Історія польської мови

Тип: Нормативний

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
814доцент Лозинська О.ФЛк-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ФЛк-41Сливинська О.

Опис курсу

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

 • закономірності та особливості розвитку польської мови, як наддіалектного засобу суспільної комунікації;
 • періодизацію історії розвитку польської мови;
 • основні механізми та тенденції розвитку польської мови дописемного та писемного періодів;
 • основні писемні пам’ятки польської мови;
 • генеалогію польської мови;
 • основні культурно-історичні умови розвитку польської мови;
 • основні внутрімовні зміни польської мови.

вміти:

 • аналізувати тексти старопольської мови, т.зв. середньопольського періоду й т.зв. новопольської доби;
 • застосовувати правила та особливості діахронічного аналізу різних видів художнього історичного тексту;
 • проектувати результати аналізу на сучасний стан розвитку мовної системи.

Рекомендована література

Базова література:

 1. Czernysz T. Historia polskiego języka literackiego w zarysie. Podręcznik dla szkół wyższych. Cz. I. – Kijów: Дух і літера, 2019.
 2. Dąbrowska A. Język polski. – Wroclaw: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1998.
 3. Dubisz S. Językhistoriakultura. (Wykłady, studia, analiza). Warszawa: Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego, 2002.
 4. Historia języka polskiego / pod red. M. Derwojedowej, H. Karaś, D. Kopcińskiej // Język polski. Kompedium / pod red. M. Derwojedowej, H. Karaś, D. Kopcińskiej . – Warszawa, 2005. – S. 651-812.
 5. Klemensiewicz Z. Historia języka polskiego. T.1. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961.
 6. Klemensiewicz Z. Historia języka polskiego. T.2. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965.
 7. Klemensiewicz Z. Historia języka polskiego. T.3. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961.
 8. Klemensiewicz Z. Historia języka polskiego. Wyd. 9. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2022.
 9. Lehr-Spławiński T. Język polski. Pochodzenie, powstanie, rozwój. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978.
 10. Urbańczyk S. Prace z dziejów języka poslkiego. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1979.
 11. Walczak B. Zarys dziejów języka polskiego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999. Dąbrowska A. Język polski. – Wrocław, 1998.
 12. Historia języka polskiego / pod red. M. Derwojedowej, H. Karaś, D. Kopcińskiej // Język polski. Kompedium / / pod red. M. Derwojedowej, H. Karaś, D. Kopcińskiej . – Warszawa, 2005. – S. 651-812.
 13. Dąbrowska A. Język polski. – Wroclaw, 1998.
 14. Klemensiewicz Z. Historia języka polskiego. Wyd. 9. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2022.

Додаткова література:

 1. Pisarkowa Historia składni języka polskiego. –Wrocław, 1984.
 2. Urbańczyk Prace z dziejów języka poslkiego.Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, 1979.
 3. Bajerowa Kształtowanie się systemu polskiego języka literackiego w XVIII wieku. – Wrocław, 1964.
 4. Rybicka H. Z zagadnień szyku wyrazów w języku PJ, 1958. № 4, 5.
 5. Skubalanka , Książyk-Bryłowa(red.) Wariantywność polskiej fleksji. Wrocław, 1992.
 6. Sokołowska T. Funkcje składniowe imiesłowów nieodmiennych w języku polskim XVII Wrocław, 1976.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус