Народознавство (славісти)

Тип: На вибір студента

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент ГУНЧИК ІгорФЛС-21, ФЛС-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФЛС-21доцент ГУНЧИК Ігор
ФЛС-22доцент ГУНЧИК Ігор

Опис курсу

Мета викладання навчальної дисципліни – допомогти студентові вивчити і засвоїти систему знань про традиційну культуру, історичне буття українського народу, спосіб його життя та діяльності, характер, психологію, моральні цінності, які виражені в матеріальній (будівлях, знаряддях праці, ремеслах, транспорті, одязі, їжі) та духовній (звичаях, обрядах, народних знаннях, мистецьких виробах, фольклорі, віруваннях) формах.

 

Основні завдання дисципліни «Народознавство» полягають в тому, що вона допоможе студентам:

 • зрозуміти роль народознавства в системі гуманітарних дисциплін, основні етапи його формування та розвитку;
 • глибоко осмислити етнічні явища традиційної матеріальної та духовної культури українського народу;
 • з’ясувати зв’язок між окремими поняттями традиційної культури та етнічними процесам в історії України;
 • зрозуміти народознавство як цілісну систему знань про етнічні особливості українців.
 • осмислено сприймати курс народознавства;
 • усвідомити різноманітність традиційної духовної та матеріальної культури українського народу як цілісну систему;
 • глибоко засвоїти найважливіші поняття та терміни дисципліни;
 • фахово аналізувати народознавчі явища, виокремлювати їх ознаки та особливості;
 • правильно розуміти зміст традиційних та нових етнічних явищ і процесів;
 • пояснювати, інтерпретувати етнокультурні особливості українського народу.

У результаті вивчення цього курсу студент повинен

знати:

 • предмет і завдання народознавства, його методологічну основу, джерела розвитку, основні етапи його становлення, відповідну літературу з питань курсу;
 • походження й основні етапи етнічної історії, систему матеріальної та духовної культури;
 • загально-теоретичні відомості про етнічну територію, склад населення та світогляд українців;
 • основні відомості про систему релігійних уявлень і вірувань українського народу;
 • звичаї, обряди та народні знання українців;

уміти:

 • проаналізувати особливості традиційного хліборобства та тваринництва, допоміжних занять і промислів українського народу;
 • дати характеристику реаліям та предметам сільських поселень, господарського двору, народної архітектури та традиційного транспорту українців;
 • інтерпретувати основні відомості, пов’язані з українським національним вбранням та народною їжею.

 

Навчальний курс охоплює 3 кредити (90 год). Курс складається з 16 год лекційних занять, 16 год практичних занять та 58 год самостійної роботи. Тижневе навантаження студента складає 2 год аудиторних занять та 3,5 год самостійної роботи.

Рекомендована література

Основна

 

 1. Українське народознавство / За заг. ред. С. Павлюка. – Львів, 1994.
 2. Культура і побут населення України: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1993. – 285 с.
 3. Пономарьов А. Українська етнографія. Курс лекцій. – К.: Либідь,1994. – 318 с.
 4. Лозко Г.С. Українське народознавство. – К.: Зодіак-ЕКО, 1995. – 368 с.
 5. Ковальчук О.В. Українське народознавство: Кн. для вчителя. – К.: Освіта, 1994. – 174 с.
 6. Етнографія України: Навчальний посібник / За ред. С.А.Макарчука. – Львів, 1994.

 

Додаткова

 

 1. Балушок В. Коли ж народився український народ / В. Балушок // Дзеркало тижня. – 2005.- № 15.
 2. Вівчарик М.М. Україна від етносу до нації: Навч. посібник / М.М. Вівчарик. – К.: Вища школа, 2004.
 3. Балушок В. Коли ж народився український народ / В. Балушок  // Дзеркало тижня. – 2005.- № 15.
 4. Вівчарик М.М. Україна від етносу до нації: Навч. посіб. / М.М. Вівчарик.  – К.: Вища шк., 2004.
 5. Вудвуд Л.Ф. З батьківської криниці. – Донецьк: Центр підготовки абітурієнтів, 2000. – 256 с.
 6. Галушко К. Народи, етноси, нації: популярне видання. – К.: Темпора, 2008.
 7. Гнатюк О. Прощання з імперією: Українські дискусії про ідентичність. – К.: Критика, 2005.
 8. Грушевський М. Історія України-Руси. – К., 1991. – Т. 1.
 9. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К., 1991. – 240 с.
 10. Дашкевич Я. Перегук віків: три погляди на минуле і сучасне України. Націогенез – національне відродження – національна свідомість українців на зламі XVI-XVII ст. // Україна. Наука і культура. – К., 1993.- Вип. 26/27.
 11. Дністрянський М.С. Кордони України. – Львів, 1992.
 12. Заставний Ф.Д. Українські етнічні землі.– Львів, 1993.
 13. Ісаєвич Я. Проблема походження українського народу: Історіографічний і політичний аспект // Україна: Культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 1995. – Вип. 2.
 14. Крип’якевич І. Історія української культури.– К., 1994.
 15. Культура і побут населення України: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1993. – 285 с.
 16. Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія / Ред. О.Купчинський та ін. – Київ; Львів; Тернопіль, 2012. – Т. 1.
 17. Скуратівський В.Т. Місяцелік: Укр. нар. календар. – К.: Мистецтво, 1993. – 207 с.
 18. Супруненко В.П. Ми – українці. У 2 кн.: Енцикл. українознав. Кн. 1. – Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 1999. – 410 с.
 19. Супруненко В.П. Народини: Витоки нації: Символи, вірування, звичаї та побут українців. – Запоріжжя: Берегиня, 1993. – 135 с.
 20. Українська минувшина: Ілюстр. етнограф. довід. – К.: Либідь, 1994. – 255 с.
 21. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія / Упоряд. А.П.Пономарьова, Т.В.Косміної, О.О.Боряк; вступ. ст. А.П.Пономарьова. – К.: Либідь, 1992. – 638 с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус