Історія української фольклористики

Тип: Нормативний

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316професор ГАРАСИМ ЯрославФЛу-21, ФЛу-22, ФЛу-23, ФЛу-24, ФЛф-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФЛу-21професор ГАРАСИМ Ярослав
ФЛу-22СИРОЇД Олена
ФЛу-23СИРОЇД Олена
ФЛу-24професор ГАРАСИМ Ярослав
ФЛф-21професор ГАРАСИМ Ярослав

Опис курсу

Курс історії української фольклористики на філологічному факультеті (спеціальності «Філологія (українська мова та література») передбачає вивчення закономірностей та специфіки розвитку науки про українську усну словесність, зародження якої в Україні пов’язане передусім з націонал-центричною естетико-теоретичною платформою романтизму. Основна мета лекційних і практичних занять з цього нормативного курсу полягає в тім, щоб забезпечити, по-перше, ґрунтовне усвідомлене засвоєння чільних фольклористичних праць, які відображають прикметні риси сцієнтичного процесу та акумулюють результати поступу наукових студій над фольклором, по-друге, глибоке фахове розуміння особливостей динаміки й еволюції народознавчої думки, по-третє, з’ясування теоретичних положень провідних методологічних концепцій у їх історичному розвитку, та ознайомлення з науковими засадами академічних шкіл (культурно-історичної, міфологічної, антропологічної, компаративізму тощо) в українській фольклористиці. Важливим завданням є набуття практичних навиків конспектування науково-критичної літератури та вміння аналітично осмислювати складні неодновимірні історико-фольклористичні явища у причинно-наслідковій залежності.

Для належного засвоєння матеріалу з курсу „Історії української фольклористики” потрібно насамперед бути добре обізнаним з науковою джерельною базою, тобто з грунтовними розвідками найчільніших постатей в історії фольклористичної думки (М.Максимович, О.Бодянський, П.Куліш, М.Костомаров, О.Потебня, М.Драгоманов, І.Франко, М.Грушевський, Ф.Колесса). Саме науковий доробок цих дослідників усної словесної творчості має бути вивчений у запропонованому курсі.

Характеристика методологічних пошуків українських фольклористів ХІХ-ХХ століття має бути здійснена з урахуванням історіографічного досвіду та з залученням відповідних розділів інших праць, присвячених історії української фольклористики (Пыпин А. История русской этнографии: В 4-х т.– М., 1891.– Т.3; Огоновський О. Исторія литературы русскои.– Львів, 1894.– Ч.ІV; Кирдан Б. Собиратели народной поэзии. Из истории украинской фольклористики ХІХ в. – М.,1974. Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики (Спроба літературно-наукової методології).– К., 1998; Наєнко М.К. Історія українського літературознавства.– К., 2002; Дмитренко М. Українська фольклористика другої половини ХІХ століття: школи, постаті, проблеми.– К., 2004; Колесса Ф. Історія української етнографії.– К., 2005).

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • історію української фольклористичної науки з часу її заснування і до нинішнього етапу розвитку (доромантичний період, українська романтична фольклористика, українська фольклористика позитивістичного етапу, академічні школи у фольклористиці тощо)
 • основних представників української фольклористики (М.Максимович, О.Бодянський, П.Куліш, М.Костомаров, М.Шашкевич, І.Вагилевич, Я.Головацький, О.Потебня, М.Драгоманов, М.Сумцов, І.Франко, М.Грушевський, В.Гнатюк, Ф.Колесса, І.Свєнціцький) та їхні фольклористичні праці;
 • основні фольклористичні поняття та терміни (школа, метод, історизм фольклору, фольклоризм літератури, фольклоризація, олітературення);
 • періодизацію українського пісенного фольклору

вміти:

 • аналізувати фольклористичні джерела з погляду різних методів фольклористики;
 • характеризувати основні етапи розвитку української фольклористичної науки;
 • визначати роль окремих фольклористичних постатей у процесі становлення української фольклористиці;
 • простежити особливості національного фольклористичного процесу у загальноєвропейському народознавчому контексті.

Рекомендована література

Базова: 

 1. Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики (Спроба літературно-наукової методології). К., 1998.
 2. Гарасим Я. Нариси до історії української фольклористики. К., 2009.
 3. Грицай. М., Бойко В., Дунаєвська Л. Українська народнопоетична творчість. К. 1983.
 4. Грушевський М. Історія української літератури: В 6-ти томах, 9-ти книгах. К.: Либідь, 1993. Т. 1.
 5. Денисюк І. Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3 томах, 4 книгах. Львів, 2005. Т.3.: Фольклористичні дослідження. 404 с.
 6. Дмитренко М. Українська фольклористика другої половини ХІХ століття: школи, постаті, проблеми.– К., 2004.
 7. Івашків В. Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчости П.Куліша. Львів, 2009.
 8. Кирдан Б. Собиратели народной поэзии. Из истории украинской фольклористики ХІХ в. М.,1974.
 9. Кирчів Р. Історія української фольклористики. Т.1. Преромантична і романтична фольклористика. Львів, 2017.
 10. Колесса Ф. Історія української етнографії. К., 2005.
 11. Колесса Ф. Українська усна словесність. Едмонтон, 1983.
 12. Наєнко М.К. Історія українського літературознавства. К., 2002.
 13. Огоновський О. Исторія литературы русскои. Львів, 1894. Ч.ІV.
 14. Пилипчук С. Фольклористична концептосфера Івана Франка. Львів, 2014. 466 с.
 15. Пыпин А. История русской этнографии: В 4-х т. М., 1891. Т.3.
 16. Українська народнопоетична творчість /За ред. М. Грицая. К.,1985.
 17. Українська народнопоетична творчість /За ред. М.Рильського. К., 1958.
 18. Українська фольклористика. Словник-довідник / укладання і заг. ред.. М.Чорнопиского. Тернопіль, 2008.

 Допоміжна:

 1. Вовк Хведір. Студії з української етнографії та антропології. – К.: Мистецтво, 1995. 336 с.
 2. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. К.: Оберіг, 1991. Т. 1.  449 с.
 3. Гаївки / Зібр. В. Гнатюк. Мелодії схопив на фонограф Й. Роздольський, списав Ф. Колесса // Матеріали до української етнології. Львів, 1909. Т. 12. 267,
 4. Гарасим Я. Культурно-історична школа в українській фольклористиці. Львів: ЛДУ, 1999. 144 с.
 5. Гнатюк В. Вибрані статті про народу творчість. К.,1966.
 6. Грушевський М. Історія української літератури: В 6-ти томах, 9-ти книгах. К.: Либідь, 1993. Т. 1.400 с.; 1994.Т. 4. Кн. 2.
 7. Дей О. Величальні пісні українського народу // Колядки та щедрівки. К.: Наук. думка, 1965. С. 9-40.
 8. Дей О. Народнопісенні жанри. К.: Музична Україна,   Вип. 1.  108 с.; 1983. Вип. 2. 111 с.
 9. Дей О. І. Поетика української народної пісні. К.: Наук. думка, 1978.
 10. Дей О. Українська народна поезія обрядового циклу // Українські народні пісні. Календарно-обрядова лірика / Вступ. ст., упоряд., приміт. О.І. Дея. К.: Держ. вид-во худож. літ., 1963. С. 3-34.
 11. Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу: Історично-релігійна монографія. К.: Обереги, 1992. 424 с.
 12. Дем’ян Г. Двадцять п’ять повстанських пісень // Україна в минулому. Київ; Лондон, 1992. Вип. 3. – С. 10-13.
 13. Дем’ян Г. Українські повстанські пісні 1940-2000 років (історико-фольклористичне дослідження). Львів, 2003. 580с.
 14. Денисюк І. Національна специфіка українського фольклору (матеріали до лекції) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. Вип. 31.
 15. Дитячі пісні та речитативи / Упоряд. Г. В. Довженок, К. М. Луганська. К.: Наук. думка, 1991.  447 с
 16. Івашків В. Методично-аналітичні зауваги до вивчення курсу “Український фольклор” (для студентів Ї-го курсу заочного відділення філоогічного факультету). Львів, 1994.
 17. Колесса Ф. Вірування про душу й загробне життя в українській похоронній і поминальній обрядності // ЗНТШ.  2001. Т. 242. С. 7-82.
 18. Колесса Ф. Ритміка українських народних пісень // Колесса Ф. Музикознавчі праці. К.: Наук. думка, 1970. С. 25-233.
 19. Колесса Ф. Старинні мелодії українських обрядових пісень (весільних і ко­лядок) на Закарпатті // Колесса Ф. Музикознавчі праці. К.: Наук. думка, 1970. С. 368-398.
 20. Колесса Ф. Українська усна словесність (Загальний огляд і вибір текстів).– Львів, 1938. 645 с.
 21. Колядки і щедрівки / Зібр. В. Гнатюк. Т. 1 // Етнографічний збірник.  Львів, 1914. Т. 35. 269 с.;  Т. 2 // Етнографічний збірник.  Львів, 1914.  Т. 36. 379 с.
 22. Колядки та щедрівки: Зимова обрядова поезія трудового року / Упоряд., передм. і приміт. О. І. Дея; нотний матеріал упоряд. А. І. Гуменюк. К.: Наук. думка, 1965. 804 с.
 23. Костомаров М. Cлов’янська міфологія. Вибрані праці з фольклористики й літературознавства. К.: Либідь, 1994.
 24. Круть Ю. Хліборобська обрядова поезія. К.: Наук. думка, 1973. 211 с.
 25. Куліш П. Погляд на усну словесність українську // Куліш П. Твори: У 6-ти т. Львів, 1910. Т.5. С.431-435.
 26. Курочкін О. Новорічні свята українців: традиції і сучасність. К., 1978.
 27. Курочкін О. Українські новорічні обряди: “Коза” і “Маланка” (з історії народних масок). Опішне, 392 с.
 28. Методичні принципи і прийоми записування усної словесності / Уклала Ганна Сокіл. Львів: ЛДУ, 1998. 30 с.
 29. Мишанич С. Фольклористичні та літературознавчі праці. Донецьк: Донецький національний ун-т, Т. 1.
 30. Музичний фольклор з Полісся у записах Ф. Колесси та К. Мошинського (Систематизація матеріалу, вступ. ст., пісенні паралелі Ф. Колесси) / Упоряд., вступ. ст.. приміт., перекл. з польської С. Й. Грици. К.: Музична Україна, 1995.
 31. Народні пісні з батьківщини Івана Франка / Зібр. та упоряд. Василь Сокіл. Львів: Каменяр, 2003. 408 с.
 32. Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким. М., 1878. Т. 2. 841 с.; Т.3. 556 с.
 33. Народные южнорусские песни / Изд. А. Метлинского. – К.: В университет­ской топографии, 1854. – ХVІІІ, 472 с. + ІV.
 34. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу: Ескіз українського народу. К.: Обереги, 1992. 86 с.
 35. Новицкий Я. П. Народная память о Запорожье. Предания и рассказы, соб­раные в Екатеринославщине. 1875–1905. – Рига: Спридитис, 1990. 120 с. [Репринтное воспроизвед. 1911 г].
 36. Ошуркевич О. Звичаї водіння Куста на Волинському Поліссі // Полісся: Етнікос, традиції, культура. Луцьк, 1997. С. 103-109.
 37. 38а. Підгорна Л. Фольклористичні концепції Миколи Костомарова. – Львів, 2008.
 38. Петров В. Український фольклор (Заговори, голосіння, обрядовий фольк­лор народно-календарного циклу). Мюнхен: Український Вільний Університет, – 142 с. (На правах рукопису).
 39. Потебня А. А. Объяснения малорусских и сродных народных песен.–Варшава, 1887. Т. 2: Колядки и щедровки. – 809 с.
 40. Потебня А. А. Символ и миф в народной культуре. М.: Лабиринт,
 41. Потебня О. Естетика і поетика слова: Збірник / Упор., вступ. ст., приміт. І. В. Іваньо, А. І. Колодної. – К.: Мистецтво, 1985. 301с.
 42. Путилов Б. Н. Фольклор и народная культура.СПб., 1994.237 с.
 43. Ребошапка І. Народження символу: Аспекти взаємодії образу та поезії. Бухарест: Критеріон, 1975. – 252 с.
 44. Свєнціцький І. Образ міжнародного походу колядної словесності // ЗНТШ. 1925. Т. 141-143. С. 1-10.
 45. Свєнціцький І. Різдво Христове в поході віків (Історія літературної теми й форми). Львів, 1933. – 178 с.
 46. Скуратівський В. Скільки століть Кусту? // Народна творчість та етнографія. 1988. № 5. С. 61-64.
 47. Славянская мифология. Энциклопедический словарь. М., 1995.
 48. Славянские древности. Энциклопедический словарь: В 5-ти т. М.,1999. Т.1, 2.
 49. Сокіл В. Легенди та перекази українців Карпат. К.: Наук. думка, 1995.
 50. Сокіл Г. Календарні ритуальні обходи: невербальний контекст // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. Донецьк, 2003. Вип.8.
 51. Сокіл Г. Українські обхідні календарно-обрядові пісні: структура, функції, семантика. Львів, 2004.
 52. Сокіл Г. Повстанські колядки в системі обхідної календарно-обрядової поезії // Народознавчі зошити. 1999. № 1. С. 40-45.
 53. Сокіл Г. Ритуальні обходи та мотиви календарно-обрядових пісень українців // Матеріали до української етнології. К., 2002. Вип. 2 (3). С.427-431.
 54. Сокіл Г. Християнізація обхідних пісень та обряду в етнокультурній традиції українців // Народознавчі зошити. 2003. № 1-2. С. 46-50.
 55. Сокіл Г. Царинні пісні в контексті ритуального обходу полів // Народо­знавчі зошити. 2000. № 3. С. 535-541.
 56. Соколова В. К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов. М.: Наука, 1979. 235 с.
 57. Сосенко К. Культурно-історична постать староукраїнських свят Різдва і Щедрого Вечора. К.: Сінто, 1994. 343 с.
 58. Сумцов Н.Ф. Научное изучение колядок и щедровок. К., 1886.
 59. Сумцов Н. О свадебных обрядах, приемущественно русских // Сумцов Н. Символика славянских обрядов. М.: Восточная литература, 1996. С. 6-158.
 60. Сумцов Н. Пожелания и проклятия // Сборник Харьковского историко-филологического общества. Харьков, 1897. Т. 9. С. 183-208.
 61. Топоров В. Н. Пространство и текст // Текст, семантика и структура. М.: Наука, 1983. С. 227-284.
 62. Українська народнопоетична творчість /За ред. М.Рильського. – К., 1958.
 63. Українська народнопоетична творчість /За ред. М. Грицая. К.,1985.
 64. Українська фольклористика. Словник-довідник / укладання і заг. ред.. М.Чорнопиского. Тернопіль, 2008.
 65. Українські пісні, видані М. Максимовичем. Фотокопія з видання 1827 р. / Підгот. , вид. і розвідка члена-коресп. АН УРСР П. М. Попова. К.: Наук. думка, 1962. 337 с.
 66. Фольклорні записи Марка Вовчка та Опанаса Марковича. К.: Наук. думка, 1983. 526 с.
 67. Фольклорні матеріали з отчого краю / Зібр. В. Сокіл та Г. Сокіл. Львів: Ін-т народознавства НАН України, 1998. 614 с.
 68. Франко І. Із секретів поетичної творчості // Франко І. Зібр. творів: У 50- ти т. К.: Наук. думка, 1980. Т. 31. С. 45-120.
 69. Франко І. Наші коляди // Франко І. Зібр. творів: У 50 ти т. К.: Наук. думка, 1980. Т. 28. С. 7-42.
 70. Хрестинні пісні / Зібр. та упоряд. Г.Сокіл. Львів, 2007.
 71. Чубинський П. Мудрість віків. К.: Мистецтво, 1995. Кн. 2. 222c
 72. Шухевич В. Гуцульщина. Верховина, 1999. Ч. 4. 304 с.

Інформаційні ресурси

 1. Електронна навчальна бібліотека української фольклористики https://labs.lnu.edu.ua/folklore-studies/proekty/elektronna-navchalna-biblioteka-ukrajinskoji-folklorystyky/
 2. «Книжкова полиця» https://labs.lnu.edu.ua/folklore-studies/proekty/knyzhkova-polytsya/

Робоча програма

Завантажити робочу програму