ГІНДА Олена

Посада: професор кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-47-20

Електронна пошта: olena.hinda@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Сфера наукових зацікавлень:

 • український фольклор,
 • слов’янський фольклор,
 • теоретична фольклористика,
 • традиційна культура української діаспори,
 • взаємодія колективної та індивідуальної творчості,
 • фольклор соціокультурних груп,
 • фольклорні наративи,
 • міжетнічна культурна комунікація,
 • фольклор і література.

Знання та навички:

 • Педагогічна, викладацька та науково-дослідницька діяльність діяльність.
 • Користувач ПК: MS Office (Exсel, Word, Outlook), Інтернет (Internet Explorer, Mozilla Firefox), електронна пошта (Outlook Express).
 • Знання мов: українська, російська (рівень Proficiency), англійська (рівень Intermediate)‚ польська, італійська (рівень Pre-Intermediate).

Курси

Публікації

Монографія:

 1. Гінда Олена. Поетична творчість української трудової спільноти в Італії початку ХХІ століття в контексті фольклорної традиції : [монографія] / Олена Гінда // – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 546 с.
Рецензії на монографію:
 1. 1. Шляхова Нонна. Культура новітніх українських спільнот за кордоном у вимірі фольклористичних досліджень // Нонна Шляхова / Одеський лінгвістичний вісник. : збірник наукових праць / Національнйи університет “Одеська юридична академія”. – 2015. – Вип. 6. – С. 196–197.
 2. Вертій О., Ткачук В. Перше фольклористичне дослідження поетичної творчості української трудової спільноти в Італії початку ХХІ століття // О.Вертій, В.Ткачук / Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство. Збірник наукових праць / За ред. д.ф.н., проф. Ткачука М.П. Вип. № 43. – Тернопіль: ТНПУ, 2015. – С.389–395.
 3. Вовчак Андрій. Фольклористична візія поетичної творчості українських трудових іммігрантів в Італії початку ХХІ століття // Андрій Вовчак / Діалектологічні студії. 10 : Традиції і новаторство / відп. ред.: П. Гриценко, Н. Хобзей. Вип. 10. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. 2015. – С. 571–574.
 4. Кіраль Сидір. «Поєзієтворчість» українських заробітчан в Італії початку ХХІ століття у науковій рецепції Олени Гінди // Сидір Кіраль / Українознавство. Ukrainian Studies. Вип. 4 (57) / – Київ: Науково-дослідний Інститут українознавства Міністерства освіти і науки України. 2015. – С. 250–254.
 5. Zbyr Iryna. Olena Hinda. Poetry of Ukrainian Migrant Workers in Italy of the Early 21st Century in the Context of Folklore Tradition // Iryna Zbyr / East European Studies Journal. – 2015. – Vol. 39. № 6. – Р. 179–181. (East European and Balkan Institute, Center for International Area Studies, Hankuk University of Foreign Studies).
 6. Лазоришин Ігор. Монографія Олени Гінди «Поетична творчість української трудової спільноти в Італії початку XXI століття в контексті фольклорної традиції» // Ігор Лазоришин / Газета «Галичина» (Івано-Франківськ), № 49 (5198), 4-5 липня 2016 р.
 7. Бідзіля Юрій, Сенько Іван. Монографія Олени Гінди про поетичну творчість українців в Італії // Юрій Бідзіля / Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія. Вип. 1 (35). – Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет». 2016. – С. 111–114.

Публікації у вітчизняних і закордонних наукових виданнях:

Дисертації, автореферати:
 1. Гинда Е. Н. Прозаическая миниатюра в советской литературе 60–80-х годов (на материале русской, украинской и белорусской литератур) [Текст] : дис. … канд. филол. наук по спец. : 10.01.02 – советская многонациональная литература: защищена 28 мая 1988 г. / Гинда Елена Николаевна. – Львов, 1988. – 174 с. (на правах рукопису).
 2. Гинда Е. Н. Прозаическая миниатюра в советской литературе 60–80-х годов (на материале русской, украинской и белорусской литератур) [Текст] : автореф. дис. … канд. филол. наук по спец. : 10.01.02 – советская многонациональная литература / Одесса, 1988. – 20 с.
 3. Гнда О. М. Поетична творчість української спільноти в Італії початку ХХІ століття в контексті фольклорної традиції: сюжетика, генологія, інтертекстуальність. [Текст] : дис. … доктора філол. наук за спец. : 10.01.07 – фольклористика: захищена 02.07. 2016 р.; звання присвоєне 29.09.2016 / Гінда Олена Миколаївна // Львів, 2016. – 674 с. (на правах рукопису).
 4. Гінда О. М. Поетична творчість української спільноти в Італії початку ХХІ століття в контексті фольклорної традиції: сюжетика, генологія, інтертекстуальність. [Текст] : автореф. дис. … доктора філол. наук : 10.01.07 – фольклористика. Львів, 2016. – Львів, 2016. – 38 с.

Статті, рецензії:

У вітчизняних виданнях:
 1. Гінда О.М. Поетика ліричної мініатюри (на матеріалі російської і української радянської прози) // Радянське літературознавство. – 1985. – № 12 (вип. 300). – С. 19-26.
 2. Гинда Е.Н. Поэтика малой прозы А.Я. Яшина (к вопросу о жанре) // Деп. В ИНИОН АН СССР, № 20444 от 20.04.1985. – 0,5 др. арк.
 3. Гинда Е.Н. Основные тенденции развития прозаической миниатюры // Вопросы русской литературы. – 1987. – № 1 (49). – С. 36-43.
 4. Гінда О. Літературна спадщина Івана Пузанова: культурологічний аспект / Олена Гінда // Матеріали міжнародної наукової конференції “Мова. Культура. Взаєморозуміння. До 95-річчя від дня народження проф. Є. Кротевича”. – Львів, 1997. – С. 253-258.
 5. Гинда О. В.В. Виноградов о проблеме автора в художественной литературе (синтез литературоведческого и лингвистического аспектов) / Олена Гінда // Методические рекомендации. – Львов: ЛГУ им. И. Франко, 1989. – С. 12–19.
 6. Гінда О. Фольклористичні студії професора Теофіля Комаринця / Олена Гінда // Матеріали наукових читань на пошану Теофіля Комаринця. – Львів: ЛДУ ім. І. Франка, 1997. – С. 12–19.
 7. Гінда О. Прозова мініатюра в контексті східнослов’янської літературної жанрології (60-80-ті роки ХХ ст.) // Проблеми слов’янознавства. – 1999. – Вип. 50. – С. 111–118.
 8. Гінда О. Фольклорний твір крізь призму жанру (теоретичний аспект проблеми) / Олена Гінда // Українська філологія: Школи. Постаті. Проблеми. Збірник наукових праць, присвячених 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті. – Львів, 1999. – Частина ІІ. – С. 495–500.
 9.  Гінда О. Понятійне поле теоретичної фольклористики (до постановки проблеми) / Олена Гінда // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2003. – Випуск 31. – С. 32–42.
 10. Гінда О. Славістична спадщина Оскара Кольберґа: проблема варіативності фольклорних текстів / Олена Гінда // Проблеми слов’янознавства. – 2003. – Вип. 53. – С. 259-264 (у співавторстві).
 11. Гінда О. Оскар Кольберґ як організатор етнографічної виставки у 1880 р. (за матеріалами епістолярної спадщини вченого) / Олена Гінда // Мандрівець. – 2005. – № 3 (56). – С. 47–51.
 12. Гінда О. Жанр замовлянь в інтерпретації Філарета Колесси / Олена Гінда // Родина Колесс у духовному та культурному житті України кінця ХІХ – ХХ століття. Збірник наукових праць та матеріалів. – Львів, 2005. – С. 88–93.
 13. Гинда Е.Н. Рассказ А.П. Чехова «Ариадна» как объект концептуального анализа. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И Вернадского. Научный журнал. Серия «Филология.». Том 18 (57). 2005. № 2. – Сімферополь, 2005. – С. 318–324 (у співавторстві).
 14. Гінда О. Інтердисциплінарні методики у вивченні магіко-сакральних традиційних практик: (за матеріалами міжнародних науково-практичних конференційних заходів 2003-2004 років) / Олена Гінда // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2006. – Випуск 37. – С. 506–511.
 15. Гінда О. Теоретичні засади зарубіжної фольклористики кінця ХХ – початку ХХІ століть: спроба синхронного зрізу (на матеріалі російських досліджень) / Олена Гінда // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2006. – Випуск 37. – С. 59–65.
 16. Гінда О. Жанр фольклорний: маніфестація терміна як проблема / Олена Гінда // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2007. – Випуск 41. – С. 209–215.
 17. Гінда О. Жанр фольклорний. / Олена Гінда // Українська фольклористика. Словник-довідник. Тернопіль: підручники і посібники, 2008. – С. 127–129.
 18. Гінда О. Поетичні новотвори українських трудових мігрантів в Італії як предмет фольклористичного дослідження / Олена Гінда // Міфологія і фольклор. – 2009. – № 2 – 3 (3). – С. 27–37.
 19. Гінда О. Інноваційний формат досліджень традиційної народної магії: оглядово-бібліографічний дискурс / Олена Гінда // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2009. – Випуск 41. – С. 106–118.
 20. Гінда О. Світ класики: Броніслав Маліновський і його теорія культури. / Олена Гінда // Рец. на видання: Малиновский Б. Научная теория культуры / Пер. с англ. И.В. Утехина; сост. И вступ. Статья А.К. Байбурина. 2-е изд., испр. Москва: ОГИ, 2005. 184 с. Нация и культура. Научное наследие: Антропология. // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2010. – Випуск 43. – С. 365–368.
 21. Гінда О. Теоретична фольклористика: дискурси Станіслава Росовецького / Олена Гінда // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2010. – Випуск 43. – С. 368–370.
 22. Гінда О. Традиційна культура як засіб самоідентифікації та комунікації у житті і творчості української діаспори в Італії (до постановки проблеми) / Олена Гінда // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия Филология. Социальные коммуникации. – Сімферополь, 2010. – С. 105–112.
 23. Гінда О. Фольклорні, етнокультурні та етноментальні елементи у поетичних новотворах українських заробітчан в Італії / Олена Гінда // Наукові записки. Серія «Культурологія» – Випуск 5. – Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри. Матеріали міжнародної наукової конференції 23-24 квітня. – Острог – 2010. – С.582–595.
 24. Гінда О. Новаторське актуальнее дослідження. Ярослав Гарасим. Національна самобутність естетики українського пісенного фольклору. – Львів, НВФ «Українські технології», 2010. – 376 с. – Дзвін, № 7, с. 146-148.
 25. Гінда О. Український фольклор у теоретичному висвітленні: концепція Станіслава Росовецького / Олена Гінда // Педагогічна думка. – Львів, 2010. – № 1. – С.77–80.
 26. Гінда О. Скарбниця світової антропологічної думки: теоретичні постулати Броніслава Маліновського / Олена Гінда // Педагогічна думка. – Львів, 2010. – № 1. – С.74–77.
 27. Гінда О. Міжнародний фольклористичний форум – Другий Всеросійський конгрес фольклористів, Москва 2010 рік / Олена Гінда // Мандрівець, 2010. – № 2. – С.87–89.
 28. Гінда О. Фольклористика і фольклор: до актуалізації проблеми / Олена Гінда // Держава і Регіони. Науково-практичний журнал ПКУ. Запоріжжя, 2011. – № 4. – С. 10–17.
 29. Гінда О. Українська традиційна культура як структуруючий фактор життя і творчості української діаспори в Італії / Олена Гінда // Традиційна культура діаспори. Збірник наукових праць / Матеріали міжнародної наукової конференції «Одеські етнографічні читання». Одеський національний університет імені І.І. Мечникова – Одеса, 2012. – С. 69–81.
 30. Гинда Е. Н. Современное поэтическое творчество украинской диаспоры в Италии: свой традиционный мир в чужом пространстве / Е. Н. Гинда // Научный альманах “Традиционная культура”. – Москва, 2012. – № 2. – С. 30–41.
 31. Гінда О. Українська преса в Італії: від історії до сучасності / Олена Гінда // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И Вернадского. Том 25 (64). № 1. Часть 1. Серия «Филология. Социальные коммуникации». – Симферополь, 2012. – С. 55–61.
 32. Гінда О.Українознавчий та україністичний простір в Італії: спроба оглядового дискурсу / Олена Гінда // Мандрівець. Всеукраїнський науковий журнал. 2012. – № 2 (березень-квітень). – С.46–50.
 33. Гінда О. Термін фольклор як понятійне та дискусійне поле [Текст] / Олена Гінда // Теорія літератури і гуманітарні студії: Збірник наукових праць з нагоди сімдесятип’ятиріччя доктора філологічних наук, професора, академіка Академії вищої школи України Романа Гром’яка / Упорядник І. Папуша // Studia metho­dologica. – Вип. 34. – Тернопіль: ТНПУ, 2012. — С. 62–76.
 34. Гінда О. Традиційна культура і фольклор у житті і творчості української діаспори в Італії. / Олена Гінда // Література. Фольклор. Проблеми поетики. Література. Фольклор. Проблеми поетики : Збірник наукових праць. – Вип. 37, Ч. 1. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. – С. 56 – 64.
 35. Гінда О. Коломийка в етнокультурному просторі сучасної української діаспори в Італії. [ / Олена Гінда // Мандрівець. Всеукраїнський науковий журнал. 2012. – № 4 / 100 (березень-квітень). – С. 60–65.
 36. Гінда О. Експлікація етноментальних цінностей у творчості сучасних українських трудових мігрантів в Італії. / Олена Гінда // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Научный журнал. Том 25 (64). № 4, Часть 2. Серия Филология. Социальные коммуникации. – Сімферополь, 2012. – С. 226–232 .
 37. Гінда О. Фольклорні вияви у заробітчанських посланнях Президентові Кучмі (за матеріалами християнського часопису українців в Італії «До Світла»). / Олена Гінда // Література. Фольклор. Проблеми поетики. Література. Фольклор. Проблеми поетики : Збірник наукових праць. – Вип. 38 – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013 – С. 39–45.
 38. Гінда О. Поетична творчість українських трудових мігрантів в Італії як міжкультурний діалог. / Олена Гінда // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Научный журнал. Том 26 (65). № 1. Серия Филология. Социальные коммуникации. – Сімферополь, 2013. – С. 460–465.
 39. Гінда О. «Чуже» слово в поезіях українських трудових мігрантів в Італії. / Олена Гінда // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Научный журнал. Том 26 (65). № 4, Часть 2/ Серия Филология. Социальные коммуникации. – Сімферополь, 2013. – С. 37–44.
 40. Гінда О. Устами самовидців (історія української трудової еміграції в Італії кінця ХХ- початку ХХІ століть на сторінках часопису «До Світла»). [Текст] / Олена Гінда // Міфологія і фольклор. Загальноукраїнський науково-освітній журнал. – 2013. № 4 (15). – Львів, 2013. – С. 58–67.
 41. Гінда О. Коломийкова стереотипія в поезіях українських трудових мігрантів в Італії / Олена Гінда // Поетика лірики: Збірник наукових праць пам’яті доктора філологічних наук, професора Тетяни Волкової / Упорядник І. Папуша // Studia methodologica. – Вип. 35. – Тернопіль: ТНПУ, 2013. – С. 83–89.
 42. Гінда О. “Заробітчанська” тематика в сучасному українському фольклорі як пролонгація й оновлення традиції / Олена Гінда // Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецьких традицій (з нагоди 140-річчя від дня народження академіка Філарета Колесси): Збірник наукових праць та матеріалів. (Серія “Українська філологія: школи, постаті, проблеми”. – Вип. 13) – Львів : Львів. нац. ун–т імені Івана Франка, 2013. – С. 179–202.
 43. Гінда О. Часопис «До Світла» як «народний літопис» української трудової еміграції в Італії кінця ХХ – початку ХХІ століть / Олена Гінда // Українознавчий альманах. – Вип. 15. – К. : Київ. нац. ун–т ім. Тараса Шевченка, 2014. – С. 78 – 81 (0, 5 др. арк.).
 44. Гінда О. Пилипчук Святослав. Фольклористична концептосфера Івана Франка. / Олена Гінда [Рецензія]: Пилипчук Святослав. Фольклористична концептосфера Івана Франка. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 446 с. // Studia methodologica. – Narrative pragmatics. / Issue 37, Spring 2014. –Volodymyr Hnatyuk National Pedagogic University of Ternopil’ Center of Narrative and Antropological Studies Department of Literary Theory and Comparative Literature. ISSN 2307-1222 – № 37, 2014. С. 268–269.
 45. Гінда О. Концепт «мати» в українських народних піснях про еміграцію і поезіях сучасних заробітчан в Італії / Олена Гінда // Міфологія і фольклор. Загальноукраїнський науково-освітній журнал. – 2015. – № 1–2 (18). – Львів, 2015. – С. 59–69.
 46. Гінда О. Нові ужинки з фольклористичної ниви. Рецензія на книгу Ж. Янковської «Фольклоризм української романтичної прози» (Львів: Українські технології, 2016. – 610 с.) / Олена Гінда // Міфологія і фольклор. Загальноукраїнський науково-освітній журнал. – 2016. – № 3–4 (21). – Львів, 2016. – С. 125–126.
Статті в зарубіжних виданнях:
 1. Hinda О. Temat wojny w miniaturze prozatorskiej [Text] / Olena Hinda // Materialy sympozjuma I miedzynarodowa sesje naukowa Druga wojna swiatowa w literаturze polskiej I obcej (historia – literature – recepcja) / Zaklad teorii literatury IFP UMCS. – Lublin,1989. – S. 250–258.
 2. Hinda О. How Hutsul Dance “Kolomyyka” Functions as a Genre in Creative Works of Ukrainian Diaspora in Italy / Olena Hinda // East European Studies. East European and Balkan Institute, Center for International Area Studies, Hankuk University of Foreign Studies – 2012. – Vol. 33. – Р. 313–336.
 3. Гинда Е. Н. Современное поэтическое творчество украинской диаспоры в Италии: свой традиционный мир в чужом пространстве / Елена Николаевна Гинда // Научный альманах “Традиционная культура”. – Москва, 2012. – № 2. – С. 30–42.
 4. Hinda О. Folklore, Ethnocultural and Ethnomental Elements in New Poetic Coinages of Ukrainian Working Migrants in Italy / Olena Hinda // East European Studies. East European and Balkan Institute, Center for International Area Studies, Hankuk University of Foreign Studies – 2012. – Vol. 29. – Р. 288–306. (0, 5 др. арк.).
 5. Гінда О. Синтез літературного і фольклорного в поетичній творчості українських трудових мігрантів в Італії / Olena Hinda // Spheres of Culture. Lublin. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. Maria Curie-Sklоdovska University of Lublin Faculty of Humanities, Branch of Ucrainian Studies. – 2013. –Vol. IV. – P. 110–117. (0, 7 др. арк.).
 6. Hinda О. Ukrainistic Space in Italy: an Attempt at Review Essay. [Text] / Olena Hinda // Spheres of Culture. Lublin. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. Maria Curie-Sklodovska University of Lublin Faculty of Humanities, Branch of Ucrainian Studies. – 2013. –Vol. VІ. – P. 300–308.

Методичні видання:

 1. Науковий семінар. Програма навчальної дисципліни та зауваги до курсу. Для студентів за напрямом підготовки: 0305 Гуманітарні науки, спеціальністю: 6.020303 філологія – українська мова та література. Уклала кандидат філологічних наук, доцент Олена Миколаївна Гінда. Львівський – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 35 с.
 2. Програма та дидактичні матеріали до курсу “Основи теорії фольклору” для студентів ІV курсу філологічного факультету. Галузь знань 0203 – гуманітарні науки, спеціальність 6.020303 – українська мова та література. Уклала кандидат філологічних наук, доцент Олена Миколаївна Гінда. Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 31 с.
 3. Навчальна програма та плани практичних занять до курсу “Теорія фольклору” для студентів-магістрів філологічного факультету. Галузь знань 0203 – гуманітарні науки, спеціальність 6.02030306 – українська мова та література, фольклористика. Уклала кандидат філологічних наук, доцент Олена Миколаївна Гінда. Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 30 с.
 4. Методичні зауваги і плани практичних занять до курсу “Українська народна словесність” для студентів І курсу філологічного факультету. Галузь знань 0203 – гуманітарні науки, спеціальність 6.020303 – українська мова та література слов’янські мови та літератури, східні мови та літератури. Уклала кандидат філологічних наук, доцент Олена Миколаївна Гінда. Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 26 с.
 5. Програма та дидактичні матеріали до курсу “Українське народознавство” для студентів ІV курсу філологічного факультету. Галузь знань 0203 – гуманітарні науки, спеціальність 6.020303 – українська мова та література. Уклала кандидат філологічних наук, доцент Олена Миколаївна Гінда. Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 31 с.

Тези наукових конференцій і конгресів:

 1. Гінда О. Трансформація форм та образів уснопоетичної традиції у творчості української діаспори в Італії. – Міжнародна наукова конференція «До 70-річчя кафедри української фольклористики імені Філарета Колесси у Львівському університеті». – Львів, 15–17 жовтня 2009 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/kafedra_folklore/Prohrama_kafedri_70.htm
 2. Гінда О. «Італійське слово» у поетичних новотворах української діаспори в Італії: до проблеми інтертекстуальності (за матеріалами часопису «До Світла» і Антологій творчості заробітчан)». – Круглий стіл «Українсько-італійські літературні зв’язки у ХІХ-ХХІ ст.» – Центр італійської мови і культури, Філологічний факультет, Факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 24 листопада 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.franko.lviv.ua/…/20101221_Hinda_rezume.
 3. Гінда О. «Фольклорний світ» сучасних українських церковних громад в Італії . – Треті Колессівські Читання. Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецьких традицій (до 140-річчя з дня народження Філарета Колесси). – Львів, 20–22 жовтня 2011 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/konferencia/20111020_3_Kolessa_czytannia/20111020_3_Kolessa_czytannia_index.htm#hinda
 4. Гінда О. «Поетичні новотвори “італійських” українців як народний літопис Четвертої Хвилі» – Наукова конференція «Італійсько-українські зв’язки: історія та сучасність». – Інститут історичних досліджень. Центр італійської мови і культури Львівського національного університету імені Івана Франка. Гуманітарний факультет Українського Католицького Університету. – Львів, 16 грудня, 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uamoderna.com/105-akzhyttia/anonsy/an5/92-itua
 5. Гінда О. «Італійське слово у творчому доробку українських заробітчан в Італії» – Шості Всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвської (Програма, тези доповідей). – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут філології. Кафедра фольклористики. – Київ, 2012, – С. 16.
 6. Гинда Е. Н. “Vita” по-украински: сатира и юмор в творчестве украинской диаспоры в Италии. – «ХVII Международная научная конференция «Славянская традиционная культура и современный мир. Фольклор в межнациональном культурном пространстве». – Министерство культуры Российской федерации. Государственный республиканский центр русского фольклора. Дни Славянской культуры и письменности. – Москва, 22—24 мая 2012 года.
 7. Olena Hinda (Ukraine). “Kolomyyka” in Ethno-Cultural and Folklore Space of Ukrainian Diaspora in Italy. – 32 CONGRESSO MONDIALE di Ricerca sulla Danza. 32nd WORLD CONGRESS on Dance Research. Unione Folklorica Italiana. Conseil Internacional del Danse UNESCO. Convention & Visitors Bureau Repubblica di San Marino. – San Marino, 27 June – 1 July 2012. Резюме виступу: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.google.com/document/d/1WUVCoDSKT1vxmLQAf1P6Ls0sqf0yuzbdlz53a_oMR-E/edit?pli=1 Програма Конгресу: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/sanmarinocongress2012/presentations/research-reports
 8. Olena Hinda (Ukraine). Modern Ukrainian Diaspora in Italy as a Socio-Cultural Phenomenon. – East and Central Europe as a New Potential Power. – Korean Association of Central & Eastern European and Balkan Studies Eastern European and Balkan Institute, Hankuk University of Foreign Studies Jagiellonian University. – Kraków, 17-18 July, 2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sjikp.us.edu.pl/aktualnosci_k/konferencje/17-07-2012_program.doc

Брала участь у понад сімдесяти наукових конференцях, конгресах, симпозіумах в Україні та за кордоном (Італія, Польща, Росія, Монголія, Чехія) з доповідями, виголошеними українською, англійською, польською та російською мовами.

Публікації у пресі, інтернет-виданнях:

 1. Відвага духу і пера. Про фестиваль паломницької творчості “Духовна відвага”, присвячений пам’ятній даті Маркіяна Шашкевича. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://palomnyk.at.ua/publ/migracija/literaturno_mistecka_tema/vidvaga_dukhu_i_pera/12-1-0-186
 2. Елена Гинда. Учитель от Бога: к 70-летию Аиды Григорьевны Пынько. – Умард Хорш. 2008 оны 04 дугээр сар – № 04 (16). – Монгол Улс, Улаанбатар хот. – С. 14–16.
 3. Olena Hinda, Nataliya Hinda. Thank you (dopo 32 CONGRESSO MONDIALE di Ricerca sulla Danza). – Notiziario UFI / Progetto del Unione Folklorica Italiana. – Giugno / guglio 2012. – P. 21–22.

Про Олену Гінду:

 1. Івашків В. Олена Гінда. – ENCYCLOPEDIA. Львівський національний університет імені Івана Франка. – ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 341.

Наукова біографія

Народилася 8 травня 1956 року в місті Улан-Батор (Монголія) у родині інженерів. Закінчила філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (1978 р.).  1978–1984 – асистент Кафедри російської літератури Львівського національного університету імені Івана Франка. У 1984–1987 роках навчалася в аспірантурі на Кафедрі російської літератури (очна форма). У 1988 році захистила кандидатську дисертацію «Прозаическая миниатюра в советской литературе 1960–1980-х годов (на материале русской, украинской и белорусской литератур» за спеціальністю 10.01.02 – радянська багатонаціональна література (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Емілія Морозова). У 1988–1992 роках працювала на посаді доцента Кафедри російської літератури Львівського національного університету імені Івана Франка. З 1992 року по сьогоднішній час працює доцентом Кафедри української фольклористики імені акад. Філарета Колесси Львівського національного університету імени Івана Франка. У 2016 році захистила докторську дисертацію «Поетична творчість української спільноти в Італії початку ХХІ століття в контексті фольклорної традиції: сюжетика, генологія, інтертекстуальність» за спеціальністю 10.01.07 – фольклористика (науковий консультант – доктор філологічних наук, професор Василь Івашків).

Професійна діяльність:

 • Розробка і читання курсів лекцій (нормативних і спеціальних);
 • Керівництво написанням кандидатських дисертацій (три захищені аспіранти);
 • Проведення магістерських семінарів;
 • Керівництво написанням магістерських і дипломних робіт;
 • Керівництво фольклорними практиками;
 • Розробка і написання методичних посібників, навчальних хрестоматій, наукових праць (монографії, статті, рецензії).

Підвищення кваліфікації:

 • 1982–1983 – Московський державний університет імені Михайла Ломоносова, факультет підвищення кваліфікації викладачів вишів, очна форма (4 місяці);
 • 1984–1987 – аспірантка кафедри російської літератури (очна форма) Львівського національного університету імені Івана Франка (захищено дисертацію за спеціальністю 10.01.02 – радянська багатонаціональна література);
 • 1990–1991 – Ленінградський державний педагогічний університет імені А. Герцена (4 місяці);
 • 1994–1995 – Інститут народознавства Національної академії наук України, м. Львів, відділ фольклористики (4 місяці);
 • 1999 – Інститут народознавства Національної Академії Наук України, м. Львів, відділ фольклористики (4 місяці);
 • 2004 – Інститут літератури імені Тараса Шевченка НАН України: Львівське відділення (4 місяці);
 • 2010–2011 – Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України: відділ української літератури (6 місяців);
 • 2015–2016 – Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України : відділ української мови (6 місяців).

Нагороди

Міністерством вищої та спеціальної освіти СРСР нагороджена знаком «За відмінне навчання» (1978).

Міністерством освіти України присвоєно звання «Відмінник освіти України» (1992).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!