Польська фразеологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Лозинська О.ФЛк-21, , ,

Опис курсу

Результати навчання:

знати:

обов’язкові та периферійні ознаки фразеологічної одиниці; можливості широкого та вузького розуміння фразеології як науки; історію розвитку фразеології в Польщі, напрями фразеологічних досліджень; відмінності між фразеологізмом, словом і вільним словосполученням; класифікації фразеологізмів на основі різних критеріїв; відмінності між функціональною і системною фразеологією; вчення про три аспекти значення фразеологізмів – сигніфікативний, денотативний, конотативний; польські фразеологічні словники; особливості представлення значень фразеологізмів у польських фразеологічних словниках та словниках інших типів; поняття фразеологічної норми, фразеологічної інновації, фразеологічних помилок; поняття фразеологічної варіантності; типи фразеологічних інновацій; функції фразеологічних інновацій; місце та роль фразеології у викладанні польської мови як іноземної; роль електронних корпусів текстів у дослідженнях у галузі сучасної польської фразеології.

вміти:

ідентифікувати фразеологізми в тексті; вживати фразеологізми у різних стилях мовлення; ідентифікувати в текстах фразеологічні інновації; визначати функції фразеологічних інновацій у текстах різних типів; відрізняти функціонально виправдані інновації від фразеологічних помилок; користуватися словниками різних типів, що вміщують фразеологізми; виявляти й аналізувати фразеологізми в електронних корпусах текстів польської мови; аналізувати різні типи словникових дефініцій фразеологізмів, порівнювати особливості семантизації значень тих самих фразеологізмів у різних словниках; відчитувати інформацію денотативного і конотативного характеру з контекстних дефініцій фразеологізмів; самостійно створювати дефініції фразеологізмів; визначати ознаки фразеологізмів; визначати типи фразеологізмів, залежно від семантичних, структурних і функціональних критеріїв поділу; застосовувати знання з фразеології в лінгводидактичній практиці.

Рекомендована література

Основна:

 1. Bąba S. Frazeologia polska. Studia i szkice. Poznań, 2009.
 2. Bąba S. Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny. Poznań, 1989.
 3. Bąba S., Liberek J. Ze studiów nad frazeologią współczesnego języka polskiego. Poznań, 2011.
 4. Buttler D. Zasób frazeologiczny języka. [W:] D. Buttler. Język i my 2. Podręcznik do języka polskiego dla szkół średnich. Warszawa, 1999. S. 177-197.
 5. Dziamska-Lenart G. Z zagadnień defrazeologizacji stałych związków wyrazowych. [W:] Z zagadnień frazeologii, stylistyki i kultury języka. Red. S. Bąba i P. Fliciński. Poznań, 2006. S. 33-43.
 6. [W:] Język polski. Kompendium. Red. M. Derwojedowa, H. Karaś i D. Kopcińska. Warszawa, 2005. S. 507-513.
 7. Kania S. Frazeologia. [W:] S. Kania, J. Tokarski. Zarys leksykologii i leksykografii polskiej. Warszawa, 1984. S. 208-220.
 8. Krawczuk A. Podstawowe zagadnienia frazeologii. Pojęcie frazeologizmu. Klasyfikacje frazeologizmów. [W:] А. Кравчук Лексикологія і культура польської мови. Т. І: Лексикологія, фразеологія, лексикографія. Київ, 2011. С. 248-272.
 9. Krawczuk A. Wybrane zagadnienia poprawności frazeologicznej. Innowacje frazeologiczne w języku polskim. Tendencje rozwoju polskiej frazeologii. [W:] А. Кравчук Лексикологія і культура польської мови. Т. ІI: Культура мови. Київ, 2011. С. 388-421.
 10. Lewicki A. M., Pajdzińska A. Frazeologia. [W:] Współczesny język polski. Red. J. Bartmiński. Lublin, 2001. S. 315-333.
 11. Kurkowska H., Skorupka S. Frazeologia. [W:] H. Kurkowska, S. Skorupka. Stylistyka polska. Zarys. Warszawa, 1959. S. 151-182.
 12. Nowakowska A. Podstawowe pojęcia frazeologii; Status jednostek frazeologicznych w obrębie konstrukcji wielowyrazowych. [W:] A. Nowakowska. Świat roślin w polskiej frazeologii. Wrocław, 2005. S. 19-45.
 13. Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Artystyczny potencjał frazeologii / Pod red. G. Dziamska-Lenart, J. Liberka, K. Skibskiego. – Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2021.
 14. Przybylska R. Związki frazeologiczne; Przysłowia. [W:] R. Przybylska. Wstęp do nauki o języku polskim. Podręcznik dla szkół wyższych. Kraków, 2003. S. 175-179.
 15. Żmigrodzki P. Pojęcie związku frazeologicznego wobec ustaleń teoretycznych współczesnego językoznawstwa; Słowniki frazeologiczne. [W:] P. Żmigrodzki. Wprowadzenie do leksykografii polskiej. Katowice, 2003. S. 100-103; S. 187-192.

 Інформаційні ресурси:

Narodowy Korpus Języka Polskiego // http://nkjp.pl

Madeja Agnieszka, Malejka Jagna, Smereczniak Małgorzata, Schniggenfittig Brigitte. FRAZPOL. Frazeologia polska. Komputerowy program wspomagający naukę języka polskiego. Katowice 2009.

https://sjp.pwn.pl/poradnia/lista/frazeologia;8.html

https://www.youtube.com/watch?v=OtCIpUZHqak

https://www.polskieradio.pl/24/289/Artykul/279207,Mowic-fruwajaco

https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,79984-przyslowia.html

https://www.youtube.com/watch?v=q8-l4jwirCQ

https://www.youtube.com/watch?v=OqPqLUH2_Uk

https://www.youtube.com/watch?v=MkOdYJSLRUs

http://leksykografia.uw.edu.pl/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус