Художній образ і мистецька комунікація

Тип: На вибір студента

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік
1Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент КРОХМАЛЬНИЙ Р.ФЛу-41, ФЛу-42, ФЛу-43, ФЛу-44, ФЛо-41, ФЛо-42

Опис курсу

МЕТА курсу зумовлена потребою познайомити студентів з особливостями мистецької комунікації на різних етапах людської цивілізації, з основними рисами функціонування художнього образу в літературному тексті, потребою інтерактивно сформувати усвідомлене розуміння ролі образно-мистецької інформації як сучасної сугестивної константи в парадигмі естетики образного мислення української літератури.
Основні завдання курсу:
– спроба сформувати усвідомлене розуміння функціонування художнього образу, його видозміни у процесі еволюції суспільства;
– інтерактивно відстежити закономірності формування естетичного впливу мистецької інформації на реципієнта;
– розкрити головні історико-літературні засади творення художнього образу в літературному тексті (на прикладах текстів першої половини ХІХ ст.);
– з’ясувати особливості мистецької комунікації як засобу функціонування українського романтичного світогляду в художніх образах літературних текстів;
– осмислити знакові елементи мистецької комунікації в контексті інформаційних явищ відповідного часу.
Студенти ОР Бакалавр володіють початковими знаннями у своїй професійній сфері, відтак завдання цього курсу зумовлене метою скерувати професійне зростання студентів з допомогою естетико-літературного та інформаційно-комунікаційного інструментарію.

Результати навчання:
У процесі навчання і засвоєння навчального матеріалу курсу студенти повинні –
знати:
а) основні поняття та особливості функціонування худоджнього образу в системі мистецької комунікації (на прикладі літературного процесу першої половини ХІХ ст.);
б) закономірності становлення і розвитку українського романтичного світогляду;
в) риси естетики образного мислення українських романтиків, використання художніх образів для мистецької комунікації;
г) головні історико-літературні засади творення художнього образу в літературному тексті першої половини ХІХ ст.;
д) естетичні принципи і комунікаційні підходи, які формують український спосіб світорозуміння.
вміти:
а) використовувати набуті знання для аналізу літературних явищ основні поняття та особливості функціонування художнього образу в системі мистецької комунікації;
б) у навчальній науково-дослідній діяльності (при написанні курсових, магістерських робіт, наукових статей тощо) послуговуватися сформованими навичками виокремлення закономірностей мистецької комунікації;
в) встановити функціональні закономірності естетики художнього образу в системі мистецької комунікації;
г) пояснювати головні історико-літературні засади творення художнього образу в літературному тексті першої половини ХІХ ст.;
д) аналізувати основні положення естетичних концептів, застосовувати естетичні принципи і комунікаційні підходи, які формують український спосіб світорозуміння при розгляді літературних явищ.

Рекомендована література

 1. Берегова О. Комунікація в соціокультурному просторі України: технологія чи творчість? / О. Берегова – Київ: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2006. – 388 с.
 2. Бовсунівська Т. Історія української естетики першої половини ХІХ століття . – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001.
 3. Бовсунівська Т. Феномен українського романтизму. Частина 1: Етногенез та теогенез. – К.: ІЛ НАНУ, 1997.
 4. Бовсунівська Т. Феномен українського романтизму. Частина 2: Ейдетика. – К.: КСУ, 1998.
 5. Богданова І. Є. Моделювання мовної картини світу харківських поетів-романтиків 20–40 років ХІХ століття // Український світ у наукових парадигмах : Збірник наукових праць. 2014. – Х. : ХІФТ – С. 90–93
 6. Богданова І.Є. Стилістика художнього простору у творчості харківських поетів-романтиків 20 – 40 років ХІХ століття: Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01 / І.Є. Богданова; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2002. — 18 с.
 7. Бондар Л. Шiсть свiтiв “Причинної” // 3бірник Харкiвського iсторико-фiлологічного товариства. –  Харків, 1995. –  Т. 5. –  С. 91-102.
 8. Бондар Л. Шевченків “Кобзар” 1840 р.: долання стереотипів // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському Університеті. – Львів, 1999. – Ч.І. – С.241-247.
 9. Бондар Л.Універсум «Причинної»//Слово і час. – 2005. – №3.
 10. Боронь О.В. Поетика простору в творчості Тараса Шевченка: Автореф. дис. на здобуття н. ст. к. філол. н. : спец. 10.01.01 ―Історія української літератури‖/ О.В.Боронь. – К., 2004. – 12с.
 11. Вавжинська Ю.М. Тарас Шевченко і польський романтизм (топіка і символіка профетизму, лицарства, тиранії): дис. … кандидата філол. наук: 10.01.05 / Вавжинська Юлія Миколаївна. – Київ, 2006. – 217 с.
 12. Витрикуш, Іванна.Образ ночі як компонент романтичної символіки Левка Боровиковського / І. Витрикуш // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства . – 2011 . – Вип.16 . – С. 50-54.
 13. Возняк М. До вияснення національних поглядів Якова Головацького в 1848 р. (Перша редакція “Розправи о язиці южно-рускім і єго нарічіях”) // ЗНТШ. – Т.121. –  Львів, 1914. –  С.133-172.
 14. Возняк М. До письменської дiяльностi Левка Боровиковського // ЗНТШ. – Т.136-137. –  Львiв, 1925. –  С.225-237.
 15. Возняк М. Історія української літератури у 2-х книгах. – Львів, 1992 – 1993.
 16. Возняк М.С. Історичне значення діяльності Маркіяна Шашкевича // Наукові записки Ін-ту суспільних наук НАН України. – Львів, 1953. Т.І.
 17. Гончар О.Т. Проблеми історії та культури України в епістолярній спадщині М.І.Костомарова. Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю: 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – Інститут історії України НАН України. – Київ, 2008. – 19 с.
 18. Гром’як Р.Т. Історія української літературної критики (від початків до кінця ХІХ ст.) – Тернопіль, 1999.
 19. Гундорова Т. Повернений Рим, або “Енеїда” Котляревського // Сучасність. – 2000. – №4.
 20. Демчук Н. Інтер’єр у прозі Т.Шевченка. – Львів, 1999.
 21. Демчук Н. Пейзаж у прозі Т.Шевченка. – Львів, 1999.
 22. Демчук Н. Портрет у прозі Т.Шевченка. – Львів, 1999.
 23. Денисюк І.О. Розвиток української малої прози ХІХ – початку  ХХ ст. – Львів, 1999.
 24. Дзьобань О. П., Мануйлов Є. М.Віртуальні комунікації: до проблеми філософського осмислення сутності /О. П. Дзьобань, Є. М. Мануйлов // Вісник національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – No 3 (26). – 2015. – С. 7–19.
 25. Дзюба І. Тарас Шевченко.Життя і творчість – К., 2008.
 26. Єгоров В. Ідейно–світоглядні основи обґрунтування М. І. Костомаровим національних та культурних особливостей українського народу (1830–1840 рр.) / В. В. Єгоров // Гілея: науковий вісник. – 2015. – Вип. 96. – С. 443-453.
 27. Єременко О. Українська балада ХІХ ст.: Історія жанру. – Суми, 2004.
 28. Іванишин П.В. Національний спосіб розуміння в поезії Т. Шевченка, Є.Маланюка, Л. Костенко : монографія / П.В.Іванишин. – К. : Академвидав, 2008.
 29. Івашків В.М. Українська романтична драма 30 – 80-х років ХІХ ст. – К., 1990.
 30. Кирчів Р.Ф. Етнографічно-фольклористична діяльність “Руської трійці”. -К., 1990.
 31. Козакова В. С. Проблема художньої комунікації в культурно-естетичній дійсності: вибрані матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції V культурологічні читання пам’яті Володимира Підкопаєва [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.culturalstudies.in.ua/sekcia_s_s2_2.php
 32. Козаренко Олександр. Феномен української національної музичної мови / Олександр Козаренко — Л., 2000. — 286 с.
 33. Комариця М. Фольклорний символ балади: мiф i ритуал // Українське лiтературознавство. – Вип. 59. –  Львів, 1994. –  С.116-124.
 34. Костомаров М. Слов’янська міфологія. — К., 1994.
 35. Крохмальний Р. Езотеричність метаморфози і лімінальна зона у романтичному тексті.// «З його духа печаттю…» (Збірник наукових праць на пошану професора Івана Денисюка).- Т.ІІ.- Львів, 2001.- С.51-58.
 36. Крохмальний Р. Метаморфоза в українській літературі першої половини ХІХ століття: грані поетики (матеріали спецкурсу).— Львів, 2003.
 37. Крохмальний Р.Крізь епохи та світи: трансфігурація і трансферність як форми когерентності художнього образу//Українське літературознавство.- ЛНУ ім.Івана Франка, вип.73, Львів, 2011.- С. 28 – 37.
 38. Крохмальний Р. Просторово-часовий континуум кумулятивної казки (до проблеми когерентності художнього образу)//Міфологія і фольклор. – №3-4. – 2011. – С.20-27.
 39. Крохмальний Р. Поетичний код романтичного світогляду// Крохмальний Р. Метаморфоза і текст (семантична, структуротворча та світоглядна роль переміни художнього образу): Монографія. – Львів, 2005.
 40. Лазарєва Л. М. Художня комунікація та її особливості в сучасному Інтернет-просторі / Л. М. Лазарєва // Образотворче мистецтво. – 2011. – No– С. 96 – 99.
 41. Лисенко Л. Г. Поширення слов’янських ідей в Україні в 20 – 40-х роках ХІХ століття / Л. Г. Лисенко. // Сучасні соціально-гуманітарні дискурси: матеріали П’ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні соціально-гуманітарні дискурси» (м. Дніпропетропетровськ, 21 березня 2015 р.): у 5-х частинах. – Ч. 4. – Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2015. – С. 103 – 109.
 42. Лупак Н. М. Художня комунікація в площині мистецької освіти: теорія,практика, інновації. Мистецтво та освіта. No 1(91). 2019. Режим доступу: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/1074609.pdf
 43. Медведик Ю.Є. Українська духовна пісня ХVII-XVIII ст. – Львів, вид-во УКУ., 2006.-324 с.
 44. Мельник О. В. Творчість Миколи Маркевича та Левка Боровиковського: компаративний аспект / О. В. Мельник // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. – 2012. – Вип. 3(1). – С. 115–121. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2012_3(1)__17.
 45. Мочернюк Н.Д. Сновидіння в поетиці романтизму: часо-просторова специфіка: Автореф. дис. на здобуття н. ст. к. філол н. – Тернопіль, 2005. – 20с.
 46. Нахлік Є. Творчість Івана Котляревського: Замовчувані інтерпретації, дискусійні проблеми, спроба нового прочитання (з погляду літературних напрямів і течій) / Євген Нахлік. – Львів : ОЛІР, 1994.
 47. Нахлік Є.К. Доля – Los – Судьба: Шевченко і польські та російські романтики. – Л., 2003.
 48. Неборак В.В. Перечитана “Енеїда”: Спроба сенсовного прочитання “Енеїди” Івана Котляревського на тлі зіставлення її з “Енеїдою” Вергілія. – Львів, 2001.
 49. Новик О. Традиційні мотиви й образи в поезії Амвросія Метлинського. – Режим доступу: http://litzbirnyk.com.ua/wp-content/uploads/2013/11/16.4.7.pdf
 50. Поліщук Я.О. Література як геокультурний проект: монографія / Я.О. Поліщук. — К. : Академвидав, 2008. — 304 с.
 51. Свириденко О. М. Романтична парадигма творчої діяльності Амвросія Метлинського/ Оксана Свириденко. Автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 – українська література. – Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2002. – 18 с.
 52. Свириденко О. Творча трансформація притчі про блудного сина в поетичному часопросторі А. Метлинського // Наукові записки. – Вип. 27. – Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2000. – С. 306-316.
 53. Синявська Л. І. Художня комунікація як різновид комунікації / Л. І. Cинявська // Записки з романо-германської філології. – 2019. – Вип. 1. – С. 180-188. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zrgf_2019_1_21.
 54. Скринник М.Наративні практики української ідентичності : доба Романтизму.- Львів, 2007. – 367 с.
 55. Ткачук М. Інтертекстуальне поле образу мандрівника в романтичних творах Левка Боровиковського / Микола Ткачук // Волинь філологічна: текст і контекст. Творчість Л. Боровиковського в контексті слов’янського романтизму: Зб. наук. пр.− Вип. 2 / Упоряд. О. В. Яблонська. – Луцьк : РВВ ― Вежа. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006.– С. 64–75.
 56. Ткачук М. Лірика Маркіяна Шашкевича. – Тернопіль, 1999.
 57. Ткачук М. Літературний портрет Миколи Костомарова / Микола Ткачук // Наукові записки. Серія: Літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – Вип. 24. – С. 149–165.
 58. Ткачук М.П. Наративні моделі українського письменства / М.П. Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ, Медобори, 2007. – 464 с.
 59. Українські поети-романтики: Поетичні твори (Вступ. стаття М.Яценка). – К., 1987.
 60. Франко І. “Тополя” Т.Шевченка // Франко І. Твори: У 50 т.– Т.28. –  К., 1980. –  С.73-88.
 61. Франко І. Дещо про “Марусю” Л.Боровиковського та її основу // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – К., 1982. – Т.33.
 62. Франко І. До біографії та характеристики В.Забіли // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – К., 1982. – Т.37.
 63. Франко І. М.Шашкевич і галицько-руська література // Франко І. Твори: У 50 т. – К., 1981. – Т. 29.
 64. Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 року // Франко І. Твори: У 50 т. – Т. 41. – К., 1984.
 65. Франко І. Олександр Степанович Афанасьєв-Чужбинський // Франко І. Твори: У 50 т. – К., 1983. – Т.39.
 66. Франко І. Осип Бодянський // Франко І. Твори: У 50 т. — Т. 34. — К., 1981.
 67. Франко І. Поезії Віктора Забіли // Франко І. Твори: У 50 т. — Т. 37. —К., 1982.
 68. Харківська школа романтиків: у 3 т. – Харків, 1930.
 69. Харківський університет ХІХ – початку ХХ століття у спогадах його професорів та вихованців. / Укл.: Б. П. Зайцев, В. Ю. Іващенко, В. І. Кадєєв, С. М. Куделко, Б. К. Мигаль, С. І. Посохов; Вступ. стаття В. І. Іващенко; Наук. ред: С. І. Посохов. – Харків: «Видавництво Сага», 2011. – Т.2 – 540 с.
 70. Щербатюк О. Мистецтво як комунікація в досвіді української культури ранньомодерної доби / О. Щербатюк // Українознавчий альманах. – 2011. – Вип. 5. – С. 188-191. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2011_5_63.
 71. Юлдашева І. О. Музичне мистецтво як комунікація у філософському дискурсі XIX – XX століття / І. О. Юлдашева // Гілея: науковий вісник. – 2018. – Вип. 134. – С. 309-311. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_134_77.
 72. Яблонська О. В. Семiнарiй “Особливостi українського романтизму”. – Луцьк: ” Вежа “, 2000. – 27 с.
 73. Яблонська О. Шевченко і Костомаров / О. Яблонська // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Вип. 9. Українська література в загальноєвропейському контексті. – Ужгород: Госпрозрахунковий ред.-вид. відд. управління у справах преси та інформації, 2005. – С. 333–339.
 74. Янищук О. Григорій Квітка-Основ’яненко в духовній історії України. – Тернопіль, 2003.

Інтернет-джерела:

Бібліотека української літератури. – Режим доступу: http://www.ukrlib.com.ua/

Електронна бібліотека української літератури. – Режим доступу: http://www.utoronto.ca/elul/

Поетика: Бібліотека української поезії. – Режим доступу: http://poetry.uazone.net/

Ізборник – Режим доступу: http://litopys.org.ua