Слов’янський фольклор

Тип: На вибір студента

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент ГУНЧИК ІгорФЛк-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФЛк-21доцент ГУНЧИК Ігор

Опис курсу

Мета викладання навчальної дисципліни – допомогти студентові вивчити і засвоїти систему жанрів та різновидів слов’янського фольклору, їх основні сюжети й мотиви, навчити аналізувати та інтерпретувати уснопоетичні явища, розуміти їх значення у контексті розвитку сучасної фольклористики та філології.
Основні завдання дисципліни «Слов’янський фольклор» полягають в тому, що вона допоможе студентам:
 осмислено опанувати курс усної народної творчості слов’ян;
 усвідомити жанрово різноманітні твори традиційного та сучасного слов’янського фольклору як цілісну систему;
 глибоко засвоїти найважливіші поняття та терміни дисципліни;
 фахово аналізувати фольклорні явища, виокремлювати їх художні особливості;
 правильно читати та розуміти зміст традиційних і нових фольклорних творів слов’ян;
 пояснювати, інтерпретувати персонажів тексту та їх сюжети з погляду сучасної слов’янської фольклористики.
У результаті вивчення цього курсу студент повинен знати:
 предмет і завдання слов’янської усної народної словесності, її методологічну основу, джерела розвитку, огляд основних етапів її становлення, відповідну літературу з питань курсу;
 систему жанрово-родової класифікації фольклору слов’ян;
 теоретичні відомості про кожен різновид, жанр та рід народнопоетичної творчості;
 основні теми, сюжети та мотиви жанрів східнослов’янського, західнослов’янського та південнослов’янського фольклору;
 загальні відомості про збирачів слов’янського фольклору, найвідоміші збірники та видання;
уміти:
 розрізняти жанри та різновиди уснословесних творів, виділяти їхні основні риси та ознаки, пояснювати належність до відповідних родів, видів та тематичних груп фольклору;
 аналізувати народнопоетичні тексти, визначати у них тему, ідею, проблему, характеризувати систему персонажів, виділяти типові лексичні та синтаксичні художні засоби;
 інтерпретувати зміст фольклорного твору, його історичну основу, розуміти походження відповідного сюжету чи мотиву, вказати на його художню цінність;
 пояснити на прикладі конкретного твору чи окремого видання важливість збирання та публікації високохудожніх зразків слов’янського фольклору, їх вагу та місце в культурній спадщині слов’ян.

Рекомендована література

Основна

1. Аникин В.П. Русское устное народное творчество. М., 2001.
2. Беларуская вусна-паэтычная творчасць: падр. для філал. спец. Мінск: Выш. школа, 1988.
415 с.
3. Динеков П. Български фолклор. Ч. 1. София, 1972.
4. Зуева Т.В., Кирдан Б.П. Русский фольклор: учебник для высших учебных заведений.
Москва: Наука, 2002. 400 с.
5. Кравцов Н. И. Проблемы славянского фольклора. Москва: Наука, 1972. 264 с
6. Кравцов Н.И. Славянский фольклор: учебник. Москва: Издательство Московского
университета, 1976. 245 с.
7. Русское народное поэтическое творчество. Хрестоматия: учебное пособия для студентов /
Сост. Ю.Г.Круглов. Ленинград: Просвещение, 1987. 655 с.
8. Сербские народные песни и сказки из собрания В.С.Караджича. М. 1987.
9. Славянски фолклор. Очерки и образци. Съст. Ц.Романска. София, 1972.
10. Славянские древности: этнолингвистический словарь в 5-ти томах / Под ред.
Н.И.Толстого. Москва: Междунар. отношения, 1995-2012. Т. 1-5.
11. Славянский фольклор : тексты / сост. Н.И.Кравцов, А.В.Кулагина. Москва: МГУ, 1987.
376 с.
12. Славянский фольклор и историческая действительность. М., 1965.
13. Эпос славянских народов : хрестоматия / под ред. П.Г.Богатырева. М., 1959.
14. Швед И.А. Словацкий фольклор: формы, жанры, поэтика. Брест: Альтернатива, 2010.
413 с.
15. Słownik folkloru polskiego. Warszawa, 1965. К., 1993. 432 с.

Додаткова

1. Аникин В.В. Календарная и свадебная поезия. Москва, 1970.
2. Афанасьев А.Н. Народние русские сказки. Москва, 1957.

3. Бараг Л.Р. Сюжеты і матывы беларускіх народных казак. Мн., 1978.
4. Бартминьский Е. Фольклористика, этнонаука, этнолингвистика – ситуация в Польше /
Е. Бартминьский // Первый Всероссийский конгресс фольклористов : сб. докладов. Том 1. М.
: ГРЦФ, 2005. С. 106–118.
5. Беларуская міфалогія: энцыклапэдыя. Мн., 2004. 592 с.
6. Беларускі фальклор. Хрэстаматыя. Мн., 1977.
7. Боне Величковський. Про деякі македонські й балканські прислів’я та приказки // НТЕ. К.,
ІМФЕ ім. М.Т.Рильського, 2009. No 3: Македонська фольклористика.С. 26-31
8. Бородін К.А. Українська пісня в зацікавленнях Вацлава Залеського. Львів, 2017.
9. Вельмезова Е. Текст пространства чешских народных молитв // Народная медицина и
магия в славянской и еврейской культурной традиции. Сборник статей. Москва, 2007. С. 155-
169.
10. Весна Петреська. Категорії «чесність/нечесність» у весільному обрядовому комплексі
(на прикладах македонської весільної обрядовості) // НТЕ. К., ІМФЕ ім. М.Т.Рильського,
2009. No 3: Македонська фольклористика. С. 41-45.
11. Восеньскія і талочныя песни. Мінск, 1981.
12. Галик В. Хорватський фольклор у наукових зацікавленнях Івана Франка. Електронний
ресурс. Режим доступу: http://dspu.edu.ua/hsci/wp-content/uploads/2017/12/009-03.pdf
13. Гунчик І. Народна молитва у жанровій свідомості носіїв фольклору Північно-Західної
України та суміжної Білорусі. Слов’янський світ. ‒ К.: ІМФЕ імені М. Т. Рильського, 2012. –
Вип. 10. – С. 115–133.
14. Гунчик І. Народні пісні про святого Юрія і Цмока з українсько-білоруського пограниччя.
Міфологія і фольклор. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. ‒ No 1. – С. 88–102.
15. Гунчик І. Між релігією і магією слова: народні молитви у сучасних славістичних
дослідженнях польських учених. Слово і час. – 2015. – No 1. – С. 87–93.

16. Гунчик І. Теоретичне осмислення народних молитов у російському фольклористично-
етнолінгвістичному дискурсі кінця ХХ – початку ХХІ століття. Spheres of Culture. Journal of

Philology, History, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. –
2014. – Vol. ІХ. – Р. 369–380.
17. Гура А.В. Символика животных в славянской народной традиции. М., 1997.
18. Гурскі А. Пазаабрадовая паэзія. Мінск: Бел. навука, 2002. 564 с.
19. Дуня Ріхтман-Аугуштін. Між фольклором і політикою // НТЕ. К., ІМФЕ ім.
М.Т.Рильського, 2011. No 5: Хорватська фольклористика. С. 67-69.
20. Евеліна Рудан. Формули достовірності в демонологічних переказах // НТЕ. К., ІМФЕ ім.
М.Т.Рильського, 2011. No 5: Хорватська фольклористика. С. 100-108.
21. Євген Пащенко. Фольклор, література, політика: хорватсько-українські аналогії // НТЕ.
К., ІМФЕ ім. М.Т.Рильського, 2011. No 5: Хорватська фольклористика. С. 57-66.
22. Єлена Маркович. Розповіді про незвичні вміння з дитинства і процеси онтогенезу // НТЕ.
К., ІМФЕ ім. М.Т.Рильського, 2011. No 5: Хорватська фольклористика. С. 109-118.
23. Збир І.Б. Оскар Кольберг і його збірник «Покуття». Львів, 2014.
24. Зоранчо Малинов. Македонські шопи – кордони, ідентичність і перспективи // НТЕ. К.,
ІМФЕ ім. М.Т.Рильського, 2009. No 3: Македонська фольклористика. С. 17-21.
25. Зуева Т.В. Русский фольклор: Словарь-справочник / Т.В.Зуева. Москва: Просвещение,
2002. 334 с.
26. Кабашнікау К.П. Народная проза. Мінск: Бел. навука, 2002. 517 с.
27. Каляндарна-абрадовая паэзія. Мінск: Бел. навука, 2001. 515 с.
28. Карацуба Мирослава. Чоловічі образи в народній баладі південних слов’ян: смислове та
емоційне навантаження // Слов’янський світ. 2019. Вип. 18. С. 71-91.
29. Кахановскі Г.І. Беларуская фалькларыстыка. Мінск: Навука і техніка, 1989. 288 с.
30. Кравцов Н. И. Проблемы славянского фольклора. Москва: Наука, 1972. 264 с
31. Кравцов Н.И. Сербскохорватский эпос. М., 1985.
32. Кравцов Н.И. Славянский фольклор: учебник. Москва: Издательство Московского
университета, 1976. 245 с.

33. Кравцов Н.И., Лазутин С.Г. Русское устное народное творчество. Москва: Висшая
школа, 1983. 448 с.
34. Латковић В. Народна књижевност, 1. Београд. 1967.
35. Легенды і паданні. – Мн., 1983.
36. Лещинська С. Українські та польські ліричні монострофи: етнонаціональна своєрідність
поетики та мелосу. Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.01.07. фольклористика. К., 2014.
37. Лідія Стоянович. Які вірування закладені в основу «Балади про замуровану наречену»
(до історії тлумачення) // НТЕ. К., ІМФЕ ім. М.Т.Рильського, 2009. No 3: Македонська
фольклористика. С. 50-56.
38. Ліляна Маркс. Загреб у фольклорі та літературі // НТЕ. К., ІМФЕ ім. М.Т.Рильського,
2011. No 5: Хорватська фольклористика. С. 16-27
39. Ліс А.С. Каляндарна-абрадовая творчасць беларусау. Сістема жанрау. Эстэтычны аспект.
Мінск, 1998.
40. Маріяна Хамершак. Діти, казки та «велике плем’я слов’ян, що було долею розкидане по
всіх усюдах» // НТЕ. К., ІМФЕ ім. М.Т.Рильського, 2011. No 5: Хорватська фольклористика.
С. 79-84.
41. Марко Китевський. Драматичні елементи у фольклорі – традиція та актуальність // НТЕ.
К., ІМФЕ ім. М.Т.Рильського, 2009. No 3: Македонська фольклористика. С. 88-92.
42. Микитенко О.О. Балканослов’янський текст поховального оплакування: прагматика,
семантика, етнопоетика. К., 2010.
43. Микитенко О.О. Сербські голосіння: поетичний та історико-географічний аналіз. К.,
1992. 152 с.
44. Микитенко Олег. Чеські народні казки. К.: Веселка, 1980.
45. Минц С.И., Померанцева Э.В. Русская фольклористика. Хрестоматия. Москва: Висшая
школа, 1971. 416 с.
46. Міфалогія. Духоуныя вершы. Мінск: Бел. навука, 2003. 471 с.
47. Можейко З.Я. Календарно-песенная культура Беларуси. Минск, 1985.
48. Народна творчість та етнографія. 2007, No 1: Польська етнологія = Etnologia polska:
публікація польського випуску журналу «НТЕ» / ред. М. Дрозд-П’ясецька, Л. Вахніна. К.:
Наукова думка, 2007. 131 с.
49. Народна творчість та етнографія. К.: Наукова думка, 2009. 2009, No 3: Македонська
фольклористика. 98 с. https://nte.etnolog.org.ua/arkhiv-zhurnalu/2009-rik/3
50. Причитания / Вступ. Статья и примеч. К.В.Чистова. Ленинград, 1960.
51. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1998.
52. Родна Величковська. Лазарський спів як частина живої обрядової традиції в Македонії //
НТЕ. К., ІМФЕ ім. М.Т.Рильського, 2009. No 3: Македонська фольклористика.С. 32-40.
53. Савушкина Н.И. Русский народный театр. М., 1976.
54. Севім Пиличкова. Формули в народних казках // НТЕ. К., ІМФЕ ім. М.Т.Рильського,
2009. No 3: Македонська фольклористика.С. 22-25.
55. Селиванова С.И. Русский фольклор: Основные жанры и персонажи. Москва:
Университетская книга; Логос, 2008.
56. Сімона Делич. Селянське і шляхетне, селянське і міське: взаємозв’язок народної та
елітарної культури в середземноморській баладі про шляхетну пастушку // НТЕ. К., ІМФЕ ім.
М.Т.Рильського, 2011. No 5: Хорватська фольклористика. С. 51-56.
57. Скрипка В.М. Українська, чеська та словацька лірика: історико-порівняльне
дослідження. – К.: Наукова думка, 1970. 226 с.
58. Славянские древности: этнолингвистический словарь в 5-ти томах / Под ред.
Н.И.Толстого. Москва: Междунар. отношения, 1995-2012. Т. 1-5.
59. Славянский фольклор : тексты / сост. Н. И. Кравцов, А. В. Кулагина. Москва: МГУ, 1987.
376 с.
60. Славянский фольклор и историческая действительность. М., 1965.
61. Соколов Ю.М. Русский фольклор (Устное народное творчество). В 2 ч. Ч. 1: Учебник для
вузов. Москва: Издательство Юрайт, 2017. 282 с.

62. Соня Зогович. Ознаки деяких дитячих ігор із Македонії та їхня збереженість із минулого
й дотепер // НТЕ. К., ІМФЕ ім. М.Т.Рильського, 2009. No 3: Македонська фольклористика. С.
57-67.
63. Сузана Мар’янич. Зоопсихонавігація як зв’язок відьомства і шаманізму // НТЕ. К., ІМФЕ
ім. М.Т.Рильського, 2011. No 5: Хорватська фольклористика. С. 42-50.
64. Франко І. Сербські народні думи і пісні. Пер[еклав] М.Старицький. Київ, 1876 р. /
Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. К., 1980. Т. 26. С. 51–59.
65. Черевко О.Б. Жанрова специфіка болгарських народних пісень Північного Приазов’я:
зіставний аспект // Слов’янський світ. 2013. Вип. 11. С. 212-224.
66. Швед И.А. Словацкий фольклор: формы, жанры, поэтика. Брест: Альтернатива, 2010. 413
с.
67. Швед І. Персонажі словацької народної демонології: «жіночі» антропоморфні істоти //
Міфологія і фольклор. Львів, 2010. No 3-4. С. 50-59
68. Эпос славянских народов : хрестоматия / под ред. П. Г. Богатырева. М., 1959.
69. Ющук Іван. Казки народів Югославії. К.: Веселка, 1983.
70. Klímová Dagmar, Otčenášek Jaroslav. Česká pohádka v 19. století. Praha: Etnologický ústav
Akademie věd České republiky, 2012
71. Moszyński K. Kultura ludowa słowian. T. 1. Kultura materialna; T. 2. Cz. 1, 2. Kultura
duchowa. Warszawa, 1968.
72. Słownik folkloru polskiego. Warszawa, 1965. К., 1993. 432 с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус