прогалини і виправляти спотворення відомостей про українців та Україну, які успадкувала освіта від поневолювачів, а з другого боку, допомагати інтеграції у свідомості студентів тих знань про свій етнос, які вони отримують спонтанно і спорадично в процесі навчання.

Під час курсу студенти матимуть змогу ознайомитися з основними етапами етнічної історії українців від найдавніших часів до сьогодення, а також торкнутися теоретико-методологічних й ідеологічних проблем вивчення етногенезу українського народу.

Вивчення традиційної культури дуже важливе для пізнання загальної історії розвитку кожного народу і людства загалом. Адже явища традиційної культури (звичаї, обряди, будівлі, предмети побуту тощо) здатні зберігати дуже давні ідеї і практики, які дають нам можливість зрозуміти зародження людської цивілізації.

Мета курсу:

– сформувати у студентів комплекс знань про традиційну духовну та матеріальну культуру, побут українців (ХІХ – першої половини ХХ століття).

– сформувати у студентів розуміння ролі традиційної культури в історичному розвитку українського народу та становленні його національної ідентичності.

– акцентувати на потрібності і корисності залучення народнотрадиційних культурних надбань у сучасні процеси розвитку різних галузей життєдіяльності народу і держави (побут, культура, освіта, бізнес, політика) для формування нових граней національної ідентичності, впізнаваних, перспективних і конкурентоспроможних контексті глобалізаційних зміг.

– розвинути у студентів уміння самостійно добирати й опрацьовувати джерельні матеріали й теоретичну літературу з народознавства; на основі здобутих знань порівнювати, узагальнювати й критично оцінювати відомі та нові факти, явища й події з царини народознавства.

У результаті вивчення цього курсу студент повинен

знати:

– предмет і завдання народознавства, місце і роль народознавства у системі гуманітарних дисциплін;

– основні концепції етногенезу українського народу;

– основні етапи етнічної історії українців від найдавніших часів до сьогодення;

– етнографічні регіони і райони України: їх межі, походження назви, історія формування, особливості традиційної культури і побуту;

– основні комплекси традиційної духовної культури українського етносу (традиційний релігійний світогляд; народний календар; обрядовість і звичаєвість);

– основні комплекси традиційної матеріальної культури українців (архітектура, одяг; їжа; традиційне мистецтво та ін.);

– основні фахові джерела вивчення з народознавчої проблематики.

вміти:

– критично добирати й опрацьовувати джерельні матеріали й теоретичну літературу з народознавчої проблематики;

– аналізувати проблеми етногенези та основні етапи етнічної історії українського народу;

– характеризувати перебіг сучасних етнічних процесів в Україні, прогнозувати їх розвиток;

– характеризувати комплекси традиційної духовної та матеріальної культури українського народу;

– на основі здобутих знань порівнювати, узагальнювати й критично оцінювати відомі та нові факти, явища й події з царини народознавства;

– застосовувати набуті знання й навички у власній сфері діяльності для підвищення її фахового рівня, конкурентоспроможності тощо.

Рекомендована література

 

 1. Артюх Л. Українська народна кулінарія. – Київ, 1977.
 2. Баран В., Козак Д., Терпиловський Р. Походження слов’ян. – Київ, 1991.
 3. Бойківщина: Історико-етнографічне дослідження. – Київ, 1983.
 4. Вовк Федір. Одежа // Украинский народ в его прошлом и настоящем. – Петроград, 1916.
 5. Вовк Хведір, проф. Шлюбний ритуал та обряди на Україні // Вовк Хведір, проф. Студії з української етнографії та антропології. – Прага: Український громадський видавничий фонд, [1928] – С. 215–337.
 6. Г. Мр. [Грушевський Марко]. Вступні зауваги. А. Вагітність. Б. Порід. В. Обряди і звичаї по уродженню дитини / Дитина в звичаях і віруваннях українського народа. Матеріяли з Полудневої Київщини, зібрав Мр. Г. Обробив др. Зенон Кузеля // Матеріали до українсько-руської етнології. – Львів, 1906. – Том VIII. – С. 1–59.
 7. Гарасим Ярослав. Культурно-історична школа в українській фольклористиці. – Львів, 1999.
 8. Гонтар Т. Народне харчування українців Карпат. – Київ, 1979.
 9. Грушевський Михайло. Звичайна схема “руської” історії й спроба раціонального укладу історії східного слов’янства // Статьи по славяноведению. – СПб, 1904. – Т. 1.
 10. Грушевський Михайло. Історія України-Руси. – Київ, 1994. – Т. І.
 11. Грушевський Михайло. Хто такі українці і чого вони хочуть. – Київ, 1991.
 12. Грушевський Михайло. Історія української літератури: У 6 т., 9 кн. – Київ, 1993. – Т. 1.
 13. Грушевський Михайло. Похоронна обрядовість і голосіння над помершим // Грушевський Михайло. Історія української літератури: У 6 т., 9 кн. – Київ, 1993. – Т. 1. – С. 145–156.
 14. Гуцульщина: Історико-етнографічне дослідження. – Київ, 1987.
 15. Данилюк Архип. Українська хата. – Київ, 1991.
 16. Дашкевич Ярослав. Основні етапи етнічної історії української нації // Родовід. – Черкаси, 1991.
 17. Дорошенко Дмитро. Нарис історії України. – Львів, 1991.
 18. Драган М. Українські деревляні церкви. Генеза і розвій форми: В 2 ч. – Львів: Національний музей у Львові, 1937. – Ч. 1.
 19. Етнографічна спадщина і національне відродження. – Київ, 1991.
 20. Етнографія України / Вид. 2-ге, перероблене і доповнене. За ред. проф. Степана Макарчука. – Львів, 2004.
 21. Етнографія. Історія і стан дослідів // Енциклопедія Українознавства: Загальна частина. – Київ, 1994. – Т. 1. – С. 184-194.
 22. Етнокультура Рівненського Полісся. – Рівне, 2009.
 23. Жолтовський П. Український живопис XVII–XVIII ст. – Київ, 1978.
 24. Забужко Оксана. Філософія національної ідеї в духовній культурі народу // Етнічна самосвідомість і національна культура. – Київ, 1991.
 25. Кирчів Роман. Від чого залежала доля українського народознавства // Народна творчість та етнографія. – 1991. – № 4.
 26. Кирчів Роман. Етнографічно-фольклористична діяльність “Руської трійці”. – Київ, 1990.
 27. Коваль-Фучило Ірина. Українське голосіння: антропологія традиції, поетика тексту. – Київ, 2014.
 28. Колесса Філарет. Українська усна словесність. – Львів, 1938.
 29. Культура і побут населення України / За ред. В. Наулка. Вид. 2. – Київ, 1993.
 30. Лемківщина: Історико-етнографічне дослідження. – Львів, 1999–2002. Т. 1–2.
 31. Матейко К. Український народний одяг. – Київ, 1977.
 32. Наливайко Дмитро. Очима Заходу. Рецепція України у Західній Європі ХІ-XVIII ст. – Київ: Основи, 1998.
 33. Народна архітектура Українських Карпат XV–XX століття. – Київ, 1987.
 34. Народознавство: Навчальний підручник / Вид. 2-ге, перероблене і доповнене. За заг. ред. Степана Павлюка. – Київ, 2004.
 35. Откович В. Народна течія в українському живописі XVII–XVIII ст. – Київ, 1990.
 36. Півторак Григорій. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов. Міфи і правда про трьох братів слов’янських зі «спільної колиски». – Київ, 2001.
 37. Півторак Григорій. Українці. Звідки ми і наша мова. – Київ, 1993 (2014).
 38. Пісні з родин і хрестин (збірник-реконструкція із теоретичною розвідкою, коментарями, моделями ритмоструктури, покажчиками) / Упорядник Анатолій Іваницький. – Вінниця, 2013. – С. 136–137, 165, 230, 295, 360–361.
 39. Поділля: Історико-етнографічне дослідження. – Київ, 1994.
 40. Полісся України: Матеріали історико-етнографічного дослідження. – Львів, 1997–2003. – Вип. 1–3.
 41. Пономарьов А. Українська етнографія: Курс лекцій. – Київ: Либідь, 1994.
 42. Свєнціцька В., Откович В. Українське народне малярство XIII–XX століть. Світ очима народних майстрів: Альбом. Київ, 1991.
 43. Січинський В. Дзвіниці і церкви Галицької України XVI–XIX ст. – Львів: Збірки Національного музею, 1925. – С. 30–33.
 44. Січинський В. Українське деревляне будівництво й методи його дослідження // Sbornik I Sjezdu slovanskych geografů a etnografů. – Praha, 1926. – S. 361–366.
 45. Тарас Ярослав. Архітектура дерев’яних храмів українців Карпат: Культурно-традиційний аспект. – Київ: Фоліо, 2018.
 46. Українське народознавство / За загальною редакцією Степана Павлюка. – Львів: Фенікс, 1994.
 47. Український народний одяг XVII – початку XIX ст. в акварелях Ю. Глоговського / Упорядники Д. Крвавич, Г. Стельмащук. – Київ, 1988.
 48. Франко Іван. Найновіші напрямки в народознавстві // Франко Іван. Зібранні творів: У 50 т.– Київ, 1982.– Т. 37.– С. 216–221.
 49. Холмщина і Підляшшя: Історико-етнографічне дослідження. Київ, 1997.
 50. Щербаківський Д. Українські деревляні церкви (Короткий огляд розробки питання) // Збірник Секції мистецтв Українського наукового товариства в Києві. – Київ, 1921.

 

 1. Інформаційні ресурси
 2. Електронний диск (із онлайн-доступом) із навчальними матеріалами до курсу (фольклорно-етнографічними матеріалами, науково-теоретичною та методичною літературою, графічними ілюстраціями) – режим доступу: обмежений, лише з навчальною метою.
 3. Віковий склад населення // Всеукраїнський перепис населення 2001 – http:// 2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/age/
 4. Всеукраїнський перепис населення 2001. Результати – http://2001.ukrcensus. gov.ua/results/general/
 5. Загальна кількість населення // Всеукраїнський перепис населення 2001 – http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/estimated/
 6. Міське і сільське населення // Всеукраїнський перепис населення 2001 – http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/urban-rural/
 7. Мовний склад населення // Всеукраїнський перепис населення 2001 – http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/language/
 8. Національний склад населення // Всеукраїнський перепис населення 2001 – http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/
 9. Перший Всеукраїнський перепис населення: історичні, методологічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти / Електронна наукова публікація Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України та Державного Комітету статистики України – http://2001.ukrcensus.gov.ua/publications/
 10. Перший Всеукраїнський перепис населення: історичні, методологічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти / Електронна наукова публікація Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України та Державного Комітету статистики України – http://2001. ukrcensus.gov.ua/publications/ – Розділ 4.1. Чисельність населення України та її регіонів; Розділ 4.2. Статево-віковий склад населення
 11. Перший Всеукраїнський перепис населення: історичні, методологічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти / Електронна наукова публікація Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України та Державного Комітету статистики України – http://2001.ukrcen sus.gov.ua/publications/ – Розділ 4.3. Етнічний та мовний склад населення.
 12. Природний рух населення // Державна служба статистики України. – http://www.ukrstat.gov.ua
 13. Статевий склад населення // Всеукраїнський перепис населення 2001 – http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/sex_region/
 14. Чисельність населення // Державна служба статистики України. – http://www.ukrstat.gov.ua

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус

Завантажити силабус