Лозинська Оксана Григорівна

Посада: доцент кафедри польської філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-33

Електронна пошта: oksana.lozynska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

фразеологія, семантика, невербальна комунікація, граматика, дидактика, когнітивна лінгвістика, корпусна лінгвістика

Курси

Публікації

Статті:

 1. Проблеми визначення корпусу польської кінематичної фразеології // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Т. 20(59) №6. Филология. – Симферополь: Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, 2007. – С. 99-105. [Доступ: http://sn-philol.cfuv.ru/wp-content/uploads/2016/12/lozinskaya_16.pdf].
 2. Емоції у невербальному та вербальному вираженні (на матеріалі польської мімічної фразеології) // Проблеми слов’янознавства. Збірник наукових праць. Вип. 57 – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2008. – С. 209-221.[Доступ: http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/slavonic/article/view/2416/2567].
 3. Значення слова як об’єкт дослідження // Мова і культура. – Вип. 10. – Т. ІІ (102). – Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – С. 157-159. (у співавторстві З.В. Даниловою)
 4. Między mimiką a frazeologią. Polskie frazeologizmy kinematyczne na określenie emocji gniewu // IV Kongres Polonistyki Zagranicznej „Polonistyka bez granic”. – Kraków: UJ, 2008. – 74-75.
 5. Фразеологічна одиниця kręcić nosem i її функціонування в корпусах текстів польської мови / Лозинська О. // Проблеми слов’янознавства: зб. наук. праць. ― Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – Вип. 58. – С. 221-230. [Доступ: http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/slavonic/article/viewFile/2393/2544].
 6. Jak Polacy patrzą spode łba? Frazeologizm a znak mimiczny patrzeć spode łba w korpusach tekstów języka polskiego / Łozińska О. – Postscriptum. – Katowice : UŚ, 2009. – Z. 1 (3). – S. 153-165. [Доступ: http://www.postscriptum.us.edu.pl/wp-content/uploads/2019/01/12-%C5%81ozinska.pdf].
 7. Nauka języka polskiego we Lwowskiej Akademii Komercyjnej / Łozińska О. // – Katowice : UŚ, 2009. – Z. 1 (3). – S. 285-293. [Доступ: http://www.postscriptum.us.edu.pl/wp-content/uploads/2019/01/32-%C5%81ozi%C5%84ska.pdf].
 8. Польські та українські жестові фразеологізми на позначення емоції страху / Лозинська О. // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті ак. Л. Булаховського: зб. наук. праць. – К. : Просвіта, 2009. – Вип. 10. – С. 86-95. [Доступ: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=kdsm_2009_10_17].
 9. Вираження емоції страху польськими й українськими фразеологізмами, прототипом яких є симптом фізіологічного стану людини / Лозинська О. // Мова і культура. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 12. – Т. ІХ (134 ). – С. 139-146.
 10. Метафоричні та метонімічні принципи фразеологізації міміки та жестів / Лозинська О. // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Т. 22(61) № 4(1). Филология. – Симферополь : Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, 2009. – С.52-59.
 11. Польські жестові фразеологізми на позначення смутку в словнику і тексті // Мовознавчі студії. Фразеологізм і слово у тексті і словнику(За матер. Всеукр. наук. конф. на пошану 75-річчя від дня народження профессора Мар’яна Демського). Випуск 2. – Дрогобич: Посвіт, 2010. – С. 249-257.
 12. Лозинська О.Г. Концептуалізація емоції радості у польській кінематичній фразеології / Оксана Лозинська // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2010. – Вип. 59. – С. 252–258. [Доступ: http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/slavonic/article/view/2325/2483].
 13. Лозинська О.Г. Інновації-заміни у польській кінематичній фразеології на позначення емоцій / Оксана Лозинська // Київські полоністичні студії. – К. , 2011. – Т. XVIII. – С. 423–428. [Доступ: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=kps_2011_18_73].
 14. Лозинська О.Г. Інновації-розширення в польській кінематичній фразеології на позначення емоцій та поведінки людини / Лозинська О.Г. // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур : пам’яті ак. Л. Булаховського : зб. наук. пр. – К., 2012. – Вип. 17. – С. 72–80.[Доступ: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=kdsm_2012_17_12].
 15. Лозинська О.Г. Інновації-регуляції польських кінематичних фразеологізмів на позначення емоцій / Оксана Лозинська // Вісник Львівського університету. Сер. філологічна. – Львів, 2012. – Вип. 56. – Частина 1. – С. 189–197. [Доступ: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/2584].
 16. Лозинська О.Г. Контекстуальні інновації польських кінематичних фразео­логізмів на позначення емоцій / Оксана Лозинська // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2012. – Вип. 61. – С. 177–185.[Доступ: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ps_2012_61_21].
 17. Łozyńska O. Między mimiką a frazeologią. Polskie frazeologizmy kinematyczne na określenie emocji gniewu / Oksana Łozyńska // Polonistyka bez granic. IV Kongres Polonistyki Zagranicznej / pod red. R. Nycza, W. Miodunki, T. Kunza. – Kraków, 2010. – T. 2. – S. 331–340.
 18. Łozińska O. Mimiczny portret strachu w polskiej i ukraińskiej frazeologii kinematycznej / Oksana Łozińska // Język Polski. – Kraków, 2013. – Z. 3. – T. XCIII. – S. 186–195. [Доступ: http://www.isybislaw.ispan.waw.pl/ShowDocument.do?documentId=978510]
 19. Лозинська О.Г. Інновації-розширення у польській кінематичній фразеології на позначення емоцій та поведінки людини / О.Г. Лозинська // Лексико-граматические инновации в современных славянских языках. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 207–208.
 20. Лозинська О.Г. Польські й українські мімічні фразеологізми на позначення емоції здивування / Лозинська О.Г. // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур : пам’яті ак. Л. Булаховського : зб. наук. пр. – Київ : «Освіта України», 2015. – Вип. 27. – С.107–118.
 21. Łozińska O. Сzy strach ma wielkie oczy? Konceptualizacja strachu w polskiej i ukraińskiej frazeologii mimicznej / Oksana Łozińska // Polonistyka wobec wyzwań współczesności. Tom II. V Kongres Polonistyki Zagranicznej / pod red. S. Gajdy, I. Jokiel. – Opole: Uniwersytet Opolski, 2014. – S. 334–345.
 22. Лозинська О. Фразео-семантичне поле „радість” у польській мові (на матеріалі польської кінематичної фразеології) / Оксана Лозинська // Radość. Aspekty językowo-kulturowe / pod red. Gr. Filip i M. Patro-Kucab. – Rzesów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015. – S. 76–89.
 23. Лозинська О.Г. Інновації-скорочення в польській кінематичній фразеології на позначення емоцій / О.Г. Лозинська // Вісник Одеського національного університету. Серія: Філологія. – Одеса : «ОНУ», 2015. – Том 20. – Вип. 2(12). – С. 88–93. [Доступ: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/405596.pdf].
 24. Лозинська О. Фразеосемантичне поле „гнів” у польській мові (на матеріалі польської кінематичної фразеології) / Оксана Лозинська // Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze. Zachowanie językowe – spontaniczność i automatyzm. – 2017. – S. 137–150.
 25. Łozińska O. Pole frazeosemantycze smutek w języku polskim (na materiale frazeologii kinematycznej) // Z bliska i z daleka. Język polski w badaniach językoznawców lwowskich i toruńskich / pod red. M. Gębki-Wolak, A. Krawczuk. – Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019. – S. 135–150.
 26. Лозинська О.Г. Контамінації польських кінематичних фразеологізмів на позначення емоцій / Лозинська О.Г. // Мова: науково-теоретичний часопис з мовознавства. – Одеса : Астропринт, 2021. – Вип. 35. – С. 156–163.
 27. Король Л., Лозинська О. Навчальні практики студентів львівської полоністики: очікування, реальність, виклики сучасності // Полоністика у світлі традиції і викликів сучсаності. Збірник праць з нагоди п’ятнадцятиліття кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка / за ред. І. Бундзи і А. Кравчук. – Київ: Фірма «Інкос», 2021. – С. 493–513.

Автореферат:

Лозинська О.Г. Польська кінематична фразеологія на позначення емоцій : структура, семантика, функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.03 „Слов’янські мови” / О.Г. Лозинська. – Київ, 2014. – 20 с.

 

Біографія

11.11.1978 р. – народилася в м. Львів.

ОСВІТА

23 вересня 2014 р. – захистила кандидатську дисертацію “Польська кінематична фразеологія на позначення емоцій: структура, семантика, функціонування” на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.172.01 Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України за спеціальністю “слов’янські мови (польська)”

З 1 квітня до 31 травня 2012 р. – була на науковому стажуванні в Варшавському університеті (науковий керівник проф. К. Вашакова)

1 до 31 жовтня 2011 р. – була на науковому стажуванні в Варшавському університеті (науковий керівник проф. З.Кльох), стипендія Каси імені Мяновського, Варшава (Польща)

З 1 до 31 липня 2010 року та з 1 до 30 листопада 2010 р. – була на науковому стажуванні в Варшавському університеті (науковий керівник др. М. Дервоєдова), Варшава (Польща)

2008–2009 р. – проходила Трисеместрове Післядипломне кваліфікаційне навчання польської культури і мови як іноземної для кандидатів з України 2008/2009, Сілезький університет, Катовіце (Польща).  Отримала диплом про закінчення другої вищої освіти зі спеціальності „Польська мова як іноземна” з оцінкою „відмінно”

з 1 червня до 31 липня 2009 року – була на науковому стажуванні в Варшавському університеті (науковий керівник проф. Я. Рігєр), Варшава (Польща)

з 1 червня до 31 липня 2008 року – була на науковому стажуванні в Варшавському університеті (науковий керівник доктор М. Дервоєдова), Варшава (Польща)

З 1 жовтня по 31 грудня 2007 р. – була на науковому стажуванні у Варшавському університеті (науковий керівник проф. К. Вашакова), Варшава (Польща)

14-28 серпня 2007 р. – взяла участь у ХVI семінарі для викладачів польської мови, організованому Школою польської мови та культури Сілезького університету  в Чєшині (Польща) (свідоцтво про участь у навчально-методичному семінарі)

З 27 травня по 2 червня 2007 р. – брала участь у сесії „Корпусної лінгвістики”, що була організована Міжнародною гуманітарною школою у м. Варшава (Польща) (диплом про участь у сесії „Корпусної лінгвістики”)

1997-2002 р. – навчалася на філологічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Мова та література (польська)”

1996-1997 р. – навчалася в Професійному училищі № 59 м. Львова за спеціальністю «Секретар керівника (організації, підприємства, установи)»

1986-1996 р. – навчалася в СШ № 88 м. Львова.

РОБОТА

2015-даний час – доцент кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка

2010-2015 -асистент кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка

2002-2010 – старший викладач, викладач польської мови як другої іноземної, старший лаборант кафедри іноземних мов Львівської комерційної академії

2001-2002 – вчитель української мови в СШ № 82 м. Львова

Методичні матеріали

Читає лекційний курс зі словотвору сучасної польської мови для студентів-полоністів 3 курсу та з польської мови для магістрів-міжнародників. Проводить практичні заняття з дисциплін “Основна слов’янська (польська) мова: граматико-лексико-комунікативний цикл. Частина 1” (1 курс польської філології), “Основи наукових філологічних досліджень” (2 курс польської філології), “Мова і культура Польщі” (загальноуніверситетська вибіркова дисципліна для 2 курсу студентів-філологів), “Польська мова” (для магістрів-міжнародників). Є керівником педагогічної (асист.) практики (1 курс магістри-заочники) та співкерівником навчальної джерелознавчої практики (1 курс).

Підручники, посібники:

 1. Польська мова для початківців. Навчальний посібник. – Львів: ЛКА, 2004. – 175 с.

 

Програми курсів, навчальні матеріали:

 

 1. Польська мова. Контрольні роботи з дисципліни «Друга іноземна мова» для студентів ІІІ курсу спеціальності 6.030403 «Міжнародні економічні відносини». – Львів: ЛКА, 2005. – 44 с. (у співавторстві з Дубко Н.С.).
 2. Польська мова. Тестові завдання для студентів спеціальності 6.030403 «Міжнародні економічні відносини». – Львів: ЛКА, 2005. – 36 с. (у співавторстві з Дубко Н.С.).
 3. Польська мова. Навчальні завдання для самостійної роботи студентів спеціальності 6.030403 «Міжнародні економічні відносини». – Львів: ЛКА, 2005. – 48 с. (у співавторстві з Мартинек В.О.).
 4. Польська мова. Тексти для читання та реферування. – Львів: ЛКА, 2005. – 44с. (у співавторстві з Мартинек В.О.).
 5. Чеська мова. Початковий курс. Частина І. Навчальні завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів. – Львів: ЛКА, 2005. – 43 с. (у співавторстві з Мартинек В.О.).
 6. Чеська мова. Початковий курс. Частина ІІ. Навчальні завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів. – Львів: ЛКА, 2007. – 35 с. (у співавторстві з Мартинек В.О.).
 7. Чеська мова. Початковий курс. Частина ІІІ. Навчальні завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів. – Львів: ЛКА, 2007. 35 с. (у співавторстві з Мартинек В.О.).

 

 

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!