Українська усна народна словесність (славісти)

Тип: Нормативний

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116СИРОЇД ОленаФЛС-11, ФЛС-12, , , , , ФЛк-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФЛк-11доцент ГУНЧИК Ігор
ФЛС-11СИРОЇД Олена
ФЛС-12СИРОЇД Олена
доцент ГУНЧИК Ігор
доцент ГУНЧИК Ігор
доцент ГУНЧИК Ігор
доцент ГУНЧИК Ігор

Опис курсу

Мета викладання навчальної дисципліни – допомогти студентові вивчити і засвоїти систему жанрів та різновидів українського фольклору, їх основні сюжети й мотиви, навчити аналізувати та інтерпретувати уснопоетичні явища, розуміти їх значення у контексті розвитку сучасної фольклористики як науки.

Основні завдання дисципліни «Українська усна народна словесність» полягають в тому, що вона допоможе студентам:

 • осмислено опанувати курс усної української народної творчості;
 • усвідомити жанрово різноманітні твори традиційного та сучасного українського фольклору як цілісну систему;
 • глибоко засвоїти найважливіші поняття та терміни дисципліни;
 • фахово аналізувати фольклорні явища, виокремлювати їх художні особливості;
 • правильно читати та розуміти зміст традиційних і нових фольклорних творів;
 • пояснювати, інтерпретувати персонажів тексту та їх сюжети з погляду сучасної фольклористики.

 

У результаті вивчення цього курсу студент повинен

знати:

 • предмет і завдання української усної народної словесності, її методологічну основу, джерела розвитку, огляд основних етапів її становлення, відповідну літературу з питань курсу;
 • систему жанрово-родової класифікації українського фольклору;
 • теоретичні відомості про кожен різновид, жанр та рід народнопоетичної творчості;
 • основні теми, сюжети та мотиви жанрів фольклору;
 • загальні відомості про збирачів українського фольклору, найвідоміші збірники та видання;

 

уміти:

 • розрізняти жанри та різновиди уснословесних творів, виділяти їхні основні риси та ознаки, пояснювати належність до відповідних родів, видів та тематичних груп фольклору;
 • аналізувати народнопоетичні тексти, визначати у них тему, ідею, проблему, характеризувати систему персонажів, виділяти типові лексичні та синтаксичні художні засоби;
 • інтерпретувати зміст фольклорного твору, його історичну основу, розуміти походження відповідного сюжету чи мотиву, вказати на його художню цінність;
 • пояснити на прикладі конкретного твору чи окремого видання важливість збирання та публікації високохудожніх зразків національного фольклору, їх вагу та місце в культурній спадщині українського народу.

Рекомендована література

Основна

 1. Лановик М.Б., Лановик З.Б. Українська усна народна творчість: підручник. – К.: Знання, 2001.
 2. Українська народно-поетична творчість / за ред. М.С.Грицая. – К.: Вища школа, 1983.
 3. Давидюк В. Вибрані лекції з українського фольклору. – Луцьк, 2010;
 4. Колесса Ф. Українська народна словесність. – Едмонтон, 1983.
 5. Білецький Л. Історія української літератури. – Авґсбурґ, 1947. – Т. 1. Народня поезія. – С.179–197.
 6. Борисенко В. Весільні звичаї та обряди на Україні. – К., 1988;
 7. Былины. Киевский цикл / вступ. стаття і прим. І. П. Березовського. – К., 1982;
 8. Возняк М. Історія української літератури: У двох книгах. – Львів, 1992. – Кн. 1. – С. 218–223.
 9. Дей О. Поетика української народної пісні. – К., 1978.
 10. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. – К., 1994. – Кн. І-ІІ;
 11. Колесса Ф. Про генезу українських народних дум. – Львів, 1922.

Додаткова

 1. Балади. Кохання та дошлюбні взаємини. – К., 1987.
 2. Балади. Родинно-побутові стосунки. – К., 1988.
 3. Березовський І. П. Українські народні казки про тварин // Казки про тварин. – К.,1976. – С. 9-44.
 4. Бріцина О.Ю. Українська народна соціально-побутова казка (специфіка та функціонування). – К., 1989.
 5. Весільні пісні: у 2 кн. – К., 1982;
 6. Гнатюк В. М. Колядки і щедрівки // Етнографічний збірник. – Львів, 1914. – Т. 35-36;
 7. Голосіння / упоряд. І.Коваль-Фучило. – К., 2012;
 8. Гунчик. І. Український магічно-сакральний фольклор: структура тексту та особливості функціонування. – Львів, 2011.
 9. Давидюк В. Українська міфологічна легенда. – Львів, 1992.
 10. Дей О. Українська народна балада. – К., 1986.
 11. Дитячий фольклор. Колискові пісні та забавлянки. – К., 1984.
 12. Думи / упоряд. текстів, вступ. ст., прим. Г. Нудьги. – К., 1969.
 13. Дунаєвська Л.Ф. Українська народна казка. – К., 1987.
 14. Жартівливі пісні. – К., 1967.
 15. Загадки. – К., 1987.
 16. Календарно-обрядові пісні. – К., 1987.
 17. Коваль-Фучило І. Українські голосіння: антропологія традиції, поетика тексту. – К., 2014; Мишанич С. Українські народні голосіння // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. – Донецьк, 1999.
 18. Колесса Ф. Українська-народна пісня в найновішій фазі свого розвитку // Колесса Ф. Фольклористичні праці. – К., 1970. – С. 34-59.
 19. Коломийки / передм. Н.Шумади. – К., 1969.
 20. Колядки і щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового народу. – К., 1965;
 21. Кузьменко О. Стрілецькі пісні. – Львів, 2005.
 22. Курочкін О. Українськi новорiчнi обряди: «Коза» i «Маланка» (З iсторiї народних масок). – Опішне, 1995.
 23. Легенди й перекази / упоряд. та прим. А.Л.Іоаніді, вс. ст. О.І.Дея. – К., 1985.
 24. Марковський Є. Український вертеп. Розвідки й тексти. – К., 1929.
 25. Мишанич О. Усні народні оповідання: питання поетики. – К., 1986.
 26. Народ скаже – як зав’яже: українські народні прислів’я, приказки, загадки. – К., 1971.
 27. Нудьга Г. Народні балади України // Баладні пісні. – К., 1969. – С. 5–53.
 28. Ошуркевич О. Під зорями новорічними: традиційні щедрівки, рядження. – Луцьк, 2009.
 29. Пазяк М. Українські прислів’я та приказки. Проблеми пареміології та пареміографії. – К., 1984.
 30. Пісні з родин і хрестин (збірник-реконструкція із теоретичною розвідкою, коментарями, моделями ритмоструктури, покажчиками) / упорядник А.Іваницький. – Вінниця: Нова книга, 2013;
 31. Пісні літературного походження. – К., 1978.
 32. Пісні-хроніки / упорядкування О. Дея і С.Грици. – К., 1972.
 33. Прислів’я та приказки. Природа. Господарська діяльність людини. – К., 1989.
 34. Рекрутські та солдатські пісні. – К., 1974.
 35. Сокіл В. Народні легенди та перекази українців Карпат – К., 1995.
 36. Сокіл В. Українські історико-героїчні перекази: структурно-семантичний та поетичний аспекти. – Львів, 2003.
 37. Сокіл Г. Українські обхідні календарно-обрядові пісні: структура, функції, семантика. – Львів, 2004;
 38. Соціально-побутові пісні. – К., 1975.
 39. Український дитячий фольклор. – К., 1962.
 40. Українські билини: історико-літературне видання східнослов’янського епосу / Упорядкування В. Шевчука. – К.: Веселка, 2003.
 41. Українські народні думи та історичні пісні. – К., 1955.
 42. Федас Й. Український народний вертеп (у дослідженнях ХІХ – ХХ ст.) – К., 1987.
 43. Франко І. Галицько-руські народні приповідки. – Львів, 2011.
 44. Франко І. Студії над українськими народними піснями // Франко І. Твори: у 50 т. – К., 1984. – Т. 42; К., 1986. – Т. 43.
 45. Хрестинні пісні / Зібрала та упоряд. Г.Сокіл. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2007;
 46. Чікало О. Українські пісні-хроніки: жанрово-тематичний аспект. – Львів, 2010. – 228 с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус