Польський словотвір

Тип: На вибір студента

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Лозинська О.ФЛк-31

Опис курсу

В результаті вивчення курсу

Студенти повинні знати:

 • основні поняття та терміни зі словотвору: словотвірна парафраза, твірна основа, дериват, формант, афікс, парадигматичний формант, усічення, словотвірна категорія, словотвірне гніздо, словотвірна парадигма, словотвірна функція;
 • основні одиниці словотвірного аналізу – словотвірні типи та словотвірні моделі окремих груп слів мови;
 • систему словотвірних засобів сучасної польської мови;
 • діахронічну і синхронічну класифікацію способів словотворення;
 • встановлену ієрархію важливості формантів;
 • різновиди афіксальних і безафіксальних способів творення слів;
 • структурні особливості іменникових, прикметникових, дієслівних твірних основ;
 • способи творення іменників, прикметників, дієслів.

Студенти повинні вміти:

 • виконувати морфемний та словотвірний аналізи слів мови;
 • добирати приклади до кожного із способів словотворення;
 • визначати похідні і непохідні слова;
 • добирати до похідних слів твірні;
 • визначати твірну основу і словотвірні засоби;
 • встановлювати словотвірний тип і словотвірну модель;
 • будувати словотвірну парафразу;
 • визначати словотвірну функцію формантів та приналежність до словотвірної категорії;
 • будувати словітвірну пару, словотвірний ланцюг, словотвірне гніздо з запропонованих слів;
 • визначати тип складних слів та здійснювати їх словотвірний аналіз.

Рекомендована література

Базова література:

 1. Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia. T. I-II. Red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel. Warszawa, 1999.
 2. Grzegorczykowa R. Zarys słowotwórstwa pols Słowotwórstwo opisowe. – Warszawa, 1984.
 3. Język polski. Kompendium / Pod r M. Derwojedowej, H. Karaś, D. Kopcińskiej. – Warszawa, 2005.
 4. Kalicka-Karpowicz Problemy słowotwórcze dotyczące rzeczowników i przymiotników na podstawie materiału z internetowych poradni językowych. – Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2022.
 5. Masojć I. Gramatyka współczesnego języka polskiego. – Wilno, 2010.
 6. Masojć I. Gramatyka współczesnego języka polskiego. Słowotwórstwo rzeczowników. – Wilno, 2015.
 7. Nagórko A. Zarys gramatyki polskiej. – Warszawa, 1998.
 8. Nagórko A. Podręczna gramatyka języka polskiego. – Warszawa, 2010.
 9. Nagórko A. Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem). – Warszawa, 2000.
 10. Nowy słownik poprawnej polszczyzny / Pod r A. Markowskiego. – Warszawa, 1999.
 11. Strutyński J. Gramatyka polska. – Kraków, 1998.
 12. Wróbel H. Gramatyka języka polskiego. – Kraków, 2001.

 

Інформаційні ресурси

https://www.youtube.com/watch?v=Krq04iLmHUU

https://zpe.gov.pl/a/jak-tworza-sie-slowa/DogVfmGjI

https://gwo.pl/programy/matematyka/exercises.php?&kl=GIM1&cat=POL&sub=121&check=true

https://sjp.pwn.pl/poradnia/lista/slowotworstwo;15.html

https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/121576/SpisyFF_225-1979-1_26.pdf?sequence=1

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус