Теорія і поетика фольклору

Тип: Нормативний

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор ГІНДА ОленаФЛф-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932ФЛф-11мпрофесор ГІНДА Олена

Рекомендована література

Теми і питання семінарських занять, а також рекомендована джерельна література і матеріали  з дисципліни “Поетика усної словесності” розміщені на спеціальному електронному диску Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси.

Отримати доступ до електронного диску можна за допомогою файлу доступу (файл захищено паролем). Пароль для відкриття файлу просимо довідатися у лектора або викладача практичних занять з курсу.

Бажаємо успіхів!

Матеріали

Викладач: Гінда Олена Миколаївна

тел. 2394720 (час консультацій: 12.03.2020; 21.03.2020; 27.03.2020; 02.04.2020 – з 13.30 до 15.00)

email: Olena.Hinda@lnu.edu.ua

 

13 березня 2020 року

Тема лекції: Сучасні форми та методи дослідження фольклору (2 год.)

 1. Описово-аналітичний підхід у вивченні уснословесної традиції у працях дослідників ХІХ – першої половини ХХ століття.
 2. Диференціація комплексного, полідисциплінарного, міждициплінарного, інтердисципліарного методів у вивченні фольклору: формулювання проблематики у контексті дискусій.
 3. Комплексний метод у фольклористичних дослідженнях: сутність підходу, межі та коректність застосування.
 4. Полідисциплінарний метод у фольклористиці: питання актуальності, доцільності та коректності застосування.
 5. Інтердисциплінарний метод у фольклористиці, межі та поле його застосування.

Література

 1. Методичні рекомендації до курсу “Теорія фольклору” для студентів ІV курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Уклала Гінда Олена Миколаївна. Галузь знань 0203 – гуманітарні науки, спеціальність 6.020303 – українська мова та література, фольклористика, слов’янські мови та літератури, східні мови та літератури. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2013. –  28 с.
 2. Гінда О. Поетична творчість української трудової спільноти в Італії початку ХХІ століття в контексті фольклорної традиції. – Львів , 2015. – (питання теорії фольклору висвітлено:  стор. 24-32; підрозділи: 1.2; 4.1-4.3; 5.1).
 3. Гінда О. Інтердисциплінарні методики у вивченні магіко-сакральних традиційних практик: (за матеріалами міжнародних науково-практичних конференційних заходів 2003-2004 років) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2006. – Випуск 37. – С. 506-–511.
 4. Гінда О. Теоретичні засади зарубіжної фольклористики кінця ХХ – початку ХХІ століть: спроба синхронного зрізу // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2006. – Випуск 37. – С. 59-65.
 5. Грица С. Категорія парадигми у вивченні варіаційної специфіки фольклору. Фольклор у просторі і часі. – Тернопіль, 2000. – С. 40–52.
 6. Івановська О.  Український фольклор: семантика і прагматика традиційних смислів: підручник для студентів фольклористичних та філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Київ. – 2012. – 336 с.
 7. Киченко О. Фольклор як художня система (проблеми теорії).–Дрогобич, 2002. – 149 с.
 8. Росовецький С. Український фольклор у теоретичному висвітленні. Ч. 1. Теорія фольклору. – К., 2005.

 

16 березня 2020 року

Тема практичного заняття: Перезавантаженння фольклористичної  парадигми кінця ХХ – початку ХХІ століття як відповідь на виклики часу (2 год.)

 1. Різновекторність і розмаїття фольклорних виявів сьогодення в теоретико-фольклористичному осмисленні.
 2. Етнологічний і соціокультурний складники у фольклористичних дослідженнях нової доби.
 3. Полівекторність сучасних фольклористичних досліджень у світлі теоретичної фольклористики.
 4. Актуальні проблеми фольклору в теоретико-фольклористичних узагальненнях .
 5. Фольклор соціокультурних груп і спільнот у фольклористиці початку ХХІ ст.
 6. Форми презентації та наукового осмислення фольклорного ландшафту ХХІ століття в наукових дослідженнях.

Література

 1. Методичні рекомендації до курсу “Теорія фольклору” для студентів ІV курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Уклала Гінда Олена Миколаївна. Галузь знань 0203 – гуманітарні науки, спеціальність 6.020303 – українська мова та література, фольклористика, слов’янські мови та літератури, східні мови та літератури. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 28 с.
 2. Гінда О. Поетична творчість української трудової спільноти в Італії початку ХХІ століття в контексті фольклорної традиції. – Львів , 2015. – (питання теорії фольклору висвітлено: стор. 24-32; підрозділи: 1.2; 4.1-4.3; 5.1).
 3. Гінда О. Інтердисциплінарні методики у вивченні магіко-сакральних традиційних практик: (за матеріалами міжнародних науково-практичних конференційних заходів 2003-2004 років) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2006. – Випуск 37. – С. 506-–511.
 4. Гінда О. Теоретичні засади зарубіжної фольклористики кінця ХХ – початку ХХІ століть: спроба синхронного зрізу // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2006. – Випуск 37. – С. 59-65.
 5. Грица С. Категорія парадигми у вивченні варіаційної специфіки фольклору. Фольклор у просторі і часі. – Тернопіль, 2000. – С. 40–52.
 6. Івановська О. Український фольклор: семантика і прагматика традиційних смислів: підручник для студентів фольклористичних та філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Київ. – 2012. – 336 с.
 7. Киченко О. Фольклор як художня система (проблеми теорії).–Дрогобич, 2002. – 149 с.
 8. Росовецький С. Український фольклор у теоретичному висвітленні. Ч. 1. Теорія фольклору. – К., 2005.

 

20 березня 2020 року

Тема практичного заняття: Система жанрів українського фольклору крізь призму її динаміки та фольклористичного переосмислення. (2 год.)

 1. Жанрова парадигма сучасного українського фольклору у контексті динаміки та змін сучасної фольклорної традиції (загальна характеристика проблематики).
 2. Категорія «жанр» у літературознавстві та фольклористиці (зіставлення візій Івана Денисюка та Івана Березовського).
 3. Поняття про «жанрові межі», «закони жанру» та «жанрову пам’ять» фольклорних творів (Лілія Чернец).
 4. Концепція статті Олени Гінди «Жанр фольклорний. Маніфестація терміна як проблема».
 5. Фольклорні новотвори, усні історії та наративи: віднайдення «місця під сонцем» у жанрово-родовій системі фольклору.
 6. Стереотипія текстів сучасних соціокультурних груп і спільнот: питання фольклористичної “легітимізації” та нових жанрових номінацій.

Література

 1. Березовський І. Жанр фольклорний // Українська літературна енциклопедія: У 5-ти т. – К., 1990.  Т. 2. – С. 193–194.
 2. Гінда О.М. Жанр фольклорний: маніфестація терміна як проблема // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 41. – Львів, 2007.– С. 209-215.
 1. Гінда О.Фольклористика і фольклор: до актуалізації проблеми / Держава і Регіони. Науково-практичний журнал ПКУ. – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С. 87–89.
 2. Гінда О. Термін фольклор як понятійне та дискусійне поле // Studia metho­dologica. – Вип. 34. – Тернопіль, 2012. – С. 62–76.
 3. Грица С. Категорія парадигми у вивченні варіаційної специфіки фольклору. Фольклор у просторі і часі. – Тернопіль, 2000. – С. 40–52.
 4. Денисюк І. Розвиток української малої прози ХІХ – поч. ХХ століття.  – Київ, 1981.
 5. Киченко О. Фольклор як художня система (проблеми теорії). –Дрогобич, 2002.
 6. Кузьменко О. Народні оповідання та перекази про січових стрільців: текстологічні проблеми / ЗНТШ. – Т. ССLIХ : Праці Секції етнографії і фольклористики. – Львів, 2010. – С. 501–513.
 7. Лабащук О. Натальний наратив і усна традиція: синтактика, семантика, прагматика : монографія. – Тернопіль, 2013.
 8. Фащенко В. Оновлення жанру і суперечки про поетику // У глибинах людського буття. Літературознавчі студії. – Одеса, 2005.  –  С. 159 – 182.
 9. Росовецький С. Український фольклор у теоретичному висвітленні. Ч. 1. Теорія фольклору. – К., 2005.

 

27 березня 2020 року.

Тема лекції: Традиційність і варіативність у фольклорі (2 год.).

Література

 1. Гінда О. Понятійне поле теоретичної фольклористики (до постановки проблеми) /  Вісник Львівського університету.  Серія філологічна. Вип. 31. – Львів, 2003. – С. 32–42.
 2. Грица С. Категорія парадигми у вивченні варіаційної специфіки фольклору. Фольклор у просторі і часі. – Тернопіль, 2000. – С. 40–52.
 3. Денисюк І. Національна специфіка українського фольклору (матеріали до лекції) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.twirpx.com/file/263259/).
 4. Зварич І.  Варіативність у фольклорі і літературі / Питання літературознавства. – 1993. – Вип. 1. – С. 163-168. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_1993_1_19
 5. Івановська О. Український фольклор: семантика і прагматика традиційних смислів: підручник для студентів фольклористичних та філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Київ. – 2012. – 336 с.
 6. Киченко О. Фольклор як художня система (проблеми теорії).– Дрогобич, 2002. – 149 с.
 7. Росовецький С. Український фольклор у теоретичному висвітленні. Ч. 1. Теорія фольклору. – К., 2005. – 232 с.

Питання на самостійне опрацювання

 1. Традиційність та варіативність у фольклорній традиції  та фольклорному творі (загальний огляд проблематики).
 2. Поняття про варіант, варіацію, версію фольклорного твору (питання рівнів варіювання у фольклорному творі).
 3. Співвідношення та взаємодія традиції та новаторства у фольклорі і проблема варіювання.
 4. Рівні взаємодії традиційності та варіативності у фольклорному творі.
 5. Специфіка варіювання сюжетно-мотивних блоків фольклорного твору.
 6. Варіювання тропів у народнопісенній традиції.
 7. Форми варіювання на рівні персонажної системи фольклорного твору.

 

30 березня 2020 року.

Тема практичного заняття: Історіографія поетики та різновиди поетик (2 год.).

 1. Історіографія поетики та різновиди поетик.
 2. Концепти і значення праці «Мистецтво поетики» Феофана Прокоповича.
 3. «Сад поетичний» Митрофана Довгалевського як знакова праця в дослідженні поетики.
 4. Питання поетики в розвідках Івана Франка.
 5. Питання поетики в наукових дискурсах ХХ і ХХІ ст. (загальний огляд питання).
 6. Концепти поетики в розвідках Дмитрія Лихачова.
 7. Поняття про поетики абстрагування, орнаментальності, елементів фантастичного і реального в літературі і фольклорі.
 8. Поетика художнього простору в необрядовому та обрядовому фольклорі.

Література

 1. Денисюк І.О. Національна специфіка українського фольклору (матеріали до лекції) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/263259/).
 2. Івановська О. П. Український фольклор: семантика і прагматика традиційних смислів: підручник для студентів фольклористичних та філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Київ. – 2012.
 3. Іваньо І. В. „Поетика” Митрофана Довгалевського // Довгалевський Митрофан. Поетика (Сад поетичний). – К., 1973. – С. 5– 23.
 4. Маслюк В. Латиномовні поетики і риторики ХVII – першої половини ХVIIІ ст. та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні. – К., 1983.
 5. Потебня А. Эстетика и поэтика. – М., 1976.
 6. Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. – М., 2008.
 7. Сивокінь Г. Давні українські поетики. – Харків, 2001.
 8. Фащенко В. Оновлення жанру і суперечки про поетику // У глибинах людського буття. Літературознавчі студії. – Одеса, 2005. –  С. 159 – 182.
 9. Франко І. Вибрані статті про народну творчість. – К., 1980.
 10. Франко І. Студії над українськими народними піснями // Франко І. Твори: У 50-ти т. – Т.43. –  К., 1986.

 

3 квітня 2020 року.

Тема практичного заняття: Фольклор і література як діалог поетик (2 год.)

 1. Фольклор і література як діалог поетик (загальна характеристика проблематики за матеріалами монографії Руслана Марківа).
 2. Поняття про фольклорність, фольклоризм і фольклоризацію авторських творів (теоретичний акспект питання).
 3. Питання фольклоризації авторських творів у дослідженнях Оксани Кузьменко.
 4. Внесок Руслана Марківа у вивчення питання фольклоризму та фольклоризації в художній літературі.
 5. Фольклоризм і фольклорність віршів сучасних трудових мігрантів (Олена Гінда).
 6. Андрій Власов про стадії «входження в традицію» авторських творів і текстів соціокультурних груп.

Література

 1. Гінда О. Поетична творчість української трудової спільноти в Італії початку ХХІ століття в контексті фольклорної традиції : [монографія]. – Львів , 2015. – (проблематика у монографії висвітлена в Розділах І і ІІ).
 2. Кузьменко О. Стрілецька пісенність: фольклоризм, фольклоризація, фольклорність. – Львів, 2009.
 3. Кузьменко О. Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн). – Львів, 2018.
 4. Кузьменко О. Народні оповідання та перекази про січових стрільців: текстологічні проблеми / ЗНТШ. – Т. ССLIХ : Праці Секції етнографії і фольклористики. – Львів, 2010. – С. 501–513;
 5. Марків Р. Фольклор і література: форми діалогу (фольклоризм в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття). – Львів, 2013.

 

10 квітня 2020 року

Тема лекції: Фольклорні новотвори у поетикальних вимірах.  (2 год.)

Література

 1. Гінда О. Поетична творчість української трудової спільноти в Італії початку ХХІ століття в контексті фольклорної традиції : [монографія]. – Львів , 2015. – 546 с. (розділи 1.2; 3.1; 3.2; 3;  3.3.2 – 3.3.7;  4.1; 4.5; 5.1).
 2. Гнатюк В. М. Пісенні новотвори в українсько-руській народній словесності / Вибрані статті про народну творчість. — К., 1966. – С. 78 – 95;
 3. Грица С.Й. Українські народні пісні про еміграцію: вступна стаття // Будь здрава, землице. Українські народні пісні про еміграцію. – Київ, 1991.
 4. Кузьменко О.Стрілецька пісенність: фольклоризм, фольклоризація, фольклорність. – Львів, 2009.
 5. Сокіл Г. Інтерпретація фольклорних новотворів у науковому доробку галицьких дослідників кiн. ХIХ – поч. ХХ ст. / Народознавчi зошити. – 2008. – № 3–4. – С. 211–214.

Питання на самостійне опрацювання

 1. Фольклорні новотвори у поетикальних вимірах.
 2. Історичні контексти як формотвірне тло фольклорних новотворів.
 3. Зенон Кузеля, Володимир Гнатюк і Софія Грица про фольклорні новотвори кінця ХІХ-початку ХХІ століття.
 4. Поетикальний вимір фольклорних новотворів.
 5. Фольклорна стереотипія і поетика у текстах соціокультурних спільнот і груп. Поетика української заробітчанської народнопісенної традиції.

 

13 квітня 2020 року

Тема практичного заняття: Поетика художнього часу в українському  фольклорі (2 год.)

 1. Поняття про хронотоп у фольклорі та художній літературі (зіставлювальнй аспект).
 2. Інтерпретування часопростору і хронотопу в жанрах казкової та неказкової прози.
 3. Інтерпретування часопростору і хронотопу у фольклорі (О. Переяслова, О. Гарачковська).
 4. Дослідження хронотопу народної казки у розвідках Оксани Олійник.
 5. Поетика художнього часу в українських народних пареміях.
 6. Специфіка зображення художнього часу в народнопісенній традиції.

Література

 1. Гарасим Я. Національна самобутність естетики українського пісенного фольклору. – Львів, 2010.
 2. Денисюк І. Національна специфіка українського фольклору (матеріали до лекції) [Електронний ресурс] / – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/263259/).
 3. Киченко О. Фольклор як художня система (проблеми теорії). – Дрогобич, 2002.
 4. Кузьменко О. Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн). – Львів, 2018. (Вступ).
 5. Олійник Оксана. Антиномія категорій «свій» / «чужий» у просторі української народної чарівної казки: Автореф. дис. .… канд. філол. наук: 10.01.07. – фольклористика. Львів, 2007. – 19 с.
 6. Пилипчук С. Образність та асоціативність паремій як елементи поетики жанру /Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 39. – Львів, 2007. – С. 304– 310.
 7. Росовецький С. Український фольклор у теоретичному висвітленні. Ч. 1. Теорія фольклору. – К., 2005.
 8. Снігирьова Л. Українські народні історичні пісні: поетика тексту: автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.07 – фольклористика. ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К., 2010. – 16 с.

 

17 квітня 2020 року

Тема практичного заняття: Універсалії, архетипи, концепти, концептосфера як складники теоретико-фольклористичної парадигми (2 год.)

 1. Універсалії та архетипи в художній літературі.
 2. Архетипи та універсалії у фольклорі.
 3. Інтерпретування категорії «концепт» у сучасній фольклористиці (за матеріалами монографії Оксани Кузьменко).
 4. Концептосфера як складник фольклористичних вимірів і формат наукових досліджень (досвід Святослава Пилипчука).
 5. Фольклор крізь призму концептів (за розвідками Оксани Кузьменко).

Література

 1. Головаха-Хікс І. Особливості розвитку американських та українських фольклорних теорій на початку ХХІ ст. : порівняльний аспект / Народна творчість та етнологія. – 2011. – № – С. 34–39.
 1. Денисюк І.О. Національна специфіка українського фольклору (матеріали до лекції) [Електронний ресурс] / – Режим доступу:  http://www.twirpx.com/file/263259/).
 2. Кирчів Р. Двадцяте століття в українському фольклорі. – Львів, 2010.
 3. Кузьменко О. Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн). – Львів, 2018.
 4. Литературные архетипы и универсалии (кол. изд. под ред. Е. Мелетинского). – Москва, 2001.
 5. Пилипчук С. Фольклористична концептосфера Івана Франка. – Львів, 2014.
 6. Потебня А. Эстетика и поэтика. – М., 1976.

 

24 квітня 2020 року.

Тема лекції: Натальний наратив як об’єкт дослідження в сучасній українській фольклористиці (2 год.)

Література

 1. Гінда О. Теоретичні засади зарубіжної фольклористики кінця ХХ – початку ХХІ століть: спроба синхронного зрізу / Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2006. –Випуск 37. – С. 59–65.
 2. Головаха-Хікс І. Особливості розвитку американських та українських фольклорних теорій на початку ХХІ ст. : порівняльний аспект / Народна творчість та етнологія. – 2011. – № – С. 34–39.
 3. Кирчів Р. Двадцяте століття в українському фольклорі. – Львів, 2010.
 4. Колесса Ф. Українська усна словесність. – Едмонтон, 1983.
 5. Лабащук О. Натальний наратив і усна традиція: синтактика, семантика, прагматика – Тернопіль, 2013.
 6. Лабащук О. Об’єкт і предмет дослідження в сучасній польській фольклористиці: антропологічне спрямування і методологічний плюралізм / Studia methodologica. – Тернопіль, 2009. – Вип. 28. – С. 162–170.
 7. Харчишин О. Совєтська дійсність у фольклорі львів’ян. –Львів : НАН України, 2006.– 44 c.

Питання на самостійне опрацювання

 1. Розповіді жінок про вагітність, пологи та виховання немовляти як об’єкт фольклористичних досліджень.
 2. Методологічні засади дослідження досвіду сучасної людини.
 3. Материнство в українських та зарубіжних гуманітарних студіях.
 4. Сирнтактика натального наративу в інтепретуванні Оксани Лабащук.
 5. Образ жінки-матері в сучсному натальному наративі (за монографією Оксани Лабащук).
 6. Система образів у натальному наративі.
 7. Прагматика натального наративу у дослідженні Оксани Лабащук.

Робоча програма

Завантажити робочу програму