Виробнича

Тип: На вибір студента

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент ГУНЧИК ІгорФЛф-11м, ФЛт-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФЛф-11мдоцент ГУНЧИК Ігор
ФЛт-11мдоцент ГУНЧИК Ігор

Опис курсу

Курс призначений для студентів-магістрів другого року навчання. Як частина обов’язкової програми він спрямований подати студентові системні знання про антропоцентричний підхід до вивчення фольклорних явищ, зокрема ознайомити з особливостями опису головного антропоцентру фольклорного твору, яким є персонаж, постаттю оповідача (наратора) у фольклорі, антропоцентризмом хронотопу усно-словесного тексту, фольклорною вербалізацією зовнішнього і внутрішнього світу людини. Дисципліна передбачає коротке ознайомлення з антропологічною концептосферою української народної казки та концептуальними формами вираження драматичного у фольклорі ХХ століття, навчає студентів усебічно аналізувати фольклорні явища, розуміти їх і вміти науково пояснити з погляду антропологічної фольклористики.

Мета курсу – допомогти студентові вивчити і засвоїти систему знань про науково-філософське осмислення людської особистості в сучасній науці про народну творчість, основні антропоцентри національного фольклору (персонажа й оповідача), антропологізм часу та простору, антропоцентричну концептосферу, представлену найважливішими її одиницями (долі, життя, смерті, бажань, війни, ворога, туги та ін.).

Дисципліна «Антропологічна фольклористика» має загальнотеоретичні і практичні цілі. Загальнотеоретичні цілі цього курсу полягають в тому, щоб:

 • зрозуміти роль антропологічного підходу для вивчення творів різних жанрів українського фольклору;
 • осмислити систему антропоцентрів (персонаж, наратор та ін.) та внутрішню логіку їх розгортання у фольклорному творі;
 • усвідомити зв’язок антропологічного осмислення фольклорного явища з основними поняттями опису традиційної культури та етнічними процесами в Україні;
 • сприймати антропологічну фольклористику як цілісний науково-теоретичний інструментарій для дослідження етнокультурних особливостей українського народу.

Практичні цілі курсу дисципліни вбачаємо в тому, що він допоможе:

 • усвідомити різноманітність антропоцентрів українського фольклору як цілісну систему;
 • фахово аналізувати уснопоетичні явища в антропологічному аспекті вивчення етнічної культури українців;
 • глибоко засвоїти та правильно розуміти зміст найважливіших понять та термінів антропологічної фольклористики;

Рекомендована література

Основна:

 1. 1. Мушкетик Л.Г. Людина в народній казці Карпат. К.: ІМФЕ ім. М. Рильського, 2010. 320 с.
 2. Кузьменко Оксана. Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн): монографія. Львів: ІН НАН України, 2018. 728 с.
 3. Івановська О. Український фольклор: семантика і прагматика традиційних смислів: підручник. К.: ВПК Експрес-Поліграф, 2012.
 4. Бурлака Н. Фольклорний концепт «доля» в уснопоетичних текстах та його рецепція у творчості поетів-романтиків 20-40-х років ХІХ століття. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. 2012. Вип. 23. С. 41-44.

Додаткова:

 1. Антропоцентризм і віталізм: сучасний синтез / від. ред. В.Г.Табачковський, С.С.Туслюк. Луцьк: Надстир’я, 2000. 285 с.
 2. Антропоцентричний підхід у дослідженнях мови: матеріали VІІ Міжнародних карських читань. Ніжин: ТОВ Наука-сервіс, 1998. 254 с.
 3. Бріцина О.Ю. . Українська усна традиційна проза: питання текстології та виконавства. К.: ІМФЕ ім. М. Рильського, 2006. 397 с.
 4. Верьовкін В.В.Український пісенний фольклор як сфера вербалізації концепту ВІЙНА. Українська література в загальноосвітній школі. 2012. № 12. С. 42-45.
 5. Головко Б.А. Філософська антропологія: навч. посібник. К.: Наукова думка, 2008. 239 с.
 6. Гримич М. Антропологія війни. Case study: дивізія «Галичина». К., 2017. 256 с.
 7. Кирчів Р. Двадцяте століття в українському фольклорі. Львів: ІН НАН України, 2010. 256 с.
 8. Людина в есенційних та екзистенційних вимірах / В.Табачковський, А.Дондюк та ін. К.: Наукова думка, 2004. 244 с.
 9. Микитенко О. Фольклорний текст в аспекті когнітивної та антропоцентричної парадигми: категорія модальності. Македонска академиjа на науките и уметностите: Одделение за лингвистика и литературна наука. Скопjе, 2012. 37 (1-2). С. 113-125.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус