Основи теорії та поетики фольклору

Тип: Нормативний

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
45Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316професор ГІНДА ОленаФЛф-21
416доцент ЯРЕМКО ЛіляФЛф-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФЛф-21професор ГІНДА Олена
416ФЛф-21ШУМЕЙКО Оксана

Рекомендована література

Теми і питання семінарських занять, а також рекомендована джерельна література і матеріали  з дисципліни “Поетика фольклору” розміщені на спеціальному електронному диску Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси.

Отримати доступ до електронного диску можна за допомогою файлу доступу (файл захищено паролем). Пароль для відкриття файлу просимо довідатися у лектора або викладача практичних занять з курсу.

Бажаємо успіхів!

Матеріали

Викладач: Гінда Олена Миколаївна

тел. 2394720 (час консультацій: 12.03.2020; 21.03.2020; 27.03.2020; 02.04.2020 – з 13.30 до 15.00)

email: olena.hinda@lnu.edu.ua

 

13 березня 2020 року

Тема практичного заняття: Поетикальні виміри часопростору в давноруській літературі та українському  фольклорі: типологія та зіставлювальний дискурс.  (2 год.)

 1. Поетика художнього часу в жанровій парадигмі художньої літератури (Д. Лихачов).
 2. Поетикальні виміри хронотопу в українському фольклорі (О. Олійник та ін.).
 3. Інтерпретування хронотопу у фольклористиці та лінгвопоетиці (О. Переяслова).
 4. Концепція статті Оксани Олійник “Часопросторова проблематика у літературознавчих і фольклористичних дослідженнях”.
 5. Поетика фольклору в розвідках Івана Денисюка та Ярослава Гарасима.
 6. Поетика зображення «чужого простору» в українськиї народних піснях про еміграцію поч. ХХ с. і віршах українськиї трудових мігрантів поч. ХХІ ст. у зіставленні (Олена Гінда).

Література

 1. Гінда О. М. Методичні рекомендації до курсу “Основи теорії фольклору” для студентів ІV курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Уклала Гінда Олена Миколаївна. Галузь знань 0203 – гуманітарні науки, спеціальність 6.020303 – українська мова та література, фольклористика, слов’янські мови та літератури, східні мови та літератури. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2013. –  28 с.
 2. Гінда О.М. Жанр фольклорний: маніфестація терміна як проблема // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2007. – Випуск 41. – С. 209-215.
 3. Гінда О. Поетична творчість української трудової спільноти в Італії початку ХХІ століття в контексті фольклорної традиції : [монографія]. – Львів , 2015. (Розділ ІV).
 4. Денисюк І.О. Національна специфіка українського фольклору (матеріали до лекції) [Електронний ресурс] / – Режим доступу:  http://www.twirpx.com/file/263259/).
 5. Кузьменко О. Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн). – Львів, 2018. (Вступ).
 6. Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. – Л., 1987.
 7. Олійник О. Часопросторова проблематика у літературознавчих і фольклористичних дослідженнях // Міфологія і Фольклор. – № 3-4(7). – 2010. – С. 66 –71.
 8. Переяслова О. До проблеми наукового вивчення хронотопу як категорії лінгвопоетики. [Електронний ресурс] / – Режим доступу:  www.irbis-nbuv.gov.ua › cgi-bin › cgiirbis_64
 9. Росовецький С.К. Український фольклор у теоретичному висвітленні. Ч. 1. Теорія фольклору. – К., 2005.
 10. Снігирьова Л. Українські народні історичні пісні: поетика тексту: автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.07 – фольклористика. ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К., 2010. – 16 с.

 

20 березня 2020 року

Тема лекції: Самобутність поетики української народної казки. Наукові концепти Лідії Дунаєвської та Оксани Олійник. (2 год.)

Література

 1. Грица С.М. Категорія парадигми у вивченні варіаційної специфіки фольклору. Фольклор у просторі і часі. – Тернопіль, 2000. – С. 40–52.
 2. Дунаєвська Л. Ф. Персонажна система української народної міфологічної прози. Аспекти поетики. – Київ, 1999.
 3. Киченко О. Фольклор як художня система (проблеми теорії). –Дрогобич, 2002.
 4. Олійник О. Г. Антиномія категорій «свій» / «чужий» у просторі української народної чарівної казки: Автореф. дис. .… канд. філол. наук: 10.01.07. – фольклористика. Львів, 2007. – 19 с.
 5. Потебня А. Эстетика и поэтика. – М., 1976.
 6. Сивокінь Г. Давні українські поетики / Друге видання з додатками.– Харків, 2001.
 7. Франко І. Вибрані статті про народну творчість. – К., 1980.

 

Питання для самостійного опрацювання.

 1. Самобутність поетики української народної казки (проблемно-тематичний і образно-виражальний аспекти).
 2. Питання поетики народної казки у фольклористичних дослідженнях початку ХХІ ст.
 3. Самобутність сюжетів і персонажної системи української народної казки.
 4. Поетичний синтаксис української народної казки.
 5. Оксана Олійник про антиномію “свій-чужий” в українській казковій прозі.
 6. Концепти добротворець і злотворець (Лідія Дунаєвська) в українській народній казці: поетикальний вимір.
 7. Народний світогляд у дзеркалі проблематики та поетики української народної казки.

 

27 березня 2020 року.

Тема практичного заняття: Поетика жанру коломийки та коломийкове “відлуння” у новотворах поч. ХХІ ст. за межами України.

 1. Категорії “коломийка” і “монострофіка” у жанрологічних дискусіях.
 2. Поетикальна самобутність української та польської монострофіки в дослідженнях Світлани Лещинської.
 3. Феномен коломийки у фольклористичних дискурсах ХХ – ХХІ ст. (Володимир Гнатюк, Іван Франко, Філарет Колесса, Володимир Гошовський та ін.).
 4. Ритмомелодика коломийки як поетикальний вияв.
 5. Коломийкове “відлуння” початку ХХІ ст. за межами України (Олена Гінда).

 Література

Гінда О. Коломийка в етнокультурному просторі сучасної української діаспори в Італії. / Мандрівець. Всеукраїнський науковий журнал. 2012. –  № 4 / 100 (березень-квітень). – С.60-65.

Гінда О. Поетична творчість української трудової спільноти в Італії початку ХХІ століття в контексті фольклорної традиції.. – Львів, 2015. (Опрацювати підрозділ «Коломийкова стереотипія як народнопісенний феномен…»).

Гнатюк В. М. Пісенні новотвори в українсько-руській народній словесності / Вибрані статті про народну творчість. – К., 1966. – С. 78 – 95;

Грица С.Й. Українські народні пісні про еміграцію: вступна стаття // Будь здрава, землице. Українські народні пісні про еміграцію. – Київ, 1991.

Лещинська С. Українські та польські ліричні монострофи: етнонаціональна своєрідність поетики та мелосу. Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.01.07. – фольклористика, Киїів, 2014.

 

3 квітня 2020 року.

Тема лекції: Категорія жанру і поетика жанру у взаємозв’язках і взаємообумовленості. Категорія фольклорного жанру як дискусійний дискурс. (2 год.)

Література

 1. Гінда О. Поетична творчість української трудової спільноти в Італії початку ХХІ століття в контексті фольклорної традиції : [монографія]. – Львів , 2015. – (жанрологічна проблематика у монографії висвітлена в Розділі IV).
 2. Гінда О. Фольклорний жанр: маніфестація терміна як проблема / Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Фольклористика. №41. – 2007.
 3. Грица С.М. Категорія парадигми у вивченні варіаційної специфіки фольклору. Фольклор у просторі і часі. – Тернопіль, 2000. – С. 40–52.
 4. Кузьменко О. Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн). – Львів, 2018.
 5. Пилипчук С. Образність та асоціативність паремій як елементи поетики жанру /Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 39. – Львів, 2007. – С. 304– 310.
 6. Фащенко В. Оновлення жанру і суперечки про поетику // У глибинах людського буття. Літературознавчі студії. – Одеса, 2005.  –  С. 159 – 182.
 7. Франко І. Студії над українськими народними піснями // Франко І. Зібрання творів: У 50-ти томах. – К.: Наукова думка, 1976-1986. – Т. 42. – 43.
 8. Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. – М., 2008.

Питання на самостійне опрацювання

 1. Поняття про жанр і жанрові ознаки в дослідженнях Івана Денисюка.
 2. Категорія жанру як «дискусійний дискурс»  у фольклористичних дослідженнях (концепти та історіографія питання висвітлені у рекомендованих статтях та монографії Олени Гінди).
 3. Фольклорні жанри в окулярі поетики.
 4. “Закони” жанру, жанрова “пам’ять”, стереотипія фольклорних жанрів VS поетикальна самобутність жанрів (див. розділ IV монографії Олени Гінди).
 5. Самобутність відображення стресових ситуацій у фольклорі ХХ – поч. ХХІ ст. в осмисленні Оксани Кузьменко.
 6. Поетика паремій в дослідженнях Святослава Пилипчука.

 

 

3 квітня 2020 року.

Тема лекції: Категорія жанру і поетика жанру у взаємозв’язках і взаємообумовленості. Категорія фольклорного жанру як дискусійний дискурс. (2 год.)

Література

 1. Гінда О. Поетична творчість української трудової спільноти в Італії початку ХХІ століття в контексті фольклорної традиції : [монографія]. – Львів , 2015. – (жанрологічна проблематика у монографії висвітлена в Розділі IV).
 2. Гінда О. Фольклорний жанр: маніфестація терміна як проблема / Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Фольклористика. №41. – 2007.
 3. Грица С.М. Категорія парадигми у вивченні варіаційної специфіки фольклору. Фольклор у просторі і часі. – Тернопіль, 2000. – С. 40–52.
 4. Кузьменко О. Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн). – Львів, 2018.
 5. Пилипчук С. Образність та асоціативність паремій як елементи поетики жанру /Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 39. – Львів, 2007. – С. 304– 310.
 6. Фащенко В. Оновлення жанру і суперечки про поетику // У глибинах людського буття. Літературознавчі студії. – Одеса, 2005.  –  С. 159 – 182.
 7. Франко І. Студії над українськими народними піснями // Франко І. Зібрання творів: У 50-ти томах. – К.: Наукова думка, 1976-1986. – Т. 42. – 43.
 8. Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. – М., 2008.

Питання на самостійне опрацювання

 1. Поняття про жанр і жанрові ознаки в дослідженнях Івана Денисюка.
 2. Категорія жанру як «дискусійний дискурс»  у фольклористичних дослідженнях (концепти та історіографія питання висвітлені у рекомендованих статтях та монографії Олени Гінди).
 3. Фольклорні жанри в окулярі поетики.
 4. “Закони” жанру, жанрова “пам’ять”, стереотипія фольклорних жанрів VS поетикальна самобутність жанрів (див. розділ IV монографії Олени Гінди).
 5. Самобутність відображення стресових ситуацій у фольклорі ХХ – поч. ХХІ ст. в осмисленні Оксани Кузьменко.
 6. Поетика паремій в дослідженнях Святослава Пилипчука.

 

 

10 квітня 2020 року

Тема практичного заняття: Парадигма поетикальних вимірів естетики та етноестетики фольклору.  (2 год.)

 1. Форми поетикальних вимірів естетики та етноестетики фольклору.
 2. Поетика фольклору в інтерпретації С. Лазутіна.
 3. Концепти дослідження етноестетики фольклору у монографії Ярослава Гарасима.
 4. Питання етноестетики фольклору в науковій спадщині Івана Денисюка.
 5. Вияви фольклорної стереотипії та етноестетики в сучасній новотворчості.
 6. Питання естетики та етноестетики фольклору в новітніх фольклористичних дослідженнях.

Література

 1. Методичні рекомендації до курсу “Основи теорії фольклору” для студентів ІV курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Уклала Гінда Олена Миколаївна. Галузь знань 0203 – гуманітарні науки, спеціальність 6.020303 – українська мова та література, фольклористика, слов’янські мови та літератури, східні мови та літератури. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 28 с.
 2. Гарасим Я.І. Національна самобутність естетики українського пісенного фольклору. – Львів, 2010.
 3. Гінда О. Поетична творчість української трудової спільноти в Італії початку ХХІ століття в контексті фольклорної традиції : [монографія]. – Львів , 2015. – 546 с. (розділи 1.2; 3.1; 3.2; 3;  3.3.2 – 3.3.7;  4.1; 4.5; 5.1).
 4. Денисюк І.О. Національна специфіка українського фольклору (матеріали до лекції) [Електронний ресурс] / – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/263259/).
 5. Кузьменко О. Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн). – Львів, 2018. (Вступ).
 6. Росовецький С.К. Український фольклор у теоретичному висвітленні. Ч. 1. Теорія фольклору. – К., 2005.
 7. Снігирьова Л. Українські народні історичні пісні: поетика тексту: автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.07 – фольклористика. ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К., 2010. – 16 с.

 

 

17 квітня 2020 року

Тема лекції: Сюжетно-композиційна самобутність фольклорного твору у поетикальних вимірах. (2 год.)

Література

 1. Гарасим Я І. Національна самобутність естетики українського пісенного фольклору. – Львів , 2010.
 1. Гінда О. Поетична творчість української трудової спільноти в Італії початку ХХІ століття в контексті фольклорної традиції : [монографія]. – Львів , 2015. (розділи 3.1; 3.2;  3.3;  3.3.2 – 3.3.7;  4.1; 4.5; 5.1).
 1. Грица С.М. Категорія парадигми у вивченні варіаційної специфіки фольклору. Фольклор у просторі і часі. – Тернопіль, 2000. – С. 40–52.
 1. Денисюк І.О. Національна специфіка українського фольклору (матеріали до лекції) [Електронний ресурс] / – Режим доступу:  http://www.twirpx.com/file/263259/).
 1. Киченко О. Фольклор як художня система (проблеми теорії). –Дрогобич, 2002.
 2. Потебня А. Эстетика и поэтика. – М., 1976.
 3. Сивокінь Г. Давні українські поетики / Друге видання з додатками.– Харків, 2001.
 4. Франко І. Вибрані статті про народну творчість. – К., 1980.

 

Питання для самостійного опрацювання.

 1. Типологія та самобутність сюжетики уснословесних творів (загальна характеристика).
 2. Типологія та самобутність композиції фольклорних жанрів.
 3. Специфіка композиційного зв’язку між сюжетно-мотивними елементами у фольклорних жанрах.
 4. Композиція жанрів народної прози і драми крізь призму поетики.
 5. Специфіка формульності народнопісеної лірики.
 6. Композиційні контамінації в народнопісенній ліриці.
 7. Сюжет і композиція фольклорних жанрів у взаємозв’язках і взаємообумовленості.
 8. Пролонгування фольклорних сюжетів у сучасній новотворчості.

 

 

24 квітня 2020 року.

Тема практичного заняття: Поетика думи як фольклорного, соціального та історико-культурного тексту. (2 год.)

 1. Жанр думи у фольклористичних і народознавчих дискурсах кін. ХІХ – поч. ХХІ ст. (загальна характеристика концептології досліджень).
 2. Композиційна та сюжетно-мотивна осібність української народної думи.
 3. Поетикальні виміри української народної думи.
 4. Дума як історико-культурний і соціальний текст.
 5. Сюжетно-мотивна парадигма української народної думи крізь призму етноментальних цінностей українців.
 6. Самобутність тропів і поетичного синтаксису української народної думи.
 7. Ефективність інноваційних платформ презентації та дослідження української народної думи у форматі GOOGLE Україна (загальна характеристика і аналіз проєкту Ірини Матяш).

Література

 1. Грица С. Українські думи – народнопісенний епос. / Українські народні думи. – Київ, 2007. – С. 11–27.
 2. Кирдан Б. Собиратели народной поэзии. Из истории украинской фольклористики ХІХ в. – М., 1974.
 3. Кирдан Б. Украинские народные думы (ХV – начало ХVІ в. – Москва, 1962.
 4. Кирдан Б., Омельченко А. Народні співці-музиканти на Україні. – К., 1980.
 5. Колесса Ф. Українські народні думи. – Львів, 1920.
 6. Нудьга Г. Народний поетичний епос України // Думи. – Київ, 1969.
 7. Плісецький М. Українські народні думи. Сюжети і образи.– Київ,
 8. Рильський М.Т. Героїчний епос українського народу. – Київ, 1955.

 

Електронні ресурси

Матяш Ірина. Дума як особливий жанр фольклору // Створено за підтримки GOOGLE Україна. [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: https://authenticukraine.com.ua/blog/dumi-ak-osoblivij-zanr-folkoru

 

 

1 травня 2020 року

Тема практичного заняття:   Поетика сюжетно-мотивної парадигми фольклорного твору (2 год.)

 1. Поетика сюжетно-мотивної парадигми фольклорного твору у взаємозв’язках і взаємообумовленості.
 2. Типологія сюжетно-мотивної парадигми фольклорних жанрів (теоретичний аспект питання).
 3. Теорії походження сюжетів і мотивів у фольклорі (теорії запозичення, самозародження, контамінації та ін.).
 4. Трансформація міфологічного мислення у метафоричне у фольклорних сюжетах.
 5. Сюжетно-мотивна парадигма українських народних пісень про еміграцію і віршів сучасних трудових мігрантів у зіставленні (за матеріалами розділу ІІІ монографії Олени Гінди).
 6. Типологія і поетика сюжетів і мотивів фольклорних творів, записаних самостійно.
 7. Композиційна «рухливість» сюжетно-мотивних елементів у фольклорних творах і  питання варіативної парадигми фольклору (на матеріалі монографії Олени Гінди).

Література

 1. Гінда О. М. Методичні рекомендації до курсу “Основи теорії фольклору” для студентів ІV курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Уклала Гінда Олена Миколаївна. Галузь знань 0203 – гуманітарні науки, спеціальність 6.020303 – українська мова та література, фольклористика, слов’янські мови та літератури, східні мови та літератури. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2013. –  28 с.
 2. Гінда О.М. Жанр фольклорний: маніфестація терміна як проблема // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2007. – Випуск 41. – С. 209-215.
 3. Гінда О. Поетична творчість української трудової спільноти в Італії початку ХХІ століття в контексті фольклорної традиції : [монографія]. – Львів , 2015. (Розділ ІІІ).
 4. Денисюк І.О. Національна специфіка українського фольклору (матеріали до лекції) [Електронний ресурс] / – Режим доступу:  http://www.twirpx.com/file/263259/).
 5. Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. – Л., 1987.
 6. Росовецький С.К. Український фольклор у теоретичному висвітленні. Ч. 1. Теорія фольклору. – К., 2005.
 7. Снігирьова Л. Українські народні історичні пісні: поетика тексту: автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.07 – фольклористика. ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К., 2010. – 16 с.

 

 

8 травня 2020 року

Тема лекції: Художньо-виражальний світ українського фольклору (понятійно-категоріальний і поетикальний виміри). (2 год.)

Питання для самостійного опрацювання.

 1. Парадигма художніх і виражальних засобів фольклору: категорії, їх змістове наповнення, специфіка, функції..
 2. Поетика образно-виражальної парадигми фольклору (загальна характеристика).
 3. Різновиди тропів у фольклорі, поетикальна специфіка і функції тропів у фольклорних творах.
 4. Питання самобутності тропів у регіональній фольклорній традиції (на матеріалі обрядового і позаобрядового фольклору).
 5. Специфіка тропів обрядової лірики.
 6. Специфіка тропів у фольклорній прозі.
 7. Самобутність і роль тропів у неказковій фольклорній прозі.
 8. Фольклорні тропи і фольклорні жанри у взаємозв’язках і взаємообумовленості.

Література

 1. Гарасим Я І. Національна самобутність естетики українського пісенного фольклору. – Львів , 2010.
 2. Гінда О. Поетична творчість української трудової спільноти в Італії початку ХХІ століття в контексті фольклорної традиції : [монографія]. – Львів , 2015. (розділи 3.1; 3.2;  3.3;  3.3.2 – 3.3.7;  4.1; 4.5; 5.1).
 1. Грица С.М. Категорія парадигми у вивченні варіаційної специфіки фольклору. Фольклор у просторі і часі. – Тернопіль, 2000. – С. 40–52.
 2. Денисюк І.О. Національна специфіка українського фольклору (матеріали до лекції) [Електронний ресурс] / – Режим доступу:  http://www.twirpx.com/file/263259/).
 1. Киченко О. Фольклор як художня система (проблеми теорії). –Дрогобич, 2002.
 2. Потебня А. Эстетика и поэтика. – М., 1976.
 3. Росовецький С.К. Український фольклор у теоретичному висвітленні. Ч. 1. Теорія фольклору. – К., 2005.

 

 

15 травня 2020 року.

Тема практичного заняття: Фольклорні новотвори у фольклористичних дослідженнях і поетикальних вимірах.   (2 год.)

 1. Поетика фольклорної новотворчості в розвідках українських фольклористів.
 2. Фольклорні новотвори у поетикальних вимірах.
 3. Українські народні пісні про еміграцію як новотвори: записи і дослідження Володимира Гнатюка, Зенона Кузелі, Івана Франка.
 4. Філярет Колесса про фольклорну новотворчість.
 5. Внесок Софії Грици у збирання, упорядкування та дослідження фольклорних новотворів кінця ХІХ – поч. ХХ ст.
 6. Ганна Сокіл про фольклорні новотвори.
 7. Питання фольклорної новотворчості у працях Романа Кирчіва і Оксани Кузьменко.
 8. Олена Гінда про віршовані новотвори українських трудових мігрантів кінця ХХ – початку ХХІ ст.

 Література

 1. Гінда О. М. Методичні рекомендації до курсу “Основи теорії фольклору” для студентів ІV курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Уклала Гінда Олена Миколаївна. Галузь знань 0203 – гуманітарні науки, спеціальність 6.020303 – українська мова та література, фольклористика, слов’янські мови та літератури, східні мови та літератури. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 28 с.
 2. Гінда Олена Миколаївна. Поетична творчість української трудової спільноти в Італії початку ХХІ століття в контексті фольклорної традиції : [монографія]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. [Підрозділ 3.1. «“Нова гілка на фольклорному древі”: народні пісні про еміграцію ХІХ – початку ХХ століття»].
 3. Гінда О. «Заробітчанська» тематика в сучасному українському фольклорі як пролонгація й оновлення традиції // Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецьких традицій (з нагоди 140-річчя від дня народження академіка Філарета Колесси) : зб. наук. праць та матеріалів. – Львів, 2013. – С. 179–202. – (Серія «Українська філологія: школи, постаті, проблеми» ; вип. 13).
 4. Гінда О. Устами самовидців (історія української трудової еміграції в Італії кінця ХХ – початку ХХІ століть на сторінках часопису «До Світла») // Міфологія і фольклор. Загальноукраїнський науково-освітній журнал. – Львів, 2013. – № 4 (15). – С. 58–67.
 5. Грица С. Й. Буд здрава, землице. Українські народні пісні про еміграцію. – К. : Музична Україна, 1991. – С. 3–24.
 6. Кирчів Р. Двадцяте століття в українському фольклорі. – Львів, 2010. – 536 с.
 7. Кузеля З. Причинки до студій над нашою еміграцією, ІІ //
  ЗНТШ. – Львів, 1911. – Т. 105, кн. 5. – С. 175–204.
 8. Кузьменко О. Фольклорні особливості народних оповідань про голодомор (на матеріалі власних записів з Вінниччини) // Відлуння геноциду 1932–1933. Етнокультурні наслідки голодомору в Україні. – Львів, 2005. – С. 90–95.
 9. Сокіл Г. Інтерпретація фольклорних новотворів у науковому доробку галицьких дослідників кiн. ХIХ – поч. ХХ ст. // Народознавчi зошити. – 2008. – № 3–4. – С. 211–214.

 

Форми і методи опрацювання матеріалів практичного заняття  зазначено в силабусі дисципліни «Основи  теорії та поетики фольклору» на сайті Кафедри української фольклористики ім. Ф. Колесси, сторінка:

http://philology.lnu.edu.ua/course/osnovy-teoriji-ta-poetyky-folkloru

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус