Українська усна народна словесність (україністи, 1 семестр)

Тип: Нормативний

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13.5Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент ЯРЕМКО ЛіляФЛу-11, ФЛу-12, ФЛу-13, ФЛу-14

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФЛу-11доцент ЯРЕМКО Ліля
ФЛу-12професор ПИЛИПЧУК Святослав
ФЛу-13доцент ЯРЕМКО Ліля
ФЛу-14доцент ЯРЕМКО Ліля

Опис курсу

Курс необхідний для студентів,  оскільки фольклор – одна з важливих галузей національної культури, без якої не можна правильно зрозуміти не лише літератури, а й філософії і не меншою мірою історії народу. Фольклор також втілив у собі досконалу усну поетику, стилістичні і композиційні прийоми, на прикладах якого студенти  розвивають свої естетичні смаки, образне мислення.

Завдання курсу:

 • допомогти студентам простежити поетапне становлення духовного середовища українського народу;
 • з’ясувати роль усної народної творчості у формуванні світоглядних засад українців;
 • з’ясувати особливості функціонування  фольклору на різних етапах розвитку;
 • вивчити жанрову систему і поетику фольклору.

 

Після завершення цього курсу студенти повинні знати:

історію та теорію обрядового і необрядового (ліричні пісні, малі пісенні жанри, дитячий фольклор, пісні літературного походження) фольклору;

ґенезу фольклору, його національну специфіку;

давню українську міфологію, демонологію;

жанрову систему, тематику, проблематику фольклору.

 

Студенти повинні вміти:

аналізувати фольклорні твори з погляду різних методів фольклористики;

прочитати напам’ять   2-3 тексти кожного жанрового різновиду;

визначати і розшифровувати знакову і вербальну символіку;

визначати шляхи і прийоми застосовування здобутих теоретичних знань у    своїй професійній діяльності.

Рекомендована література

Базова:

 1. Грушевський М. Історія української літератури: В 6-ти томах, 9-ти книгах. – К.: Либідь, 1993. – Т. 1
 2. Українська народнопоетична творчість / За ред. М.Рильського. – К., 1958.
 3. Грицай. М., Бойко В., Дунаєвська Л. Українська народнопоетична творчість. – К. 1983.
 4. Колесса Ф. Українська усна словесність.– Едмонтон, 1983.
 5. Українська народнопоетична творчість / За ред. М. Грицая. – К.,1985.
 6. Українська фольклористика. Словник-довідник / укладання і заг. ред.. М.Чорнопиского. – Тернопіль, 2008.

Допоміжна:

 1. Вовк Хведір. Студії з української етнографії та антропології. – К.: Мистецтво, 1995. – 336 с.
 2. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. – К.: Оберіг, 1991. – Т. 1.

–  449 с.

 1. Гаївки / Зібр. В. Гнатюк. Мелодії схопив на фонограф Й. Роздольський, списав Ф. Колесса // Матеріали до української етнології. – Львів, 1909. – Т. 12. – 267 c.
 2. Гарасим Я. Культурно-історична школа в українській фольклористиці. – Львів: ЛДУ, 1999. – 144 с.
 3. Гнатюк В. Вибрані статті про народу творчість. – К.,1966.
 4. Грушевський М. Історія української літератури: В 6-ти томах, 9-ти книгах. – К.: Либідь, 1993. – Т. 1.– 400 с.; 1994. –Т. 4. – Кн. 2.
 5. Дей О. Величальні пісні українського народу // Колядки та щедрівки. – К.: Наук. думка, 1965. – С.9-40.
 6. Дей О. Народнопісенні жанри. – К.: Музична Україна, 1977. – Вип. 1. – 108 с.; 1983. – Вип. 2. – 111 с.
 7. Дей О. І. Поетика української народної пісні. – К.: Наук. думка, 1978.
 8. Дей О. Українська народна поезія обрядового циклу // Українські народні пісні. Календарно-обрядова лірика / Вступ. ст., упоряд., приміт. О.І. Дея. – К.: Держ. вид-во худож. літ., 1963. – С. 3-34.
 9. Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу: Історично-релігійна монографія. – К.: Обереги, 1992. – 424 с.
 10. Дем’ян Г. Двадцять п’ять повстанських пісень // Україна в минулому. – Київ; Лондон, 1992. – Вип. 3. – С. 10-13.
 11. Дем’ян Г. Українські повстанські пісні 1940-2000 років (історико-фольклористичне дослідження). – Львів, 2003. – 580с.
 12. Денисюк І. Національна специфіка українського фольклору (матеріали до лекції) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. – Вип. 31.
 13. Дитячі пісні та речитативи / Упоряд. Г. В. Довженок, К. М. Луганська. – К.: Наук. думка, 1991. – 447 с
 14. Івашків В. Методично-аналітичні зауваги до вивчення курсу “Український фольклор” (для студентів Ї-го курсу заочного відділення філоогічного факультету).– Львів, 1994.
 15. Колесса Ф. Вірування про душу й загробне життя в українській похоронній і поминальній обрядності // ЗНТШ.  – 2001. – Т. 242. – С. 7-82.
 16.  Колесса Ф. Ритміка українських народних пісень // Колесса Ф. Музикознавчі праці. – К.: Наук. думка, 1970. – С. 25-233.
 17. Колесса Ф. Старинні мелодії українських обрядових пісень (весільних і ко­лядок) на Закарпатті // Колесса Ф. Музикознавчі праці. – К.: Наук. думка, 1970. – С. 368-398.
 18. Колесса Ф. Українська усна словесність (Загальний огляд і вибір текстів).– Львів, 1938. – 645 с.
 19. Колядки і щедрівки / Зібр. В. Гнатюк. Т. 1 // Етнографічний збірник. – Львів, 1914. – Т. 35. – 269 с.;  Т. 2 // Етнографічний збірник. – Львів, 1914. – Т. 36. – 379 с.
 20. Колядки та щедрівки: Зимова обрядова поезія трудового року / Упоряд., передм. і приміт. О. І. Дея; нотний матеріал упоряд. А. І. Гуменюк. – К.: Наук. думка, 1965. – 804 с.
 21.  Костомаров М. Cлов’янська міфологія. Вибрані праці з фольклористики й літературознавства. – К.: Либідь, 1994. 25. Круть Ю. Хліборобська обрядова поезія. – К.: Наук. думка, 1973. – 211 с.
 22. Куліш П. Погляд на усну словесність українську // Куліш П. Твори: У 6-ти т. – Львів, 1910. – Т.5. – С.431-435.
 23. Курочкін О. Новорічні свята українців: традиції і сучасність. – К., 1978.
 24. Курочкін О. Українські новорічні обряди: “Коза” і “Маланка” (з історії народних масок). Опішне, 1995. – 392 с.
 25. Методичні принципи і прийоми записування усної словесності / Уклала Ганна Сокіл.– Львів: ЛДУ, 1998. – 30 с.
 26. Мишанич С. Фольклористичні та літературознавчі праці. – Донецьк: Донецький національний ун-т, 2003. – Т. 1.
 27. Музичний фольклор з Полісся у записах Ф. Колесси та К. Мошинського (Систематизація матеріалу, вступ. ст., пісенні паралелі Ф. Колесси) / Упоряд., вступ. ст.. приміт., перекл. з польської С. Й. Грици. – К.: Музична Україна, 1995.
 28. Народні пісні з батьківщини Івана Франка / Зібр. та упоряд. Василь Сокіл. – Львів: Каменяр, 2003. – 408 с.
 29. Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким. – М., 1878. – Т. 2. – 841 с.; Т.3. – 556 с.
 30. Народные южнорусские песни / Изд. А. Метлинского. – К.: В университет­ской топографии, 1854. – ХVІІІ, 472 с. + ІV.
 31. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу: Ескіз українського народу. – К.: Обереги, 1992. – 86 с.
 32. Новицкий Я. П. Народная память о Запорожье. Предания и рассказы, соб­раные в Екатеринославщине. 1875–1905. – Рига: Спридитис, 1990. – 120 с. [Репринтное воспроизвед. 1911 г].
 33. Ошуркевич О. Звичаї водіння Куста на Волинському Поліссі // Полісся: Етнікос, традиції, культура. – Луцьк, 1997. – С. 103-109.

38а. Підгорна Л. Фольклористичні концепції Миколи Костомарова. – Львів, 2008.

 1. Петров В. Український фольклор (Заговори, голосіння, обрядовий фольк­лор народно-календарного циклу). – Мюнхен: Український Вільний Університет, 1948. – 142 с. (На правах рукопису).
 2. Потебня А. А. Объяснения малорусских и сродных народных песен.–Варшава, 1887. – Т. 2: Колядки и щедровки. – 809 с.
 3. Потебня А. А. Символ и миф в народной культуре. – М.: Лабиринт, 2000.
 4. Потебня О. Естетика і поетика слова: Збірник / Упор., вступ. ст., приміт. І. В. Іваньо, А. І. Колодної. – К.: Мистецтво, 1985. – 301с.
 5. Путилов Б. Н. Фольклор и народная культура.–СПб., 1994.–237 с.
 6. Ребошапка І. Народження символу: Аспекти взаємодії образу та поезії. – Бухарест: Критеріон, 1975. – 252 с.
 7. Свєнціцький І. Образ міжнародного походу колядної словесності // ЗНТШ. – 1925. – Т. 141-143. – С. 1-10.
 8. Свєнціцький І. Різдво Христове в поході віків (Історія літературної теми й форми). – Львів, 1933. – 178 с.
 9. Скуратівський В. Скільки століть Кусту? // Народна творчість та етнографія. – 1988. – № 5. – С. 61-64.
 10. Славянская мифология. Энциклопедический словарь. – М., 1995.
 11. Славянские древности. Энциклопедический словарь: В 5-ти т.– М.,1999.–Т.1, 2.
 12. Сокіл В. Легенди та перекази українців Карпат. – К.: Наук. думка, 1995.
 13. Сокіл Г. Календарні ритуальні обходи: невербальний контекст // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. – Донецьк, 2003. –Вип.8.
 14. Сокіл Г. Українські обхідні  календарно-обрядові пісні: структура, функції, семантика. – Львів, 2004.
 15. Сокіл Г. Повстанські колядки в системі обхідної календарно-обрядової поезії // Народознавчі зошити. – 1999. – № 1. – С. 40-45.
 1. Сокіл Г. Християнізація обхідних пісень та обряду в етнокультурній традиції українців // Народознавчі зошити. – 2003. – № 1-2. – С. 46-50.
 2. Сокіл Г. Царинні пісні в контексті ритуального обходу полів // Народо­знавчі зошити. – 2000. – № 3. – С. 535-541.
 3. Соколова В. К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов. – М.: Наука, 1979. – 235 с.
 4. Сосенко К. Культурно-історична постать староукраїнських свят Різдва і Щедрого Вечора. – К.: Сінто, 1994. – 343 с.
 5. Сумцов Н.Ф. Научное изучение колядок и щедровок. – К., 1886.
 6. Сумцов Н. О свадебных обрядах, приемущественно русских // Сумцов Н. Символика славянских обрядов. – М.: Восточная литература, 1996. – С. 6-158.
 7. Сумцов Н. Пожелания и проклятия // Сборник Харьковского историко-филологического общества. – Харьков, 1897. – Т. 9. – С. 183-208.
 8. Топоров В. Н. Пространство и текст // Текст, семантика и структура. – М.: Наука, 1983. – С. 227-284.
 9. Українська народнопоетична творчість /За ред. М.Рильського. – К., 1958.
 10. Українська народнопоетична творчість /За ред. М. Грицая. – К.,1985.
 11. Українська фольклористика. Словник-довідник / укладання і заг. ред.. М.Чорно­пиского. – Тернопіль, 2008.
 12. Українські пісні, видані М. Максимовичем. Фотокопія з видання 1827 р. / Підгот. , вид. і розвідка члена-коресп. АН УРСР П. М. Попова. – К.: Наук. думка, 1962. – 337 с.
 13. Фольклорні записи Марка Вовчка та Опанаса Марковича. – К.: Наук. думка, 1983. – 526 с.
 14. Фольклорні матеріали з отчого краю / Зібр. В. Сокіл та Г. Сокіл. – Львів: Ін-т народознавства НАН України, 1998. – 614 с.
 15. Франко І. Із секретів поетичної творчості // Франко І. Зібр. творів: У 50- ти т. – К.: Наук. думка, 1980. – Т. 31. – С. 45-120.
 16. Франко І. Наші коляди // Франко І. Зібр. творів: У 50 ти т. – К.: Наук. думка, 1980. – Т. 28. – С. 7-42.
 17. Хрестинні пісні / Зібр. та упоряд. Г.Сокіл. – Львів, 2007.
 18. Чубинський П. Мудрість віків. – К.: Мистецтво, 1995. – Кн. 2. – 222c.
 19. Шухевич В. Гуцульщина. – Верховина, 1999. – Ч. 4. – 304 с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус