Теорія і поетика фольклору

Тип: Нормативний

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116професор ГІНДА ОленаФЛф-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФЛф-11мпрофесор ГІНДА Олена

Опис курсу

Курс «Теорія і поетика фольклору» призначений для студентів-фольклористів (магістрів). Як складник парадигми філологічних дисциплін, які вивчають студенти-філологи, цей курс дає слухачам розуміння зв’язків між дисциплінами філологічного, історичного та соціокультурного циклів. Студенти отримують знання про: базові теоретичні поняття; методи аналізу фольклорних творів і теоретико-фольклористичних джерел, інноваційні підходи до вивчення класичного і новітнього фольклору. Курс орієнтує студентів у тенденціях розвитку сучасної фольклорної традиції, питаннях відмінності фольклорної поетики і літературної. Студент здобуває уміння користуватися базовим понятійно-категоріальним апаратом, виробляти аналітичні підходи до класичного фольклору і фольклорних артефактів сьогодення; ідентифікувати фольклорні стереотипи в сучасній комунікації. Зміст курсу, що базується на досвіді класичної та новітньої фольклористики, акцентує на увазі до змін, що спостерігають науковці в сучасному фольклорі, інноваційних форматах сучасних фольклористичних розвідок, які відкривають студентові перспективи розпізнавання й осмислення народної візії важливих подій в житті країни та суспільства.

Мета курсу – допомогти студентові засвоїти сприйняття уснословесної традиції як синкретичного вербального і соціокультурного явища, що передбачає застосування полідисциплінарного підходу та відповідної понятійно-категоріальної парадигми. Зазначена мета сприяє тому, щоб: розуміти український фольклор як цілісну систему; інтерпретувати ідейно-проблемну та етноестетичну осібність фольклору;  вільно оперувати базовими категоріями теорії та поетики фольклору в аналізі фольклорних творів.

Практичні цілі курсу полягають у тому, що дисципліна дає змогу: глибше засвоїти курс українського фольклору та історичної фольклористики; сприймати фольклор як одну з найважливіших форм збереження історичної, соціокультурної, етноментальної пам’яті народу; усвідомити зв’язок теоретичної фольклористики з українським мовознавчим, літературознавчим, історичним дискурсами;   застосовувати знання з теорії та поетики фольклору в ідентифікації сучасних фольклорних артефактів, осмисленні та комплексному аналізі фольклорної традиції; інтерпретуванні фольклорних кліше в текстах сучасних соціокультурних груп, засобах інформації  та комунікації.

Завдання курсу «Теорія і поетика фольклору» – навчити студентів: розуміти семантику категорій “теорія” і “поетика” фольклору; застосовувати знання з теорії і поетики фольклору в аналізі фольклорних творів, осмисленні змін у фольклорній традиції; орієнтуватися у полі сучасних дискусій про фольклор і фольклористику; орієнтуватися в жанровій, сюжетно-мотивній, ідейно-проблемній, образно-виражальній парадигмах фольклору; розуміти фольклор як вираження народної думки, ідеології і прагнень народу, як синкретичне явище і цілісну систему; вільно оперувати базовими категоріями теорії і поетики фольклору; застосовувати спеціальну термінологію; розуміти суть і значення комплексного та інтердисциплінарного підходів до вивчення сучасної фольклорної традиції.

Студент повинен знати: завдання курсу «Теорія та поетика фольклору», методологічну основу дисципліни; передумови формування дисципліни, її відмінність від мовознавчих і літературознавих дисциплін; зміст і концепції джерельної бази курсу; форми і методи конструювання теоретичного і поетикального аналізу; змістове наповнення термінів теорії та поетики фольклору;

уміти: вільно користуватися набутою системою знань з курсу; застосовувати знання з основ теорії і поетики фольклору у розпізнаванні, жанровій систематиці, осмисленні та комплексному аналізі фольклору; користуватися науковою, енциклопедичною та навчально-методичною літературою з фольклористики, збірниками фольклорних творів.

виявляти: фольклорну стереотипію; тенденції розвитку, згасання, оновлення, фольклорної традиції.

розуміти: фольклор і фольклорну традицію як цілісну систему;

аналізувати: причини і наслідки змін у фольклорній традиції;

осмислити: трансформацію фольклорної традиції, рівні і форми змін (жанрові, ідейно-проблемні, сюжетно-мотивні та ін.).

 

Рекомендована література

Методичне забезпечення

 Гінда Олена. Термін “фольклор” як понятійне та дискусійне  поле. /Studia methodologica. – Вип. 34. – Тернопіль, 2012. – С. 62–76.

Гінда О. М. Методичні рекомендації до курсу “Основи теорії фольклору” для студентів ІV курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Укл.: Гінда Олена Миколаївна. Галузь знань 0203 – гуманітарні науки, спеціальність 6.020303 – українська мова та література, фольклористика, слов’янські мови та літератури, східні мови та літератури. – Львів, 2013. –  28 с.

Денисюк І. О. Національна специфіка українського фольклору (матеріали до лекції) [Електронний ресурс] / – Режим доступу:  http://www.twirpx.com/file/263259/).

  1. Основна

Гінда О. Поетична творчість української трудової спільноти в Італії початку ХХІ століття в контексті фольклорної традиції. Монографія. – Львів , 2015. – 546 с. (опрацювати підрозділи: 1.2; 3.1; 3.2;  3.3;  3.3.2 – 3.3.7;  4.1; 4.5; 5.1).

Гінда Олена.  Концепт «УКРАЇНА» у віршах українських трудових мігрантів в Італії початку ХХІ століття як фольклорно-літературний феномен // Korean Journal of Ukrainian Studies / v.1,no.1, 2020년, pp.65-84. KJUS 1st Edition (Dec.30,2020) Department of Ukrainian Studies, Hankuk University of Foreign Studies Vol.1, № 1, 2020 https://doi.org/10.22968/KJUS.2020.12.1.1.65

Гінда О.М. Жанр фольклорний: маніфестація терміна як проблема // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2007. – Випуск 41. – С. 209-215.

Гінда О. Теоретичні засади зарубіжної фольклористики кінця ХХ – початку ХХІ століть: спроба синхронного зрізу / Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2006. –Випуск 37.–С.59–65.

Грица С.Й. Категорія парадигми у вивченні варіаційної специфіки фольклору. Фольклор у просторі і часі. – Тернопіль, 2000. – С. 40–52.

Івашків В. Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчости Пантелеймона Куліша. – Львів, 2009. – 448 с.

Гунчик Ігор. Український магічно-сакральний фольклор: структура тексту та особливості функціонування. – Львів, 2011. – 232 с. (опрацювати Розділ 1).

Збир Ірина.  Феномен корейської емоції ХАН: етимологія, історія, духовність. –  STUDIA METHODOLOGICA,  том. 50 (2020).  Ювілейний 50-й випуск Studia Methodologica. Режим доступу: https://studiamethodologica.com/index.php/journal/issue/archive

Кирчів Р. Двадцяте століття в українському фольклорі. – Львів, 2010. – 536 с. (опрацювати Вступ).

Кузьменко О. Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн). – Львів, 2018. – 728 с. (опрацювати сторінки: 25-27; 106-117; 196-212).

Лабащук О. Натальний наратив і усна традиція: синтактика, семантика, прагматика : монографія. – Тернопіль, 2013 (опрацювати Вступ).

Пилипчук С. Фольклористична концептосфера Івана Франка. – Львів, 2014. (опрацювати підрозділи: 2.1; 2.9)

Сокіл Г. Інтерпретація фольклорних новотворів у науковому доробку галицьких дослідників кiн. ХIХ – поч. ХХ ст. / Народознавчi зошити. – 2008. – № 3–4. – С. 211–214.

https://studiamethodologica.com/index.php/journal/article/view/23/17

Hinda Оlena. Folklore, Ethnocultural and Ethnomental Elements in New Poetic Coinages of Ukrainian Working Migrants in Italy / Olena Hinda // East European Studies. East European and Balkan Institute, Center for International Area Studies, Hankuk University of Foreign Studies – 2012. – Vol. 29. – Р. 288–306

Hinda Olena. How Hutsul Dance “Kolomyyka” Functions as a Genre in Creative Works of Ukrainian Diaspora in Italy / Olena Hinda // East European Studies. East European and Balkan Institute, Center for International Area Studies, Hankuk University of Foreign Studies – 2012. – Vol. 33. – Р. 313–336

Oleg LESZCZAK.  KONFRONTATYWNA  ANALIZA DYSKURSU MEDIALNEGO O GENOCYDZIE.  –  STUDIA METHODOLOGICA, том. 52 (2021). Режим доступу:

https://studiamethodologica.com/index.php/journal/issue/archive

 Допоміжна

Глушко М. Початки уживання терміна «фольклор» в українській науці [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/visnyk/43_2010/43_2010_Hluszko.pdf

Лабащук О. Об’єкт і предмет дослідження в сучасній польській фольклористиці: антропологічне спрямування і методологічний плюралізм /  Studia methodologica, 2009. – Вип. 28. – С. 162–170.

Франко І. Вибрані статті про народну творчість. – К., 1980.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус